Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om kvalifikationskrav til husholdningslærere, der skal undervise i retningsfag ved efg-køkkenassistentuddannelsen

(Tekniske skoler og husholdningsskoler med

køkkenassistentuddannelsen)

Forsøgsrådet for de erhvervsfaglige grunduddannelser godkendte i december 1974 publikation nr. 7, »Kvalifikationskrav til lærere ved efg«. Forsøgsrådet anbefalede direktoratet at følge disse retningslinier og anmodede samtidig direktoratet om, at materialet blev anvendt som grundlag for udarbejdelse af retningslinier i forbindelse med fremtidige læreransættelser ved skoler med efg-undervisning.

I skrivelse af 15. juni 1981 anmodede direktoratet skolerne med efg-køkkenassistentuddannelsen om at indsende oplysningsskemaer vedrørende lærere, der allerede varetog undervisningen i retningsfag ved uddannelsen, men hvis kvalifikationer endnu ikke var godkendt.

De generelle lærerkvalifikationskrav som beskrevet i ovennævnte publikation om:

1. en i forhold til efg-køkkenassistentuddannelsen relevant faglig uddannelse plus

2. en supplerende faglig videreuddannelse

opfyldes, når man har gennemført uddannelsen til husholdningslærer. Pædagogisk uddannelse:

Husholdningslæreruddannelsen har et pædagogisk indhold, der opfylder kravene til pædagogisk uddannelse for lærere ved efg-undervisningen.

Erhvervslivserfaring:

Ifølge de generelle retningslinier er kravet, at en lærer før ansættelse skal have mindst 5 års relevant erhvervslivserfaring.

Baggrunden for kravet herom er efg-uddannelsernes tætte relationer til arbejdsmarkedet. Underviserne forudsættes således at have kendskab til elevernes og de færdiguddannedes arbejdsforhold erhvervet gennem praktisk erhvervsarbejde.

Efter forhandlinger med Husholdningslærerforeningen og Foreningen af Husholdningsskoler har direktoratet nedsat kravet om, at en husholdningslærer før ansættelse skal have mindst 2 a 3 års relevant erhvervslivserfaring. Erfaringen kan indhentes før, under og efter endt uddannelse til husholdningslærer, dog således at hovedparten er indhentet efter endt uddannelse, og at en rimelig del er af længere varighed.

Der er yderligere efter forhandling med de nævnte organisationer udarbejdet følgende vejledning om relevante arbejdsområder, der kan danne baggrund for ansættelse som retningsfaglærer ved efg- køkkenassistentuddannelsen:

En husholdningslærer kan have indhentet erhvervslivserfaring ved beskæftigelse med

1. Praktisk kosttilberedning.

2. Vejledning/undervisning i relation til kostområdet.

3. Praktisk rengøring.

4. Vejledning/undervisning i relation til rengøring, hygiejne og tekniske hjælpemidler.

5. Kontrollerende, opsøgende, vejledende og undervisende virksomhed samt praktisk arbejde inden for levnedsmiddelområdet.

6. Produktionsudviklingsarbejde, der har relation til køkkenassistenters arbejdsområde.

Erfaringerne kan være indhentet indenfor et af de nævnte arbejdsområder eller være sammensat af flere af arbejdsområderne.

I de 2-3 år kan dog ikke medregnes offentlig ansættelse med beskæftigelse ved undervisning og ved forsvaret, med mindre beskæftigelsen her har forudsat en faglig uddannelse. Beskæftigelse i selvstændigt erhverv kan sidestilles med et ansættelsesforhold.

Skolerne anmodes om ved fremtidig ansættelse af husholdningslærere som faglærere ved retningsfagsundervisningen i efg-køkkenassistentuddannelsen at følge ovennævnte retningslinier.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at det er skolernes ansvar, at samtlige undervisere ved efg-køkkenassistentuddannelsen opfylder ovennævnte kvalifikationskrav.

P.d.v.

Peter Grünbaum

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen