Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedr. eliteidrætsudøvere i handels- og kontoruddannelserne

(Handelsskolerne)

Af bemærkningerne til lov nr. 643 af 19. december 1984 om eliteidrættens fremme fremgår det bl.a., at mange eliteidrætsudøvere har problemer med hensyn til at kombinere træning og konkurrencer med uddannelsesmæssige forpligtelser.

Det fremgår også, at »mulighederne for at forene idrætsudøvelsen med et uddannelsesforløb (eller arbejdsforhold) bør søges forbedret.«

Eliteidrætsudøveres problemer med hensyn til gennemførelse af en erhvervsuddannelse består især i:

- Træning tager tid, og kan dermed være svært foreneligt med et normalt studieforløb i stramt strukturerede skoleforløb med lange skoledage og mødepligt til undervisningen.

- Konkurrencer og vigtige træningslejre kan f.eks. kollidere med eksaminer og prøver.

Man er i direktoratet veget tilbage fra at oprette særlige uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere, f.eks. i form af »idrætserhvervsgymnasier«.

Til gengæld er man i direktoratet indstillet på at give skolerne en række frihedsgrader i forhold til de gældende regler, således at den enkelte eliteidrætsudøvers behov tilgodeses individuelt.

Det understreges, at eliteidrætsudøvere ingen fortrinsstilling har ved optagelsen på uddannelserne, men optages op samme måde som alle andre elever.

Fleksible, individuelt tilrettelagte forløb.

De skolemæssige uddannelser.

På handels- og kontorområdet gælder det typisk for de skolemæssige uddannelser, at et bestemt pensum (jvf. læreplanerne) skal tilegnes på en bestemt tid, hvorefter der afholdes prøve.

Nedenstående bemyndigelser gælder alene for efg-basisuddannelsen, kursus til højere handelseksamen samt edb-assistentuddannelsen. Bemyndigelserne gælder alene for elever, der af Team Danmark har fået erklæring om, at de opfylder de idrætslige kriterier.

Skolerne bemyndiges herved til at fravige gældende regler om mødepligt, i den udstrækning særlige idrætslige krav betinger en fravigelse.

Ligeledes bemyndiges skolerne herved til at se bort fra de normale uddannelseslængder. F.eks. kan det 2-årige kursus til højere handelseksamen vare 3 eller 4 år - måske endog længere.

Desuden bemyndiges skolerne herved til at lade resultater fra enkeltfagsprøver o.lign. indgå i uddannelsesbeviserne, selv om den enkelte prøve ikke er bestået.

Med hensyn til eksamen bemyndiges skolerne herved til:

- at flytte den mundtlige eksamen til et andet tidspunkt inden for samme eksamenstermin eller

- at give mulighed for at gå til eksamen i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen eller

- i særlige tilfælde at få afholdt en særskilt eksamen, hvis det er praktisk muligt.

Særlige udgifter, forbundet med eksamensafholdelsen, kan Team Danmark dække efter forudgående ansøgning.

Bemyndigelserne gives under den forudsætning at skole og elev hele tiden har overblik over og fælles ansvar for uddannelsesforløbet, således at eleven i den sidste ende opnår den kompetancegivende uddannelse.

Eliteidrætsudøvere, som på grund af eliteidrætsudøvelse eller deltagelse i eliteidrætsbegivenheder vil komme ud af trit med undervisningens almindelige forløb, kan med skolen planlægge og aftale særligt tilrettelagt undervisning. Team Danmark kan efter ansøgning dække udgifter hertil.

Efg 2.dels-uddannelser, lærlingeuddannelser og branche-/retningskurser.

I tilfælde af sammenfald med idrætsbegivenheder kan det for eliteidrætsudøvere i efg 2. dels-uddannelser og lærlingeuddannelser være en mulighed at flytte hele skoleopholdet.

Direktoratet har over for alle erhvervsuddannelsesudvalg, faglige udvalg og nævn anbefalet, at man bør være særlig opmærksom på eliteidrætsudøveres vilkår, bl.a. med henblik på positiv behandling af ansøgninger om forlængelse af uddannelsesforløb, der gennemføres i kombination med eliteidræt.

Skolen bør overfor den enkelte elev gøre opmærksom på muligheden for at den praktiske del af uddannelsen kan søges forlænget efter aftale med arbejdsgiveren. Godkendelse skal indhentes i vedkommende faglige udvalg.

Opmærksomheden henledes på at der i forbindelse med arbejdet i Team Danmarks Uddannelsesudvalg er udarbejdet en vejledende pjece, »Eliteidræt og uddannelse«, som er udsendt bl.a. til erhvervsskolerne i december 1987. En ny udgave forventes udsendt i marts 1989.

P.m.v.

e.b.

N.H. Tetzscher

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen