Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om lærlinges ophold på skolehjem

(Til samtlige tekniske skoler med skolehjem)


I anledning af et flere skoler overfor direktoratet har rejst spørgsmålet, om lærlinge har pligt til at tage ophold på det skolehjem, hvortil de er henvist for at følge den for deres fag obligatoriske undervisning, meddeles det herved, at afgørelsen om lærlingenes opholdssted for så vidt angår lærlinge under 18 år træffes af forældremyndighedens indehaver, medens lærlinge over 18 år selv træffer bestemmelse om deres opholdssted.

Det bemærkes i øvrigt, at der, hvis en lærling tager ophold uden for skolehjemmet, kan ydes den pågældende godtgørelse til dækning af udgifterne til befordring i forbindelse med deltagelsen i undervisningen i overensstemmelse med reglerne i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 17. oktober 1966 om godtgørelse af udgifter til lærlinges befordring i forbindelse med deltagelse i undervisningen på handelsskoler og tekniske skoler, jfr. undervisningsministeriets cirkulære af 12. november 1966.

Det bemærkes endvidere, at lærlinge, der tager ophold uden for den skole med skolehjem, hvortil der er henvist, ikke har krav på godtgørelse af udgifter til kost og logi.

O.I. Mikkelsen.

/Ida Dybdal.

Officielle noter

Ingen