Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0433
 
31971L0118
 
31972L0461
 
31972L0462
 
31977L0096
 
31977L0099
 
31980L0215
 
31983L0201
 
31989L0437
 
31989L0662
 
31991L0067
 
31991L0492
 
31991L0493
 
31991L0494
 
31991L0495
 
31992L0045
 
31992L0046
 
31992L0118
 
31994L0065
 
31996L0023
 
31997L0078
 
31997L0079
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12
Bilag 13
Bilag 14
Bilag 15
Bilag 16
Bilag 17
Bilag 18
Bilag 19
Bilag 20
Bilag 21
Bilag 22
Bilag 23
Bilag 24
Bilag 25
Bilag 26
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer 1)

 

I medfør af § 47, § 51, stk. 2, § 54, stk. 2 og 3, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, § 61, stk. 1 og 2, § 62, § 63, § 64, stk. 2, samt § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), §§ 12 og 22, § 35, stk. 2, §§ 37 og 42, samt § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juli 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, som ændret ved lov nr. 966 af 4. december 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af de i bilag 1 anførte fødevarer samt anløb af skibe i danske havne og landing af fly i danske lufthavne.

§ 2. Ved grænsedyrlæge forstås en af fødevareregionen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

Stk. 2. Ved veterinærkontrol forstås:

1)   For fødevarer, som modtages ved samhandel, fødevareregionens

a)   ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet,

b)   mistankekontrol herunder kontrol under transporten, eller

c)   skærpede kontrol.

2)   For fødevarer, som genindføres fra samhandelslande, fødevareregionens kontrol af virksomhedens modtagekontrol.

3)   For fødevarer, som indføres fra tredjelande, grænsedyrlægens

a)   kontrol af, at partiet er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol),

b)   kontrol af, at der er overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol), og

c)   kontrol af, at fødevarerne er egnede til menneskeføde og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevaredirektoratets laboratorier.

4)   For ikke-konforme fødevarer fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på udførsel til tredjelande, den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3.

5)   For fødevarer, som genindføres fra tredjelande, den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3, litra b og c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i §§ 33-36.

6)   For fødevarer fra tredjelande, som indføres som vareprøver, den dokumentkontrol , der er nævnt i § 39, stk. 3.

Stk. 3. Ved indførsel forstås:

1)   modtagelse af fødevarer ved samhandel,

2)   import fra tredjelande af fødevarer til fri omsætning samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«,

3)   introduktion af ikke-konforme fødevarer fra tredjelande til transit eller oplagring, og

4)   indførsel i henhold til kapitel 7 og 8 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

Stk. 4. Ved samhandel forstås modtagelse i et samhandelsland, jf. stk. 5, af fødevarer, som

1)   er blevet kontrolmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne i en virksomhed i et andet samhandelsland, eller

2)   har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagevirksomheden til et andet samhandelsland.

Stk. 5. Ved et samhandelsland forstås et EU-land, Norge og Andorra samt for fisk og fiskevarer desuden Færøerne og Island. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

1)   Færøerne (fisk og fiskevarer er dog samhandel) og Grønland i Kongeriget Danmark,

2)   Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og

3)   oversøiske territorier og –departementer i Republikken Frankrig.

Stk. 6. Ved tredjelande forstås lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 5.

Stk. 7. Ved transit forstås landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 8. Ved ikke-konform oplagring forstås midlertidig placering, jf. stk. 15, af fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland, i veterinært udpeget toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer.

Stk. 9. Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, hygiejnecertifikat, veterinærdokument f.eks. en veterinær tillægsattestation eller andet dokument f.eks. handelsdokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 10. Ved handelsdokument forstås et transportdokument, en faktura eller lignende, som er påført oplysningerne i kontrolmærket for afsendervirksomheden, og som identificerer afsenderen, modtagevirksomheden, jf. stk. 16 og det omfattede parti.

Stk. 11. Ved et parti forstås en mængde af en animalsk fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

Stk. 12. Ved destruktion forstås bortskaffelse ved forbrænding.

Stk. 13. Ved importør forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel af fødevarer, og hvis aktivitet er bekræftet i henhold til autorisationsbekendtgørelsen.

Stk. 14. Ved konforme fødevarer forstås fødevarer, som opfylder gældende lovgivning for indførsel til fri omsætning i EU.

Stk. 15. Ved ikke-konforme fødevarer forstås fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning.

Stk. 16. Ved modtagevirksomhed forstås en virksomhed, som i overensstemmelse med oplysningerne i det foreskrevne dokument, fysisk modtager fødevarer ved samhandel eller ved genindførsel eller foretager en opdeling af et parti fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

Stk. 17. Ved skibsprovianteringsvirksomhed forstås et toldoplag med særlig godkendelse som provianteringsvirksomhed fra Told- og Skattestyrelsen til oplagring af fødevarer, som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsættes i EU.

Kapitel 2

Samhandel

§ 3. Modtagelse af fødevarer ved samhandel skal ske på de i bilag 3 anførte betingelser.

Stk. 2. Hvis der ikke er anført indførselsbetingelser for en fødevare omfattet af stk. 1, må indførsel kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareregion, i hvis område importørens virksomhed er beliggende.

§ 4. Importøren skal forhåndsanmelde modtagelse af fødevarer angivet under produktkategorierne A1, A2, A6, B5, B6, M1 - M5 og O1 - O3 i bilag 4, del I og II. Forhåndsanmeldelsen skal ske på en formular som den i bilag 4 viste model. Forhåndsanmeldelsen skal være fødevareregionen for modtagevirksomheden i hænde senest en arbejdsdag (mandag - fredag) før partiets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevareregionen kan dispensere for kravet i stk. 1 for modtagevirksomheder, som er underkastet dagligt tilsyn af en embedsdyrlæge.

Stk. 3. Fødevaredirektoratet kan påbyde importører at forhåndsanmelde indførslen af andre fødevarer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 4. Fødevaredirektoratet kan give påbud om yderligere oplysninger i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.

§ 5. Modtagevirksomheden skal løbende føre et register over modtagne partier med fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, jf. bilag 4, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises fødevareregionen.

Stk. 2. Importøren skal for hver modtagevirksomhed indberette om det foregående kvartals indførte partier. Indberetningen skal senest 10 dage efter kvartalets udløb sendes til fødevareregionen for den pågældende modtagevirksomhed på en formular som den i bilag 5 viste model.

Stk. 3. Importøren skal sende en kopi af den i stk. 2 omhandlede indberetning til den fødevareregion, i hvis område importørens virksomhed er beliggende.

Stk. 4. Hvis en importør ikke har foretaget indførsler af fødevarer i et kvartal, skal importøren meddele dette til den i stk. 3 nævnte fødevareregion.

§ 6. Importøren skal for hvert parti, som modtages på modtagevirksomheden, som egenkontrol foretage kontrol af, at partiet er ledsaget af det foreskrevne dokument samt besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at der er nøje overensstemmelse mellem partiet og dokumenterne, og at kontrolmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

Stk. 2. Uoverensstemmelse mellem partiet og de foreskrevne dokumenter samt øvrige uregelmæssigheder ved partiet eller dokumenterne skal af importøren straks indberettes til den fødevareregion, hvor modtagevirksomheden er beliggende, og partiet må ikke anvendes eller overdrages, før fødevareregionen har meddelt tilladelse dertil, jf. §§ 8-9 samt bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. § 10, stk. 1 og 2. Fødevareregionen meddeler i forbindelse med tilladelsen sin afgørelse om mulig anvendelse.

Stk. 3.   Importøren skal opbevare de ledsagende dokumenter i hele fødevarernes holdbarhedsperiode, dog mindst 2 år. Dokumenterne skal forevises fødevareregionen efter anmodning.

§ 7. Fødevareregionen foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier af fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal fødevareregionen foretage mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af transportmidlerne.

Stk. 3. Hvis der ved den i stk. 1 eller 2 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier af fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed, foretager fødevareregionen skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra denne virksomhed.

Stk. 4. Partier, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, lægges under beslag af fødevareregionen.

§ 8. Hvis det ved kontrol efter § 7 konstateres, at et parti fødevarer eller et foreskrevet dokument ikke opfylder gældende bestemmelser, beslaglægger fødevareregionen partiet, herunder eventuelle dele heraf i senere omsætningsled, som importøren påbydes at tilbagekalde. Fødevareregionen giver importøren et påbud om, at partiet ikke kan indføres.

Stk. 2. Hvis det ved kontrol efter procedurerne i § 6 eller § 7 konstateres, at partiet eller et foreskrevet dokument ikke opfylder gældende bestemmelser, skal fødevareregionen træffe afgørelse om, at

1)   partiet returneres inden for en fastsat frist,

2)   partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3)   partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Returnering er betinget af, at fødevareregionen godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en angivelse af, at den pågældende myndighed er bekendt med afvisningsårsagen.

Stk. 5. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af fødevareregionen fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren giver sit øjeblikkelige samtykke hertil, skal partiet destrueres.

Stk. 6. Destruktion, som nævnt i stk. 2, nr. 3, og stk. 5, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 7. Hvis der konstateres fejl eller mangler ved dokumenterne, kan fødevareregionen dog meddele importøren en frist, inden for hvilken dokumenterne skal være bragt i orden.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af fødevarer påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

§ 9. Fødevareregionen beslaglægger partiet, herunder eventuelle dele heraf i senere omsætningsled, som importøren påbydes at tilbagekalde, hvis det ved kontrol efter § 7 konstateres, at:

1)   der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bilag 1, gruppe A i lov om sygdomme og infektioner hos dyr, eller en zoonose eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2)   partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr.

Stk. 2. Hvis der ved kontrol efter procedurerne i § 6 eller § 7 konstateres et af de i stk. 1 nævnte forhold træffer fødevareregionen afgørelse om, at partiet skal destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Fødevareregionen kan beslutte, at stk. 1, nr. 2 ikke gælder for fødevarer, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F 0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 4. Fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Destruktion, som nævnt i stk. 2, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i påhviler importøren.

Stk. 7. Der er udpantningsret for de i stk. 6 omhandlede beløb.

Kapitel 3

Indførsel fra tredjelande

§ 10. Fødevarer, som ankommer direkte fra tredjelande, skal føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

§ 11. Fødevarer må ikke indføres eller genindføres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et godkendt grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse, beslaglægges af fødevareregionen. Importøren påbydes at returnere eller destruere partiet, jf. § 20.

Stk. 3. Fødevarer med oprindelse i tredjelande, som i Danmark modtages ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

§ 12. Fødevarer skal være ledsaget af originalen af de foreskrevne dokumenter for den pågældende fødevare.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer skal dog altid ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter efter foretagen veterinærkontrol.

§ 13. Importøren skal på forhånd underrette grænsekontrolstedet om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol.

Stk. 2. Underretningen om fødevarernes ankomst skal ske på en formular som den i bilag 6, del I, viste model. Denne formular skal være grænsekontrolstedet i hænde senest arbejdsdagen (mandag – fredag) og mindst 24 timer før partiets forventede ankomst. For fersk fisk og ferske fiskevarer dog mindst 6 timer før.

Stk. 3. Importøren skal foranledige,

1)   at del 1 af den i stk. 2 nævnte formular udfyldes,

2)   at den udfyldte formular sendes til grænsekontrolstedet inden for de i stk. 2 nævnte tidsfrister, og

3)   at 1 kopi af den udfyldte formular sendes til indgangstoldcentret.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte formular skal udfyldes på dansk og, hvis bestemmelsesstedet er et andet land end Danmark, endvidere på mindst ét af bestemmelseslandets sprog.

Stk. 5. Forhåndsanmeldelser skal være korrekt udfyldte og uden rettelser.

Stk. 6. For fødevarer, hvor grænsekontrollen skal forskydes, jf. § 25, eller for fødevarer, der skal transiteres, skal importøren over for grænsedyrlægen oplyse, hvilket grænsekontrolsted kontrollen forskydes til hhv., fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader EU.

§ 14. Mæglere, luftfartsselskaber, linieagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargo manifest) til det godkendte grænsekontrolsted om ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Dette gælder, uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, indføres eller transiteres. Meddelelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og produktkategorierne tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde senest 24 timer før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, medmindre de bliver ombord.

§ 15. Havne og lufthavne, hvor der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende liste over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listen skal indeholde skibets eller flyets nummer og oplysning om, hvilken havn eller lufthavn skibet eller flyet ankommer fra.

  § 16. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol, jf. de i bilag 7 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere bestemmelser truffet af Fødevaredirektoratet.

§ 17. Efter veterinærkontrollen attesterer grænsedyrlægen originalen af den i § 13, stk. 2, omhandlede formular. Efter grænsedyrlægens attestation benævnes formularen Veterinærkontrolcertifikatet.

Stk. 2. Veterinærkontrolcertifikatet skal ledsage partiet

1)   så længe partiet forbliver under toldtilsyn, eller

2)   indtil partiet er fortoldet.

§ 18. Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, hvis de ikke føres ind i Danmark.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1 med tilhørende éngangsemballage, som fraføres de i stk. 1 nævnte transportmidler, skal destrueres.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1, kan dog efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen, overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn på betingelse af, at overførslen sker under toldlukke, og at de pågældende fødevarer har oprindelse enten i samhandelslande eller i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 2, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i stk. 2 påhviler importøren.

Stk. 6. Der er udpantningsret for de i stk. 5 omhandlede beløb.

§ 19. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, kan grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Hvis grænsedyrlægen har udtaget prøver på baggrund af mistanke, lægges partiet under beslag på grænsekontrolstedet eller, hvis dette ikke er muligt, på et af grænsedyrlægen anvist lager, som er beliggende i samme fødevareregion som grænsekontrolstedet.

Stk. 3. Hvis der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller grove eller gentagne fejl, kan grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer med samme oprindelse. Grænsedyrlægen lægger sådanne partier under beslag. Til dækning af kontroludgifter ved beslaglæggelse i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

§ 20. Hvis fødevarer i et parti ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke består veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægen partiet. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at partiet ikke kan indføres. Grænsedyrlægen træffer afgørelse om, at

1)   partiet returneres inden for en fastsat frist,

2)   partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3)   partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet giver den fødevareregion, i hvis område importørens virksomhed er beliggende, påbud om, at partiet ikke må omsættes og om eventuel tilbagekaldelse af dele af partiet i senere omsætningsled. Fødevareregionen træffer afgørelse, som nævnt i stk. 1. Fødevareregionen koordinerer, på baggrund af importørens oplysninger, beslaglæggelse m.v. af partiet i senere omsætningsled.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Returnering er betinget af, at grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det tredjeland, hvortil partiet ønskes returneret. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i tredjelandet skal indeholde en angivelse af, at den pågældende myndighed er bekendt med afvisningsårsagen.

Stk. 5. Returnering efter stk. 1 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 2 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 6. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren giver sit øjeblikkelige samtykke hertil, skal partiet destrueres.

Stk. 7. Destruktion, som nævnt i stk. 1, nr. 3, og stk. 6, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

§ 21. Hvis et parti fødevarer kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen partiet, samt påbyder destruktion af partiet inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet giver den fødevareregion, i hvis område importørens virksomhed er beliggende, påbud om, at partiet skal destrueres og om eventuel tilbagekaldelse af dele af partiet i senere omsætningsled. Fødevareregionen koordinerer, på baggrund af importørens oplysninger, beslaglæggelse m.v. af partiet i senere omsætningsled.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 1, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 6. Der er udpantningsret for de i stk. 5 omhandlede beløb.

§ 22. Et parti må først indføres fra tredjelande, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 40, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 23. Import til fri omsætning af fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske på de i bilag 8 anførte betingelser.

Stk. 2. Hvis der ikke er anført indførselsbetingelser for en fødevare omfattet af stk. 1, må import til fri omsætning kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet. Ansøgningen skal fremsendes via den fødevareregion, i hvis område importørens virksomhed er beliggende.

§ 24. Fødevarer under produktkategorierne A1, A2, A6, B5 og B6 i bilag 4, del 1 som efter veterinærkontrol i et andet samhandelsland er godkendt til fri omsætning, og som transporteres direkte fra grænsekontrolstedet til en dansk virksomhed, skal af importøren forhåndsanmeldes til fødevareregionen forud for modtagelsen på dansk virksomhed. Forhåndsanmeldelsen skal ske på en formular som den i bilag 4 viste model. Forhåndsanmeldelsen skal være fødevareregionen for modtagevirksomheden i hænde senest en arbejdsdag (mandag – fredag) før partiets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan påbyde importører at forhåndsanmelde indførslen af andre fødevarer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Fødevaredirektoratet kan give påbud om yderligere oplysninger i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.

§ 25. For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med fly eller skib ankommer til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, kan veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til det endelige grænsekontrolsted på de i nr. 1-3 nævnte betingelser, jf. dog stk. 2-5:

1)   Der findes et grænsekontrolsted i bestemmelseslufthavnen henholdsvis bestemmelseshavnen, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevare.

2)   Partiet transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte til bestemmelsesstedet.

3)   Partiet transporteres uden omladning.

Stk. 2. Partiet kan dog omlades direkte fra et fly til et andet fly eller direkte fra et skib til et andet skib inden for den samme lufthavns eller havns område, hvis importøren underretter grænsedyrlægen herom forud for omladningen.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i højst 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt.

Stk. 4. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 3. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsedyrlægen foretage identitets- og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 26. Ikke-konforme fødevarer må ikke importeres til fri omsætning i Danmark.

§ 27. Ikke-konforme fødevarer må transiteres til et andet tredjeland, hvis

1)   fødevarerne har oprindelse i eller afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, hvorfra indførslen af de pågældende fødevarer ikke er forbudt,

2)   fersk kød samt kød af opdrættet og vildtlevende vildt har oprindelse i og afsendes fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og

3)   der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevaren præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. En tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transitten af fødevarerne skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, skal grænsedyrlægen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 4. Transitten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes. Fødevarerne må ikke aflæsses, opdeles eller håndteres efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1 må kun føres ud af samhandelsområdet på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 6. Uanset stk. 5 kan fødevarerne føres direkte til destruktion efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet. Destruktionen skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i stk. 6 påhviler importøren.

Stk. 8. Der er udpantningsret for de i stk. 7 omhandlede beløb.

Stk. 9. Ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, skal ledsages af veterinærkontrolcertifikatet udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalen af det foreskrevne dokument.

Stk. 10. Den ansvarlige for transitten skal, inden for de i § 13, stk. 2, anførte tidsfrister, underrette det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes udført, om at der ankommer fødevarer til kontrol.

§ 28. Ikke-konforme fødevarer må oplagres i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere restløs udførsel fra samhandelsområdet, eller transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, hvis

1)   fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, hvorfra indførsel af pågældende fødevare ikke er forbudt,

2)   fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, og

3)   der forudgående er indhentet tilladelse til henholdsvis oplagringen eller transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2. For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 3. Hvis der for en fødevare omfattet af stk. 1 ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 8, må oplagring kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareregion, hvor den virksomhed, der er ansvarlig for partiet, er beliggende.

Stk. 4. Fødevarer omfattet af stk. 1, bortset fra helkonserves, skal være ledsaget af et certifikat indeholdende de dyresundhedsmæssige attestationer, som foreskrives af EU for den pågældende fødevare. Æg og ægprodukter skal dog være ledsaget af et certifikat indeholdende de dyresundhedsmæssige attestationer, der fremgår af bilag 9 henholdsvis bilag 10. Fødevaredirektoratet fastsætter kravene til attestation for fødevarer, som nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Ikke-konforme fødevarer skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden skal grænsedyrlægen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. For ikke-konforme fødevarer, som skal oplagres eller er oplagret, eller som skal transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib, jf. stk. 1, gælder følgende betingelser ud over det, der fastsættes i den givne tilladelse:

1)   Transport af fødevarerne skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

2)   Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi heraf.

3)   Fødevarerne må kun oplagres på et lager, hvis fødevareregionen forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden skal fødevareregionen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

4)   Fødevarerne skal anbringes i de forbeholdte lokaler eller aflåselige afsnit, jf. § 41, stk. 2 og 3.

5)   Fødevarerne må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden fjernelse af inderemballagen.

Stk. 7. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er mærket med løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede partiet til lageret, så identifikation af partiet er muligt.

Stk. 8. Hvis et parti fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere partier, skal ejeren af partiet før fraførslen udfylde en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, for hvert af de nye partier med henblik på udstedelse af datter-veterinærkontrolcertifikater. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet, skal ejeren af partiet anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader EU.

§ 29. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, må kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed er betinget af, at ejeren af partiet over for fødevareregionen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen ved lageret. En sådan tilladelse er betinget af, at ejeren af partiet skriftligt over for fødevareregionen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage skal fødevarerne destrueres. Fødevarerne må kun føres ud af samhandelsområdet på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 4. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i en skibsprovianteringsvirksomhed, må kun fraføres med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i særligt godkendte provianteringslagre i den havn, hvor provianteringen af skibet foretages.

Stk. 5. Ikke-konforme fødevarer må kun fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, hvis fødevareregionen forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke– eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, skal fødevareregionen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Fraførsel ifølge stk. 1- 4 skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes. Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 7. Uanset stk. 1 og 4 kan fraførsel efter forudgående denaturering ske med henblik på destruktion. Destruktion skal ske under tilsyn af Fødevareregionen.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med destruktionen af fødevarer i henhold til stk. 7 påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

§ 30. Ikke-konforme fødevarer skal til enhver tid være ledsaget af et veterinærkontrolcertifikat, jf. dog stk. 2. Veterinærkontrolcertifikatet skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal dog være ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 11 viste model, som udstedes af fødevareregionen ved fraførslen. Dette gælder også, selvom fødevarerne efterfølgende oplagres midlertidigt i et særligt godkendt provianteringslager, jf. § 29, stk. 4.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal være ledsaget af såvel et veterinærkontrolcertifikat som et provianteringscertifikat. Begge certifikater udstedes på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Umiddelbart efter at et parti ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager partiet, og returnere det kontrasignerede certifikat til den fødevareregion, som har udstedt certifikatet. Skibsførerens kontrasignering er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§ 31. Transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal grundigt rengøres og desinficeres, før de på ny kan anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 6

Transport af ikke-konforme fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark

§ 32. Transportmidler med ikke-konforme fødevarer, der transporteres fra tredjeland til tredjeland, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, og kun hvis der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor transportmidlet mellemlander i eller anløber Danmark.

Stk. 2. En tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transporten af partiet skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres.

  Stk. 3. Hvis partiet omlades direkte fra et fly til et andet fly eller direkte fra et skib til et andet skib inden for den samme lufthavns eller havns område skal den ansvarlige for transporten underrette grænsedyrlægen herom forud for omladningen.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i højst 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 4. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsedyrlægen foretage identitets- og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 7

Genindførsel

§ 33. Ansøgning om tilladelse til at føre fødevarer til veterinærkontrol med henblik på genindførsel fra tredjelande skal ske på en formular som den i bilag 12 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes før den fremsendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af

1)   en vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor fødevaren har været transporteret eller opbevaret,

2)   originaleksemplaret, en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi eller en af den udstedende fødevareregion bekræftet kopi af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen,

3)   en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, samt for myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, og

4)   ved ikke plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, gælder ikke ved hjemtagelse under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

§ 34. Fødevarer, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter § 33 skal forhåndsanmeldes, jf. § 13.

§ 35. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til genindførsel.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion hvor bestemmelsesvirksomheden er beliggende ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Grænsedyrlægen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen herunder, at fødevaren transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheden uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen således, at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

§ 36. §§ 33-35 gælder også for genindførsel til et andet samhandelsland via Danmark. Den i § 35, stk. 2, nævnte dokumentation skal dog indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvortil partiet ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse til genindførsel til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at ejeren af partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til genindførslen.

Stk. 3. Genindførsel fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland af et parti fødevarer må kun ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, hvor modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 12 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted partiet ønskes indført. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes, før denne fremsendes.

§ 37. Genindførsel fra et samhandelsland til Danmark af et parti fødevarer må kun ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, i hvis område virksomheden, som genindfører partiet, er beliggende.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at genindføre fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 12 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes, før denne fremsendes.

Stk. 3. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for fødevareregionen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 4. Fødevarer, som fødevareregionen har tilladt genindført skal forhåndsanmeldes over for fødevareregionen ved den modtagevirksomhed, fødevarerne genindføres til. Forhåndsanmeldelsen skal være fødevareregionen i hænde senest en arbejdsdag (mandag – fredag) før partiets forventede ankomst og skal indeholde oplysning om det forventede ankomstdato og klokkeslæt. Forhåndsanmeldelsen skal vedlægges kopi af tilladelsen givet efter stk. 1.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sikre at der indsendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden. Rapporten skal sendes til fødevareregionen, hvor modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede fødevarer må ikke tages i anvendelse eller overdrages, før fødevareregionen har givet tilladelse hertil.

Kapitel 8

Privates indførsel og vareprøver m.v.

§ 38. Privates indførsel af fødevarer fra andre samhandelslande eller San Marino kan, uanset at modtageren ikke er registreret, finde sted uden tilladelse og uden mængdebegrænsning og er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 2, når følgende betingelser er opfyldt:

1)   Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

2)   Fødevarerne er til privat brug i egen husholdning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for samhandelslande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 3. Privates indførsel af fødevarer fra tredjelande er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 3, når en af betingelser i nr. 1 – 4 er opfyldt. Indførslen kan ske uanset at modtageren ikke er registreret.

1)   Fødevarer op til 1 kg pr. person, der:

a)   er honning, Gelée Royal eller har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra indførsel af den pågældende produktkategori er tilladt efter bilag 19, 21 for så vidt angår ægprodukter, 24 eller 25,

b)   indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker sendt fra tredjeland, og

c)   er bestemt til eget brug.

2)   Fødevarer op til 5 kg pr. person, der:

a)   Indføres fra Island, Liechtenstein eller Schweiz,

b)   kan indføres ifølge bilag 14-20 eller 22,

c)   indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker, og

d)   er bestemt til eget brug.

3)   Fødevarer op til 5 kg pr. person, der

a)   indføres fra Færøerne eller Grønland,

b)   indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker sendt fra Grønland eller Færøerne, og

c)   er bestemt til eget brug.

4)   Specialfødevarer, der er nødvendige af medicinske grunde, modermælkserstatninger i pulverform og spædbørnsmad baseret på kød eller mælk på betingelse af, at:

a)   disse produkter ikke skal opbevares på køl før åbning,

b)   de er færdigpakkede mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger,

c)   emballagen er ubrudt,

d)   fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen, og

e)   fødevarerne er bestemt til eget brug, og hvor mængderne under hensyn til produktets art ikke overstiger hvad en enkelt person med rimelighed kan forventes at konsumere.

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 5. Samsending til flere personer af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland til én adresse er tilladt, hvis

1)   forsendelsen ledsages af en oversigt, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår,

2)   forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver maksimalt 5 kg,

3)   modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til den endelige modtager, jf. nr. 1,

4)   tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

5)   fødevarerne er bestemt til eget brug, og

6)   vægtgrænsen i stk. 3, nr. 3, er overholdt.

Stk. 6. Fødevarer til flere personer kan sendes fra Færøerne og Grønland til en forening, hvis

1)   forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver maksimalt 5 kg,

2)   foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 1, til registrerede medlemmer af foreningen,

3)   foreningen ikke modtager betaling for udlevering efter nr. 2,

4)   tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

5)   fødevarerne er bestemt til eget brug,

6)   vægtgrænsen i stk. 3, nr. 3, er overholdt,

7)   foreningen anmelder aktiviteten til den fødevareregion, hvor foreningen er beliggende,

8)   foreningen løbende registrerer de mængder, der for hvert indført parti er formidlet til hvert medlem,

9)   foreningen på anmodning foreviser den i nr. 8 nævnte registrering, og

10) foreningen indberetter registreringen efter nr. 8 til den fødevareregion, hvor foreningen er beliggende, for hvert kvartal. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 7. Fødevarer, som ikke kan indføres til Danmark direkte fra et tredjeland efter betingelserne i stk. 3, 5 eller 6, kan indføres på følgende betingelser:

1)   Fødevarerne skal kunne indføres fra det pågældende tredjeland ifølge bilag 14-25.

2)   Der skal senest arbejdsdagen (mandag-fredag) før forventet ankomst skriftligt bestilles tid for kontrol ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

3)   Fødevarerne skal underkastes veterinærkontrol på et godkendt grænsekontrolsted før indførsel. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

4)   Fødevarerne skal ledsages af et certifikat fra oprindelseslandets myndigheder, der dokumenterer fødevarens oprindelse og beskaffenhed samt indeholder de dyresundhedsmæssige attestationer, som foreskrives af EU for den pågældende fødevare. Kød, mælk, kød- og mælkeprodukter skal dog ledsages af det af EU til enhver tid foreskrevne dyresundhedsmæssige certifikat.

5)   Fødevarerne skal være produceret (for kød slagtet, slagtemæssigt behandlet, opskåret eller oplagret) på EU-godkendte virksomheder, jf. bilag 8.

6)   Fødevarerne skal indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

7)   Fødevarerne skal være bestemt til eget brug.

Stk. 8. Indførsel til Danmark direkte fra et tredjeland til privat brug af fødevarer, der ikke kan ske ifølge denne paragraf, må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen.

Stk. 9. Fødevarer, der ønskes indført i overensstemmelse med stk. 1, 3 eller 5-8, kan udtages til veterinærkontrol. Fødevarer, der ikke består veterinærkontrol, skal destrueres efter reglerne i § 9 hhv. § 21.

Stk. 10. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af fødevarer, påhviler den, der importerer fødevaren.

Stk. 11. Der er udpantningsret for de i stk. 10 omhandlede beløb.

Stk. 12. Udbydere af international personbefordring skal informere passagerer om indholdet af denne paragraf. Der skal som minimum gives de informationer, der fremgår af Kommissionens forordning EF/ ./2004.

Stk. 13. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder hhv. passagerer synligt sted ophænge de plakater, som informerer om indholdet af denne paragraf, og som de får tilsendt af fødevareregionen. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

§ 39. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark kan, uanset at modtageren ikke er registreret, ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer fra andre lande end samhandelslande som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark må kun ske, hvis de pågældende fødevarer har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller har oprindelse i Grønland, Færøerne eller Island. Fødevarer, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F 0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves) samt honning, kan indføres fra alle tredjelande.

Stk. 3. De i stk. 2 omhandlede vareprøver skal føres ind i Danmark via et godkendt grænsekontrolsted, jf. bilag 2, hvor vareprøven skal forevises. Den ansvarlige for partiet skal skriftligt over for grænsedyrlægen erklære sig ansvarlig for, at:

1)   vareprøven føres direkte og uden omladning til bestemmelsesstedet,

2)   vareprøven udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver på stedet dog er tilladt,

3)   emballage og rester af vareprøven destrueres ved forbrænding, og

4)   genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

Stk. 4. Indførsel til Danmark af de i stk. 2 omhandlede vareprøver via et andet samhandelsland kan dog ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, i hvis område virksomheden, som modtager vareprøven, er beliggende. Ejeren af vareprøven skal sammen med ansøgningen til fødevareregionen skriftligt erklærer sig ansvarlig for at de i stk. 3, nr. 1-4 anførte forhold efterleves.

Stk. 5. Indførsel af fødevarer fra tredjelande, som ikke er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, hvor vareprøven ønskes indført.

Kapitel 9

Veterinær udpegning af toldoplag mv.

§ 40. Virksomheder, der anvendes som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomhed og særligt godkendte provianteringslagre, skal veterinært udpeges af Fødevaredirektoratet, før der må oplagres ikke-konforme fødevarer. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af toldbevillingen.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til Fødevareregionen på et skema, jf. den i bilag 13 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra told- og skattemyndighederne.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen. Lokalet skal være forbeholdt dette personale.

§ 41. Ejere af de i § 40, stk. 1 nævnte virksomheder skal sikre, at lokalet, som anført i § 40, stk. 3, som minimum indeholder:

1)   en telefon,

2)   en telefax,

3)   en computer til modtagelse og afsendelse af ANIMO/TRACES-meddelelser, og

4)   øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 2. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevaredirektoratet til oplagring af ikke-konforme fødevarer, skal råde over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 3. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, som er udpeget af Fødevaredirektoratet inden 1. januar 2000, skal som minimum råde over aflåselige afsnit til oplagring af ikke-konforme fødevarer. Lagre, som foretager væsentlige bygningsmæssige ændringer, skal udpeges på ny og skal i den forbindelse opfylde betingelserne i stk. 2.

Stk. 4. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 40, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1)   For fødevarer, der tilføres lageret:

a)   dato for fødevarernes tilførsel til lageret,

b)   fødevarens art,

c)   fødevarens mængde i kg/liter,

d)   oprindelsesland,

e)   indgangsgrænsekontrolsted, og

f)   løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede fødevarerne til lageret.

2)   For fødevarer, der fraføres lageret :

a)   dato for fødevarernes fraførsel fra lageret,

b)   fødevarernes art,

c)   fødevarernes mængde i kg/liter, og

d)   løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

3)   For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

4)   For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden.

5)   For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

6)   For fødevarer der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§ 42. Fødevaredirektoratet kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre.

Kapitel 10

Forsegling

§ 43.   Fødevareregionens, herunder grænsedyrlægens, forsegling af transportmidler eller partier af animalske fødevarer, må kun brydes af fødevareregionen eller den kompetente myndighed i et andet samhandelsland.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

Kapitel 11

Overgangsbestemmelser

§ 44. Gelatine, der er fremstillet før den 1. juni 2000, og som ikke er ledsaget af det i bilag 8 omhandlede sundhedscertifikat, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

Stk. 2. Kollagen, der er fremstillet før den 31. december 2003, og som ikke er ledsaget af det i bilag 8 omhandlede sundhedscertifikat, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

Kapitel 12

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 45. Med bøde straffes den, der:

1)   overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 6, § 8, stk. 5 og 6, § 9, stk. 5, § 10, § 11, stk. 1, §§ 12-15, § 17, stk. 2, § 18, stk. 2 og 4, § 20, stk. 5-7, § 21, stk. 4, § 22, § 23, § 24, stk. 1, § 25, stk. 2, § 26, § 27, stk. 1 og 4-7, § 28, stk. 1-3 og 6-8, § 29, stk. 1-7, § 30, § 31, § 32, stk. 1 og 3, § 33, stk. 1, § 34, § 35, stk. 3, § 36, stk. 1-4, § 37, stk. 1-2 og 4-6, § 38, stk. 1, 3, 5-9 og 12-13, § 39, § 40, stk. 1 og 3, § 41, § 43, stk. 1, eller § 44,  

2)   undlader at efterkomme påbud efter § 4, stk. 3 og 4,   § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 20, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 2, § 24, stk. 2 og 3, eller § 38, stk. 13, eller

3)   tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 2, § 8, stk. 2-4, § 9, stk. 2-4, § 18, stk. 3, § 20, stk. 3 og 4, § 21, stk. 3, § 27, stk. 2, § 28, stk. 4, § 32, stk. 1, § 33, stk. 2, § 35, stk. 1 og 3, § 37, stk. 6, § 38, stk. 13, § 39, stk. 4 og 5, eller § 41.

Stk. 2. For overtrædelser, som angår fødevarer omfattet af fødevareloven, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2004. § 38 træder dog i kraft den 1. maj 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 723 af 25. juli 2000 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer. § 33 ophæves dog den 1. maj 2004.

Fødevaredirektoratet, den 30. marts 2004

Per H. Kristiansen

/Kirsten Falkum


Bilag 1

Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen

1.

Animalske fødevarer omfattet af bilaget til Kommissionens beslutning 2002/349/EF af 26. april 2002 om fastsættelse af listen over produkter, der skal undersøges ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 97/78/EF, og

2.

Sammensatte fødevarer med indhold af kød, kødvarer, frølår, landsnegle eller fiskevarer samt fødevarer med et indhold på mindst 50 vægtprocent mælkeprodukter, æg eller ægprodukter.

Fødevaredefinitioner

A.

Kød.

 

Alle dele af alle typer af dyr beregnet til menneskeføde, med undtagelse af frølår, landsnegle, fisk og fiskevarer.

B.

Kødvarer.

 

a.

Kødprodukter: Produkter, der er tilvirket af eller med kød, og som har været underkastet en behandling, således at der ved et snit til midt i produktet på snitfladen kan konstateres, at kødet ikke længere har fersk køds karakteristika.

 

b.

Andre produkter af animalsk oprindelse:

 

 

1.

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt, d.v.s. fedt afsmeltet fra kød, herunder ben, bestemt til menneskeføde, grever, d.v.s. de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og saltet eller tørret blodplasma.

 

 

2.

Rensede, saltede eller tørrede og/eller varmebehandlede maver, blærer og tarme.

 

c.

Hakket kød: Kød af kvæg, svin, får og geder holdt som husdyr, hvor kødet er findelt i en hakkemaskine med roterende kniv eller hakket i en hakkemaskine med snegl.

 

d.

Tilberedt kød: Kød, der er tilsat andre fødevarer, smagsændrende stoffer (kogsalt, sennep, krydderier og aromatiske krydderiekstrakter, krydderurter og aromatiske krydderurteekstrakter) eller tilsætningsstoffer, eller som har undergået en behandling, der ikke er tilstrækkelig til at ændre kødets interne cellestruktur og til at fjerne dets karakter af fersk kød. Tilberedt kød må ikke fremstilles af kød af hovdyr.

 

e.

Produkter med minimalt indhold af kød: Produkter, der indeholder andre fødevarer, og som indeholder højst 10 vægtprocent af iblandet kød eller kødprodukt i forhold til den brugsklare færdigvare efter tilberedning ifølge fabrikantens brugsanvisning.

C.

Forarbejdet animalsk protein.

 

a.

Gelatine: Naturligt, opløseligt protein, geldannende eller ikke-geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind eller sener fra drøvtyggere, svin, fjerkræ og fisk.

 

b.

Kollagen: Naturligt, opløseligt protein, som er fremstillet af huder, skind eller sener fra drøvtyggere, svin, fjerkræ og fisk samt ben fra fisk.

 

c.

Andre former for forarbejdet animalsk protein.

D.

Frølår: De bageste dele af kroppen, afskåret på tværs bag forlemmerne, udtaget og afhudet af arten Rana sp. (frøfamilien), ferske, frosne eller forarbejdede.

E.

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter: Mælk og mælkeprodukter, der udviser positivt resultat ved fosfataseprøven.

F.

Varmebehandlet mælk.

G.

Varmebehandlede mælkeprodukter: Ost og smelteost m.v., smør, smørolie, mælkekonserves, mælkepulver, kasein og kaseinater, fløde- og mælkeis, desserter m.m., konsummælksprodukter.

H.

Andre produkter med indhold af mælk:

 

a.

Blandingsprodukter, herunder smørbare blandingsprodukter: Produkter, som med hensyn til formål og anvendelse modsvarer smør, margarine eller ost, og hvor proteindelen i det væsentlige består af mælkeprotein, og fedtdelen består af vegetabilske eller animalske fedtstoffer.

 

b.

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element, dvs. med et indhold af mælk eller mælkeprodukter på 50 vægtprocent eller derover.

I.

Æg til konsum.

 

a.

Hønseæg.

 

b.

Æg af andre dyr.

J.

Produkter fremstillet af æg.

 

a.

Ægprodukter: Produkter fremstillet af æg af høns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns eller vagtler, deres forskellige bestanddele eller blandinger deraf efter fjernelse af skal og hinder, bestemt til menneskeføde; de kan delvis suppleres med andre fødevarer eller tilsætningsstoffer; de kan være i flydende, koncentreret, tørret, krystalliseret, frossen, dybfrossen eller koaguleret form med udelukkelse af blandinger af forskellige arter.

 

b.

Andre produkter fremstillet af æg.

K.

Fisk og fiskevarer.

 

Alle saltvands- og ferskvandsdyr og dele af sådanne dyr, herunder deres rogn og mælke, samt produkter heraf bortset fra havpattedyr og frøer. Eksempelvis: Enhver art af fisk, krebs- og bløddyr, herunder salt- eller ferskvandssnegle, pighuder, sækdyr, samt bestanddele heraf. Dog er fersk fisk og ferske fiskevarer, der er fanget fra fiskerfartøjer fra andre EU-lande eller fra tredjelande, og som evt. efter omladning til havs landes direkte fra søen her i Danmark ikke omfattet. Levende fisk og yngel heraf fra opdrætsanlæg i fersk- eller saltvand, herunder oprindeligt vildtlevende fisk bestemt til sådanne anlæg og til akvarie-brug er ligeledes ikke omfattet.

Følgende fiskearter må ikke indføres:

 

1.

Giftige fisk og fiskevarer af følgende familier: Tetraodontidae (fastkæbefisk), Molidae (klumpfisk), Diodontidae (pindsvinefisk), Canthigasteridae (pindsvinefisk), og

 

2.

fisk og fiskevarer, der i de spiselige dele indeholder biotoxiner såsom ciguatoxin eller muskellammende toxiner.

M.

Forarbejdede fiskevarer, bortset fra hel- og halvkonserves.

 

a.

Fiskevarer, der har undergået en kemisk eller fysisk behandling, så som varmebehandling, røgning, saltning, tørring, marinering, fermentering, m.v. af nedkølede eller frosne varer, alene eller i forbindelse med andre fødevarer eller en kombination af disse forskellige behandlinger.

 

b.

Landsnegle : Snegle af arterne Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum samt arter af Achatinides-familien, udtaget af sneglehuset, efterfulgt af en fjernelse af lever og bugspytkirtlen. Tilberedte eller konserverede.

 


Bilag 2

Liste over danske grænsekontrolsteder til kontrol af fødevarer

 

Grænsekontrolsted

ANIMO

kode

Inspektionscenter

Fødevareproduktkategori

Adresse, tlf. og fax

Københavns Lufthavn

0911699

SAS Nord

HC (1)(2)

Kystvejen 16, 2770 Kastrup

Tlf. 32460099

Fax 32451991

Københavns Lufthavn

0911699

SAS Øst

HC (1)(2)

Kystvejen 16, 2770 Kastrup

Tlf. 32460099

Fax 32451991

Københavns Havn

0921699

 

HC (1)

Glückstadsvej 8, 2100 Kbh. Ø

Tlf. 32460099

Fax 32451991

Rønne Havn

0941699

 

HC-T(FR) (1)(2)(3)

Sydhavnsvej, 3700 Rønne

Tlf. 56902600

Fax 56902601

Fredericia Havn

0911099

 

HC (1)(2)

Centerhavn 23

Tlf. 79432200

Fax 79432201

Billund Lufthavn

0901799

 

HC-T (1)(2)

Lufthavnsvej, 7190 Billund

Tlf. 79161200

Fax 79161201

Esbjerg Havn

0902399

 

HC-T(FR) (1)(2)

Trafikhavnskaj 19, 6700 Esbjerg

Tlf. 79161200

Fax 79161201

Århus Havn

0902199

 

HC(1)(2)

Hjortholmsvej 2A, 8000 Århus

Tlf. 86131133

fax 86184427*

/ 86131040**

Aalborg Havn

0902299

 

HC-T(FR) (1)(2)

Lilledybet 8, 9220 Aalborg Ø

Tlf. 98781000

Fax 98781001

Aalborg Havn

0951699

 

HC (2)

Langerak

9220 Aalborg Ø

Tlf. 98781000

Fax 98781001

Hirtshals Havn

0911599

 

HC-T(FR)

(1)(2)

Sildekajen 6,

9850 Hirtshals

Tlf. 98781000

Fax 98781001

Hirtshals Havn

0911599

Claus Sørensen

HC-T(FR)

(1)(2)

Jens Munksvej 6,

9850 Hirtshals

Tlf. 98781000

Fax 98781001

Skagen Havn

0901999

 

HC-T(FR) (1)(2)(3)

Tobiskajen

9990 Skagen

Tlf. 98781000

Fax 98781001

Hanstholm Havn

0911399

 

HC-T(FR) (1)(3)

Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm

Tlf. 98781000

Fax 98781001

HC: Animalske fødevarer, frosne, kølede og holdbare ved rumtemperatur.

HC-T: Kun animalske fødevarer under temperaturkontrol.

HC-T(FR): Kun frosne animalske fødevarer.

(1): Kontrol af fisk og fiskevarer kan foretages af en særligt udpeget offentlig person.

(2): Kun emballerede fødevarer.

(3): Kun fisk og fiskevarer.

*: Tlf. og fax-nr. for kontrolpersonale, der kun kontrollerer fisk og fiskevarer.

: Tlf. og fax-nr. for andet kontrolpersonale.

 


Bilag 3

Indførselsbetingelser for fødevarer fra andre samhandelslande

GENERELT

Fødevarer fra andre samhandelslande skal være kontrolmærkede i henhold til de til enhver tid af EU foreskrevne regler herom.

Forholdsregler mod BSE

Følgende væv som betegnes specificeret risikomateriale og må ikke indføres fra andre samhandelslande til konsum eller til fremstilling af fødevarer:

Kraniet med undtagelse af underkæben, men inklusive hjerne og øjne; rygsøjle, med undtagelse af halens ryghvirvler, lænde- og brysthvirvlernes tværtappe og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier og rygmarv fra kvæg på over 12 måneder samt tonsillerne; tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium fra kvæg uanset alder, samt kraniet med hjerne og øjne; tonsiller og rygmarv fra får og geder på over 12 måneder, eller som har en frembrudt, blivende fortand samt milt og ileum fra får og geder uanset alder.

Dog kan hele slagtekroppe og halve slagtekroppe eller halve slagtekroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer samt fjerdinger, der ikke indeholder andet risikomateriale end rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier, indføres fra andre samhandelslande.

Herudover må følgende væv ikke indføres fra Det Forenede Kongerige og Portugal bortset fra den selvstyrende region Azorerne til konsum eller til fremstilling af fødevarer: Hele hovedet bortset fra tungen, men inklusive hjerne, øjne, trigeminusganglier og tonsiller, brissel, milt og rygmarv fra kvæg på over 6 måneder.

KØD

Kød hidrørende fra husdyr af arterne svin, kvæg (herunder arterne Bubalus bubalis, Bison bison og yak-okser), får, geder og hovdyr holdt som husdyr skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal for frosset kød være forsynet med en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

Hvis kødet hidrører fra et slagteri, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i veterinært forseglet transportmiddel.

Fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal for frosset fjerkrækød være forsynet med en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

Hvis kødet hidrører fra et slagteri, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i veterinært forseglet transportmiddel.

Kød af opdrættet klovbærende vildt skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet fuglevildt bortset fra strudsefugle skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættede strudsefugle af arten ratitae skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættede kaniner skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende hårvildt skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal for frosset kød være forsynet med en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

Hvis kødet hidrører fra en virksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

Kød af vildtlevende fuglevildt bortset fra strudsefugle skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal for frosset kød være forsynet med en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

Hvis kødet hidrører fra en virksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

KØDVARER

Kødprodukter skal være ledsaget af et handelsdokument.

Hvis kødproduktet er fremstillet af kød hidrørende fra et slagteri, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådanne produkter skal foregå i forseglet transportmiddel. Kravet om sundheds- og hygiejnecertifikat gælder dog ikke for kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Andre produkter af animalsk oprindelse skal være ledsaget af et handelsdokument.

Hakket kød må kun indføres i kølet eller dybfrosset stand. Hakket kød skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal for frosset, hakket kød være forsynet med en tydelig angivelse af indfrysningsmåned og -år.

Hvis det hakkede kød hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant hakket kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

Tilberedt kød må kun indføres i kølet eller dybfrossen stand. Tilberedt kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat.

Tilberedt kød fremstillet af opdrættede kaniner, opdrættet klovbærende vildt, opdrættet fuglevildt og opdrættede strudsefugle skal desuden være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for det kød, det tilberedte kød er fremstillet af.

Hvis det er en betingelse for indførslen af det kød, som det tilberedte kød er fremstillet af, at sundhedscertifikatet er påført en særlig sundhedspåtegning, skal denne sundhedspåtegning ligeledes fremgår af det respektive sundhedscertifikat for det tilberedte kød.

Hvis det tilberedte kød, fremstillet af fersk kød eller hakket kød, kød af vildtlevende hårvildt eller vildtlevende fuglevildt, bortset fra strudsefugle, eller fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr, hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat og det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for det kød, som det tilberedte kød er fremstillet af. Transport af tilberedt kød, der hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller som er transiteret gennem et tredjeland, skal foregå i forseglet transportmiddel.

Produkter med minimalt indhold af kød skal være ledsaget af et handelsdokument. Produkter med minimalt indhold af kød skal være mærket med »8-« foran det veterinære autorisationsnummer

FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN

Gelatine skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal indeholde angivelsen: »Gelatine til menneskeføde« og fremstillingsdatoen.

Kollagen skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal indeholde angivelsen : »Kollagen til menneskeføde« og fremstillingsdatoen.

MÆLK OG MÆLKEBASEREDE PRODUKTER

Varmebehandlet konsummælk og mælkebaserede produkter af køer, får, geder og bøfler skal være ledsaget af et handelsdokument, der udover oplysninger om kontrolmærket for fødevarerne, skal indeholde angivelse til identifikation af fødevarernes varmebehandling og den kompetente myndighed, der er ansvarlig for kontrollen på oprindelsesvirksomheden, medmindre dette klart fremgår af autorisationsnummeret.

Hvis mælken hidrører fra en virksomhed, eller hvis de mælkebaserede produkter er fremstillet af mælk hidrørende fra en virksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner skal mælken eller de mælkebaserede produkter være ledsaget af den til enhver tid af EU foreskrevne dokumentation.

FRØLÅR, ÆG OG ÆGPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER, LANDSNEGLE SAMT HONNING

Frølår, æg og ægprodukter, fisk og fiskevarer, landsnegle samt honning må kun indføres hvis de er kontrolmærkede i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Akvakulturdyr til konsum skal være opdrættede i godkendte brug.


Bilag 4

Forhåndsanmeldelse af modtagelse af fødevarer fra andre samhandelslande samt visse fødevarer fra tredjelande, der er veterinærkontrolleret i andre samhandelslande, jf. § 24

 

Undertegnede importør:

Navn:

CVR-nr.:

 

indfører den

 

følgende:

 

(ankomstdato og klokkeslæt)

 

 

Afsenderland:

Oprindelsesland:

Oprindelsesvirksomhedens navn og aut.nr.:

 

(Hvis oprindelseslandet er et tredjeland: Anfør dette)

 

Totalmængder (netto), antal partier og partispecifikation pr. produktkategori anføres på skemaet.

 

Partiet modtages af følgende modtagevirksomhed:

 

Navn:

CVR-nr.:

Adresse:

Postnr.:

 

By:

 

 

 

 

 

 

 

Firmastempel

 

Dato og underskrift

 

 

Fremsendes til fødevareregionen for modtagevirksomheden.

 

 


Del I

Produktkategori

Kodenummer

Totalmængde (netto) (angiv kg eller l)

Antal partier

Kød

Af svin

A 1

 

 

 

Af kvæg

A 2

 

 

 

Af får

A 3

 

 

 

Af geder

A 4

 

 

 

Af hovdyr

A 5

 

 

 

Af fjerkræ

A 6

 

 

 

Af opdrættede kaniner

A 7

 

 

 

Af opdrættet storvildt

A 8

 

 

 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

 

 

 

Af vildtlevende storvildt

A10

 

 

 

Af vildtlevende småvildt

A11

 

 

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

 

 

 

Andre kødprodukter

B2

 

 

 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

 

 

 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

 

 

 

Hakket kød

B5

 

 

 

Tilberedt kød

B6

 

 

 

Produkter med minimalt indhold af kød

B7

 

 

Gelatine

C1

 

 

Frølår

D1

 

 

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

 

 

Varmebehandlet mælk

F1

 

 

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v.

G1

 

 

 

Smør

G2

 

 

 

Mælkekonserves

G3

 

 

 

Kasein og kaseinater

G4

 

 

 

Fløde- og mælkeis

G5

 

 

 

Desserter m.m.

G6

 

 

 

Konsummælksprodukter

G7

 

 

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

 

 

 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

 

 

Æg

Hønseæg

I1

 

 

 

Æg af andre dyr

I2

 

 

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

 

 

 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

 

 

Honning

T1

 

 

 

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Total mængde

(angiv kg eller l)

Antal partier

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

 

 

 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

 

 

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

 

 

 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

 

 

 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

 

 

 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

 

 

 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

 

 

 

Panerede fiskeprodukter

M6

 

 

 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

 

 

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

 

 

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

 

 

 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

 

 

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper under kodenummer M1-7 og 03

P

 

 

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

 

 

 

Fælles for del I og del II:

Partispecifikation:

Kode-nr.

Lot-id.

Forarbejdningsgrad

Antal

kolli

Emballagetype

Vægt (netto) pr. kolli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilag 5

Skema til indberetning af modtagelse af fødevarer fra andre samhandelslande

 

Undertegnede importør:

Navn:

CVR-nr.:

bekræfter hermed, at i

  (kvartal og år)

at have indført følgende animalske fødevarer til følgende modtagevirksomhed:

Navn:

CVR -nr.:

Adresse:

Postnr.:

By:

 

Afsenderland:

Oprindelsesland:

(kun ét afsenderland og ét oprindelsesland pr. skema. Hvis oprindelseslandet er et tredjeland: Anfør dette)

 

Totalmængder (netto) og antal partier pr. produktkategori anføres på skemaet.

 

_____________

 

_________________

 

 

Firmastempel

 

Dato og underskrift

 

 

Fremsendes til fødevareregionen for modtagevirksomheden med kopi til egen fødevareregion.

 

Del I

Produktkategori

Kode nummer

Total mængde (netto)
(angiv kg eller l)

Antal partier

Kød

Af svin

A 1

 

 

 

Af kvæg

A 2

 

 

 

Af får

A 3

 

 

 

Af geder

A 4

 

 

 

Af hovdyr

A 5

 

 

 

Af fjerkræ

A 6

 

 

 

Af opdrættede kaniner

A 7

 

 

 

Af opdrættet storvildt

A 8

 

 

 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

 

 

 

Af vildtlevende storvildt

A10

 

 

 

Af vildtlevende småvildt

A11

 

 

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

 

 

 

Andre kødprodukter

B2

 

 

 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

 

 

 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

 

 

 

Hakket kød

B5

 

 

 

Tilberedt kød

B6

 

 

 

Produkter med minimalt indhold af kød

B7

 

 

Gelatine

C1

 

 

Frølår

D1

 

 

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

 

 

Varmebehandlet mælk

F1

 

 

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v.

G1

 

 

 

Smør

G2

 

 

 

Mælkekonserves

G3

 

 

 

Kasein og kaseinater

G4

 

 

 

Fløde- og mælkeis

G5

 

 

 

Desserter m.m.

G6

 

 

 

Konsummælkprodukter

G7

 

 

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

 

 

 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

 

 

Æg

Hønseæg

I1

 

 

 

Æg af andre dyr

I2

 

 

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

 

 

 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

 

 

Honning

T1

 

 

 

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Total mængde (netto)
(angiv kg eller l)

Antal partier

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

 

 

 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

 

 

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

 

 

 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

 

 

 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

 

 

 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

 

 

 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

 

 

 

Panerede fiskeprodukter

M6

 

 

 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

 

 

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

 

 

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

 

 

 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

 

 

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper under kodenummer M1-7 og O3

P

 

 

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

 

 


Bilag 6

Certifikat for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (CVED)

 

 

Del 1: Oplysning om partiet

1.

2. Veterinærkontrolcertifikat referencenr.

Afsender/Eksportør

Grænsekontrolsted

 

ANIMO-enhedsnr.

 

 

3.

4.

Modtager

Den ansvarlige for fragten

 

 

 

 

5.

6.

7.

Importør

Oprindelsesland

Afsendelsesland

 

+ ISO-kode

+ ISO-kode

 

8.

 

Leveringsadresse

 

 

 

 

9.

10.

Forventet ankomst til grænsekontrolstedet (dato)

Veterinærdokumenter

11.

Nummer:

Fartøjsnavn/fly nr.:

Udstedelsesdato:

Konnossement nr./luftfragtbrev nr.:

Oprindelsesvirksomhed (hvis relevant):

Godsvogn/køretøj/anhænger/sættevogn nr.:

Veterinært godkendelsesnr.:

12.

13.

Varernes art, antal og type kolli

Varekode (KN, mindst første 4 cifre)

 

14.

 

Bruttovægt (kg)

 

15.

 

Nettovægt (kg)

Temperatur

Kølet a

Frosset a

Omgivelsestemp. a

16.

Plombenr. og containernr.:

17.

18.

Omladning til EU-grænsekontrolsted

a

Til TRANSIT til tredjeland

a

EU-grænsekontrolsted:

Tredjeland:

ANIMO-enhedsnr.:

+ ISO-kode:

Tredjeland:

Udgangsgrænsekontrolsted:

Tredjelandets ISO-kode:

ANIMO-enhedsnr.:

19.

20.

Opfyldelse af EU-kravene

Til genindførsel

Opfylder

a

 

a

Opfylder IKKE kravene

a

 

21.

22.

Til det indre marked

Opfylder IKKE kravene

Konsum

a

Toldoplag

a

Registreringsnr.

Foder

a

Frizone eller frilager

a

Registreringsnr.

Farmaceutisk brug

a

Skibsprovianteringsoplag

a  

Registreringsnr.

Teknisk brug

a

 

 

 

Andet

a

Skib

a

Navn

 

 

 

Havn

23.

 

Attestering

 

Undertegnede, der er ansvarlige for ovennævnte fragt, attesterer efter bedste overbevisning, at angivelserne i del 1 i dette dokument er korrekte og fuldstændige og erklærer at ville overholde forskrifterne i direktiv 97/78/EF, herunder betale for veterinærkontrol, tage enhver fragt, som afvises efter transit gennem EU til et tredjeland, tilbage (artikel 11, stk. 1, litra c) eller om nødvendigt afholde omkostningerne ved destruktion.

Sted og dato for attestering:

 

Underskriverens navn:

 

Underskrift:

 

Del 2: Afgørelse om partiet

24.

25.

Tidligere veterinærkontrolcertifikat

Nej a

Ja a

Veterinærkontrolcertifikat-referencenr.:

 

 

 

 

Referencenr.:

 

26.

27.

Dokumentkontrol:

Identitetskontrol:

Tilfredsstillende

a

Plombekontrol

a

Ikke tilfredsstillende

a

Eller komplet identitetskontrol

a

 

Tilfredsstillende

a

 

Ikke tilfredsstillende

a

28.

29.

Fysisk kontrol

Laboratorie-undersøgelse

Nej

a

Ja

a

Tilfredsstillende

a

Undersøgt for:

Ikke tilfredsstillende

a

Stikprøvevis

a

Ikke udført

Mistanke

a

1. Ordningen med mindre hyppig kontrol

a

Resultater:

2. Andet

a

Tilfredsstillende

a

 

Ikke tilfredsstillende

a

 

Frigivet i afventning af resultat

a

30.

31.

KAN GODKENDES til omladning:

KAN GODKENDES til transitprocedure

a

EU-grænsekontrol

a

Til tredjeland:

ANIMO-enhedsnr.:

+ ISO-kode:

Tredjeland

a

Udgangsgrænsekontrolsted:

Tredjelandets ISO-kode

ANIMO-enhedsnr.:

32.

33.

KAN GODKENDES til det indre marked

KAN GODKENDES, hvis kanaliseret

Til fri omsætning

Artikel 8-procedure

a

Konsum

a

Genindførsel af EU-produkter (artikel 15)

a

Foder

a

 

Farmaceutisk

a

34.

Teknisk brug

a

KAN GODKENDES til særlig oplagsprocedure (artikel 12, stk. 4, og artikel 13)

Andet

a

 

 

 

Toldoplag

a

 

Frizone eller frilager

a

 

Skibsprovianteringsoplag

a

35.

Direkte til et skib

a

KAN IKKE GODKENDES

36.

1. Genudførsel

a

Årsag til afvisning

2. Destruktion

a

1. Manglende/ugyldigt certifikat

a

3. Forarbejdning

a

2. Ikke-godkendt land

a

Inden (dato):

3. Ikke-godkendt virksomhed

a

37.

4. Forbudt produkt

a

Oplysninger om kontrollerende destinationer (33-35)

5. VD: svarer ikke til dokumenterne

a

 

6. VD: fejl i sundhedsmærke

a

Autorisationsnr. (hvis relevant):

7. Svigtende fysisk hygiejne

a

Adresse:

8. Kemisk kontamination

a

 

9. Mikrobiologisk kontamination

a

 

10. Andet

a

 

 

38.

 

Partiet genplomberet

 

Nyt plombenr.:

 

39.

40.

Fuld identifikation af grænsekontrolsted/ansvarlig myndighed og officielt stempel

Embedsdyrlæge

 

Undertegnede embedsdyrlæge eller udpegede officielle person attesterer, at veterinærkontrollen af dette parti er blevet udført i overensstemmelse med EU-kravene.

 

 

 

Underskrift:

 

 

 

Navn (med blokbogstaver):

 

 

 

Dato:

 

 

41.

42.

Udgangsgrænsekontrolsted: Formaliteter ved udgang af EF og kontrol af varer i transit bekræftet i henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv 97/78/EF

Tolddokumentreference:

 

43.

 

Yderligere veterinærkontrolcertifikat

 

Nummer:

 

 

Dato:

 

 

 

 

Stempel

 

 

 


Bilag 7

Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier fra tredjelande

I. Dokumentkontrol

100%

II. Identitetskontrol

100%

III. Fysisk kontrol:

 

 

ALLE TREDJELANDE, JF. BILAG 14-25, BORTSET FRA CANADA OG NEW ZEALAND

 

 

1. Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:

20%

2. Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:

100%

3. Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur, samt tørrede eller saltede fiskevarer:

Tredjelande som anført i del I i bilag 24 (*) :

Tredjelande som anført i del II i bilag 24:

 

 

 

20%

100%

4. Hele æg:

100%

5. Svinefedt og afsmeltet fedt:

100%

6. Maver, blærer og tarme:

100%

7. Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:

100%

8. Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:

100%

9. Mælk og mælkebaserede produkter:

100%

10. Ægprodukter:

100%

11. Forarbejdet animalsk protein:

100%

12. Fisk og andre fiskevarer end de under nr. 3 nævnte, samt levende toskallede bløddyr:

Tredjelande som anført i del I i bilag 24 (*)  og 25:

Tredjelande som anført i del II i bilag 24 og 25:

 

 

50%

100%

13. Honning:

100%

14. Gelatine:

100%

15. Frølår og landsnegle:

100%

 

CANADA

 

1. Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr

15%

2. Andre animalske fødevarer

10%

   

NEW ZEALAND

 

1. Alle animalske fødevarer

2%

 


(*) For frosne fisk og fiskevarer, der importeres direkte fra søen fra ikke EU-registrerede russiske frysefartøjer, dog 100 %.


Bilag 8

Indførselsbetingelser for fødevarer fra tredjelande

GENERELT

Fødevarer fra tredjelande skal være kontrolmærkede i henhold til de til enhver tid af EU foreskrevne regler herom.

Trikinundersøgelse

Kød af svin og hovdyr må kun indføres, såfremt det ledsagende certifikat er forsynet med en attestation om, at kødet opfylder betingelserne i Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande.

Human aflivning

Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt, herunder kød af opdrættede strudsefugle, må kun indføres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme humane behandling som den, der er fastsat i Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet.

Forholdsregler mod BSE

Følgende specificerede risikomateriale må ikke indføres fra tredjelande eller transiteres (bortset fra materiale med oprindelse i Argentina, Australien, Botswana, Brasilien, Chile, El Salvador, Island, Namibia, Ny Kaledonien (fransk territorium), New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapore, Swaziland, Uruguay og Vanuatu): Kraniet med undtagelse af underkæben, men inklusive hjerne og øjne; tonsiller; rygsøjle med undtagelse af halens ryghvirvler, lænde- og brysthvirvlernes tværtappe og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier og rygmarv fra kvæg på over 12 måneder; tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium fra kvæg uanset alder, samt kranium, herunder hjerne; øjne; tonsiller og rygmarv fra får og geder på over 12 måneder, eller som har en frembrudt, blivende fortand samt milt og ileum fra får og geder uanset alder.

Kød, hakket kød og tilberedt kød, kødprodukter, grever, kødmel, afsmeltet fedt, gelatine, blodprodukter, tarme, forarbejdet animalsk protein, ben og benprodukter som indeholder materiale fra kvæg, får og geder, må kun indføres, såfremt det ledsagende, relevante sundhedscertifikat er suppleret med en erklæring, der er underskrevet af den kompetente myndighed i produktionslandet, med følgende ordlyd:

»Dette produkt indeholder ikke og er ikke fremstillet af specificeret risikomateriale som defineret i bilag XI, afsnit A, til forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001, der er produceret efter den 31. marts 2001, eller maskinudbenet kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, som er produceret efter den 31. marts 2001. Efter den 31. marts 2001 er de kreaturer, får og geder, dette produkt er fremstillet af, ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen, eller aflivet efter samme metode eller blevet slagtet efter bedøvelse ved sønderrivning af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen. Hele og halve slagtekroppe samt fjerdinger kan ved importen indeholde rygsøjle«.

eller

» M ateriale fra kvæg, får eller geder, bortset fra materiale fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i følgende lande: Argentina, Australien, Botswana, Brasilien, Chile, El Salvador, Island, Namibia, Ny Kaledonien (fransk territorium), New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapore, Swaziland, Uruguay og Vanuatu. «

KØD

Kød hidrørende fra husdyr af arterne svin, kvæg (herunder arterne Bubalus bubalis, Bison bison og yak-okser), får, geder og hovdyr holdt som husdyr må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 14. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr må kun indføres fra lande eller dele af lande på tredjelandslisten, jf. bilag 15. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet klovbærende vildt må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 16 Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet fuglevildt og opdrættede strudsefugle må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 17. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af tamkaniner og opdrættede kaniner må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 22. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende klov- og hovbærende vildt må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 16. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende fuglevildt, bortset fra vildtlevende strudsefugle , må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 17. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende harer og kaniner må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 22. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende landpattedyr (ikke nævnt ovenfor) må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 16. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af havpattedyr fra Grønland må kun indføres såfremt kødet stammer fra dyr, der er behandlet på en af de af Fødevaredirektoratet autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et handelsdokument, som skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i kontrolmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Kødet må ikke samhandles til andre EU-lande, Norge eller Andorra.

KØDVARER

Kødprodukter må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 18, del I-V og VII. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Andre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra maver, blærer og tarme , må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 18, del I-V og VII. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Rensede, saltede eller tørrede og/eller varmebehandlede maver, blærer og tarme af husdyr må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 18, del VI. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Hakket kød og tilberedt kød må kun indføres, når det er dybfrosset i fremstillingsvirksomheden, og når det indføres i dybfrosset stand. Hakket kød og tilberedt kød må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 14 (hakket kød) og bilag 14-17 og 22 (tilberedt kød). Hakket kød og tilberedt kød skal være fremstillet af kød, der stammer fra dyr, der er slagtet eller slagtemæssigt behandlet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder. Hakket kød og tilberedt kød skal være fremstillet på EU-godkendte virksomheder. Hakket kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat, og af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for fersk kød, som det hakkede kød er fremstillet af. Tilberedt kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat, og af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for fersk kød, fersk fjerkrækød eller kød af kaniner, opdrættet vildt eller vildtlevende vildt, som det tilberedte kød er fremstillet af. Sundhedscertifikatet og hygiejnecertifikatet kan sammenskrives til et sundheds- og hygiejnecertifikat.

FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN

Gelatine og kollagen må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 22. Gelatinen og kollagenet skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Fuldt oprenset enzym af animalsk oprindelse må indføres fra alle tredjelande. Enzymet skal være ledsaget af dokumentation, hvoraf det fremgår at enzymet er fuldt oprenset.

FRØLÅR OG LANDSNEGLE

Frølår og landsnegle må kun indføres fra lande på tredjelandlisten, jf. bilag 19. Frølår og landsnegle skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat.

MÆLK AF KØER, FÅR, GEDER OG BØFLER SAMT MÆLKEBASEREDE PRODUKTER FREMSTILLET HERAF

Rå mælk, der er beregnet til indsamlingscentraler, standardiseringscentre og behandlings- eller forarbejdningsvirksomheder, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 20, kolonne I. Den rå mælk skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Produkter af rå mælk til menneskeføde må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 20, kolonne I. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter, som har været underkastet en behandling som anført i bilag 20, note II , må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 20, kolonne II. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter, som har været underkastet en behandling som anført i bilag 20, note III , må kun indføres fra lande jf. bilag 20, kolonne III. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

ÆG OG ÆGPRODUKTER

Hønseæg i skal må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 21. Hønseæg i skal, der indføres til salg til forbrugeren, skal være i overensstemmelse med de af EU fastsatte hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper. Hønseæg i skal skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 9.

V armebehandlede ægprodukter, der er fremstillet af æg fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs eller vagtler, dog ikke blandinger af forskellige arter må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 21. Produkterne skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 10.

HONNING OG GELÉE ROYAL

Honning og gelée royal må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 23. Der er ikke krav om ledsagedokumenter.

FISK OG FISKEVARER

Fisk og fiskevarer, i enhver form, bortset fra toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 24.

Fisk eller fiskevarer, der indføres fra tredjelande, som er anført i del I i bilag 24, skal stamme fra virksomheder eller fabriksskibe, der er godkendt af EU, eller fra tredjelandsregistrerede fiskefartøjer, der om bord foretager nedfrysning af fisk eller kogning af rejer eller kogning af bløddyr, og som fremgår af en særlig kommissionsbeslutning for det pågældende tredjelande. Fødevarerne skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Fisk og fiskevarer, der indføres fra tredjelande, som anført i del II i bilag 24, skal stamme fra virksomheder, fabriksskibe eller frysefartøjer, som er anført på en liste som er godkendt af Fødevaredirektoratet for indførsel i Danmark og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat. Sådanne fisk og fiskevarer må kun omsættes i Danmark eller andre samhandelslande efter forudgående skriftlig accept fra pågældende lands kompetente myndighed.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 25. Uanset dette kan musculi adductoris fra andre kammuslinger end dem, der stammer fra akvakultur, hvor organer og gonader er fjernet fuldstændigt, indføres fra samtlige tredjelande anført i bilag 24.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der indføres fra tredjelande, som er anført i del I i bilag 25, skal stamme fra EU-godkendte produktionsområder og EU-registrerede virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der indføres fra tredjelande, som er anført i del II i bilag 25, skal stamme fra produktionsområder og virksomheder, som er anført på en liste som godkendt af Fødevaredirektoratet for indførsel i Danmark og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat. Sådanne fødevarer må kun omsættes i Danmark eller andre samhandelslande efter forudgående skriftlig accept fra pågældende lands kompetente myndighed.

 


Bilag 9

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for hønseæg i skal fra tredjelande

Afsenderland ............................................................................. ..............................

Myndighed ............................................................................. .................................

Ref. (kan udelades) ............................................................................. ....................

 

I

Æggenes identifikation

 

Æg af: Høns

 

Emballagens art ............................................................................. ..............

 

Antal stykker eller kolli ............................................................................. ...

 

Nettovægt ............................................................................. .....................

 

 

II

Æggenes oprindelse

 

Navn og adresse på ægpakkeriet

 

............................................................................. .....................................

 

Navn og adresse på eksportøren

 

............................................................................. .....................................

 

 

III

Æggenes forsendelse

 

Æggene afsendes fra ............................................................................. ......

 

  (afsendelsessted)

 

Til ............................................................................. ..................................

 

  (bestemmelsesland og sted)

 

med følgende transportmiddel 1 ....................................................................

 

Afsenderens navn og adresse ......................................................................

 

............................................................................. .....................................

 

Modtagerens navn og adresse .....................................................................

 

............................................................................. .....................................

 

 

IV

Æggenes bestemmelse: Æggene er bestemt for direkte konsum i uforandret stand/Æggene er bestemt for anvendelse i fødevareindustrien 2 .

 

 

V

Dyresundhedserklæring

 

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer vedrørende ovennævnte hønseæg i skal:

 

1. at

der på ejendomme, hvor æggene er produceret, ikke er konstateret salmonellose herunder S. pullorum- og S. gallinarum-infektioner de sidste 12 måneder forud for produktionstidspunktet,

 

2. at

der ikke er konstateret Newcastle disease de sidste 3 måneder forud for eksporttidspunktet, inden for en afstand af 50 km fra den ejendom, hvor æggene er produceret, og den virksomhed, hvor æggene er pakket,

 

3. at

hvis æggene er produceret af flokke, hvor der har været foretaget vaccination mod Newcastle disease, skal følgende være opfyldt, jf. artikel 4, stk. 3 og 4, i Kommissionens beslutning 93/342/EØF:

A.

levende, svækkede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme, hvor Master seed er blevet testet og har vist at have et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på:

 

i)

mindre end 0,4 hvis ikke mindre end 10 7 EID 50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, eller

 

ii)

mindre end 0,5 hvis ikke mindre end 10 8 EID 50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen,

B.

inaktiverede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på mindre end 0,7 hos daggamle kyllinger, hvis ikke mindre end 10 8 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen.

 

4. at

æggene udelukkende er produceret i afsenderlandet,

 

 

 

 

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med de dyresundhedsmæssige bestemmelser i beslutning 93/342/EØF.

 

 

Udstedt i

 

,

den

 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Embedsdyrlægens underskrift) 3

 

 

 

 

 

 

 

(Embedsdyrlægens navn med blokbogstaver)

 

VI

Folkesundhedserklæring

 

Undertegnede officielle inspektør attesterer vedrørende ovennævnte hønseæg i skal:

 

1. at

æggene er i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 af 26. juni 1990 om handelsnormer for æg,

 

2. at

æggene er indsamlede, opbevarede, pakkede og mærkede i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte forordning,

 

3. at

æggene er/ikke er 2 i overensstemmelse med Rådets beslutning 94/371/EF af 20. juni 1994 om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper,

 

4. at

æggene er egnede til menneskeføde, og at der ikke er veterinære forhold, der hindrer, at æggene er frit omsættelige i afsenderlandet, og

 

5. at

æggene fremsendes i ny, ren emballage.

 

Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt med de folkesundhedsmæssige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1907/90 og beslutning 94/371/EF.

 

Udstedt i

 

,

den

 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Den officielle inspektørs underskrift) 3

 

 

 

 

 

 

 

(Den officielle inspektørs navn med blokbogstaver)

1) For jernbanevogne og lastbiler anføres registreringsnummeret, for fly rutenummeret og for skibe skibets navn og evt. nummeret på containeren.

2) Det ikke gældende overstreges (Æg til direkte konsum i uforandret stand skal være i overensstemmelse med Rådets beslutning 94/371/EF af 20. juni 1994 om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper).

3) Stempel og underskrift skal anføres i en fra den trykte tekst afvigende farve.

 


Bilag 10

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for varmebehandlede ægprodukter fremstillet af æg fra
høns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns eller vagtler fra tredjelande

 

Referencenr.: ...............................

Afsenderland ............................................................................. ..............................

Myndighed ............................................................................. .................................

Ministerium ............................................................................. ................................

 

I

Identifikation af ægprodukterne

 

Ægprodukter af ................................................................. (oprindelsesart)t)

 

Produktets art ............................................................................. ................

 

Procent ægbestanddele 1 ..............................................................................

 

Pakningens art ............................................................................. ...............

 

Antal pakninger ............................................................................. ..............

 

Behandlingsdato ............................................................................. .............

 

Opbevarings- og transporttemperatur ..........................................................

 

Garanteret holdbarhedstid ...........................................................................

 

Nettovægt ............................................................................. .....................

 

 

II

Ægprodukternes herkomst

 

Produktionsvirksomhedens navn, adresse og autorisationsnr. ........................

 

............................................................................. .....................................

 

............................................................................. .....................................

 

 

III

Ægprodukternes bestemmelse

 

Ægprodukterne afsendes fra ........................................................................

 

  (afsendelsessted)

 

Til ............................................................................. ..................................

 

  (bestemmelsesland og sted)

 

med følgende transportmiddel 2 ....................................................................

 

Afsenderens navn og adresse ......................................................................

 

............................................................................. .....................................

 

Modtagerens navn og adresse .....................................................................

 

............................................................................. .....................................

 

 

IV

Varens bestemmelse: Varen er bestemt til konsum.

 

 

V

Dyresundhedserklæring

 

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer vedrørende ovennævnte ægprodukter:

 

1. at

ægprodukterne hidrører fra æg, der er produceret på ejendomme, hvor der ikke er konstateret salmonellose herunder S. pullorum- og S. gallinarum-infektioner inden for de sidste 12 måneder forud for produktionstidspunktet,

 

2. at

ægprodukterne hidrører fra æg, der er produceret på ejendomme, hvor der ikke er konstateret Newcastle disease inden for en afstand af 50 km fra disse og den virksomhed, hvor ægprodukterne er produceret og pakket, inden for de sidste 3 måneder forud for eksporttidspunktet,

 

3. at

hvis ægprodukterne hidrører fra æg fra flokke, hvor der har været foretaget vaccination mod Newcastle disease, skal følgende være opfyldt, jf. artikel 4, stk. 3 og 4, i Kommissionens beslutning 93/342/EØF:

A.

levende, svækkede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme, hvor Master seed er blevet testet og har vist at have et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på:

 

i)

mindre end 0,4 hvis ikke mindre end 10 7 EID 50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, eller

 

ii)

mindre end 0,5 hvis ikke mindre end 10 8 EID 50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen,

B.

inaktiverede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på mindre end 0,7 hos daggamle kyllinger, hvis ikke mindre end 10 8 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, og

 

4. at

Æggene, hvorfra ægprodukterne hidrører, udelukkende er produceret i afsenderlandet,

 

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med de dyresundhedsmæssige bestemmelser i beslutning 93/342/EØF.

 

 

 

Udstedt i

 

,

den

 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Embedsdyrlægens underskrift) 3

 

 

 

 

 

 

 

(Embedsdyrlægens navn med blokbogstaver)

 

 

 

 

VI

Folkesundhedserklæring

 

Undertegnede bekræfter, at ovenfor beskrevne ægprodukter:

 

1)   er fremstillet af æg fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs eller vagter, dog ikke blandinger af forskellige arter

 

2)   er blevet behandlet og tilvirket på en af myndighederne autoriseret virksomhed, som opfylder betingelserne i kapitel I og II i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

3)   er tilvirket efter de hygiejneforskrifter og -krav, der er fastsat i kapitel III og V i bilaget til direktiv 89/437/EØF af æg, som opfylder kravene i kapitel IV sammesteds

 

4)   har gennemgået behandling efter en proces, således at de kan svare til de analytiske specifikationer i kapitel VI i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

5)   opfylder de analytiske specifikationer i kapitel VI i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

6)   har været underkastet sundhedskontrol i henhold til kapitel VII i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

7)   er pakket i henhold til kapitel VIII i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

8)   er blevet opbevaret og transporteret i henhold til kapitel IX og X i bilaget til direktiv 89/437/EØF

 

9)   overholder de gældende EU-normer for rester af skadelige stoffer og stoffer, som kan ændre produkternes organoleptiske egenskaber og eventuelt gøre indtagelse af ægprodukter farlig eller skadelig for menneskers sundhed.

 

Undertegnede erklærer at være bekendt med de folkesundhedsmæssige bestemmelser i direktiv 89/437/EØF.

 

 

 

Udstedt i

 

,

den

 

 

 

 

 

 

 

STEMPEL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Myndighedens underskrift) 3

 

 

 

 

 

 

 

(Navn, titel og stilling med blokbogstaver)

 

1) Når ægprodukterne er delvis suppleret med andre fødevarer, og hvis de opfylder kravene med hensyn til tilsætningsstoffer.

2) For jernbanevogne og lastbiler anføres registreringsnummeret, for fly rutenummeret og for skibe skibets navn og evt. nummeret på containeren.

3) Stempel og underskrift skal anføres i en fra den trykte tekst afvigende farve.

 

 


Bilag 11

Provianteringscertifikat

Certifikatnummer:

 

Plombenummer:

 

Ansvarlig myndighed:

 

 

 

1. Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne er afsendt)

 

 

Adresse og referencenummer for det lager, hvor fødevarerne oprindeligt blev oplagret i EU/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne blev afsendt:

 

 

 

2. Fødevarernes bestemmelsessted

 

 

Skibets navn:

 

Havn, hvor skibet lægger til:

 

Havn og referencenummer for det særligt godkendte lager (hvis et sådant skal benyttes):

 

 

 

3. Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et bilag)

 

 

Dato for fødevarernes afsendelse:

 

 

 

Produkttype:

Oprindelsesland:

Antal kolli:

Bruttovægt:

Nettovægt:

Løbenr. på veterinærkontrolcertifikatet:

Plombenr.:

Transportmidlet:

 

 

4. Attestation

 

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødevarer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a, i direktiv 97/78/EF.

 

 

 

Udfærdiget i:

, den:

(sted)

(dato)

 

 

Stempel (2)

 

 

(embedsdyrlægens underskrift) (2)

 

 

 

(navn med blokbogstaver, funktion og titel)

 

 

5. Bekræftelse af fødevarernes ankomst

 

 

Jeg bekræfter at de fødevarer, der er specificeret under pkt. 3, er modtaget på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.

 

 

 

Udfærdiget i:

, den:

(sted)

(dato)

 

 

Stempel (2)

 

 

(den kompetente myndighed/skibsførerens underskrift) (1) (2)

 

 

 

(navn med blokbogstaver og stilling)

 

 

(1) Overstreg det ikke gældende.

(2) Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, hvormed dokumentet er trykt.

 


Bilag 12

Ansøgningsskema for genindførsel af fødevarer

 

Undertegnede:

Navn:

Adresse:

Postnr.:   By:

Tlf.:   Telefax:

Autorisationsnr./godkendelsesnr./registreringsnr.:

ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede animalske fødevarer, der ønskes returneret til Danmark, til veterinærkontrol (genindførsel fra tredjeland) eller til modtagevirksomhed (genindførsel fra samhandelsland):

 

 

Genindførte fødevarer fra tredjelande skal føres til grænsekontrolstedet i:

 

 

Partispecifikation:

Varens art:

Varens forarbejdningsgrad:

Antal kolli

Partiets vægt

Varens mærkning, herunder kontrolmærkning og lot-nummer:

Antal enheder pr. lot-nummer:

Varens fysiske tilstand ved genindførslen: (temperatur, emballage, forsegling)

 

Varens oprindelse og bestemmelse:

Varens oprindelsesland:

Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til 1) :

Eksportcertifikatets nummer:

Varen genindføres i container nr.:

Containeren er forsynet med segl nr.:

Forventet ankomstdato og klokkeslæt:

Varen skal tilføres følgende lager:

Årsager til returneringen 2) :

 

 

Hvor er partiet afvist:

 

 

 

Firmastempel   Dato

Underskrift

 

Navn med blokbogstaver

1) Det ikke gældende oversteges.

2) Den ansvarlige for partiet skal i dette felt beskrive årsager til returneringen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tungmetaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).


Bilag 13

Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:

Navn: _________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________

Evt. autorisationsnr. ______________________________________________

Postnr.: _________

By: _________________________________________

Tlf. nr. ________________

Fax nr. ________________________________

 

 

udpeges af Fødevaredirektoratet som:

 

 

 

 

a

Lager i en frizone

 

 

?

Toldoplag

 

 

 

?

Skibsprovianteringsvirksomhed

 

 

 

?

Særligt godkendt provianteringslager

 

 

 

 

 

 

 

til oplagring af ikke-konforme fødevarer i henhold til § 40 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.

 

Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.

 

 

 

 

 

 

 

Dato

 

Underskrift

 

 

 

 

 

 

Fremsendes til den fødevareregion i hvis område lageret er beliggende

 

Forbeholdt fødevareregionen

Det bekræftes herved, at lageret er registreret/godkendt/autoriseret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier. Laget opfylder de indretningsmæssige krav i § 41, stk. 1-3, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

 

 

 

 

 

 

Dato

 

Underskrift

 

 

 

 

 

 

Fremsendes til Fødevaredirektoratet

 

 

Del I

Produktkategori

Kodenummer

Kun emballerede fødevarer

Uden temp. krav

Kølevarer

Frostvarer

Kød

Af svin

A 1

 

 

 

 

 

Af kvæg

A 2

 

 

 

 

 

Af får

A 3

 

 

 

 

 

Af geder

A 4

 

 

 

 

 

Af hovdyr

A 5

 

 

 

 

 

Af fjerkræ

A 6

 

 

 

 

 

Af opdrættede kaniner

A 7

 

 

 

 

 

Af opdrættet storvildt

A 8

 

 

 

 

 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

 

 

 

 

 

Af vildtlevende storvildt

A10

 

 

 

 

 

Af vildtlevende småvildt

A11

 

 

 

 

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

 

 

 

 

 

Andre kødprodukter

B2

 

 

 

 

 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

 

 

 

 

 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

 

 

 

 

 

Hakket kød

B5

 

 

 

 

 

Tilberedt kød

B6

 

 

 

 

Gelatine

C1

 

 

 

 

Frølår

D1

 

 

 

 

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

 

 

 

 

Varmebehandlet mælk

F1

 

 

 

 

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v.

G1

 

 

 

 

 

Smør

G2

 

 

 

 

 

Mælkekonserves

G3

 

 

 

 

 

Kasein og kaseinater

G4

 

 

 

 

 

Fløde- og mælkeis

G5

 

 

 

 

 

Desserter m.m.

G6

 

 

 

 

 

Konsummælkprodukter

G7

 

 

 

 

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

 

 

 

 

 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

 

 

 

 

Æg

Hønseæg

I1

 

 

 

 

 

Æg af andre dyr

I2

 

 

 

 

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

 

 

 

 

 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

 

 

 

 

Honning

 

T1

 

 

 

 

 

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Kun emballerede fødevarer

Uden temp. krav

Kølevarer

Frostvarer

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

 

 

 

 

 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

 

 

 

 

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

 

 

 

 

 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

 

 

 

 

 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

 

 

 

 

 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

 

 

 

 

 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

 

 

 

 

 

Panerede fiskeprodukter

M6

 

 

 

 

 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

 

 

 

 

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

 

 

 

 

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

 

 

 

 

 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

 

 

 

 

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper

P

 

 

 

 

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

 

 

 

 

 

 


Bilag 14

Tredjelandsliste
Kød samt hakket kød og tilberedt kød af husdyr

ISO-landekode

Tredjeland

Kvæg inkl. bøfler og bison

Får og geder

Svin

Hovdyr*

Særlige bemærkninger

ISO-landekode

AR

Argentina

+

(1)

AR

AR-1

Argentina

+

+

(1)(4)

AR-1

AR-3

Argentina

+

+

+

(1)(5)

AR-3

AR-4

Argentina

+

+

(1)(11)

AR-4

AU

Australien

+

+

+

+

 

AU

BG

Bulgarien

 

BG

BG-1

Bulgarien

+

+

(2)

BG-1

BG-2

Bulgarien

(2)

BG-2

BG-3

Bulgarien

(2)

BG-3

BR

Brasilien

+

(1)

BR

BR-1

Brasilien

+

(1)(6)

BR-1

BR-2

Brasilien

+

+

(1)(7)

 

BW

Botswana

(3)

BW

BW01

Botswana

+

(3)(8)(9)

BW01

BW02

Botswana

+

(3)(8)(10)

BW02

CA

Canada

+

+

+

+

 

CA

CH

Schweiz

+

+

+

+

 

CH

CL

Chile

+

+

+

 

CL

CY

Cypern (A)

+

+

+

 

CY

CZ

Tjekkiet (A)

+

+

+

 

CZ

EE

Estland (A)

+

+

+

 

EE

FK

Falklandsøerne

+

 

FK

GL

Grønland

+

 

GL

HR

Kroatien

+

+

 

HR

HU

Ungarn (A)

+

+

+

 

HU

IS

Island

+

+

+

+

 

IS

LT

Litauen (A)

+

+

+

 

LT

LV

Letland (A)

+

+

+

 

LV

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

+

 

MK

MT

Malta (A)

+

+

+

 

MT

MX

Mexico

+

+

 

MX

NA

Namibia

(3)

NA

NA-1

Namibia

+

+

(3)(8)

NA-1

NY

Ny Kaledonien

+

 

NY

NZ

New Zealand

+

+

+

 

NZ

PA

Panama

+

 

PA

PL

Polen (A)

+

+

+

+

 

PL

PY

Paraguay

(1)

PY

PY-1

Paraguay

+

(1) (12)

PY-1

RO

Rumænien

+

+

+

 

RO

SCG

Serbien og Montenegro