Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adgangen til 2. dels-uddannelserne inden for handels- og kontorområdet for personer, der ikke har gennemgået efg-basisuddannelsen inden for dette område

I medfør af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 31. juli 1978 om optagelse og uddannelsesaftaler m.v. i de erhvervsfaglige grunduddannelser, § 3, stk. 2, fastsættes herved efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet følgende bestemmelser for adgangen til 2. dels-uddannelserne inden for handels- og kontorområdet for personer, der ikke har gennemgået basisuddannelsen inden for dette område.

Direkte adgang til at indgå uddannelsesaftale har personer, der har bestået handelsmedhjælpereksamen, handelseksamen (alle linier), højere handelseksamens 2-årige linje eller højere handelseksamens 1-årige linje, hvor sidstnævnte er særligt tilrettelagt for personer med bl.a. studenter- eller HF-eksamen.

Personer med studenter- eller HF-eksamen kan endvidere opnå adgang til at indgå uddannelsesaftale, såfremt de forinden har bestået handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøver eller dermed ligestillede prøver i et omfang som til basisuddannelsen i nedenstående undervisningsfag:

Økonomi og regnskab

Datalære

Maskinskrivning, etb og kommunikation

Afsætning og service

Personer, der ikke henhører under de ovennævnte kategorier kan ansøge direktoratet om dispensation, hvorefter sagerne i hvert enkelt tilfælde vil blive forelagt de respektive faglige udvalg på baggrund af den med ansøgningen medsendte dokumentation for forudgående uddannelse.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelser af 25. april 1979 (II-506), af 15. februar 1980 (II-522) og af 26. september 1984 (II-588).

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen