Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsamling og anvendelse af madaffald1)

 

I medfør af § 9, §§ 29 31, § 42 og § 43, stk. 2 og 3, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved madaffald: Alle rester og spild af madvarer som stammer fra restaurationer, cateringvirksomheder og køkkener, herunder såvel storkøkkener som private husholdninger.

§ 2. Madaffald må ikke anvendes som foder eller indgå som bestanddele i foder til produktionsdyr eller til fremstilling af foder til selskabsdyr (pet food).

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det dog tilladt på nærmere fastsatte vilkår at anvende madaffald til fremstilling af foder til pelsdyr. Ansøgning herom indsendes til fødevareregionen.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det dog tilladt i private husholdninger at anvende madrester fra egen husholdning til fodring af selskabsdyr i husholdningen.

§ 3. Madaffald kan anvendes i biogasanlæg, når det indsamles, transporteres og behandles i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Madaffald fra lystbådehavne, rastepladser og campingpladser skal indsamles som dagrenovation og forbrændes.

Stk. 3. Madaffald fra transportmidler i international transport skal indsamles separat og bortskaffes ved forbrænding, jf. bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 4. Madaffald, der indsamles som dagrenovation og leveres til forbrænding, eller som indsamles kildesorteret og tilføres biogasanlæg eller komposteringsanlæg i overensstemmelse med reglerne herom, er undtaget fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Indsamling, behandling og distribution af madaffald med henblik på anvendelse i biogasanlæg må kun foretages af virksomheder, der er godkendt hertil efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog § 5.

§ 5. Uanset bestemmelserne i § 4 kan madaffald tilføres en godkendt destruktionsvirksomhed, der har tilladelse til at modtage det pågældende affald.

§ 6. Fødevaredirektoratet kan meddele autorisation til at indsamle, behandle og distribuere madaffald med henblik på anvendelse i biogasanlæg på følgende betingelser:

1) Indsamlingen skal ske i lukkede rum og vandtætte beholdere, og transporten skal foregå på vogne, der ikke samtidig bruges til anden transport. Vognen skal være mærket: » Må ikke anvendes til menneskeføde og må ikke indgå i foder til dyr«. Indsamleren skal registrere hver afhentning med angivelse af afhentningsadresse, dato og mængde.

2) Beholdere og transportmidler skal efter hver anvendelse renses og desinficeres under anvendelse af et egnet desinfektionsmiddel.

3) Affaldet skal tilføres et anlæg med tilstrækkelig kapacitet til at uskadeliggøre smitstoffer.

4) Anlægget og dets omgivelser skal være indrettet, så færdigbehandlet affald holdes adskilt fra ubehandlet, og således at omhyggelig rensning og desinfektion kan gennemføres.

5) Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de i bilag 1 beskrevne driftsforskrifter og stå under tilsyn af fødevareregionen.

6) Der må ikke holdes dyr på virksomheden.

Stk. 2. Distribution fra den i stk. 1 omhandlede virksomhed må kun ske til godkendte biogasanlæg eller til anden godkendt bortskaffelse. Transportmidlerne skal være tætte, og de skal være mærket: »Må ikke anvendes til menneskeføde og må ikke indgå i foder til dyr«. Hver forsendelse skal ledsages af et handelsdokument, som angiver modtager, dato og mængde. Modtageren skal modtage originalen af handelsdokumentet, og transportøren og afsenderen skal have hver en kopi. Dokumenterne skal opbevares i mindst 2 år.

§ 7. Ansøgning om godkendelse i henhold til § 6 indsendes til fødevareregionen ledsaget af en beskrivelse af anlægget.

§ 8. Omkostningerne ved det i § 6, stk. 1, nr. 5, omhandlede dyrlægetilsyn afholdes af virksomheden.

§ 9. Overtrædelse af §§ 2 4 og § 6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. november 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1389 af 28. december 2000 om anvendelse af madaffald som foder til dyr.

Fødevaredirektoratet, den 7. november 2002

P.D.V.
John Larsen

/Arne Sunesen


Bilag 1

Driftsforskrifter

1) Virksomheden er forpligtet til at underkaste hele den tilførte mængde affald effektiv varmebehandling før udlevering til biogasanlæg.

2) Aflæsningspladser og ramper m.v. skal være overfladebehandlet (cementeret) og forsynet med afløb, så spuling kan finde sted.

3) Kogerum m.v. skal være forsynet med faste gulve, afvaskelige vægge samt afløb til kloak.

4) Virksomhedens bygninger skal være således indrettet, at effektiv skadedyrsbekæmpelse er sikret.

5) Vandforsyningen skal være således dimensioneret, at der er rigeligt koldt og varmt vand, eventuelt damp, til rådighed til rengøring.

6) Lokalerne skal være vel vedligeholdte og til enhver tid rengjorte.

7) Rummet, hvori anlægget er installeret, skal være adskilt i en »uren« modtagerafdeling og en »ren« afdeling til det kogte affald. Der skal være sådan adskillelse mellem »uren« og »ren« afdeling, at direkte passage ikke er mulig. Kogeanlægget skal være således placeret i rummet, at det fyldes fra den »urene« afdeling og tømmes i den »rene« afdeling.

8) Kogeapparaturets varmekapacitet skal være således dimensioneret, at der i affaldet kan holdes en temperatur svarende til ikke mindre end 100° C i mindst 60 minutter eller en temperatur/tidskombination, som har en tilsvarende drabseffekt på mikroorganismer.

9) Kogeapparatet skal være forsynet med termograf, der ved selvskrivning registrerer temperaturen i kogeapparatets indre. Termografudskrifterne skal forsynes med kogedato og skal opbevares i mindst 1 år fra produktionstidspunktet. Termografudskrifterne skal forevises den tilsynsførende dyrlæge.

10) Levering af varmebehandlet animalsk affald må kun ske til biogasanlæg, som er godkendt af miljømyndighederne, og leveringen skal ske i henhold til et egenkontrolprogram, som er godkendt af fødevareregionen.

11) Fjerkræ, hunde katte, rotter, fugle m.v. må ikke have adgang til det animalske affald.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, EF-Tidende 2002 L 273 s. 1. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.