Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om benyttelse af skolernes lokaler til arrangementer af ikke-undervisningemæssig art

(Handelsskoler - tekniske skoler - maskinmesterskoler)

Ifølge cirkulære af 24. februar 1966 om dispositionsbeføjelser m.v. ved handelsskoler og tekniske skoler § 7 ad konto 92, og cirkulære af 8. december 1969 om dispositionsbeføjelser ved maskinmesterskolerne § 10 ad konto 92, må skolernes lokaler m.v. ikke udlejes til andet formål end skolens eget, medmindre direktoratets tilladelse forud er indhentet.

Endvidere findes i de fleste af skolernes vedtægter en bestemmelse om, at skolernes bygninger, inventar, installationer, undervisningsmateriel m.v. kun må anvendes til skolernes eget brug og således ikke må udlånes eller udlejes til andet formål, medmindre undervisningsministeriets tilladelse forud er indhentet.

I overensstemmelse med principperne bag disse regler har organisationer inden for hotel- og restaurationserhvervet på baggrund af nogle konkrete sager fremført, at skolerne ikke må bruges til arrangementer, der medfører ubillig konkurrence med dette erhverv. Organisationerne har derfor ønsket en præcisering af, hvilke arrangementer, der med rimelighed må siges at falde ind under skolernes eget formål.

Direktoratet er enig med organisationerne i, at skolerne ikke må påføre hoteller og restauranter ubillig konkurrence og kan oplyse følgende vejledende retningslinjer, som dog ikke bør anses for udtømmende:

Som led i skolernes kontakt med det lokale erhvervsliv må det være naturligt, at skolerne arrangerer besøg for erhvervsfolk, faglige organisationer, faglige organer og de offentlige myndigheder, der giver tilskud til skolerne. I forbindelse hermed vil et beskedent traktement ofte finde sted. Andre besøgende bør ikke bespises på skolen.

Det må tillige anses som et naturligt led i skolernes virke, at der holdes kulturelle arrangementer for eleverne m.fl., og at der i forbindelse hermed mod betaling kan ske servering af forfriskninger. Desuden vil der mod betaling kunne holdes elevfester o.lign. med servering for deltagerne.

For benyttelse af skolehjem gælder, at kun erhvervsskolernes elever og kursister må bo på disse jfr. bestemmelserne om driftstilskud til skolehjem.

Uden direktoratets tilladelse kan der dog holdes arrangementer evt. med overnatning på skolehjem, i tilfælde, hvor udelukkende skolesøgende unge deltager i arrangementet.

Falder et arrangement vedrørende benyttelse af skolens lokaler og skolehjem efter det ovennævnte uden for skolens formål - hvilket f.eks. vil være tilfældet, hvis en skolen uvedkommende arrangør står som vært ved arrangementet, må det efter de anførte regler ikke afholdes, medmindre direktoratets tilladelse forud er indhentet. Ved direktoratets afgørelse af, om tilladelse skal gives, vil det bl.a. være af betydning om arrangementet kan afholdes, uden at der sker ubillig konkurrence med hotel- og restaurationserhvervet.

P.D.V.

E.B.

M. Bülov-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen