Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om retningslinier for tilskud til elevekskursioner

(Til samtlige tekniske skoler)


For finansåret 1967-68 fastsættes følgende retningslinier for tilskud til elevekskursioner:

Til samtlige nedennævnte elevekskursioner kan hver klasse ledsages af een lærer, for hvem de med rejsen forbundne udgifter dækkes i henhold til gældende regler for tjenesterejser.

Lærlingeundervisningen:

Som tilskudsberettigede driftsudgifter godkendes billigst mulige befordringsudgifter ved elevekskursioner, i det omfang disse forudsættes i undervisningsplanerne.

Byggetekniske højskoler:

Som tilskudsberettigende driftsudgifter kan godkendes billigst mulige befordringsudgifter i forbindelse med obligatoriske indenlandske studierejser.

Til afgangsklassernes sædvanemæssige udlandsekskursioner kan godkendes et tilskud på 150 kr. pr. elev, såfremt der opnås passende høj tilslutning til rejsen.

Øvrige videregående tekniske uddannelser:

Som tilskudsberettigende driftsudgifter kan godkendes billigst mulige befordringsudgifter ved indenlandske elevekskursioner, i det omfang disse indgår i undervisningsplanerne.

Endvidere kan godkendes befordringsudgifter for een rejse pr. semester med DSB på gruppebilletter ved studiebesøg i relevante uddannelsesområder i det omfang sådanne studiebesøg efter skolens skøn vil være af afgørende betydning for den pågældende uddannelse.

O.I. Mikkelsen

/Erik Metz

Officielle noter

Ingen