Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinjer for efg-basisuddannelsen inden for handels- og kontorområdet

(Handelsskolerne)

Direktoratet fastsætter herved nedenstående retningslinjer for den 1-årige efg-basisuddannelse inden for handels- og kontorområdet.

Retningslinjerne træder i kraft fra og med skoleåret 1988/89.

1. Kursusplan for basisuddannelsen.

Basisuddannelsen er delt i 2 semestre og omfatter mindst 200 undervisnings- og eksamensdage. Undervisningen i basisuddannelsen gennemføres normalt efter nedenstående plan (ugentlige undervisningslektioner):

 

 +--------------------------------------+---------------------------+ 

 !                   !   Lektionsfordeling   ! 

 !                   !---------------------------! 

 ! Fag                 ! 1. semester ! 2. semester ! 

 !--------------------------------------+-------------+-------------! 

 ! Obligatoriske fag:        !       !       ! 

 ! Dansk                !   3   !   3   ! 

 ! 1. fremmedsprog (I, II) - III    !   4   !   3-4   ! 

 ! 2. fremmedsprog (I, II) - III    !   4   !   3-4   ! 

 ! Datalære               !   2   !   3   ! 

 ! Erhverv og samfund          !   3   !   3   ! 

 ! Maskinskrivning, etb og       !       !       ! 

 ! kommunikation            !   5   !   4   ! 

 ! Økonomi og regnskab         !   5   !   4   ! 

 ! Afsætning og service         !   4   !   4   ! 

 ! Tilvalgsfag            !       !   3-6   ! 

 !--------------------------------------+-------------+-------------! 

 ! I alt                !   30   !  30-33  ! 

 +--------------------------------------+-------------+-------------+ 

Der kan afholdes 5-8 fællesarrangementer i løbet af skoleåret. Programmet kan f.eks. bestå af foredrag, oplæsning, musik, film og teater.

2. Formålet med undervisningen i basisuddannelsen.

Basisuddannelsen er en bredt tilrettelagt uddannelse, der skal sikre eleverne en relevant og tidssvarende uddannelse, således at de i forbindelse med den praktiske uddannelse kan honorere kravene i private- og offentlige virksomheder, samt får mulighed for at kvalificere sig til fortsat skolemæssig uddannelse inden for handels- og kontorområdet.

Undervisningen i basisuddannelsen tager udgangspunkt i elevforudsætningerne fra folkeskolen med det sigte, at eleverne opnår tilstrækkelig kompetence inden for de økonomiske, sproglige, teknologisk/administrative og personlige kompetenceområdet til at kunne indgå i erhvervlivet.

Til handicappede elever gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

3. Basisuddannelsens obligatoriske fag.

Undervisningen i basisuddannelsens obligatoriske undervisningsfag skal meddeles og eksamen afholdes i overensstemmelse med de anførte formål.

Nærmere regler om de enkelte prøvers varighed og eventuelle særlige forhold, der ikke fremgår af læreplanerne for de enkelte fag, fremgår af direktoratets særlige cirkulære om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v.

3.1. Formålet med undervisningen i dansk.

Formålet med undervisningen i dansk er, at eleverne udvikler deres muligheder for at fungere sprogligt i forskellige situationer, herunder udvikler deres evne til at udtrykke sig sikkert og varieret.

Endvidere er formålet, at eleverne gennem oplevelse, analyse og vurdering af tekster udvikler deres evne til at tage stilling til disse og til at sætte dem ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Endelig er formålet, at eleverne udvider deres bevidsthed om og forståelse af menneskelige anliggender, og at de udvikler deres personlighed, sociale bevidsthed og kreative evner og derigennem deres mulighed for at fungere i et samspil med personer, virksomheder, institutioner og myndigheder.

Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve.

3.2.1. Formålet med undervisningen i fremmedsprog (I, II).

Herunder at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge.

Der afholdes mundtlig prøve på niveau I.

Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på niveau II.

3.2.2. Formålet med undervisningen i fremmedsprog (III).

Der henvises til formålene for fremmedsprog i det reviderede kursus til højere handelseksamen, der træder i kraft fra og med skoleåret 1986/87.

3.3. Formålet med undervisningen i datalære.

Formålet med undervisningen i datalære er, at gøre eleverne fortrolige med de centrale begrebsdannelser i tilknytning til moderne edb-teknik og samfundets og erhvervslivets edb-anvendelse med særlig vægt på anvendelserne inden for handels- og kontorområdet og de arbejdsmæssige konsekvenser heraf.

Der afholdes mundtlig prøve.

3.4. Formålet med undervisningen i erhverv og samfund.

Formålet med undervisningen i erhverv og samfund er at sætte eleverne i stand til at erhverve sig viden om og forståelse af samfundets opbygning, herunder virksomhederens funktion og opbygning.

Undervisningen tilsigter endvidere at give eleverne baggrundsviden og kendskab til holdninger for at kunne forstå udviklingen og forandringerne i samfundet og virksomhederne med henblik på at sætte eleverne i stand til at tage del i beslutningsprocesser på forskellige niveauer, individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau.

Der afholdes mundtlig prøve.

3.5. Formålet med undervisningen i maskinskrivning, etb og kommunikation.

Formålet med undervisningen i maskinskrivning, etb og kommunikation er, at eleven selvstændigt kan gennemføre lettere sagsbehandling og betjene sig af teknologi og udnytte dens muligheder.

Der afholdes skriftlig prøve.

3.6. Formålet med undervisningen i økonomi og regnskab.

Formålet med undervisningen i økonomi og regnskab er, at give eleverne en grundlæggende viden om økonomi- og regnskabsfunktionens opgaver og organisatoriske placering i virksomheden, at bibringe eleverne viden om de regnskabsmæssige grundprincipper og at bibringe eleverne viden om de virksomhedsøkonomiske grundbegreber.

Der afholdes skriftlig prøve.

3.7. Formålet med undervisningen i afsætning og service.

Formålet med undervisningen i afsætning og service er:

- at give eleverne forståelse af vigtige sammenhænge mellem private/-offentlige virksomheders forskellige funktioner med særlig vægt på disse sammenhænges betydning for afsætningen af varer og serviceydelser,

- at bibringe eleverne en solid indsigt i sammenhængene mellem forbrugernes/købernes behov og øvrige forudsætninger og virksomhedernes tilpasning hertil,

- at give eleverne et personligt grundlag for at vurdere virksomhedernes indbyrdes kontakter vedrørende køb, produktion og salg af varer og serviceydelser såvel nationalt som internationalt,

- at give eleverne et personligt grundlag for at vurdere reklamer og dens afsætningsmæssige betydning,

- at eleverne skal opnå forståelse af, at samfundsudviklingen generelt og den teknologiske udvikling specielt stiller krav om en løbende tilpasning hos personale og virksomheder,

- at eleverne trænes i at omgås andre mennesker i virksomheden internt såvel som eksternt og i forbindelse hermed trænes i ansættelsessamtaler,

- at styrke elevernes overblik over sammenhængen i basisuddannelsens fag.

Der afholdes mundtligt prøve.

4. Undervisning og eksamen i tilvalgsfag.

Eleverne skal i basisuddannelsens 2. semester have undervisning 1 tilvalgsfag inden for en ramme af 3-6 lektioner pr. uge.

Elever der undervises på niveau III i 1. og/eller 2. fremmedsprog, kan vælge et tilvalgsfag på 6 lektioner pr. uge, selvom det maksimale ugentlige lektionstal der ved overskrides med 1 eller 2 for disse elever, det forudsættes dog, at skolen kan gennemføre dette inden for den godkendte aktivitetsbevilling. (Skoler med få efg-basisuddannelsesklasser kan - hvis særlige forhold gør sig gældende - søge direktoratet om ekstratimer fra puljen til ekstra klassetimer til tilvalg og sprogdeling).

Undervisningen i tilvalgsfagene skal meddeles i overensstemmelse med de formå, der fremgår af de enkelte læreplaner. Eksamen afholdes i overensstemmelse med de nævnte formål.

Tilvalgsfag kan etableres efter nedenstående principper:

A. Skolen kan udbyde lokalt udviklede tilvalgsfag. Formålet hermed et at imødekomme lokale uddannelsesbehov via et samarbejde mellem skolen og det lokale erhvervsliv. Undervisningen i disse lokalt udviklede tilvalgsfag kan kun igangsættes efter forudgående godkendelse i direktoratet.

Skolen udarbejder forslag til læreplan, som beskriver undervisningens formål, mål og indhold, samt forslag til eksamensafvikling. Forslagene skal være direktoratet i hænde senest den 1. oktober i det skoleår, hvor undervisning ønskes iværksat.

Et lokalt udviklet tilvalgsfag bør normalt ikke være under 3 lektioner pr. uge.

B. Skolen kan udbyde undervisning i følgende tilvalgsfag, for hvilke der centralt udarbejdes læreplaner (prøveform er angivet i oversigten):

 

 +----------------------------------+-------------------------------+ 

 !           Ugentligt  !     Prøveform      ! 

 ! Fag:       antal lektioner:!----------+----------+---------! 

 !                 !Skriftlig ! Mundtlig ! Praktisk! 

 !----------------------------------+----------+----------+---------! 

 ! 3. fremmedsprog (I)    6   !     !  X   !     ! 

 ! 3. fremmedsprog (II,III)  6   !  X   !  X   !     ! 

 ! Matematik (A)       4-6 1)!  X   !     !     ! 

 ! Anvendt statistik     4   !  X   !     !     ! 

 ! Virksomhedslære      4   !     !  X   !     ! 

 ! Privatøkonomi       4   !     !  X   !     ! 

 ! Etb            4   !     !     !  X  ! 

 ! Maskinskrivning         !     !     !     ! 

 ! m/etb niveau II 2)     4   !  X   !     !     ! 

 ! Lynskrift m/notatteknik  4   !  X   !     !     ! 

 ! Stenografi (I)       4-6  !  X   !     !     ! 

 ! Specielle microdatamat-     !     !     !     ! 

 ! baserede edb-anvendelser  4   !     !     !  X  ! 

 ! Reklame          6   !     !  X   !     ! 

 ! Dramatik          4   !     !ingen prø.!     ! 

 ! Dekoration (I)       6   !     !     !  X  ! 

 ! Naturfag/biokemi      4   !     !  X   !     ! 

 ! Detailhandel        4   !     !  X   !     ! 

 +----------------------------------+----------+----------+---------+ 

 • 1) For elever med særlige forudsætninger fra folkeskolen kan undervisningen gennemføres med 4 lektioner pr. uge.
 • 2) Alternativ til etb.

C. Skolen kan etablere tilvalgsfag efter retningslinjerne i direktoratets »Katalog over valgfrie fag«. Tilvalgsfag kan herunder etableres i samarbejde med andre skolerformer.

5. Almindelige regler om prøverne i obligatoriske fag og i tilvalgsfag i basisuddannelsen.

Prøverne i basisuddannelsen afholdes normalt en gang årligt i maj/juni måned.

Skolerne indstiller eleverne til prøverne efter nærmere retningslinjer, der fastsættes af direktoratet.

Tidspunkterne for afholdelse af de skriftlige prøver fastsættes af direktoratet og meddeles til skolerne inden den 1. oktober. Skolerne fastsætter datoer og klokkeslet for de mundtlige prøver.

5.1. Standpunkts- og eksamenskarakterer.

Den enkelte faglærer afgiver 1 uge før første skriftlige eksamensdag en standpunktskarakter i samtlige skriftlige og mundtlige fag. Standpunktskarakteren skal være et udtryk for elevens slutadfærd i forhold til lærerplanernes krav på det tidspunkt, hvor karakteren afgives.

Direktoratet fastsætter, i hvilke obligatoriske fag og tilvalgsfag der afholdes prøve ved hver skole, således at hver elev aflægger fra 4 til 6 prøver.

I de fag, hvor eleven herefter ikke skal til prøve gælder standpunktskarakteren i enhver henseende som eksamenskarakter og påføres uddannelsesbeviset.

I de fag, hvor eleven har aflagt prøve, vægtes standpunktskarakteren og eksamenskarakteren med hver 50% i den endelige karakter, der påføres uddannelsesbeviset.

5.2. Sygeeksamen.

Elever, der er indstillet til de ordinære prøveterminer, og som godtgør ved sygdom eller af anden gyldig grund at være blevet forhindret i at møde til eller fuldføre en eller flere prøver, kan af skolen få tilladelse til at aflægge særlig(e) prøve(r).

Eleverne aflægger kun prøve i de fag, som ikke er fuldført ved de ordinære prøver.

De særlige prøver skal være afsluttet senest inden den 1. februar i det år, der følger efter basisuddannelse.

5.3. Privatister.

Til prøverne i basisuddannelsen kan privatister indstille sig efter regler, der fastsættes af direktoratet.

6. Fritagelse for undervisning og prøver.

Skolerne kan fritage elever for at deltage i undervisningen og for at aflægge prøver i et eller flere af de fag, der er nævnt i pkt. 3 og 4. Fritagelse er betinget af, at eleverne før påbegyndelsen af basisuddannelsen har bestået handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøve eller en dermed ligestillet prøve i fag, der i omfang mindst svarer til fag i basisuddannelse.

Skolerne kan i særlige tilfælde fritage elever for undervisning og prøver i fag i basisuddannelsen efter direktoratets godkendelse i det enkelte tilfælde. Fritagelsen betinges af, at eleven deltager i særligt tilrettelagt undervisning.

Skolen skal anføre arten og omfanget af fritagelser på uddannelsesbeviset.

Direktoratets skrivelse af 9. april 1986 (II-622) ophæves herved.

P.d.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen