Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tilbud om supplerende undervisning og fornyet indstilling til eksamen for lærlinge, der ikke har bestået handelsmedhjælpereksamen

(Til samtlige handelsskoler)

Til skolens orientering skal man herved meddele, at direktoratet på en forespørgsel fra en handelsskole har truffet nedenstående afgørelse:

»Handelsskolen i ...... har over for direktoratet rejst spørgsmålet om, hvorvidt en lærling, der har været indstillet til, men ikke bestået handelsmedhjælpereksamen, og hvis læretid ikke er udløbet, har pligt til fortsat at følge undervisningen til handelsmedhjælpereksamen og på ny indstille sig til denne eksamen, såfremt dette kan ske inden for den oprindeligt fastsatte læretid. Man har tillige forespurgt, om læreforholdet skal ophæves af principalen, såfremt lærlingen vægrer sig ved fortsat skolegang.

Det fremgår af sagen, at den pågældende lærling har haft mulighed for inden for den oprindelige læretid at gå andet semester om og indstille sig på ny til handelsmedhjælpereksamen, samt at læremesteren har været villig til at betale skolepenge for den udvidede undervisning og stærkt har opfordret lærlingen til at fortsætte og gennemføre sin uddannelse. Lærlingen har imidlertid vægret sig ved at fortsætte skolegangen og indstille sig på ny til handelsmedhjælpereksamen.

Sagen har af direktoratet været forelagt Lærlingerådet, der har udtalt, at der efter Lærlingerådets opfattelse ikke kan antages at bestå en pligt for læremesteren til at bekoste en fortsat undervisning i tilfælde, hvor den pågældende elev efter at have modtaget det anordnede antal timers undervisning har været indstillet til handelsmedhjælpereksamen, men ikke har bestået denne. Der kan efter Lærlingerådets opfattelse ejheller bestå nogen pligt for lærlingen til at deltage i en sådan videre undervisning.

Læremesteren må herefter i det konkrete tilfælde antages hverken at have ret eller pligt til at ophæve læreforholdet, fordi lærlingen nægter at deltage i fortsat undervisning.

Direktoratet kan henholde sig til det af Lærlingerådet udtalte med bemærkning, at den endelige afgørelse af det omhandlede fortolkningsspørgsmål henhører under domstolene«.

Det tilføjes, at direktoratet må anse det for rigtigt, at der i de tilfælde, hvor en elev har været indstillet til handelsmedhjælpereksamen uden at bestå denne, og hvor der inden for den oprindeligt fastsatte læretid er mulighed for fortsat undervisning og for på ny at indstille sig til handelsmedhjælpereksamen, gives den pågældende lærling og dennes læremester tilbud herom.

P.D.V.

Carl Jørgensen,

udd.kons.

Officielle noter

Ingen