Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om fritagelse for repetitionskurser og faglig prøve og opretholdelse af den traditionelle svendeprøve inden for visse brancher i smede- og maskinarbejderfagets lærlingeuddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra Metalindustriens Lærlingeudvalg skal meddeles, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende, at lærlinge fra gørtlerfagets gørtlerbranche, gørtlerfagets armaturbranche, jern- og metalsliberfaget, kobbersmedefaget, metaltrykkerfaget og ortopædimekanikerbranchen fritages for deltagelse i repetitionskurserne og den faglige prøve i tilslutning hertil.

Skolegangen for de pågældende lærlinge vil herefter omfatte:

Gørtlerfagets gørtlerbranche

smedeliniens trin 1, 2 og 3

Gørtlerfagets armaturbranche

maskinliniens trin 1, 2 og 3

Jern og metalsliberfaget

smedeliniens trin 1

Kobbersmedefaget

smedeliniens trin 1, 2 og 3

Metaltrykkerfaget

maskinliniens trin 1, 2 og 3

Ortopædimekanikerbranchen

maskinliniens trin 1 og finmekanikerbranchens trin 2 og 3.

For disse lærlinge opretholdes den traditionelle svendeprøve på lærestedet.

De implicerede skoler anmodes om efter sidste skoletrin at tilsende

vedkommende lærlinges læremester en skoleattest til brug ved

anmeldelse til svendeprøve.

P.D.V.

H. Håkanssom

fg.udd.kons.

Officielle noter

Ingen