Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for afholdelse af ruskurser og ekskursioner


1. Ruskurser .

Formålet med ruskurser er at give de nyindskrevne studerende en faglig orientering om f.eks. studie- og eksamensordninger m.v., som en almindelig orientering om institutionernes opbygning og lignende samt eventuelt tillige at yde de studerende bistand med løsning af konkrete problemer i forbindelse med studiestarten. Det generelle sigte med ruskurser er, at de studerende bliver i stand til på kortest mulig tid effektivt at engagere sig i de studiefaglige aktiviteter.

Ruskurser skal tilrettelægges og gennemføres af de enkelte institutioner, og direktoratet anser for mest naturligt, at det som hovedregel er studienævnene, der, indenfor givne rammer, forestår afholdelsen af kurserne og har ansvaret for deres indhold og afvikling. Opgaven må således ikke overdrages til de studerendes organisationer; der vil dog ikke være noget til hinder for, at de studerendes organisationer medvirker med hensyn til orientering om »studentersociale« forhold. En institution med flere studenterorganisationer kan kun, hvis der er enighed mellem disse, overlade denne opgave til en af organisationerne.

Ruskurser kan afholdes udenfor institutionen, såfremt fakultetsrådet (eventuelt dets budget- og forretningsudvalg) eller tilsvarende organ i hvert enkelt tilfælde skønner, at ruskursus mest hensigtsmæssigt afholdes som internatskursus, og at der inden for de givne bevillingsmæssige rammer kan afses midler hertil. Internatskurser må ikke strække sig ud over 1 uge og kan ikke afholdes uden for Danmark. Institutionerne afholder ved internatskurser udgifterne til logi inden for beskedne rammer svarende til, hvad der skal betales for ophold i spejderhytter, feriehytter, feltstationer og lignende. Ligeledes afholdes udgifterne til transport for de studerende af institutionen, idet der så vidt muligt skal arrangeres fælles transport. Kan dette ikke lade sig gøre, dækkes udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Forplejningsudgifterne afholdes af de studerende selv. Institutionernes administrationer kan, hvis praktiske grunde taler for det, fastsætte en standardtakst.

Den orientering, der gives på ruskurser, skal varetages af institutionens egne lærerkræfter, som en del af deres arbejdsforpligtelser, bistået af ældre studerende, der ansættes hertil. Studerende, der på vegne af de studerendes organisationer giver orientering om »studentersociale« forhold, vederlægges ikke.

Såfremt der i særlige tilfælde findes behov for afholdelse af kurser for de lærere og andre, der varetager orienteringen af de nye studerende (rusinstruktører), skal sådanne kurser afholdes på institutionen, og undervisningen skal som hovedregel varetages af institutionens egne lærerkræfter. Undtagelsesvis kan udefra kommende lærere, f.eks. lærere, der kommer fra andre institutioner, og som har særligt kendskab til undervisningsformer og -metoder, dog anvendes, hvis det godkendes af rektor eller anden nærmere fastsat styrende instans ved institutionen.

2. Ekskursioner . Ved ekskursioner, der indgår som et normalt led i studierne kan institutionerne yde fuld udgiftsdækning. Ved andre ekskursioner kan der ydes tilskud efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Institutionerne skal udarbejde skriftlige regler for afholdelsen af udgifter til ekskursioner. Det skal tillige fremgå, hvilke organer på institutionerne, der træffer beslutning herom.

P.d.v.

Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen