Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for afholdelse og finansiering af afsluttende faglige prøver og svendeprøver

I forbindelse med at direktoratet for erhvervsuddannelserne over for de tekniske skoler har indskærpet, at der ikke afholdes udgifter, der rettelig burde afholdes af de faglige udvalg, har direktoratet udarbejdet nedenstående retningslinier for afholdelse og finansiering af afsluttende faglige prøver/svendeprøver.

Da retningslinierne gælder i forhold til såvel efg-lovens som lærlingelovens uddannelser, er der i teksten sondret mellem de efg-afhængige og lærlinge-afhængige udtryk, f.eks. uddannelsesbevis/svendebrev.

Prøvens placering:

1. Uden for teknisk skole

2. På teknisk skole

  • a) uden for skoleophold
  • b) under skoleophold

Ad 1 og 2a.

Opgaven/erne, der kan være praktiske og teoretiske med mundtlig eller skriftlig besvarelse, skal være beskrevet i bedømmelsesplan/svendeprøveregulativ.

Opgaveløsningen indgår ikke i en undervisningsmæssig sammenhæng, og eleven/lærlingen må normalt ikke modtage hjælp.

Det faglige udvalg/svendeprøvekommissionen har ansvaret for opgaveudarbejdelsen.

Fagets bedømmelse foretages af censorer/skuemestre, og skolebedømmelsen kan ikke indgå heri.

Censorer/skuemestre kan overvåge hele opgaveløsningen eller dele heraf. Repræsentanter fra det faglige udvalg/svendeprøvekommissionen kan være til stede, ligesom skolen udpeger en lærer, der medvirker ved prøvens praktiske gennemførelse, såfremt dette sker på teknisk skole.

Samtlige udgifter ved prøvens gennemførelse afholdes af det faglige udvalg. Såfremt gennemførelsen sker på teknisk skole, betaler det faglige udvalg for lokaler, materialer, lærerløn m.v. på grundlag af kostprisen efter samme regnskabsmæssige principper som for skolens undervisning. Herudover dækker det faglige udvalg skolehjemsudgifter, rejseudgifter, honorar og diæter.

Virksomhedens gebyr til det faglige udvalg fastsættes i bedømmelsesplan/svendeprøveregulativ efter godkendelse i direktoratet for erhvervsuddannelserne og kan efterfølgende reguleres ved særskilt meddelelse fra direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Gebyret kan differentieres for medlemmer og ikke - medlemmer af de relevante organisationer.

Bedømmelsen (karakterskala, eventuelt medaljer og karaktervægtning) skal være beskrevet i bedømmelsesplan/svendeprøveregulativ.

Ad 2b

Kursusplaner omfatter alene skoleundervisning og kan således ikke indeholde bestemmelser om afsluttende faglig prøve/svendeprøve. Kursusplanernes målbeskrivelser danner grundlag for, at skolerne tilrettelægger elevopgaver, hvis løsning kan indgå i den skolemæssige bedømmelse med henblik på udstedelse af skoleerklæring/skoleattest.

Opgaverne kan være både praktiske og teoretiske med mundtlig og/eller skriftlig besvarelse.

Hvis det faglige udvalg/svendeprøvekommissionen finder, at en løsning af en eller flere af disse opgaver i et afsluttende skoletrin kan træde i stedet for afholdelse af en særlig prøve (ad 1 og 2a), kan fagets bedømmelse (foretaget af censorer/skuemestre) af en eller flere opgaver udført i undervisningen godkendes under følgende forudsætninger:

Opgaverne udføres i en undervisningsmæssig sammenhæng. Det indebærer bl.a., at læreren må vejlede og hjælpe eleven/lærlingen under opgavens udførelse.

Fagets repræsentanter kan overvære undervisningen og kan via læreren stille spørgsmål af faglig art til eleven/lærlingen.

Opgaverne udarbejdes af læreren som en del af undervisningen. Opgaverne kan eventuelt foreligge i en opgavesamling. Det faglige udvalg/svendeprøvekommissionen kan eventuelt via den enkelte fagkomite rådgive skolen om, hvilke opgaver der anses for egnede.

Fagets bedømmelse, som foretages af censorer/skuemestre udpeget af det faglige udvalg (skolens lærere vil ikke kunne udpeges som censorer/skuemestre på grund af inhabilitet), er uafhængig af skolens bedømmelse.

Skolens bedømmelse af disse opgaver indgår i grundlaget for skolens udstedelse af skoleerklæringen/skoleattesten.

Udgifter i forbindelse med fagets bedømmelse (rejseudgifter, honorarer m.v.) dækkes af det faglige udvalg, og gebyr fastsættes i bedømmelsesplan/svendeprøveregulativ efter godkendelse i direktoratet for erhvervsuddannelserne og kan efterfølgende reguleres ved særskilt meddelelse fra direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Gebyret kan differentieres for medlemmer og ikke-medlemmer af de relevante organisationer.

Fagets bedømmelse (karakterskala, eventuelt medaljer og karaktervægtning) skal være beskrevet i bedømmelsesplan/svendeprøveregulativ.

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen