Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier om kursusdeltagelse for lærere ved de tekniske skoler, jfr. retningslinier af 28. august 1980, V-469

Undervisningsministeriet har, efter forhandling med Dansk Teknisk Lærerforening, udsendt et cirkulære om retningslinier vedrørende kursusdeltagelse for de lærere ved de tekniske skoler, der er omfattet af tjenestetidsaftalen af 29. juni 1979 (V-469 af 28. august 1980), afløst af aftale af 26. juli 1982 (I-381 af 16. december 1982).

I cirkulærets afsnit III pålægges hver skole at oprette et lærerkursusudvalg, som er rådgivende med hensyn til anvendelsen af den bevilling, der er tildelt skolen til lærernes kursusdeltagelse, og som kan bidrage til skolens overordnede strategi om lærerkvalifikationer med henblik på at sikre lærerne og skolen de bedst mulige lærerkvalifikationer.

I cirkulærets afsnit IV er lærerkurserne opdelt i kategorier, der har betydning for lærernes vilkår ved kursusdeltagelse, og det er fastsat, at Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, efter forhandling med DTL, skal afgøre, hvorvidt og hvor længe kurser anses for omfattet af kategori 2.a. Med hensyn til lærernes deltagelse i de under 2.c. særlige kurser, er det samtidig fastsat, at direktoratet i hvert enkelt tilfælde efter høring af DTL skal afgøre, hvorledes lærernes vilkår skal være med hensyn til de under V nævnte forhold.

Der er mellem DTL og direktoratet og efter aftale med Sammenslutningen af ledere af tekniske skoler enighed om at udsende denne uddybende vejledning bl.a. til brug for kursusudvalget på skolen.

Kursuskategorier og vilkår for deltagelse i lærerkurset.

1.a. Ansættelseskvalificerede kurser

Definition:

Omfatter kurser, der af Undervisningsministeriet kræves gennemført inden for prøvetiden som en forudsætning for fastansættelse.

Vilkår:

Kursusdeltagelse sidestilles med opfyldelse af undervisningspligt, således at en uges kursusdeltagelse svarer til årsnorm/40 (undervisningstimer pr. uge).

Ved kurser af kortere varighed end een uge registreres kursusdeltagelsen med årsnorm/40 X 5 (undervisningstimer pr. dag).

Kurser, der henføres til kategori 1.a.:

Den samlede pædagogikumuddannelse.

Med hensyn til vilkår under vejledning i praktisk undervisningsfærdighed, konferencetimer og prøver henvises til særlige retningslinier herom.

2.a. Kompetancegivende kurser.

Definition:

Kurser, der anses som en nødvendig forudsætning for at give læreren kompetance til at varetage undervisningen i et bestemt område eller til at varetage en funktion.

Vilkår:

Kursusdeltagelse sidestilles med opfyldelse af undervisningspligt, således at en uges kursusdeltagelse svarer til årsnorm/40 (undervisningstimer pr. uge). Ved kurser af en kortere varighed end een uge registreres kursusdeltagelsen med årsnorm/40 X 5 (undervisningstimer pr. dag).

Kurser, der henføres til kategori 2.a.:

I Studievejlederkurser, praktikantvejlederkurser og specialpædagogisk kursus.

II Efg-introduktionskursus.

III Kurser, der giver undervisningskompetance:

- Retningsfagskurser: Faglige kurser begrundet i en gennemgribende omlægning af undervisningen, f.eks. ny basisuddannelse og helt ny teknologi.

- Fællesfagskurser: Virksomhedslære, samfundslære m.fl., samt kurser begrundet i en gennemgribende omlægning af undervisningen, f.eks. ny basisuddannelse.

IV Andre efteruddannelseskurser, virksomhedsophold eller tilsvarende, der af lærerkursusudvalget - i det enkelte tilfælde under hensyn til skolens daglige undervisning - indstilles til at være omfattet af definition 2.a. (d.v.s. »anses som en nødvendig forudsætning for at give ...«).

2.b. Almindelige efter- og videreuddannelseskurser.

Definition:

Kurser, konferencer, virksomhedsophold m.v., der har til formål at give læreren mulighed for at følge den pædagogiske, teoretiske og praktiske udvikling inden for lærerens undervisningsområde.

Vilkår:

Kan ikke sidestilles med opfyldelse af undervisningspligt, idet deltagelse er omfattet af lærernes almindelige tjenestepligter.

Kurser, der henføres til kategori 2.b.:

Alle øvrige kurser, det vil sige som enten ikke er nævnt ovenfor, eller kurser som af lærerkursusudvalget i det enkelte tilfælde ikke indstilles til at være omfattet af definition 2.a. eller 2.c.

2.c. Særlige kurser.

Definition:

Kompetancegivende kurser, virksomhedsophold m.v., der udbydes på et videregående niveau.

Vilkår:

Ved konkret ansøgning fra skolens ledelse til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne vil der kunne gives nedsættelse af undervisningspligten.

Kopi af ansøgningen fremsendes til DTL.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 21. august 1981 (V-502).

P.d.v.

Peter Gr nbaum

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen