Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om eksamensafholdelse og karaktergivning ved højere handelseksamen (bekendtgørelse nr. 411 af 15. august 1975)

(Handelsskolerne)

Højere handelseksamen afholdes normalt en gang årligt i maj-juni måned. Sygeeksamen afholdes normalt snarest muligt efter den ordinære eksamen.

Tidspunkterne for afholdelse af prøverne fastsættelse af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

For afholdelsen af prøverne henvises til undervisningsministeriets bekendtgørelse om eksamensordning ved handelsskolernes eksaminer nr. 371 af 16. juli 1969 samt til bekendtgørelse om karaktergivning i handelsskolerne af 9. oktober 1970 med senere ændringer og med cirkulærer af 2. september 1970 (II 214) og af 26. november 1974 (II 419).

I henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 411 af 15. august 1975 om højere handelseksamen afholdes følgende skriftlige prøver i de obligatoriske fag:

Efter første år:

for samtlige elever

Dansk

Kommunikation

Organisation

1. fremmede sprog

2. fremmede sprog

for elever, økonomisk retning

Matematik

Driftsøkonomi/regnskabslære

for elever, sproglig retning

Stenografi/maskinskrivning

for elever, sproglig retning ren

3. fremmedsprog

for elever, sproglig retning administrativ

tilvalg

Driftsøkonomi/regnskabslære

Efter andet år

for samtlige elever

Dansk

Nationaløkonomi

1. fremmedsprog

for elever, økonomisk retning

Matematik

for elever, økonomisk retning ren

Driftsøkonomi

Regnskabslære

for elever, økonomisk retning,

administrativ tilvalg

Datalære

Drifts- og produktionsteknik

for elever, sproglig retning

2. fremmedsprog

Stenografi/maskinskrivning

I henhold til § 11, jfr. § 7 afholdes desuden skriftlig eksamen i tilvalgte tilbudsfag, jfr. bestemmelse i læreplanerne.

Ifølge § 11, stk 2, fastsætter direktoratet for erhvervsuddannelserne, i hvilke fag der afholdes mundtlig prøve ved hver skole, således at eksamen efter såvel 1. år som 2. år omfatter i alt mindst 9 skriftlige og mundtlige prøver.

2 uger før påbegyndelsen af de skriftlige prøver giver faglæreren i hvert af de fag, hvori der kan holdes mundtlig prøve, en standpunktskarakter, som udtrykker lærerens endelige bedømmelse af elevens standpunkt på bedømmelsestidspunktet - for fremmedsprogenes vedkommende kun omfattende den mundtlige del af faget.

1 uge før påbegyndelsen af de skriftlige prøver giver direktoratet for erhvervsuddannelserne den enkelte skole meddelelse om, i hvilket eller hvilke fag den enkelte klasse skal have mundtlig prøve. Direktoratet påser, at der ved de mundtlige eksaminer ikke er fag, der samtidig udgår ved samtlige skoler.

I de fag, hvori der herefter ikke afholdes mundtlig prøve, gælder standpunktskarakteren i enhver henseende som eksamenskarakter og medtælles således også ved afgørelsen af, om en eksaminand her bestået kurset til højere handelseksamen.

Eksamensbeviser, der affattes i en af direktoratet for erhvervsuddannelserne fastsat form, udstedes og underskrives af skolens leder. Dette gælder også for elever, der ønsker at afbryde det 2-årige normalkurus efter 1. år, jfr. § 19.

O.I. Mikkelsen

/ Arne Højsteen

Officielle noter

Ingen