Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse i fortsættelse af Erhvervsskoleafdelingens regler I-445 af 29. november 1990 om eksamensafvikling og hjælpemidler til prøverne ved merkonomkursus, teknonomkursus og ejendomsmæglerkursus gældende fra 1. august 1990 (* 1)

(Erhvervsskolerne)

I fortsættelse af Erhvervsskoleafdelingens Regler I-445 af 29. november 1990 om Eksamensafvikling og hjælpemidler til prøverne ved merkonomkursus, teknonomkursus og ejendomsmæglerkursus m.v. gældende fra 1. august 1990 skal vi herved meddele følgende:

Ejendomsmæglerkursusfaget EJENDOMSHANDEL

Til forberedelsestiden til den MUNDTLIGE prøve må medbringes alle skriftlige hjælpemidler.

Merkonomlinjen INTERNATIONAL MARKETING

Erhvervsskoleafdelingen fastsætter herved, at studerende, der har påbegyndt merkonomstudiet på linjen INTERNATIONAL MARKETING inden 1. august 1990 og i forbindelse hermed udført et studiekredsarbejde, efter overgang til den nugældende linjeordning kun skal udføre endnu et studiekredsarbejde.

Den studerende vælger selv, hvilket af de resterende fag, studiekredsarbejdet aflægges i.

Baggrunden herfor er følgende:

Ved udsendelsen af de nye læreplaner for merkonomlinjen INTERNATIONAL MARKETING med Erhvervsskoleafdelingens brev af 16. maj 1990 blev der som et led i overgangsordningen fastsat fritagelse for en række af den nye linjes fag på grundlag af bestået eksamen i de nu udgåede fag efter den tidligere linje. Der blev derimod ikke givet bestemmelser om fritagelse for studiekredsarbejde som led i en overgangsordning.

Efter den måde, hvorpå den tidligere linje var sammensat, vil en studerende, der har gennemført EKSPORTSPROG I, EKSPORTSPROG II, OMRÅDESTUDIER og MARKEDSANALYSE inden 1. august 1990, efter overgangsordningen mangle MARKEDSPLANLÆGNING og SPROG III for at gennemføre linjen fuldt ud. En sådan studerende har gennemført et studiekredsarbejde. Da der efter den nugældende ordning er foreskrevet studiekreds både i MARKEDSPLANLÆGNING og i SPROG III, skal en sådan studerende efter de hidtidige regler udføre endnu to studiekredsarbejder. Dvs., at han for at gennemføre linjen efter de hidtidige regler skal udføre i alt tre studiekredsarbejder.

Med den herved gennemførte ændring nedsættes dette krav til i alt to studiekredsarbejder.

Merkonomfagene SPROG II - III

Ordene »Alle Hjælpemidler« ændres til: »Alle skriftlige hjælpemidler«.

Merkonomfaget TRANSPORT I

Ved eksamen i merkonomfaget TRANSPORT I er tilladt at medbringe engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbøger.

Med venlig hilsen

Michael Ørnø

fm.

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen er ophævet for så vidt angår merkonom- og teknonomuddannelsen