Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om basisuddannelse inden for de grafiske fag i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet godkender

 

  direktoratet følgende basisuddannelse inden for de grafiske fag: 

    Trin 1          Trin 2 

 --------------------------------------------------------- 

             Formfremstilling og trykning 

             --------------------------------- 

             Fotografi            A 

             --------------------------------- 

 Fælles grafisk kursus  Bogbinding            B 

             --------------------------------- 

             Serigrafi            C 

 --------------------------------------------------------- 

    20 uger           20 uger 

 Basisuddannelsen er trindelt for så vidt angår elever, der søger 

  videreuddannelse inden for fagene fagfotograf, pressefotograf, 

  bogbinder og serigraf. Trin 2 A, B og C gennemføres kun på enkelte 

  skoler. 

 For elever, der søger videreuddannelse inden for fagene typotekniker, 

  reprokopist, reprofotograf, offsettrykker og tryktekniker vil 

  undervisningen have følgende timefordeling: 

 Formfremstilling                   360 lektioner 

 Maskinskrivning                    80 lektioner 

 Trykning                       360 lektioner 

 Erhvervsorientering                  60 lektioner 

 Datalære                        40 lektioner 

 Samtidsorientering, virksomhedslære, 

  samarbejdslære og dansk               140 lektioner 

 Matematik                       40 lektioner 

 Fysik og kemi                     40 lektioner 

 Ergonomi                        8 lektioner 

 Førstehjælp                      12 lektioner 

 Sprog                         60 lektioner 

 Musiske fag                      40 lektioner 

 Idræt                         40 lektioner 

 Valgfrie fag                     160 lektioner 

                        --------------------- 

                        I alt 1440 lektioner 

                        --------------------- 

 For elever, der søger videreuddannelse inden for fagfotograf- og 

  pressefotografuddannelserne vil undervisningen have følgende 

  timefordeling: 

 Formfremstilling                   160 lektioner 

 Maskinskrivning                    80 lektioner 

 Trykning                       160 lektioner 

 Erhvervsorientering                  60 lektioner 

 Fotografering                     400 lektioner 

 Datalære                        40 lektioner 

 Samtidsorientering, virksomhedslære, 

  samarbejdslære og dansk              140 lektioner 

 Matematik                       40 lektioner 

 Fysik og kemi                     40 lektioner 

 Ergonomi                        8 lektioner 

 Førstehjælp                      12 lektioner 

 Sprog                         60 lektioner 

 Musiske fag                      40 lektioner 

 Idræt                         40 lektioner 

 Valgfrie fag                     160 lektioner 

                        -------------------- 

                        I alt 1440 lektioner 

                        -------------------- 

For elever, der søger uddannelse dom bogbinder eller serigraf, erstattes de 400 lektioner i fotografering med 400 lektioner i henholdsvis bogbinding eller serigrafi.

1. Formålet med undervisningen i formfremstilling og trykning:

Formålet er at give eleven baggrund for at vælge eller fravælge fagene inden for disse områder samt at give eleven kendskab til de principielle arbejdsgange inden for fagene med henblik på oplæring i en grafisk virksomhed inden for formfremstillings- eller trykområdet.

2. Formålet med undervisningen i erhvervsorientering:

Formålet er i trin 1 at give eleven grundlag for at vælge eller fravælge fag inden for foto, bogbind og serigrafi.

3. Formålet med undervisningen i fotografering, bogbinding eller serigrafi:

Formålet er i trin 2 at give eleven kendskab til de principielle arbejdsgange inden for fagområderne med henblik på oplæring i virksomheder inden for de respektive områder.

4. Formålet med undervisningen i maskinskrivning:

Formålet er at give eleven kendskab til skrivemaskinen og dens funktioner samt give eleven begyndende færdigheder i blindskrift.

5. Formålet med undervisningen i datalære:

Formålet er, at eleven erhverver sig viden om samfundets og specielt det grafiske områdes anvendelse af edb.

6. Formålet med undervisningen i samtidsorientering:

Formålet er, at eleven erhverver sig viden om og forståelse af, hvordan problemer opstår, hvorledes der træffes afgørelser, og hvorledes der gennemføres beslutninger i et samfund under stærk forvandling.

7. Formålet med undervisningen i virksomhedslære:

Formålet er at styrke elevens indsigt i og forståelse af virksomhederne og deres placering i samfundet, samt af samspillet mellem den enkelte og virksomheden.

8. Formålet med undervisningen i samarbejdslære:

Formålet er, at eleven oplever og får forståelse af samarbejde og dettes betydning i almindelighed.

Undervisningen sigter endvidere imod, at elevens forståelse af sin egen situation på skolen og i virksomheden øges.

9. Formålet med undervisningen i dansk:

Formålet er, at eleven udvikler sin sprogopfattelse og sprogbeherskelse og derved udvikler sig både som individ og samfundsborger.

10. Formålet med undervisningen i matematik:

Formålet er at give mulighed for at erhverve og udvikle færdigheder i brug af faget med henblik på løsning af praktiske, almene og grafiske problemer.

11. Formålet med undervisningen i fysik og kemi:

Formålet er:

at give eleven mulighed for at erkende og formulere problemer, som kan løses eller belyses ved naturfagenes arbejdsmetoder, teorier og empiriske data,

at at stimulere elevens lyst til selv at løse eller belyse naturfaglige problemstillinger,

at forbedre elevernes færdigheder i at meddele sig og samarbejde i de grafiske problemløsningssituationer gennem anvendelse af fagområdets arbejdsmetoder,

at give eleven mulighed for at vedligeholde og udvikle sin almene viden og færdighed i faget.

12. Formålet med undervisningen i ergonomi:

Formålet er:

at give eleven kendskab til de generelle regler for rigtig tilpasning til og af den enkelte konkrete arbejdssituation - samt at sætte eleven i stand til at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser for sig selv og andre. Desuden orienteres eleven om en række forhold, der i øvrigt kan påvirke helbredstilstanden fysisk som psykisk.

13. Undervisning i førstehjælp:

Der undervises efter plan for grundkursus i førstehjælp ved Dansk Røde Kors.

14. Formålet med undervisningen i fremmedsprog:

Formålet er, at eleven vedligeholder og videreudvikler sine sprogfærdigheder med særlig vægt på sprogets anvendelse i praksis, såvel i privatlivet som i sit arbejde.

15. Formålet med undervisningen i musiske fag:

Formålet er at udvikle elevens visuelle muligheder, således at denne finder og uddyber sine personlige udtryksformer. Elevens evne til kritisk vurdering af alle former for visuelle udtryks betydning for arbejdssprocessen i alle den former styrkes.

16. Formålet med undervisningen i idræt:

Formålet er:

at eleven får mulighed for sundhedsbevarende fysisk udfoldelse gennem idrættens forskellige aktiviteter,

at eleven gennem forståelse af det idrætslige samværs muligheder erkender de hermed forbundne sociale effekter, kreative effekter og opdragende effekter.

17. Formålet med undervisningen i valgfrie fag:

Valgfrie fag indgår i grunduddannelsen med det formål at tilgodese en mere individuel målsætning, som ikke kan tilgodeses gennem de øvrige fag. Fagene kan optræde som støtte- og supplementsfag i relation til elevernes erhvervsønske og som et middel til opnåelse af almen og studiemæssig kompetence.

Med hensyn til læreplaner og supplerende bestemmelser henvises til direktoratets bestemmelser herom.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 15. maj 1979, V-427, j.nr. 20-30-00-37/79.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

Undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen