Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om afgrænsningen mellem forsørgere og ikke-forsørgere

(Skolehjemmene)

Afgrænsningen er som bekendt afgørende for, om en lærling skal betale bidrag til kost og logi under ophold på skolehjem. Kun ikke-forsørgere betaler sådant bidrag.

Spørgsmålet om hvornår en lærling kan anses for forsørger, har imidlertid givet anledning til en vis tvivl bl.a med hensyn til uægteskabelige samlivsforhold.

Man skal derfor oplyse, at afgrænsningen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af loven om erhvervsmæssig uddannelse af specialarbejdere m.fl., jf. henvisningen hertil i § 4 i bekendtgørelsen af 28. juni 1965 om driftstilskud til skolehjemmene med senere ændringer.

En lærling anses herefter som forsørger, når han/hun på hjemstedet bor sammen med en eller flere personer, der er økonomisk afhængige af lærlingen.

For pågældende, der ikke er gift eller ikke har børn, kræves herudover, at boligfællesskabet og det økonomiske afhængighedsforhold har varet i mindst 1/2 år.

Skolehjemmene kan dog i ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra denne tidsbetingelse.

P.D.V.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen