Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om lærlinges og efg-elevers retstilling ved virksomhedsoverdragelse

Efter lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, § 2, stk. 1, indtræder erhververen af en virksomhed eller af en del heraf umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

For at sikre lærlinge og efg-elever ligestilling med andre lønmodtagere i den udstrækning, det er muligt under hensyn til reglerne om aftale om læreforhold og om uddannelsesaftaler, er disse også omfattet af loven, jfr. bestemmelsen i § 2, stk. 2, men kun under forudsætning af, at virksomheden efter overdragelsen godkendes som lærested eller praktiksted.

Der vedlægges er eksemplar af loven.

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt blev dog udskudt for så vidt angår lærlinges og efg-elevers retsstilling, idet lærlingelovens § 20 ikke var foreneligt med den nye lov, og det fandtes rigtigt, at de forskellige uddannelsesaftaler blev stillet ens i henseende til denne lov.

Ved lov nr. 109 af 24. marts 1980 om ændring af lov om lærlingeforhold er der som følge af vedtagelsen af den nævnte lov i lærlingeloven indsat en ny § 11 a samt foretaget ændringer af § 20, stk. 3 og § 30.

Der vedlægges er eksemplar af loven, som har virkning fra 1. april 1980.

Endelig er loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse sat i kraft for efg-elever og lærlinge med virkning fra 1. april 1980. Et eksemplar af arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 21. marts 1980 vedlægges.

Om de enkelte bestemmelser skal man oplyse følgende:

1. Lærlinge. Efter lærlingelovens § 11 a sammenholdt med § 2, stk. 1, i loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse indtræder erhververen umiddelbart i bestående rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaler om læreforhold under forudsætning af, at virksomheden efter overdragelsen godkendes som lærested, herunder at erhververen opfylder kravene efter lærlingelovens § 2 til at antage lærlinge. For at sikre at denne betingelse opfyldes, og i overensstemmelse med § 2, stk. 2, i loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, er der fastsat pligt til at anmelde virksomhedsoverdragelse til arbejdsformidlingen, der påser, at erhververen efter § 2 er berettiget til at antage lærlinge, og at det faglige udvalg i medfør af § 24, stk. 7, ikke har rettet henvendelse til arbejdsformidlingen om at nægte at godkende aftaler om antagelse af lærlinge i virksomheden. Herefter kan aftalen påtegnes af arbejdsformidlingen, og denne påtegning anses som en godkendelse efter § 2, stk. 2, i loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Lærlingelovens § 11 a gælder også for aftaler om læreforhold indgået i henhold til § 30 (lærlinge over 18 år) og § 30 er derfor ændret i konsekvens af indsættelsen af § 11 a.

Efter den hidtidige regel om fortsættelse af læreforholdet ved virksomhedsoverdragelse i § 20 i lærlingeloven, der alene vedrører aftaler i henhold til lærlingelovens § 1, havde erhververen valgfrihed med hensyn til fortsættelse af lærekontrakten, ligesom lærlingen skulle give samtykke til fortsættelsen. Begge disse betingelser er uforenelige med loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, og § 20, stk. 2, er derfor ændret på dette punkt, når der er tale om overdragelse af en virksomhed. Hovedområdet for overdragelsesbegrebet i loven er køb, hvorved der sker et egentligt ejerskifte, gaveoverdragelse eller lignende aftalemæssige dispositioner.

Parterne kan fortsat ophæve læreforholdet efter reglerne i lærlingelovens §§ 21-23. Endvidere vil parterne efter omstændighederne kunne anvende reglen i § 3 i loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse sammenholdt med lærlingelovens § 23.

Endelig er læremesterens pligt efter § 20, stk. 3, til i visse tilfælde at medvirke til, at lærlingens oplæring kan videreføres hos en anden læremester, modificeret som en konsekvens af § 11 a.

2. Efg-elever. For så vidt angår uddannelsesaftaler efter lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser (efg-loven) lægges der i forbindelse med godkendelse af de enkelte praktiksteder vægt på principielt de samme hensyn som ved godkendelse af aftaler om læreforhold, jfr. § 8, stk. 3. For disse aftalers vedkommende kan loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finde anvendelse uden ændring i den gældende lovgivning vedrørende disse uddannelsesaftaler.

Der skal også for disse aftalers vedkommende foretages anmeldelse af virksomhedsoverdragelsen til arbejdsformidlingen for, at videreførelsen af uddannelsesaftalen kan registreres. Arbejdsformidlingen skal påse, at erhververen er berettiget til at antage efg-elever, før videreførelsen kan registreres.

3. Arbejdsformidlingen. Kontorerne vil kunne vejlede om anvendelsen af de nye bestemmelser. Anmeldelse af et uddannelsesforholds videreførelse kan ske ved brug af den hidtil anvendte standardformular »Tillæg til uddannelsesaftaler«, som fås på arbejdsformidlingen. Arbejdsformidlingen påser herefter, at betingelserne for videreførelsen er opfyldt. I bekræftende fald kan tillægget registreres. Parterne og det faglige udvalg underrettes om afgørelsens udfald.

P.d.v.

E.B.

Jørgen T. Møller

fuldm.

Officielle noter

Ingen