Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse af 20. december 1999 om forhøjelse af normalbidraget m.v.

(Skrivelse til samtlige statsamter, herunder Københavns Overpræsidium)

 

 

Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om børns retsstilling mv. (Forhøjelse af normalbidraget m.v.)

 

Folketinget har den 14. december 1999 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om børns retsstilling, lov om påligningen af indkomstskat til staten og lov om en børnefamilieydelse (Større privat ansvar for forsørgelse, målretning af særligt børnetilskud og forhøjelse af grænse for modregning i familieydelsen).

 

Forslaget som vedtaget ved 3. behandlingen vedlægges i kopi.

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2000 og indebærer bl.a. følgende:

 

Normalbidraget

Normalbidraget forhøjes fra den 1. januar 2000 med et særligt tillæg på 1.224 kr.. Samtidig reduceres det ordinære børnetilskud med et tilsvarende beløb.

 

Normalbidraget består fra den 1. januar 2000 af et grundbeløb og et tillæg, jf. henvisningen i § 14, stk. 1, 2. pkt. i lov om børns retsstilling til børnetilskudslovens § 14.

Grundbeløbet svarer til det særlige børnetilskud efter børnetilskudslovens § 4, stk. 3. Tillægget svarer til det tillæg, der er fastsat efter børnetilskudslovens § 4, stk. 5. Begge beløb reguleres som hidtil.

 

Forhøjelsen omfatter alle bidrag, og er således ikke begrænset til tilfælde, hvor den bidragsberettigede modtager ordinært børnetilskud.

 

Er der før lovens ikrafttræden truffet afgørelse om betaling af normalbidrag, vil dette bidrag fremover bestå af såvel grundbeløb som tillæg. Det er i bemærkningerne til lovforslaget forudsat, at der kun i helt særlige tilfælde kan blive tale om at nedsætte et fastsat bidrag under henvisning til den gennemførte - begrænsede - forhøjelse.

 

Bidragsberettigede vil fortsat kunne få normalbidraget (grundbeløbet + tillægget) udlagt forskudsvis af kommunen. Kommunen vil ligeledes fortsat kunne inddrive hele normalbidraget hos den bidragspligtige.

 

Der er som hidtil fradragsret for grundbeløbet, mens der ikke er fradragsret for tillægget.

 

Beregning af højere bidrag end normalbidraget

Er bidragspligtige pålagt at betale forhøjet børnebidrag, skal den bidragspligtige kun betale tillægget én gang. Procenttillægget vil derfor kun skulle beregnes af grundbeløbet.

 

Hvis bidraget i dag f.eks. er fastsat til normalbidraget med tillæg af 50 % beregnes bidraget pr. 1. januar 2000 på følgende måde (årlige beløb):

 

Normalbidraget (grundbeløb + tillæg):

10.644 kr.

50 % af grundbeløbet

4.710 kr.

 

15.354 kr.

Der henvises tillige til direktoratets skrivelse af 10. december 1999 om de vejledende retningslinier for fastsættelse af højere bidrag end normalbidraget.

 

Uddannelsesbidrag og særlige bidrag

Uddannelsesbidrag, jf. § 14, stk. 3 i lov om børns retsstilling, og de særlige bidrag efter samme lovs § 15 i anledning af omkostninger ved barnets dåb, konfirmation, opnåelsen af konfirmationsalderen m.v. beregnes efter gældende praksis på grundlag af normalbidraget.

 

Efter bemærkningerne til lovforslaget skal disse bidrag fremover alene beregnes af grundbeløbet og vil derfor ikke blive påvirket af lovændringen.

 

Aftaler om børnebidrag

Er der før lovens ikrafttræden indgået en bidragsaftale, som tager udgangspunkt i normalbidraget, må dette efter bemærkningerne til lovforslaget normalt forstås således, at det nye tillæg kun skal betales én gang, jf. ovenfor.

 

I bemærkningerne til lovforslaget er det forudsat, at den - begrænsede - forhøjelse af normalbidraget, som loven indebærer, kun i helt særlige tilfælde vil kunne føre til en tilsidesættelse af sådanne aftaler, jf. § 17 i lov om børns retsstilling.

 

Aftaler, der ikke tager udgangspunkt i normalbidraget, berøres ikke af loven. Det gælder uanset om aftalen er indgået før eller efter lovens ikrafttræden. Sådanne aftaler vil som hidtil i almindelighed kunne tilsidesættes efter § 17 i lov om børns retsstilling, såfremt de stiller den bidragsberettigede dårligere, end hvad vedkommende skulle have haft, hvis børnebidraget i stedet var blevet fastsat af statsamtet.

 

Børns indtægter

 

Efter praksis bortfalder et bidrag, hvis barnet er i stand til at forsørge sig selv. Denne betingelse anses normalt for opfyldt, når barnets indtægt væsentligt overstiger 3 gange normalbidraget. Denne indtægtsgrænse skal efter bemærkningerne til lovforslaget fremover vurderes i forhold til grundbeløbet og vil derfor ikke blive påvirket af lovændringen.

 

Overgangsbestemmelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. lovens § 5, stk. 1.

 

For de tilfælde, hvor et bidrag er forfaldent til betaling før 1. januar 2000, og bidraget dækker en del af 2000, er der i lovens § 5, stk. 3, givet hjemmel til at regulere normalbidraget ved den efterfølgende forfaldsdato for bidraget eller i de tilfælde, hvor bidraget er ophørt, f.eks. fordi barnet er fyldt 18 år eller er flyttet, fra datoen for ophøret.

 

Baggrunden herfor er at sikre samtidigheden mellem forhøjelsen af normalbidraget og den tilsvarende nedsættelse af det ordinære børnetilskud. Der henvises i den forbindelse til betænkning afgivet af Socialudvalget den 7. december 1999. Betænkningen vedlægges i kopi.

 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslaget (L 5), som er fremsendt til statsamterne den 14. oktober 1999.

Civilretsdirektoratet, den 20. december 1999

Marianne Samuelsson