Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for det 1 1/2-årige praktikophold for tekniske tegnere

(De tekniske skoler)

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 503 af 28. juli 1986 om uddannelse af tekniske assistenter og tekniske tegnere indgår der i teknisk tegneruddannelsen et praktikophold af 1 1/2 års varighed, jfr. § 3, stk. 1.

Direktoratet fastsætter hermed i henhold til § 17, stk. 4, efter indstilling fra Uddannelsesnævnet for uddannelserne til Teknisk Assistent og Teknisk Tegner nedenstående retningslinjer for de tekniske tegneres praktikophold.

1. Formål med praktikopholdet.

Formålet med praktikopholdet er at give praktikanten indsigt i den tekniske tegners forskellige arbejdsområder. Praktikopholdet tilrettelægges således, at det bliver så alsidigt som muligt, at det supplerer praktikantens teoretiske uddannelse, og at , der opnås en generel viden om virksomhedens opbygning og funktioner.

2. Varighed og placering af praktikopholdet.

Det 1 1/2 års praktikophold påbegyndes normalt straks efter skoleopholdets afslutning.

3. Virksomheder, hvor praktikophold kan gennemføres.

Praktikophold kan gennemføres i virksomheder inden for industri, bygge- og anlægsområdet, håndværk, arkitekter og rådgivende ingeniører samt landinspektører og offentlige institutioner med tekniske arbejdsområder.

Virksomhederne skal i rimeligt omfang udføre de i punkt 4 beskrevne arbejdsopgaver. Virksomhederne vil derfor typisk beskæftige arkitekter, ingeniører, teknikere e.l.

4. Arbejdsopgaver under praktikopholdet.

Ved starten af praktikopholder udarbejder virksomheden i samarbejde med praktikanten en oversigt over praktikopholdets forløb. Denne oversigt indeholder så vidt muligt en beskrivelse af de tidsmæssige rammer for de forskellige arbejdsopgaver.

Oversigten over praktikopholdet indsendes af praktikanten til den tekniske skole.

Følgende arbejdsopgaver skal indgå i praktikken:

a. Tegningsfremstilling og -håndtering.

Selvstændig tegning, kalkering, rettelse af tegning, afbildning.

b. Tegningsadministration.

Arkivering, mangfoldiggørelse, skrivning af styklister m.m. og andre administrative opgaver.

Endvidere kan indgå de arbejdsopgaver, som er angivet i retningslinjer for det 1-årige praktikophold for tekniske assistenter, jfr. skrivelse V-841 af 28. november 1988, punkt 4.

Det tilstræbes, at praktikanten primært beskæftiges med de under punkt a nævnte opgaver, og at EDB (CAD o.l.) anvendes som værktøj i det omfang, virksomheden betjener sig heraf.

5. Erklæring for gennemgået praktikophold.

Ved afslutningen af praktikopholdet giver virksomheden praktikanten en skriftlig erklæring om, at praktikanten har gennemgået praktikophold i overensstemmelse med punkt 2 og punkt 4.

Praktikerklæringsformular kan rekvireres på teknisk skole.

6. Forlængelse af praktikophold.

Har en praktikant på grund af sygdom, barsel eller lignende været fraværende fra praktikvirksomheden i mere end sammenlagt 10% af praktiktiden, kan praktiktiden forlænges med den samlede fraværsperiode nedrundet til nærmeste antal hele måneder. Ansøgning herom fremsættes af praktikant eller virksomhed til skolen, der efter indstilling fra undervisningsudvalget træffer afgørelse i sagen.

7. Afkortning af praktikophold.

For elever, der forudgående har været beskæftiget med teknisk tegnearbejde, jfr. punkt 4, i et eller flere af de under punkt 3 angivne virksomheder, kan der gives en afkortning af eller fritagelse for praktikopholdet svarende til halvdelen af den dokumenterede forudgående beskæftigelse nedrundet til nærmeste antal hele måneder. Ansøgning herom fremsættes til skolen, der efter indstilling fra undervisningsudvalget træffer afgørelse i sagen.

8. Klageadgang og dispensation.

Klager over skolens afgørelser og dispensationsansøgninger behandles af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne efter bekendtgørelsens §§ 19 og 22.

Direktoratets retningslinjer af 16. 1987 for det 1 1/2-årige praktikophold for tekniske tegnere (V-78) ophæves.

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen