Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedr. begyndelses- og afslutningstidspunkter for uddannelsesaftaler inden for efg-uddannelserne

(De faglige udvalg. Erhvervsuddannelsesudvalgene. Tekniske skoler.

Handelsskoler)

Direktoratet har den 19. august 1981 skrevet således til Arbejdsdirektoratet:

»Med brev af 22. maj 1981 - j.nr. Gu 3 - har arbejdsdirektoratet anmodet direktoratet om en udtalelse vedrørende reglerne for begyndelses- og afslutningstidspunkter for uddannelsesaftaler inden for efg-uddannelserne, idet man med udgangspunkt i nogle konkrete sager, der har været forelagt arbejdsdirektoratet af AF-kontorene, har ønsket direktoratets principielle stillingtagen.

Udgangspunktet for bevarelsen af spørgsmålet er undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 31. juli 1978 § 8, stk. 1, hvorefter en uddannelsesaftale skal omfatte skole- og praktikophold svarende til mindst et kompetencegivende uddannelsestrin.

Bestemmelsen skal forstås således, at en uddannelsesaftale om en 2. dels efg-uddannelse skal omfatte hverken mere eller mindre end et kompetencegivende uddannelsestrin, hvis der kun er eet sådant trin i uddannelsen. Dette gælder for langt de fleste uddannelser, f.eks. tømreruddannelsen eller uddannelsen til radiomekaniker. Hvis uddannelsen er trindelt, kan aftalen omfatte et eller flere hele trin. Dette gælder f.eks. for maskinarbejderuddannelsen og uddannelsen til blikkenslager.

En aftale mellem en elev og en virksomhed kan således ikke omfatte mindre end et kompetencegivende uddannelsestrin, bortset fra undtagelser efter bekendtgørelsens § 8, stk. 2, ligesom aftalen ikke kan omfatte et tidsrum, der liger ud over et eller flere hele kompetencegivende uddannelsestrin.

Begyndelsestidspunktet for 2. dels uddannelser, der indledes med et skoleophold, vil herefter normalt være skoleårets begyndelse, jfr. den udsendte skolekalender, senest direktoratets brev af 28. april 1977 (V-360), hvoraf det f.eks. fremgår, at datoen i 1982 er den 26. juli.

Såfremt skoleopholdet forskydes, eller skolerne afvikler det første skoleophold i en uddannelse flere gange årligt, forskydes begyndelsestidspunktet for en aftale tilsvarende. Såfremt det aktuelle begyndelsestidspunkt afviger fra det aftalte, bør aftalens angivelse af aftaleperioden korrigeres.

For 2.dels uddannelser, der indledes med et praktikophold, er begyndelsespidspunkt det tidspunkt, hvor eleven faktisk tiltræder arbejdsforholdet, hvis det er meningen, at arbejdsforholdet skal udgøre en del af en efg-uddannelse. Direktoratet kan - efter indstilling fra et fagligt udvalg og vedkommende erhvervsuddannelsesudvalg - have fastsat, at elever og virksomheder kun kan indgå aftaler på bestemte tidspunkter eller i bestemte perioder. Sådanne terminer er f.eks. fastsat for frisørfaget.

Varigheden af de enkelte uddannelser er fastsat af direktoratet efter indstilling fra de faglige udvalg og erhvervsuddanelsesudvalgene. Bestemmelserne herom findes i et antal cirkulæreskrivelser fra direktoratet og gengives i uddannelsesreglerne for de enkelte fag.

Uddannelsernes varighed er fastsat til et antal år og eventuelt måneder, således at eleven - når de uddannelsesmæssige betingelser i øvrigt er opfyldt - er udlært ved udløbet af den fastsatte periode regnet fra uddannelsens begyndelsestidspunkt.

Det er endvidere i de nævnte regler bestemt, hvor stor en del af uddannelsen, der består af skoleundervisning. Denne del er opgivet i et antal uger, som refererer til skolekalenderen, hvoraf det fremgår, at et år er inddelt i 40 undervisningsuger a 5 dage i alt 200 undervisningsdage samt et antal ferie- og fridage (undervisningsfrie perioder). Perioderne med skoleundervisning er fastsat som effektive undervisningsperioder, det vil sige excl. ferie- og fridage.

I undervisningsfrie perioder er eleven principielt forpligtet og berettiget til at arbejde i praktikvirksomheden. Hvis en uddannelse således er 3-årig, og den indeholder 42 ugers skoleundervisning, vil den samlede praktikperiode være på 2 år og 10 uger.

Skoleopholdenes antal samt de enkelte skoleopholds varighed og omtrentlige placering i uddannelsesforløbet, er angivet i de nævnte regler. Det samme gælder praktikperiodernes antal samt de enkelte praktikperioders omtrentlige varighed og placering. Det fremgår af det foranstående, at de opgivne praktikperioder indeholder ferie- og fridage med undtagelse af de undervisningsfrie perioder under elevens skoleophold.

Det kan undertiden forekomme, at en elev ikke har gennemført det afsluttede skoleophold i sin uddannelse forinden uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt er nået. I sådanne tilfælde skal aftalen forlænges således, at eleven i hele skoleperioden er omfattet af aftalen. Varigheden af denne elevs uddannelse vil derved overstige den fastsatte uddannelsestid. Såfremt forlængelsen kan lægges virksomheden eller eleven til last, kan der rejses erstatningssag efter regler om tvistighedsnævnets virksomhed.

Det kan omvendt forekomme, at en elev, efter at have gennemført det afsluttende skoleophold, endnu i kortere eller længere tid er omfattet af uddannelsesaftalen, idet aftalens afslutningstidspunkt ikke altid kan svare til tidspunktet for skoleopholdets afslutning, selv om uddannelsen ifølge den vejledende angivelse af uddannelsesforløbet afsluttes med et skoleophold. I sådanne tilfælde er eleven berettiget og forpligtet til fortsat beskæftigelse i praktikvirksomheden, indtil den fastsatte uddannelsestid er forløbet, og uddannelsesbeviset kan ikke udstedes med virkning forud for denne dato.

Med hensyn til spørgsmålet om AF-kontorernes tilsynsmyndighed inden for efg-loven skal man meddele, at kontorerne efter direktoratets opfattelse bør rette henvendelse til vedkommende faglige udvalg, eller i særlige tilfælde gennem arbejdsdirektoratet til direktoratet for erhvervsuddannelserne, når kontorerne bliver opmærksomme på, at aftaler er indgået i strid med reglerne for efg-uddannelserne.

Kopi af brevet er tilsendt de faglige udvalg, erhvervsuddannelsesudvalgene samt handelsskoler og tekniske skoler.«

P.d.v.

e.b.

Jørgen T. Møller

fuldm.

Officielle noter

Ingen