Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v.

 

I medfør af § 7, stk. 3 og 5, nr. 1 og 2, § 30 a, stk. 1 og 4, § 30 c og § 33, stk. 3, i landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger regler for husdyrhold på den enkelte landbrugsejendom og inden for en landbrugsbedrift, jf. definitionen på bedrifter i § 2, og regler om andel af egen jord for ejendomme med husdyrhold, i det følgende kaldet arealkravet, jf. stk. 6.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler gælder også for ejendomme uden landbrugspligt.

Stk. 3. Opgørelse af dyreenheder og udbringningsarealer til husdyrgødning skal ske på grundlag af de til enhver tid gældende harmoniregler med de tilpasninger, der fremgår af stk. 4 og 5. Harmonireglerne er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt husdyrhold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Stk. 4. Opgørelse af dyreholdet på den enkelte ejendom og bedrift skal ske som et årsgennemsnit af antal dyreenheder på ejendommen og bedriften opgjort på grundlag af bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opgørelsen skal ske med udgangspunkt i det antal dyreenheder, der er indberettet til Plantedirektoratet i forbindelse med gødningsregnskaber for den seneste planperiode (1. august – 31. juli). Hvis der efter indberetningen til Plantedirektoratet er sket væsentlige ændringer i dyreholdet, skal dette indgå ved opgørelsen.

Stk. 5. Opgørelse af størrelsen af det nødvendige areal til udbringning af den producerede gødning på henholdsvis ejendoms- og bedriftsniveau, i det følgende kaldet det beregnede udbringningsareal, skal ske efter reglerne i § 28, stk. 1-5, i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ved opgørelsen af det beregnede udbringningsareal skal således også medregnes den husdyrgødning, der afsættes til anden side, og der skal ikke tages hensyn til lagerforskydninger. Gødning afsat af græssende dyr medregnes.

Stk. 6. Opgørelse af det areal, der skal være på ejendommen for at opfylde arealkravet, jf. §§ 6 og 7, eller som skal være ejet inden for bedriften, jf. § 3, stk. 6, skal ske på grundlag af det beregnede udbringningsareal, jf. stk. 5. Arealer, der midlertidigt ikke kan anvendes til udbringning af husdyrgødning, herunder arealer udtaget til braklægning, kan dog medregnes, medmindre de er fradragsarealer i medfør af bestemmelserne i lovens § 13, stk. 7. Bortforpagtede arealer, som producenten ejer, kan også medregnes.

§ 2. Ved en landbrugsbedrift forstås en økonomisk driftsenhed (virksomhed), der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed, og hvor driften forestås af samme fysiske eller juridiske person (producenten). Ægtefæller og disses børn under 18 år betragtes efter landbrugsloven som en person.

Stk. 2. En bedrift kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme eller ejendomme uden landbrugspligt, der drives sammen. I en bedrift kan indgå forpagtede arealer. Bortforpagtede arealer betragtes derimod ikke som hørende til bedriften. Arealer, som en producent har en vis brugsret til, f.eks. ved husdyrgødningsaftaler eller pasningsaftaler, betragtes heller ikke som en del af dennes bedrift.

Stk. 3. Hvis en person som ejer eller forpagter driver en eller flere landbrugsejendomme personligt og samtidig er landmand i et § 20-selskab, der som ejer eller forpagter driver en eller flere landbrugsejendomme, betragtes disse ejendomme som en bedrift i relation til reglerne i landbrugsloven.

Stk. 4. Husdyrhold på bedriftens jorder indgår i bedriften, medmindre driften af husdyrholdet forestås af en anden producent. Husdyrhold i lejede bygninger indgår i producentens bedrift. Hvis der er tale om husdyrhold i lejede bygninger, og husdyrproducenten eller dennes ægtefælle og børn under 18 år ikke forestår anden landbrugsmæssig produktion, er der tale om en selvstændig bedrift uden jordtilliggende.

Stk. 5. Vurderingen af, om der er tale om en eller flere bedrifter, skal ske på baggrund af reglerne i landbrugsloven om landbrugsejendommes drift, herunder § 7 om selvstændig drift og §§ 9-12 om samdrift, forpagtning og driftsfællesskaber.

Kapitel 2

Husdyrholdets størrelse

§ 3. Der må ikke være flere husdyr inden for den enkelte landbrugsbedrift end det antal, der svarer til et årsgennemsnit på 750 dyreenheder, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 2. Ved opgørelse af husdyrholdet for en bedrift medregnes også de dyr, som ejes af producentens samlever.

Stk. 3. Husdyrhold, hvor produktionen sker i et produktionsselskab, medregnes til den bedrift, hvorpå husdyrholdet er etableret, hvis den producent, der forestår driften af bedriftens jorder, også forestår husdyrproduktionen for produktionsselskabet, og den pågældende deltager i produktionsselskabet med 20 pct. eller derover af selskabskapitalen eller har stemmeflertal i selskabet.

Stk. 4. Hvis husdyrholdet sker i et produktionsselskab, hvor betingelserne i stk. 3 ikke er opfyldt, udgør produktionsselskabet en selvstændig bedrift, som er omfattet af bestemmelsen om 750 dyreenheder i § 3, stk. 1. Hvis en eller flere deltagere i selskabet, der ejer 20 pct. eller derover af selskabskapitalen, som producent forestår en anden bedrift end den, hvor husdyrholdet er etableret, medregnes husdyrholdet (antal dyreenheder) hos disse deltagere i selskabet. Husdyrholdet medregnes i forhold til den eller de pågældendes andel af selskabets samlede kapital, og det beregnede antal dyreenheder medregnes tillige til den eller de pågældendes bedrifter.

Stk. 5. For husdyrhold, hvor produktionen forestås af et fællesskab, der er etableret i overensstemmelse med regler, der fastsættes i medfør af lovens § 10, jf. bekendtgørelsen om landbrugsfællesskaber, gælder begrænsningerne i stk. 1 for den samlede bedrift, der drives af fællesskabet.

Stk. 6. Jordbrugskommissionen meddeler efter ansøgning tilladelse til at overskride grænsen på 750 dyreenheder, hvis der inden for bedriften ejes al den jord, der skal være til rådighed til udbringning af husdyrgødningen fra hele besætningen efter reglerne i § 1, stk. 5 og 6.

Stk. 7. Driftsfællesskaber kan få tilladelse til at overskride grænsen på 750 dyreenheder, hvis forholdene, herunder antallet af deltagere og disses engagement i andre husdyrproduktioner, taler for det.

§ 4. Hvis der på en ejendom etableres en husdyrproduktion, der overstiger et årsgennemsnit på 500 dyreenheder, skal husdyrproduktionen etableres i enheder, der hver for sig ikke overstiger et årsgennemsnit på 500 dyreenheder. Tilsvarende gælder for udvidelser af en eksisterende produktion ud over 500 dyreenheder.

Stk. 2. Hver enkelt enhed skal være driftsmæssigt selvstændig med egen daglig ledelse, og enhederne skal være adskilt med en indbyrdes afstand på mindst 300 m mellem hver enheds bygningssæt.

Stk. 3. Bygningerne på hver enhed skal opfylde følgende betingelser:

1)   Der skal være indrettet et forrum, der er klart opdelt i en ren og en uren afdeling. Forrummet skal fungere som eneste personadgang til besætningsområdet for personer, der ikke er beskæftiget med stalddriften.

2)   Der skal i videst muligt omfang være sket forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter, og disse skal i øvrigt bekæmpes i fornødent omfang.

3)   Indretningen skal være således, at bygningsanlæggene let og effektivt kan renses og desinficeres, uden at materialerne ødelægges eller beskadiges og således, at hunde og katte ikke kan færdes ind og ud af bygningerne. Der må kun indsættes andre dyrearter i bygningerne, hvis de er nødvendige i den normale drift.

4)   Studse til eksempelvis foder og flydende gødning skal placeres uden for bygningerne.

5)   Der skal være faciliteter til midlertidig henlæggelse af døde dyr. Henlæggelse skal ske på et cementeret underlag, som ved indhegning er sikret mod hunde og katte. Døde dyr skal enten opbevares i lukket container eller være afdækket med presenning eller lignende.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 - 3 gælder ikke for husdyrhold, som ikke kræver bygningsanlæg.

§ 5. Der må ikke være husdyrhold på en landbrugsejendom, der ikke er forsynet med en beboelsesbygning, såfremt dette husdyrhold forudsætter anvendelse af driftsbygninger og anlæg m.v. på ejendommen.

Kapitel 3

Arealkrav

§ 6. Arealkravet til ejendomme med husdyrhold, jf. §§ 1 og 7, skal opfyldes efter følgende skala:

1)   Hvis årsgennemsnittet ikke overstiger 120 dyreenheder, skal der på ejendommen være et areal svarende til mindst 25 pct. af det beregnede udbringningsareal, jf. § 1, stk. 5.

2)   Hvis årsgennemsnittet overstiger 120 dyreenheder, men ikke overstiger 250 dyreenheder, skal der på ejendommen være et areal svarende til arealkravet til de første 120 dyreenheder samt et areal svarende til mindst 60 pct. af det beregnede udbringningsareal for det antal dyreenheder, der ligger i intervallet 121-250, jf. stk. 2.

3)   Hvis årsgennemsnittet overstiger 250 dyreenheder, skal der på ejendommen være et areal svarende til arealkravet til de første 250 dyreenheder samt hele det beregnede udbringningsareal for den del af produktionen, der overstiger 250 dyreenheder, jf. stk. 2.

Stk. 2. Hvis der på ejendommen findes flere kategorier af husdyr, og der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen skal anvendes forskellige harmoniforhold, skal de husdyr, hvorfra husdyrgødningen skal udbringes i en mængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha, indgå først i beregningen.

Stk. 3. Ved udvidelse af husdyrholdet skal arealkravet, jf. stk. 1, være opfyldt senest 1 år efter udvidelsen, hvis størrelsen af den samlede husdyrproduktion efter udvidelsen ikke overstiger 250 dyreenheder. Det samme gælder ved etablering af nyt husdyrhold på under 250 dyreenheder. Der kan dog ske udvidelser på op til 25 dyreenheder i forhold til det husdyrhold, der ligger til grund for den tidligere opfyldelse af arealkravet, uden at arealkravet på ny skal opfyldes.

Stk. 4. Hvis husdyrproduktionen efter udvidelsen vil være på mere end 250 dyreenheder, skal arealkravet være opfyldt på tidspunktet for udvidelsen. Det samme gælder ved etablering af nyt husdyrhold på over 250 dyreenheder. Der kan dog ske udvidelser på op til 25 dyreenheder i forhold til det husdyrhold, der ligger til grund for den tidligere opfyldelse af arealkravet, uden at arealkravet på ny skal opfyldes.

Stk. 5. For husdyrhold på forpagtede ejendomme og husdyrhold, der er etableret i lejede bygninger eller på lejet jord, skal arealkravet ses i forhold til den pågældende ejendoms jordtilliggende, uanset at den til husdyrholdet knyttede produktion forestås af en anden end ejeren af ejendommen.

Stk. 6. For husdyrhold, hvor produktionen forestås af et fællesskab, der er etableret i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri i medfør af lovens § 10, jf. bekendtgørelsen om landbrugsfællesskaber, skal arealkravet ses i forhold til jordtilliggendet til den landbrugsejendom, hvorpå produktionen foregår.

Stk. 7. Reglerne om arealkrav finder ikke anvendelse på ejendomme uden landbrugspligt, hvis der er tale om et husdyrhold, der svarer til et årsgennemsnit på under 10 dyreenheder.

§ 7. For ejendomme med husdyrhold kan indtil 33 pct. af arealkravet i § 6, stk. 1, uanset størrelsen af husdyrholdet, opfyldes ved

1)   arealer, der ejes og drives lovligt sammen med den pågældende ejendom, og som kan anvendes til udbringning af husdyrgødning, jf. § 1, stk. 5 og 6, eller

2)   tinglyste aftaler, herunder forpagtnings- og husdyrgødningsaftaler, der sikrer, at husdyrproducenten til enhver tid kan disponere over de pågældende arealer til udbringning af husdyrgødning mindst 5 år frem i tiden.

Stk. 2. Arealer på en anden ejendom, der ligger i en vejafstand på mere end 10 km fra produktionsanlægget, kan kun indgå i opfyldelse af arealkravene som nævnt i stk. 1, hvis transporten af husdyrgødning sker i overensstemmelse med reglerne i § 12.

Kapitel 4

Arealkrav ved gylleseparering

§ 8. Husdyrproducenter, der lader den producerede husdyrgødning behandle i et gyllesepareringsanlæg, jf. § 9, stk. 1, kan opnå reduktion af arealkravet i §§ 6 og 7.

Stk. 2. Hvis der på en ejendom med husdyrhold etableres et anlæg til separering af den på ejendommen producerede husdyrgødning, meddeler jordbrugskommissionen efter ansøgning tilladelse til, at husdyrproducenten ikke skal opfylde arealkravet fuldt ud, jf. stk. 3 og 4. Tilsvarende gælder, hvis husdyrgødningen leveres til et gyllesepareringsanlæg på anden ejendom eller til et mobilt gyllesepareringsanlæg. Det er en betingelse for at opnå en tilladelse, at mindst 75 pct. af den husdyrgødning, der produceres på ejendommen, behandles i gyllesepareringsanlægget.

Stk. 3. Er der tale om et gyllesepareringsanlæg, som opfylder betingelserne i § 9, stk. 3, (højteknologisk anlæg), meddeler jordbrugskommissionen tilladelse til en reduktion af arealkravet med 50 pct.

Stk. 4. Er der tale om et gyllesepareringsanlæg, som opfylder betingelserne i § 9, stk. 4, (lavteknologisk anlæg), meddeler jordbrugskommissionen tilladelse til en reduktion af arealkravet med 25 pct.

Stk. 5. Jordbrugskommissionens tilladelse efter stk. 1-4 skal betinges, jf. §§ 10 og 11.

§ 9. Ved et gyllesepareringsanlæg forstås et anlæg, der ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødning skaber produkter (fraktioner), der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer. Med næringsstofrige fraktioner (koncentrater) forstås fraktioner, der indeholder en større koncentration af kvælstof og/eller fosfor end udgangsmaterialet.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at fravige arealkravet i §§ 6 og 7 ved gylleseparering skal vedlægges en beskrivelse af gyllesepareringsanlægget og dets funktion.

Stk. 3. Ved et højteknologisk anlæg, jf. § 8, stk. 3, forstås et anlæg, hvor

1)   de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal indeholde mere end 70 pct. af gyllens kvælstof og mere end 70 pct. af gyllens fosfor, og

2)   disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængdevægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 2,5 gange højere end koncentrationen i den ubehandlede gylle.

Stk. 4. Ved et lavteknologisk anlæg, jf. § 8, stk. 4, forstås et anlæg, hvor

1)   de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal indeholde mere end 20 pct. af gyllens kvælstof og mere end 60 pct. af gyllens fosfor, og

2)   disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængdevægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 1,5 gange højere end koncentrationen i den ubehandlede gylle.

Stk. 5. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at gyllesepareringsanlægget er anmeldt til Plantedirektoratets register for forarbejdningsanlæg, jf. §§ 2 a og 2 b i bekendtgørelse nr. 609 af 18. juli 2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003.

Stk. 6. Ved ansøgningen skal tillige vedlægges kopi af husdyrproducentens mark- og gødningsplan, jf. § 21 i lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli 2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Mark- og gødningsplanen skal være suppleret med oplysninger om planlagt fosforforbrug. Der skal endvidere redegøres for, i hvilket omfang den forarbejdede husdyrgødning vil blive afsat uden for bedriften, og hvem der skal modtage den forarbejdede husdyrgødning.

§ 10. En tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, skal betinges af, at husdyrproducenten hvert år senest 31. marts sender kopi til jordbrugskommissionen af

1)   sin aktuelle mark- og gødningsplan suppleret med oplysninger om planlagt fosforforbrug, og

2)   kvitteringer fra aftagerne af forarbejdet husdyrgødning for den seneste planperiode. Det skal fremgå af kvitteringerne, hvor store mængder forarbejdet husdyrgødning, der er aftaget, samt gødningens indhold af kvælstof og fosfor.

§ 11. En tilladelse skal endvidere betinges af, at husdyrproducenten hvert år senest 31. marts godtgør overfor jordbrugskommissionen, at gyllesepareringsanlægget fungerer, som det har været forudsat ved tilladelsen, jf. § 9, stk. 1. Hvis gyllesepareringsanlægget ikke fungerer som forudsat ved tilladelsen, skal husdyrproducenten opfylde det almindelige arealkrav, jf. §§ 6 og 7, senest 1 år efter konstateringen af, at anlægget ikke fungerer.

Stk. 2. Jordbrugskommissionen kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 1 nævnte frist på 1 år. Fristen kan normalt kun forlænges med 1 år.

Stk. 3. Jordbrugskommissionen kan kræve supplerende oplysninger fra husdyrproducenten til brug ved vurderingen af, om gyllesepareringsanlægget fungerer, som det har været forudsat ved tilladelsen, og til vurderingen af, om de stillede betingelser er opfyldt, jf. § 15, stk. 4.

Kapitel 5

Transport af gødning

§ 12. Transport af husdyrgødning over en vejafstand på mere end 10 km fra husdyrproduktionsanlægget skal foregå med lastbil eller et påhængskøretøj hertil.

Stk. 2. Under transporten skal flydende gødning opbevares i lukkede tanke, og fast gødning skal overdækkes.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på fraktioner af husdyrgødning, der stammer fra et gyllesepareringsanlæg.

Kapitel 6

Overgangsbestemmelser

§ 13. For husdyrhold, som efter regler i medfør af landbrugsloven er lovligt etableret, eventuelt i forbindelse med en udvidelse af husdyrhold, på en landbrugsejendom inden den 7. august 1999, herunder husdyrhold som den 7. august 1999 er omfattet af de hidtidige overgangsregler, skal reglerne om husdyrhold og arealkrav i §§ 3-7, jf. §§ 8-11, være opfyldt senest den 1. september 2019. Ved udvidelse af eksisterende husdyrhold skal bekendtgørelsens regler opfyldes, hvis der er tale om udvidelse på mere end 25 dyreenheder i forhold til det husdyrhold, der var på ejendommen den 7. august 1999.

Stk. 2. Husdyrhold, der inden den 7. august 1999 er lovligt etableret på en ejendom uden landbrugspligt, kan fortsætte uændret uden nogen tidsbegrænsning. Husdyrholdet kan også udvides, uden at kravet om egen jord skal opfyldes.

Stk. 3. Kravet i § 4 om opdeling i enheder m.v. skal for husdyrhold, der inden den 1. januar 1995 er etableret med et årsgennemsnit på mere end 500 dyreenheder, og som ikke udvides, være opfyldt senest den 1. september 2019.

Stk. 4. For husdyrhold, der inden den 1. januar 1995 er etableret på en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, skal bestemmelsen i § 5 være opfyldt senest den 1. september 2019.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder også for husdyrhold, som var under etablering i 1999, hvis der er indgivet ansøgning eller anmeldelse om det til husdyrholdet fornødne byggeri til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet inden den 7. august 1999, og husdyrholdet er etableret inden en periode på 3 år efter ansøgningen eller anmeldelsen. Tilsvarende gælder for husdyrhold, hvortil der inden den 7. august 1999 er søgt om godkendelse af etablering eller udvidelse efter reglerne i kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, eller husdyrhold, hvortil der er søgt om VVM-godkendelse.

Stk. 6. Reglen i stk. 2 gælder også for ejendomme, der fremkommer ved retshandler, der er indgået inden den 7. august 1999, hvorved landbrugsejendomme med husdyrhold nedbringes under 2 ha, og landbrugspligten ophæves. Det samme gælder, hvis en ansøgning om tilladelse til jordomlægninger m.v., hvorved landbrugspligten ophæves på en restejendom under 2 ha, er indkommet til jordbrugskommissionerne eller Kort- og Matrikelstyrelsen inden den 7. august 1999.

§ 14. Ved beregningen af arealkravet for husdyrhold, jf. §§ 6 og 7, som er lovligt etableret, eventuelt i forbindelse med en udvidelse af husdyrhold, på en ejendom i perioden fra 7. august 1999 til 1. august 2002, og som er omfattet af de skærpede bestemmelser for opgørelse af antal dyreenheder, jf. bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, opgøres størrelsen af husdyrholdet indtil 1. august 2019 efter de regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der var gældende umiddelbart før 1. august 2002. Ved udvidelse af husdyrholdet efter 1. august 2002 opgøres det samlede husdyrhold efter de gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1.

Kapitel 7

Administrations- og straffebestemmelser

§ 15. Jordbrugskommissionen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Jordbrugskommissionen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i §§ 3-7 og §§12-14.

Stk. 3. Jordbrugskommissionen foretager kontrol af, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 4. Jordbrugskommissionen kan til brug for sine afgørelser og i forbindelse med kontrollen kræve yderligere dokumentation, f.eks. i form af kopi af årsregnskaber eller erklæring fra regnskabskonsulent m.v., eller indhente oplysninger fra institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og fra de kommunale myndigheder (kommuner og amtskommuner).

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-14 og overtrædelse af vilkår for tilladelser efter de nævnte bestemmelser straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 128 af 22. februar 2000 om husdyrhold og arealkrav m.v. ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 2. oktober 2002

Mariann Fischer Boel

/Bodil Ekner