Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om oversigt over skoleforløb

(Handelsskolerne)

I skrivelse af 27. marts 1981 har direktoratet udsendt en skematisk oversigt over skoleforløb.

Oversigten er beregnet på, at man på en enkelt måde kan overskue skoleforløb for elever/lærlinge, der ikke har de typiske forudsætninger for de respektive uddannelser.

Der har siden skrivelsen af 27. marts 1981 været flere ændringer af reglerne, herunder senest undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985 om handelsmedhjælpereksamen.

Direktoratet har i denne anledning udarbejdet vedlagte nye oversigt.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Bilag.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Uddannelsesaftale 

       ------------------------------------- 

 Elevens for-  »X« i rubrikken  »X« i rubrikken 

 Skoleforløb i 

 udgående    vedr. lærlin-   efg-lovens § 10   handelsskolen 

 uddannelse   gelovens § 1 

        eller lærlinge- 

        lovens § 30 

 --------------------------------------------------------------------- 

                           2. dels-under- 

                           visning i hen- 

                           hold til gæl- 

                           dende regler, 

 Efg-basisud-                     jfr. for tiden 

 dannelse inden    X         X      direktoratets 

 for handels-                     skrivelse af 28. 

 og kontorom-                     juni 1983 

 rådet                        (II-572).Se 

                           i øvrigt direk- 

                           toratets skri- 

                           velse af 3.marts 

                           1979 (II-504). 

 --------------------------------------------------------------------- 

                           Kursus til han- 

                           delsmedhjælper- 

                           eksamen med de 

                           fritagelser der 

 Studenter-                      kan gives efter 

 eller hf-      X                § 25, stk. 1. i 

 eksamen                       bekendtgørelsen 

                           af 14. januar 

                           1985 om handels- 

                           medhjælpereksa- 

                           men 

 ------------------------------------------------------------------- 

                           Skal følge bran- 

                           che/retnings- 

                           kursus identisk 

 Højere han-                     med tilsvarende 

 delseksamen                     for efg-2. del 

 1- eller 2      X                (jf. § 7, stk. 

 årigt kursus                     1. i bekendtgø- 

                           relsen af 14. 

                           januar 1985 

                           om handelsmed- 

                           hjælpereksamen). 

 --------------------------------------------------------------------- 

                           2. dels-under- 

                           visning efter 

 Højere hand-                     gældende regler, 

 elseksamen               X      jf. for tiden 

 1- eller 2 årig                   direktoratets 

                           skrivelse af 28. 

                           juni 1983 

                           (II-572). 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen