Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinjer for det 1-årige praktikophold for tekniske assistenter

(De tekniske skoler)

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 503 af 28. juli 1986 om uddannelse af tekniske assistenter og tekniske tegnere indgår der i teknisk assistentuddannelsen et praktikophold af 1 års varighed, jfr. § 2, stk. 1.

Direktoratet fastsætter herved i henhold til § 17, stk. 4, efter indstilling fra Uddannelsesnævnet for uddannelserne til Teknisk Assistent og Teknisk Tegner nedenstående retningslinjer for de tekniske assistenters praktikophold.

1. Formål med praktikopholdet.

Formålet med praktikopholdet er at give praktikanten indsigt i den tekniske assistents forskellige arbejdsområder. Praktikopholdet tilrettelægges således, at det bliver så alsidig som muligt, at det supplerer praktikantens teoretiske uddannelse, og at , der opnås en generel viden om virksomhedens opbygning og funktioner.

2. Varighed og placering af praktikopholdet.

Det 1-årige praktikophold påbegyndes normalt straks efter 1. semesters afslutning.

Praktikanter, der har valgt B-linjen i 2. semester, skal gennemgå et 3-ugers kursus (105 lektioner) i landmåling. Kurset gennemføres så vidt muligt i begyndelsen af praktiktiden, men kan dog også gennemføres efter 2. semester.

3. Virksomheder, hvor praktikophold kan gennemføres.

Praktikophold kan gennemføres i virksomheder inden for industri, bygge- og anlægsområdet, håndværk, arkitekter og rådgivende ingeniører samt landinspektører og offentlige institutioner med teknisk arbejdsområder.

Virksomhederne skal i rimeligt omfang udføre de i punkt 4 beskrevne arbejdsopgaver. Virksomhederne vil derfor typisk beskæftige arkitekter, ingeniører, teknikere e.l.

Skolen orienterer eleven om praktikpladsernes relationer til 2. semesters linjedeling. Elevens forventede valg af linje B, M, eller D i 2. semester bør være grundlaget for valget af praktikplads.

4. Arbejdsopgaver under praktikopholdet.

Ved starten af praktikopholdet udarbejder virksomheden i samarbejde med praktikanten en oversigt over praktikopholdets forløb. Denne oversigt indeholder så vidt muligt en beskrivelse af de tidsmæssige rammer for de forskellige arbejdsopgaver.

Oversigten over praktikopholdet indsendes af praktikanten til den tekniske skole, hvor 1. skoleophold er gennemført.

Følgende arbejdsområder kan indgå i praktikken:

a. Konstruktion og teknisk dokumentation.

Enkle konstruktioner og beregninger, selvstændig tegning, kalkering, rettelse af tegninger m.m.

b. Drift og planlægning.

Arbejdsstudier, metodeplanlægning, produktionsplanlægning, indkøbs-, lager- og produktionsstyring, kalkulation m.m.

c. Administrative opgaver.

Projekt-/sagsregnskab, skrivning af styklister o.l., arkivering, mangfoldiggørelse, almindeligt kontorarbejde m.m.

d. Særlige branchemæssige opgaver.

Inden for de enkelte i brancher kan praktikanterne endvidere deltage i branchespecifikke opgaver (f.eks. opmåling og afsætning, printudlægning).

e. Virksomhedens produktionsafsnit.

Praktikanten gives kendskab til praktikvirksomhedens eventuelle produktionsafsnit (værkstedsområder, byggepladser e.l.) f.eks. ved en orientering om de forskellige arbejdsopgaver eller en gennemgang af produktionsprocesserne.

Det tilstræbes, at praktikanten i løbet af praktiktiden beskæftiges inden for flest mulige, dog mindst 2, af disse arbejdsområder, og at EDB (CAD o.l.), anvendes som værktøj i det omfang, virksomheden betjener sig heraf.

5. Erklæring for gennemgået praktikophold.

Ved afslutningen af praktikopholdet giver virksomheden praktikanten en skriftlig erklæring om, at praktikanten har gennemgået praktikophold i overensstemmelse med punkt 2 og punkt 4.

Praktikerklæringsformular kan rekvireres på teknisk skole.

6. Forlængelse af praktikophold.

Har en praktikant på grund af sygdom, barsel eller lignende været fraværende fra praktikvirksomheden i mere end sammenlagt 10% af praktiktiden, kan praktiktiden forlænges med den samlede fraværsperiode nedrundet til nærmeste antal hele måneder. Ansøgning herom fremsættes af praktikant eller virksomhed til skolen, der efter indstilling fra undervisningsudvalget træffer afgørelse i sagen.

7. Afkortning af praktikophold.

For elever, der forudgående har været beskæftiget med teknisk-assistent-arbejdsopgaver, jfr. punkt 4, ved en eller flere af de under punkt 3 angivne virksomheder, kan der gives en afkortning af eller fritagelse for praktikopholdet svarende til 1/3 af den dokumenterede forudgående beskæftigelse nedrundet til nærmeste antal hele måneder. Ansøgning herom fremsendes til skolen, der efter indstilling fra undervisningsudvalget træffer afgørelse i sagen. I tilfælde af skoleskift træffes afgørelsen efter samråd skolerne imellem.

8. Klageadgang og dispensation.

Klager over skolens afgørelser og dispensationsansøgninger behandles af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne efter bekendtgørelsens §§ 19 og 22.

Direktoratets retningslinjer af 16. juni 1987 for det 1-årige praktikophold for tekniske assistenter (V-780) ophæves

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen