Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om etablering af regionalt samarbejde mellem personalegrupper der beskæftiger sig med uddannelses- og erhvervsvejledning

(Handelsskolerne. De tekniske skoler)

Hermed fremsendes »Henstilling om etablering af regionalt samarbejde mellem personalegrupper, der beskæftiger sig med uddannelses- og erhvervsvejledning«.

Initiativet til udsendelsen af henstillingen er taget af Erhvervsvejledningsrådet. Undervisningsministeriet er enig i, at et samarbejde mellem forskellige kategorier af vejledere er påkrævet, og at det må etableres på grundlag af konkrete anvisninger på, hvorledes samarbejdet skal iværksættes og gennemføres.

De i henstillingen indeholdte retningslinjer vil på den ene side sikre, at et vejledersamarbejde kommer i stand, og på den anden side give mulighed for at organisere samarbejdet efter stedlige behov.

Undervisningsministeriet skal herved anmode erhvervsskolerne om at følge disse retningslinjer.

Det bemærkes, at initiativet til indkaldelse af de i henstillingen nævnte konstituerende møder vil blive taget af erhvervsvejledningen ved arbejdsformidlingen inden for hvert amt, der også vil varetage sekretariatsfunktionen for de omhandlede udvalg.

På det konstituerende møde skal nedsættes et hovedudvalg og træffes beslutning om eventuelle lokale vejlederudvalg. Dette forudsætter, at såvel handelsskolerne som de tekniske skoler inden for hvert amt tager stilling til, hvorledes de vil lade sig repræsentere i disse organer ved deres studievejledere.

Man skal henvise til »Vejledende beskrivelse af studievejledernes opgaver og kompetence ved de erhvervsfaglige grunduddannelser« af 15. februar 1977 (I-312), der omfatter studievejledernes deltagelse i vejledersamarbejdet.

Samarbejdsfunktionen må på lige fod med andre arbejdsopgaver indgå i den planlægning af studievejledningen, som bør finde sted for et år ad gangen.

Med hensyn til evt. vikar- og rejseudgifter i forbindelse med vejledernes deltagelse i samarbejdet bemærkes, at disse udgifter forudsættes afholdt af de respektive institutioner, hvor vejledningen er knyttet til.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Undervisningsinspektør

Bilag

5. juli 1979

ERHVERVSVEJLEDNINGSRÅDET

Henstilling om etablering af regionalt/lokalt samarbejde mellem personalegrupper der beskæftiger sig med uddannelses- og erhvervsvejledning.

Uddannelses- og erhvervsvejledningsordninger findes ved skoler og andre uddannelsesinstitutioner, ved arbejdsformidlingen og i form af kommunale kontakt- og informationsordninger. Vejledning om uddannelse og erhverv gives desuden af medarbejdere inden for andre områder, navnlig socialforsorgen, kriminalforsorgen og forsvaret, og af repræsentanter for hovedorganisationerne.

For de vejledningssøgende bør de mange vejledningstilbud i videst muligt omfang fremstå som dele af et sammenhængende vejledningssystem. Vejledningsaktiviteterne bør derfor koordineres således, at det på den ene side sikres, at alle rimelige vejledningsbehov er dækket, og på den anden side undgås, at der sker dobbeltdækning. Endvidere bør vejledningsarbejdets principper og metoder harmoniseres, således at valgforberedelsen og vejledningen kan opfattes som led i en kontinuerlig proces. Også i relation til andre, der inddrages i vejledningsbestræbelserne, navnlig virksomheder og institutioner, er en samordning af aktiviteterne nødvendig.

En optimal udnyttelse af vejledningsordningerne i overensstemmelse med de ovenfor opstillede krav forudsætter et nært samarbejde mellem medarbejderne ved de forskellige vejledningsordninger, skolevejledere, studievejledere, erhvervsvejledere m.fl.

Erhvervsvejledningsrådet skal derfor anbefale, at der etableres et regionalt/lokalt samarbejde mellem vejlederne i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer.

1. Samarbejdets organisering

For hvert amts geografiske område etableres et hovedvejlederudvalg samt lokale vejlederudvalg for mindre områder inden for amtet. Hovedudvalget bør have følgende sammensætning (jfr. nærmere nedenfor om samarbejdets iværksættelse):

 

 folkeskolen             1 skolekonsulent for uddannelses- 

                   og erhvervsorientering 

                   1 skolevejleder 

                   1 kurator 

 gymnasiet:             1 studievejleder 

 HF:                1 studievejleder 

 handelsskolen:           1 studievejleder 

 teknisk skole:           1 studievejleder 

 videregående uddannelsesinsti- 

 tutioner (hvor sådanne findes):   1 (evt.flere) studievejleder(e) 

 prøveforberedende kurser 

 for voksne             1 (evt.2) studievejleder(e) 

 kommunale kontakt- og 

 informationsordninger:       1 vejleder 

 den offentlige erhvervs- 

 vejledning ved AF:         1 erhvervsvejleder 

Vedrørende repræsentation fra de videregående uddannelsesinstitutioner bemærkes, at hvor der i samme amt findes to eller flere af disse, vil det kunne være hensigtsmæssigt af forøge repræsentationen tilsvarende.

Socialforvaltningen, kriminalforsorgen og forsvaret, samt eventuelt andre områder, kan efter stedlige behov blive repræsenteret i udvalgene med hver en medarbejder, permanent eller ad hoc. - Det bemærkes dog, at det i forbindelse med en forventet snarlig revision af lovgivningen om uddannelses- og erhvervsvejledning påregnes overvejet, hvorledes arbejdsmarkedets parter samt AF- og uddannelsesadministrationen kan inddrages i arbejdet med koordinering af vejledningsaktiviteterne.

De lokale vejlederudvalg bør normalt sammensættes på tilsvarende måde som hovedudvalgene.

I området dækket af Københavns Amt og Københavns og Frederiksberg kommuner etableres udvalg for mindre enheder af passende størrelse.

Formanden vælges for 1 år ad gangen af og blandt udvalgets medlemmer.

Sekretariatsfunktionerne varetages af erhvervsvejledningen ved AF.

2. Samarbejdets indhold og form

Hovedudvalgets opgave er at sikre en koordinering af vejledningsaktiviteterne og dermed en hensigtsmæssig udnyttelse af vejledningsordningernes ressourcer inden for amtets geografiske område. Udvalget drager herunder navnlig omsorg for, at der udvikles et samarbejde, evt. gennem nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper, mellem vejledere, som har særlige indbyrdes relationer. Udvalget skal endvidere kunne samordne større uddannelses- og erhvervsorienterende arrangementer inden for området, medvirke ved tværgående uddannelsesforanstaltninger for vejledere og samordne indsamling, fordeling og eventuelt udarbejdelse af informationsmateriale om lokale uddannelses- og erhvervsforhold.

Flere hovedudvalg kan efter behov samarbejde om gennemførelse af arrangementer inden for større regioner, f.eks. vedrørende videregående uddannelser.

Hovedudvalgene samler mindst een gang om året alle vejledere i amtet til en konference, i større amter eventuelt delt i to.

Hovedudvalgene holder møde mindst 2 gange om året.

Opgaverne for de lokale vejlederudvalg vil bl.a. være samarbejde om vejledende arrangementer, praktik, og besøg i andre skoleformer, udveksling af oplysninger om elever/klienter, gensidig information om uddannelserne og samordning af aktiviteterne over for det omgivende samfund. - Det forudsættes, at de lokale vejlederudvalg løbende holder hovedudvalgene underrettet om arbejdsresultater m.v.

De lokale vejlederudvalg og eventuelle arbejdsgrupper holder møde efter behov.

Ved vejledersamarbejdets organisering må der lægges afgørende vægt på, at der aftales en arbejdsdeling, som giver optimal udnyttelse af vejledernes ekspertise. Dette vil navnlig indebære en afklaring af, i hvilket omfang vejlederne skal varetage orienterings- og vejledningsopgaver i forhold til hinandens elever/klienter, og i hvilket omfang de skal orientere og vejlede hinanden.

3. Samarbejdets iværksættelse og gennemførelse

I begyndelsen af skoleåret 1979/80 tager erhvervsvejledningen ved AF i hvert amt initiativ til, at alle amtets vejledere samles med henblik på konstituering af amtets hovedvejlederudvalg og lokale vejlederudvalg og drøftelse af de foreliggende arbejdsopgaver. Hver vejledergruppe udpeger sine repræsentanter til udvalgene. Medlemmerne udpeges normalt for højst 2 år ad gangen. Der gives underretning til Erhvervsvejledningsrådet om hovedudvalgets sammensætning.

Udgifterne i forbindelse med vejledernes deltagelse i de ovenfor omtalte aktiviteter forudsættes afholdt af de respektive institutioner.

Nærværende retningslinier tages op til revision efter et år. Med henblik herpå afgiver hovedvejlederudvalgene i juni 1980 indberetning til Erhvervsvejledningsrådet om forløbet af vejledersamarbejdet i 1979/80.

Grethe Phillip

formand

/ Palle Eisenhardt

sekretær

Officielle noter

Ingen