Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse vedr. antal lærere i en klasse på et hold ved tilrettelæggelsen af time- og fagfordeling(* 1)

(Til rektorerne for samtlige gymnasier, studenterkurser og kurser til

højere forberedelseseksamen og til forstanderne for

HF-enkeltfagskurserne)


På given foranledning skal man præcisere, at undervisningen i et fag i en klasse/på et hold ikke må fordeles på flere lærere ved tilrettelæggelsen af time- og fagfordelingen. En klasse eller et hold må således normalt kun have een lærer i et givet fag.

Denne regel berører ikke de særlige regler for holddannelse i idræt jvf. cirkulæreskrivelse af 18. marts 1982 om klasser og hold i gymnasieskolen m.v. (RS 01-13).

Der er dog en række tilfælde, hvor det kan være nødvendigt, at en klasse eller et hold har mere end een lærer i et fag.

Det drejer sig om hold på de gymnasiale suppleringskurser, som er tilrettelagt med meget høje timetal fx matematik 3 og fysik 3.

Endvidere gælder det de særlige hold i instrumentalspil i musik som tilvalgsfag på hf.

Endelig kan det være nødvendigt at anvende mere end een lærer ved undervisning i nye fag herunder forsøgsfag, som efter fagbeskrivelsen involverer flere (allerede eksisterende) fag og lærerkompetencer, idet der kan være tilfælde, hvor der på institutionen ikke er en lærer eller tilstrækkelig mange lærere med den nødvendige faglige kompetence til at dække hele undervisningen i faget.

P.d.v.

Niels Bruun

undervisningsinspektør

Redaktionel note
  • bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om
  • (* 1) Skrivelsen er opretholdt for så vidt angår undervisning efter
  • studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)