Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Skrivelse om retningslinjer vedrørende edb-assistentuddannelsen

(Handelsskolerne)

Vedlagt fremsendes retningslinier for edb-assistentuddannelsen. Der henvises iøvrigt til direktoratets skrivelser nr. II-663, II-694 og II-702.

Skrivelsen omfatter såvel normalkursus som enkeltfagskursus samt regler for privatister.

Denne skrivelse har virkning fra 1. august 1989.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelser nr. II-651, II-659, II-660 og II-676, idet disse er optaget i vedlagte bestemmelser.

P.M.V.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

I medfør af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1987 om edb-assistentuddannelsen med senere ændringer (jf. bilag 1, 2 og 3) fastsættes følgende retningslinier for edb-assistentuddannelsen.

Ad § 2: Undervisningsplaner.

Undervisningsplaner for henholdsvis det 2 1/2-årige normalkursus og for det 1 1/2-årige normalkursus affattes og fremsendes til direktoratet i henhold til bekendtgørelsen § 2.

Kravene til uddannelsesplanerne fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 3 (med henvisning til § 6, 7 og 8).

Planerne affattes på direktoratets blanket i overensstemmelse med følgende:

Hver undervisningsplan omfatter undervisningen på et semester (et halvår) for en eller flere klasser, der følger samme plan. I feltet SEMESTER i skemaet anføres semesternummer (halvårsnummer) og kalendertiden for semestret, f.eks. 2/F87 for 2. semester i foråret 1987. Planerne indsendes senest 2 måneder, før det beskrevne forløb skal afvikles.

Ad § 4: Adgangsbetingelser.

Der henvises til direktoratets skrivelse nr. II-663.

Ad § 5, stk. 2: Inddeling af uddannelsens fag.

 

 Fagene inddeles i 

 datamatiske fag: MBM, BSV, PMS, SMD, MBS, SYA, PSS, DSD, EKI, SUP, 

          PRA 

 projektarbejde:  AFP 

 andre fag:    ENG, MAT, ØKO, ORG, DAN, ELK 

 Ad § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1: Fagbetegnelser og forkortelser. 

 Der anvendes følgende forkortelser for uddannelsens fag: 

 Materiel og basisprogrammel, mindre datamater        : MBM 

 Beskrivelsesværktøjer                    : BSV 

 Programmering af mindre systemer              : PMS 

 Standardsystemer, mindre datamater og PC-værktøjer     : SMD 

 Materiel og basisprogrammel, større datamater        : MBS 

 Programmering af større systemer, herunder håndtering 

  af store datamængder                   : PSS 

 Systemarbejde                        : SYA 

 Distribuerede systemer og datanet              : DSD 

 Eksterne interessenter                   : EKI 

 Projektarbejde                       : PRA 

 Afsluttende projekt                     : AFP 

 Suppleringsfag                       : SUP 

 Engelsk                           : ENG 

 Dansk                            : DAN 

 Matematik                          : MAT 

 Elektronik                         : ELK 

 Økonomi                           : ØKO 

 Organisation                        : ORG 

 Halvårsopgave I                       : OP1 

 Halvårsopgave II                      : OP2 

 Halvårsopgave III                      : OP3 

 Halvårseksamen I                      : DAT1 

 Halvårseksamen II                      : DAT2 

 Halvårseksamen III                     : DAT3 

Ad § 6, stk. 3: Overførsel af undervisning i dansk og elektronik.

Der henvises til bilag 2.

Ad § 7, stk. 2: Placering af halvårsopgaver og eksamen i datamatiske fag.

Det sidste år på det 1 1/2-årige normalkursus af hensyn til en hensigtsmæssig placering af halvårsopgaverne II og III samt dertil knyttede eksaminer i de datamatiske fag tilrettelægges i 3 delforløb omhandlende:

- datamatiske fag, der knytter sig til halvårsopgave II/III

- datamatiske fag, der knytter sig til halvårsopgave III/II

- projektarbejde og afsluttende projekt

Det bemærkes endvidere, at

- eksamen ikke nødvendigvis skal placeres ved et halvårs afslutning

- eksamen ikke nødvendigvis skal placeres umiddelbart efter aflevering af halvårsopgaven, den knytter sig til

- alle datamatiske fag, der knytter sig til en halvårsopgave, skal være afsluttet inden den tilknyttede eksamen og indgå heri

- et datamatisk fag kan undervisningsmæssigt strækkes over mere end et delforløb

Ved enkeltfagskursus afholdes der mundtlige prøver i de enkelte datamatiske fag. Prøverne bedømmes med ekstern censor efter 13-skalaen.

Ad § 8, stk. 1: Suppleringsfag.

Formålet med suppleringsfagene er at bidrage til den løbende fornyelse af uddannelsen ved at tage hensyn til skolens særlige ekspertise og erhvervsstrukturen i lokalområde.

Den enkelte klasse undervises i et suppleringsfag, som i indhold er karakteriseret ved at være:

- datamatisk

- supplerende i forhold til uddannelsens faste datamatiske fag

- lokalspecifikt, jævnfør ovenstående

- tematisk, d.v.s. udgørende en faglig helhed

Den enkelte skole udarbejder læreplaner for uddannelsens suppleringsfag. Direktoratet kan efter ansøgning fra skolen yde midler til teknisk-pædagogisk (TP-arbejde) i forbindelse med læreplansudarbejdelsen.

Læreplaner for suppleringsfag skal forudgående godkendes af direktoratet. Læreplanerne fremsendes senest en måned før undervisningens start.

Ad § 10, stk. 1, nr. 1: Obligatoriske opgaver

Det fremgår, at der stilles obligatoriske opgaver i alle datamatiske fag, bortset fra fagene Projektarbejde og Suppleringsfag.

Obligatoriske opgaver løses individuelt eller i grupper med indtil 4 deltagere. Opgaven kan bestå af flere dele, men aflevering og bedømmelse sker samlet.

Arbejdet med de obligatoriske opgaver er et led i undervisningen og arbejdet med hjemmeopgaver bør derfor nedsættes forholdsmæssigt i den periode, hvor der løses obligatoriske opgaver. Opgaveløsningen må ikke antage prøvelignende karakter.

De obligatoriske opgaver bør afleveres i rimelig tid før henholdsvis aflevering af halvårsopgaver, jfr. § 10, stk. 1, nr. 2, og den mundtlige eksamen, jfr. § 10, stk. 1, nr. 3.

Hermed opnår eleven skolens vurdering af det selvstændige arbejde i de enkelte fag før den forestående eksamen med ekstern bedømmelse, og der skabes samtidig mulighed for en genaflevering inden dette tidspunkt.

I særlige tilfælde kan skolen dog - efter eget skøn - udsætte en eventuel genaflevering til senest et halvt år efter fagets afslutning. Genaflevering kan finde sted højst en gang for hvert fag.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at alle obligatoriske opgaver skal være bedømt med karakteren bestået, før eksamen i Afsluttende projekt kan aflægges.

Ad § 10, stk. 1, nr. 2: Halvårsopgaver

Det overordnede tema (emne) for halvårsopgaverne er fastlagt i bekendtgørelsen § 8. Bestemmelserne om halvårsopgaver finder ikke anvendelse ved enkeltfagskursus.

Det forudsattes, at opgaverne tager udgangspunkt i det forudgående undervisningsforløb, og at arbejdet med opgaverne i et begrænset omfang integreres i den løbende undervisning.

Sigtet med halvårsopgaverne er at skabe sammenhæng mellem emnerne i det forudgående undervisningsforløb. Opgaverne skal tage udgangspunkt i dette forløb, men skal ikke nødvendigvis være fuldt dækkende for undervisningen i de enkelte fag.

Det er væsentligt, at opgaveformuleringen af en halvårsopgave er præcis og styrende, såvel for elevernes arbejde med opgaven som for censor og læreres bedømmelse af den skriftlige besvarelse. Opgaveformuleringen skal indeholde en vægtning af delopgaver. Opgavens omfang skal specificeres for forskellige gruppestørrelser.

Halvårsopgaverne gennemføres som gruppearbejde med indtil 4 deltager.

Halvårsopgaverne bedømmes skriftligt med ekstern censor efter 13-skalaen.

Skolernes tilmelding af elever til eksamen vedrørende halvårsopgaverne finder sted samtidig med tilmelding til den mundtlige eksamen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3. Skolerne angiver samtidig, i hvilket tidsrum bedømmelsen ønskes gennemført i overensstemmelse med skolernes undervisningsplaner, jf. bekendtgørelsen § 2.

Aflevering af halvårsopgaven skal være sket, før den tilsvarende mundtlige eksamen begynder.

Arbejdet med hjemmeopgaver bør nedsættes forholdsmæssigt i den periode, hvor der arbejdes med halvårsopgaverne.

Ad § 10, stk. 1, nr. 3 og § 13: Mundtlig eksamen i datamatiske fag.

Eksamen gennemføres i henhold til bestemmelserne i direktoratets cirkulære nr. II-702 om eksamensafvikling.

Der er tale om individuel eksamination og bedømmelse som ved øvrige mundtlige eksaminer i handelsskolen.

Skolens tilmelding af elever til eksamen sker i henhold til direktoratets cirkulære om eksamensprocedure.

Eksamensspørgsmålene skal afspejle hele pensum, såvel i bredde som i dybde. For at få en ensartet bredde i spørgsmålene kan det derfor undtagelsesvist være relevant i fag med små timetal at dublere enkelte spørgsmål subsidiært at gentage disse i modificeret form.

Opmærksomheden henledes på, at pensumopgivelser til eksamen relateres til de aktuelt benyttede lærebøger, noter, artikler m.v. Pensum skal være dækkende for læreplanens målbeskrivelser.

Ad § 10, stk. 1, nr. 4: Mundtlig eksamen i Økonomi.

Der henvises til II-702 og direktoratets cirkulære om eksamensprocedure.

Eksamen i Økonomi afholdes efter 3. eller 4. halvår på det 2 1/2-årige normalkursus og efter 1. eller 2. halvår på det 1 1/2-årige normalkursus.

Ad § 10, stk. 1, nr. 5: Mundtlig eksamen i øvrige andre fag.

Der henvises til II-702 og direktoratets cirkulære om eksamensprocedure.

Lodtrækningsresultatet meddeles af direktoratet forud for eksamen der afholdes efter 3. halvår eller 4. halvår på det 2 1/2-årige normalkursus og efter 1. halvår eller 2. halvår på det 1 1/2-årige normalkursus.

Det er en forudsætning for lodtrækningen, at de fag, der skal indgå i lodtrækningen, er afsluttet i henhold til skolens undervisningsplan.

Ad § 10, stk. 1, nr. 6: Afsluttende projekt og Projektarbejde.

Arbejdet med Afsluttende projekt gennemføres som gruppe- og individuelt arbejde. Der er ikke krav om bestemte gruppestørrelser.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at alle obligatoriske opgaver skal være bedømt med karakteren bestået, før eksamen i Afsluttende projekt kan aflægges.

Det betyder, at tilmelding af elever til eksamen kan finde sted før dette krav er opfyldt, men skolen har ansvaret for, at de elever, der eventuelt ikke måtte have opfyldt kravet før eksamensafholdelse, ikke aflægger eksamen.

Der henvises i øvrigt til II-702.

Ad § 10, stk. 1, nr. 7: Karaktergivning.

Den nævnte bekendtgørelse nr. 426 af 9. oktober 1970 er ophævet og erstattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 203 af 10. april 1987 om karaktergivning i handelsskolerne.

Ad § 10, stk. 1, nr. 8: Årskarakterer m.v.

Årskarakterer finder kun anvendelse for andre fag.

I det fag, der ved lodtrækning udvælges til eksamen, anføres eksamenskarakteren på eksamensbeviset.

Det samme gælder for faget Økonomi, hvor der er obligatorisk eksamen.

Ved øvrige andre fag overføres den af skolen givne årskarakter til eksamensbeviset. Disse årskarakterer tæller ikke med i gennemsnittet, jfr. bekendtgørelsen § 10, stk. 1, nr. 7.

Ad § 14: Eksamensbevis.

Der henvises til direktoratets cirkulære nr. II-694.

Ad § 15: Privatister.

Privatister kan frit melde sig på enhver skole.

Såfremt den skole, der modtager tilmeldingen ikke afholder eksamen i det tilmeldte fag ved den pågældende eksamenstermin, skal skolen være behjælpelig med at finde en anden skole, som afholder den efterspurgte eksamen.

Privatister aflægger den samlede edb-assistenteksamen efter de for normalkursus gældende regler, jf. tidligere.

Adgang til enkeltfagsprøve i datamatiske fag er betinget af, at fagets obligatoriske opgave er bedømt med karakteren bestået, før prøven aflægges.

Af hensyn til honorering for opgavestilling og retning af obligatoriske opgaver fra privatister kan skolen anføre disse på kørende enkeltfagshold og tælle dem med een gang ved optælling til rettegodtgørelse.

Ad § 16: Fritagelse for undervisning og eksamen.

Elever på normalkursus, der på grundlag af dokumentation for forudgående uddannelse eller praktisk erfaring skønnes at have opnået en viden og en baggrund, svarende til et eller flere fag ed edb-assistentuddannelsen, kan fritages af skolen for undervisning i de pågældende fag.

For såvidt det drejer sig om uddannelsens andre fag fritages eleven samtidig for eksamen.

Fritagelse for undervisning i enkelte datamatiske fag medfører ikke fritagelse for halvårsopgave, mundtlig eksamen eller eksamen i Afsluttende projekt.

Der gives dog fritagelse for halvårsopgave og mundtlig eksamen eller eksamen i Afsluttende projekt, såfremt eleven har bestået de tilsvarende enkeltfagsprøver.

Fritagelse for halvårsopgaver, mundtlig eksamen i datamatiske fag eller eksamen i Afsluttende projekt, der ikke har baggrund i gennemførelse af enkeltfag i henhold til bekendtgørelsen, meddeles af direktoratet.

For kursusdeltagere på enkeltfagskursus, der ønsker at sammensætte en hel edb-assistenteksamen af enkeltfagsprøver, kan skolen meddele fritagelse for prøve i fag, hvis skolen på grundlag af dokumentation for forudgående uddannelse eller praktisk erfaring skønner, at ansøgeren har tilsvarende viden og baggrund inden for det pågældende fagområde.

Bilag

Bilag er udeladt her. Der henvises til Z BEK nr. 2 af 05/01/1987,

Z BEK nr. 403 af 07/06/1988 og Z BEK nr. 456 af 27/07/1988.

Officielle noter

Ingen