Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om rettelse til Regler om eksamensafvikling og hjælpemidler til prøverne ved merkonomkursus, teknonomkursus og ejendomsmæglerkursus m.v. gældende fra 1. august 1990 (* 1)

(Handelsskoler og tekniske skoler)

Det har vist sig, at der til Erhvervsskoleafdelingens store beklagelse er sket en trykfejl i den trykte udgave af reglerne om eksamensafvikling og hjælpemidler, jf. skrivelse I-455 af 29. november 1990.

Det anføres side 4 for faget SKATTERET I, at »Ingen skriftlige hjælpemidler« må medtages af eksaminanden. Der skulle have stået: »Alle skriftlige hjælpemidler«. Teksten for SKATTERET I bliver herefter:

 

 Fag:       Hjælpemidler der       Særlige blanketter, 

          medbringes af eksaminanden:  der skal forefindes 

                         i eksamenslokalet: 

 ------------------------------------------------------------------ 

 SKATTERET I    Alle skriftlige hjælpemidler. Råbalanceark 

                         (afslutningsark) 

 ------------------------------------------------------------------ 

Med venlig hilsen

Michael Ørnø

fm

Redaktionel note
 • (* 1) Skrivelsen er ophævet for så vidt angår merkonom- og teknonomuddannelsen