Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om omlægning af undervisningen for smede- og maskinarbejderfagets lærlinge (undervisningsgrupperne I (maskinarbejdere) og VIII (smede))

(De tekniske skoler)

Som det vil være skolerne bekendt, skal undervisningen for smede- og maskinarbejderfagets lærlinge (undervisningsgrupperne I (maskinarbejdere) og VIII (smede)) omlægges og ajourføres.

Den ajourførte undervisning består af fire skoleophold (trin 1, 2, 3 og 4) med mellemliggende praktikophold i virksomheder.

Den ajourførte undervisnings trin 1 afløser den hidtidige 11 ugers forskole for jern- og metalindustriens lærlinge og er opdelt i to uddannelsesforløb:

et for maskinarbejdere og

et for smede.

For så vidt angår maskinarbejdere gennemgår følgende branchers lærlinge undervisningen på trin 1: maskinarbejdere, drejere, fræsere, høvlere, skruestiksarbejdere, værktøjsmagere (snit), værktøjsmagere (form), finmekanikere våbenmekanikere, elektromekanikere, gørtlere (armatur), metaltrykker og instrumentmagere.

Hvad angår smede gennemgås trin 1 af følgende branchers lærlinge: kleinsmede, rørsmede, pladesmede, grovsmede, grovsmede m/hestebeslag, bygnings- og landbrugssmede, landbrugsmaskinsmede, kedelsmede, skibsbyggere, nittere og stemmere, svejsere, skibsbygningsarbejdere, gørtlere, kobbersmede, kølemontører og ortopædimekanikere.

Lærlinge fra autoelektromekanikerbranchen og flymekanikerbranchen vil blive henvist til forskolen for autofagets lærlinge, medens der for kontormaskinemekanikerbranchens lærlinge etableres en speciel forskole.

Den ajourførte undervisnings trin 1 iværksættes primo august 1973.

Lærlinge inden for undervisningsgrupperne I og VIII, der ikke før 1. juni 1973 har påbegyndt den hidtidige obligatoriske undervisning på teknisk skole, skal tilmeldes den ajourførte undervisning trin 1. Lærlinge inden for undervisningsgrupperne I og VIII, der har modtaget undervisning på teknisk skole før 1. juni 1973 gennemfører den hidtidige obligatoriske undervisning ved de skoler, der på nuværende tidspunkt meddeler denne undervisning.

Med hensyn til afviklingen af den hidtidige undervisning, der forudsættes tilendebragt med udgangen af finansåret 1975-76, gør man opmærksom på, at direktoratets forudgående godkendelse skal indhentes, såfremt der ønskes etableret undervisning i klasser med lavere klassekvotient end det i undervisningsplanerne angivne maksimum.

Den af direktoratet udarbejdede landsplan for den ajourførte undervisning har været forelagt Metalindustriens Lærlingeudvalg og skolerådet for de tekniske skoler, og den ajourførte undervisnings trin 1 for smede- og maskinarbejderfagets lærlinge vil fra august 1973 finde sted ved følgende tekniske skoler:

Maskinarbejdere m.fl.:

Nordjyllands amtskommune: Frederikshavn tekniske skole, Ålborg tekniske skole,

Viborg amtskommune: Viborg tekniske skole, Thisted tekniske skole, (idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra de på vedlagte kort skraverede kostskoleområder vest for Storebælt - undtaget Sønderjyllands amtskommune).

Århus amtskommune: Århus tekniske skole, Randers tekniske skole.

Ringkøbing amtskommune: Herning tekniske skole.

Vejle amtskommune:

Vejle tekniske skole.

Sønderjyllands amtskommune Håndværkerskolen i Sønderborg, (idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra det på vedlagte kort skraverede kostskoleområde i Sønderjyllands amtskommune).

Fyns amtskommune: Odense tekniske skole, Svendborg tekniske skole.

Storstrøms amtskommune: Nakskov tekniske skole, Næstved tekniske skole, (Idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra de på vedlagte kort skraverede kostskoleområder øst for Storebælt).

Vestsjællands amtskommune: Holbæk tekniske skole, Slagelse tekniske skole,

Roskilde amtskommune: Roskilde tekniske skole.

Københavns amtskommune samt Københavns og Frederiksberg kommuner: Det tekniske Selskabs skoler.

Frederiksborg amtskommune: Hillerød tekniske skole.

I Ribe amtskommune etableres ingen ajourført lærlingeundervisning, idet de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser forventes at kunne rumme undervisningspladser til alle uddannelsessøgende.

Smede m.fl.

Nordjyllands amtskommune: Frederikshavns tekniske skole, Års tekniske skole, Ålborg tekniske skole.

Viborg amtskommune: Viborg tekniske skole, Thisted tekniske skole, (idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra de på vedlagte kort skraverede kostskoleområder vest for Storebælt undtagen Sønderjyllands amtskommune).

Århus amtskommune: Århus tekniske skole, Randers tekniske skole.

Ringkøbing amtskommune: Herning tekniske skole.

Vejle amtskommune: Vejle tekniske skole.

Sønderjyllands amtskommune: Tønder tekniske skole: (idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra det på vedlagte kort skraverede kostskoleområde i Sønderjyllands amtskommune).

Fyns amtskommune: Odense tekniske skole, Svendborg tekniske skole.

Storstrøms amtskommune: Nakskov tekniske skole, Næstved tekniske skole, (idet skolen udover elever fra eget område modtager kostskoleelever fra de på vedlagte kort skraverede kostskoleområder øst for Storebælt).

Vestsjællands amtskommune: Holbæk tekniske skole, Slagelse tekniske skole.

Københavns amtskommune samt København og Frederiksberg kommune: Gladsaxe tekniske skole.

Frederiksberg amtskommune: Hillerød tekniske skole.

I Ribe amtskommune etableres ingen ajourført lærlingeundervisning, idet de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser forventes at kunne rumme undervisningspladser til alle uddannelsessøgende.

I tilfælde hvor der i Ribe amtskommune oprettes ordinære læreforhold, skal lærlinge inden for undervisningsgruppe I henvises til Thisteds tekniske skole, medmindre lærlingens bopæl gør det muligt at nå en anden teknisk skole inden for en rejsetid af ca. 1 time. På tilsvarende måde skal lærlinge inden for undervisningsgruppe VIII indtil videre henvises til Tønder tekniske skole, idet der dog også i disse tilfælde skal tages hensyn til mulighederne for at nå en anden teknisk skole med en rejsetid på ca. 1 time.

I Bornholms amtskommune vil der blive etableret ajourført undervisning for såvel maskinarbejdere som smede ved Bornholms tekniske skole i Rønne.

På vedlagte kortmateriale er angivet de udpegede skoler og det til den enkelte skole knyttede lokalopland.

Direktoratet henstiller i øvrigt til de udpegede skoler, at der udvises størst mulig smidighed med henblik på bedst mulig udnyttelse af de etablerede undervisningsenheder.

P.D.V.

Jørgen Nyeboe,

kst. udd. kons.

Officielle noter

Ingen