Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om eksamensprocedure for følgende uddannelser: Erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet, kursus til handelsmedhjælpereksamen, kursus til højere handelseksamen, kursus til statskontrolleret enkeltfagsprøve, edb-assistentuddannelsen, merkonomkursus, teknonomkursus, datanomkursus, datamatikerkursus, ejendomsmæglerkursus m.v. og korte videregående uddannelser (* 1)

(Handelsskoler og tekniske skoler)

Eksamensprocedure for følgende uddannelser:

Erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet.

Kursus til handelsmedhjælpereksamen.

Kursus til højere handelseksamen.

Kursus til statskontrolleret enkeltfagsprøve.

Edb-assistentuddannelsen.

Merkonomkursus.

Teknonomkursus.

Datanomkusus.

Datamatikerkursus.

Ejendomsmæglerkursus m.v.

Korte videregående uddannelser.

1. Indstillingsterminer.

Indstilling til direktorate foretages således:

1.1. Erhvervsfaglige grunduddannelser (efg)

1.1.1. Mundtlige og skriftlige prøver inden for de obligatoriske fag.

Indstillingen foretages senest den 15. oktober ved anvendelse af en stamklassefortegnelse over alle oprettede stamklasser med angivelse af klassebetegnelse i nummerorden (betegnelsen 421-01, 421-02 o.s.v. skal anvendes) samt elevtal (bilag 1).

Direktoratet udsender inden den 15. august den fra det foregående skoleår fra skolerne indsendte lærerfortegnelse (bilag 2) med angivelse af lærernes navn, cpr.nr. og hvilke fag evt. niveau (x) de underviser i og kan være censor i. Med de fornødne ændringer og rettelser med rødt affødt af det akutelle skoleår returneres bilag 2 af skolen til direktoratet senest den 15. oktober. Nye lærere bedes tilføjet på maskine sidst og deres fag angives med rødt kryds.

1.1.2. Mundtlige og skriftlige prøver indenfor tilvalgsfagene.

Indstilling foretages senest den 15. januar ved anvendelse af tilvalgsholdfortegnelsen (bilag 3) (betegnelsen 422-01, 422-02 o.s.v. skal anvendes). I fagrubrikken ud for holdet angives elevtal på det enkelte hold. Endvidere angives programmet på etb og ved fremmedsprog det relevante sprog.

Samtidig indsendes fotokopi af den lærer/fagfortegnelse, der blev indsendt den 15. oktober (bilag 2). Fortegnelsen ajourføres med hensyn til fag ved hjælp af rød markering. På fortegnelsen tilføjes med rødt nytilkomne lærere i alfabetisk orden efter de allerede anførte lærere.

1.2. Handelsmedhjæpereksamen (hmx).

Indstilling foretages senest 3 uger efter kursernes begyndelse. Eksamenstermin angives (bilag 4).

På indstillingslisterne anføres faglærernes cpr.nr. på 1. linie.

Indstillingen foretages fagvis til de skriftlige prøver og klassevis til de mundtlige prøver. Indstilling foretagesd ved anvendelse af 2 linier for hvert fag (bilag 4).

Indstilling til butiksfag, der består af 2 discipliner, foretages såvel klassevis, mundtlig (bilag 4) som fagvis, praktisk, (skilteskrivning/teori) (bilag 4).

1.3. Højere handelseksamen (hhx).

Indstilling foretages senest 4 uger efter kursernes begyndelse ved anvendelse af en klassefortegnelse over alle oprettede stamklasser med angivelse af klassebetegnelse i nummerorden (betegnelsen for 1. år 510-01, 510-02 o.s.v. for 2. år 520-01, 520-02 o.s.v. og for 1-årige kursus 514-01, 514-02 o.s.v.skal anvendes), samt elevantal (bilag 5, 6 og 7).

Direktoratet udsender inden d. 15 august den fra det foregående skoleår fra skolerne indsendte lærerforteghnelse (bilag 8) med angivelse af lærernes navne, cpr.nr. og hvilke fag eventuelt niveau (x) de underviser og kan være censor i. Med de fornødne ændriger og rettelser med rødt affødt af det aktuelle skoleår returneres bilag 8 af skolen til direktoratet senest den 15. oktober.

1.4. Statskontrolleret enkeltfagsprøve, edb-assistentuddannelsen, merkonom-, teknonom-, datanom-, datamatiker- og ejendomsmægler-kursus m.v.

Indstillingen foretages fagvis for hold af 10 ugers varighed eller mere, senest 4 uger efter kursernes begyndelse. for hold af kortere varighed- herunder rullende kurser - foretages indstilling 7 uger før første skriftlige eksamensdag.

På indstillingen angives fag, niveau, kursusform og eksamenstermin. Indstillingen foretages ved anvendelse af 2 linier for hvert fag og hvert niveau og med et fag på hver indstillingsliste (bilag 4).

Skolerne bedes senest den 1. september indsende liste med fagprofiler for lærerne ved edb-assistentuddannelsen til brug ved udmeldelse af interne censorer.

Størrre ændringer i elevantallet ved enkeltfagsprøver skal straks indberettes til direktoratet.

1.5. Korte videregående uddannelser (kvu).

Skolerne meddeler 7 uger før første eksamensdag, hvilke hold der er oprettet ved skolen. Samtidig meddeles, hvem der er anmodet om at udarbejde eksamensopgaver til de skriftlige prøver. Endvidere fremsendes forslag til censorer til såvel de skriftlige som de mundtlige prøver.

1.6. Alle kursusformer, bortset fra egf og hhx.

Skolerne skal straks meddele direktoratet, når der gennemføres/er planlagt lærerskift. Meddelelsen fremsendes som en fotokopi af indstillingslisten med den oprindelige lærers navn overstreget og den nye lærers navn påført.

Forekommer lærerskift så sent, at ændringen ikke er medtaget i direktoratets planlægning, påhviler det skolerne at underrette censorerne om lærerskiftet.

1.7. privatister.

Privatisterne skal tilmelde sig prøverne senest 2 måneder før første skriftlige eksamensdag i den pågældende eksamenstermin, for rullende kurser dog senest 1 måned før.

Privatister kan, såfremt der overhovedet afholdes prøver i de pågældende fag, indstille sig til eksamen således:

Til hmx-fag i marts og oktober terminer.

Til efg- og hhx- i maj/juni, oktober og januar terminer.

Til edb-assistent-, datanom- og datamatikerkursus i januar og maj/juni terminer.

Til merkonom- og teknonomfag i april/maj og december/januar terminer.

Hvor mulighed foreligger, fordeles privatisterne på eksisterende hold. Skolerne indberetter i sådanne tilfælde privatisterne til prøverne på specielle blanketter (bilag 9). Ved eksamen medvirker skolens lærer og den af direktoratet beskikkede censor.

Såfremt skolerne ikke har eksisterende hold, indstilles privatisterne til prøverne ved anvendelse af de sædvanlige indstillings-blanketter med 2 x 2 linier (bilag 4) samt opgavebestilling i 2 eksemplarer. Ved eksamen medvirker en af direktoratet beskikket censor og en af direktoratet beskikket eksaminator.

Lærere, der ønsker at indstille sig til prøver som privatister eller som kursusdeltagere skal bortset fra faget databehandling hhx, indstilles særskilt af skolen til prøverne ved anvendels af de sædvanlige indstillingslister over 2 x 2 linier (bilag 4). Ved eksamen medvirker en af direktoratet beskikket censor og en af direktoratet beskikket eksaminator. For faget databehandling hhx bruges de almindelige indberetningsskemaer (bilag 9).

Der ydes vederlag til eksaminator og til censorer ved eksamination af privatister.

2. Eksamensplaner

2.1. De erhvervsfaglige grunduddannelser (efg).

På grundlag af stamklasse- og tilvalgsholdfortegnelserne udtrækker direktoratet eleverne til prøve i de enkelte fag. Bilag 1 og 3 tilsendes skolerne senest 4 uger før første skriftlige eksamensdag som fortroligt materiale.

Planerne må først offentliggøres for lærere og elever efter nærmere meddelelse fra direktoratet.

Standpunktskarakterer må først offentliggøres for eleverne den sidste undervisningsdag.

2.2. Handelsmedhjælpereksamen (hmx).

Planerne for de mundtlige prøver tilsendes skolerne senest 4 uger før første eksamensdag.

Planerne må først offentliggøres for lærere og elever efter nærmere meddelelse fra direktoratet.

Standpunktskarakterer må først offentliggøres for eleverne efter nærmere meddelelse fra direktoratet.

Planerne for de skriftlige prøver tilsendes skolerne løbende.

2.3. Højere handelseksamen (hhx).

På grundlag af stamklassefortegnelserne udtrækker direktoratet eleverne til prøve i de enkelte fag. Bilag 5, 6 og 7 tilsendes skolerne senest 4 uger før første skriftlige eksamensdag som fortroligt materiale.

Planerne må først offentliggøres for lærere og elever efter nærmere meddelelse fra direktoratet.

Årskarakterer må først offentliggøres for eleverne den sidste undervisningsdag.

2.4. Edb-assistentuddannelsen

På grundlag af klassefortegnelserne udtrækker direktoratet eleverne til prøve i de i bekendtgørelsen angivne mundtlige fag.

Planerne må først offentliggøres for lærere og elever efter nærmere meddelelse fra direktoratet.

2.5. Statskontrolleret enkeltfagsprøve, merkonom-, teknonom-, datanom-, datamatiker- og ejendomsmæglerkursus m.v.

Planer for såvel mundtlige som skriftlige prøver tilsendes skolerne løbende.

2.6. Korte videregående uddannelser (kvu).

Eksamensplaner godkendes løbende.

2.7. Alle kursusformer, bortset fra efg og hhx og korte videregående uddannelser.

Skolerne modtager eksamensplaner i form af fotokopi af indstillings-listerne med tilføjelse af censorer for de klasser, hvor direktoratet har beskikket en censor og ellers med betegnelsen »skolen indbyder censor«.

På eksamensplanen angives betegnelsen »standpunktskarakter/årskarakter gælder« ud for de fag, hvor eksamen ikke skal afholdes.

3. Censorbeskikkelser.

3.1. Skriftlig og mundtlig prøve, hmx, efg og hhx.

Skolerne modtager censorbeskikkelser for de skriftlige og mundtlige prøver senest 4 uger før første skriftlige eksamensdag.

Censorbeskikkelserne må først udleveres til lærerne samtidig med offentliggørelsen af eksamensplaner.

Skolernes administration aftaler datoerne for afvikling af de mundtlige prøver.

3.2. Mundtlige prøver, alle kursusformer bortset fra efg og hhx.

Senest 4 uger før første skriftlige eksamensdag modtager skolerne 2 censor/lærerkort for hver af skolens lærere, der er optaget af mundtlig censur/eksamination.

3.3. Skriftlige prøver, alle kursusformer bortset fra efg og hhx.

Skolerne modtager løbende 2 censor/lærerkort for de skriftlige fag.

3.4. Såfremt en klasse, der har fået tildelt privatister til eksamen, ikke får det relevante fag udtrukket til eksamen, skal skolen straks give direktoratet underretning herom, således at speciel censur for privatister kan etableres.

3.5. Forsendelse af skriftlige opgavebesvarelser.

På censor/lærerkort og på censorbeskikkelserne er anført censors hjemskole som adresse. Alle skriftlige opgavebesvarelser skal af den eksamensafholdende skole sendes til censors hjemskole. Hvor censor ikke har nogen hjemskole, benyttes den anførte private adresse.

Den eksamensafholdende skole meddeler ved fremsendelse af eksamensopgaverne, til hvilken adresse censor skal returnere de rettede opgavebesvarelser.

3.6. Ændring af censur.

3.6.1. Ænddring af censur bortset fra merkonom, teknonom- og ejendomsmæglerkursus.

Ved eventuelle censorafbud sender censors hjemskole på specielle blanketter meddelelse herom til direktoratet og til den eksamensafholdende skole, idet der samtidig meddeles, hvem der i stedet påtager sig censuren.

På blanketten til direktoratet skal anføres årsag til ændring, ligesom blanketten til direktoratet skal underskrives af skolens leder.

3.6.2. Ændring af censur for merkonom-, teknonom- og ejendomsmæglerkursus.

Ved eventuelle censorafbud ved merkonom-, teknonom- og ejendomsmæglerkursus returneres censorbeskikkelsen til direktoratet, eventuelt med skolens forslag om anden censor.

3.7. Eksamenstilsyn m.v.

Det henstilles til skolerne at sikre, at lærere, der udøver mundtlig censur, aflastes tilsvarende for arbejde med eksamenstilsyn og vikartimer m.v. på hjemskolen.

4. Eksamensopgaver bortset fra efg og hhx.

Blanketter med bestilling af eksamensopgaver til de skriftlige prøver i samtlige kursusformer bortset fra efg samt hhx indsendes i 2 eksemplarer sammen med indstillingslisterne.

Til prøver i dekoration I og til den praktiske prøve i butiksfag (skilteskrivning/teori) samt til etb bestilles ikke opgaver.

5. Vægtfordelingslister, elevnavnelister.

5.1. Vægtfordelingslister.

I fag, hvortil der udarbejdes vægtfordelingslister, sender direktoratet disse til skolerne i 1 eksemplar. Oplysninger om eventuel omsætningstabel vil fremgå af vægtfordelingslisterne.

Vægtfordelingslisterne sendes af den eksamensafholdende skole til lærer og censor.

5.2. Elevnavnelister.

Sammen med opgavebesvarelserne sender skolerne til censorer 4 elevnavnelister. Af disse er to beregnet for henholdsvis censor og lærer, en er en endelig karakterliste, og en er bilag ved afregninga af censur og skal derfor være forsynet med skolens attestation om, hvor mange elever der har deltaget i prøven.

Skolerne skal på de 4 navnelister tydeligt markere, hvilke elever der har været fraværende ved prøverne.

Ved afregning af censuren skal censor medsende den af skolen attesterede navneliste.

Efter endt censur pågøres karakterlisten de endelige karakterer og karakterfordelingen foretages, hvorefter karakterlisten i dateret og underskrevet stand sendes til den eksamensafholdende skole.

Ved mundtlig eksamen udleveres 4 navnelister. Af disse er to henholdsvis censor- og lærereksemplar og een er karakterliste. Ved eventuel afregning af mundtlig eksamination anvendes det 4. eksemplar. De endelige karakterer påføres karakterlisten, og karakterfordelingen foretages, hvorefter karakterlisten dateres og underskrives af censor og lærer og afleveres til den eksamensafholdende skole.

6. Sygeeksamen.

6.1. Skriftlige prøver og praktiske prøver i dekoration, etb og butiksfag.

Skolerne skal på de af direktoratet fremsendte blanketter (bilag 10) senest 10 dage efter sidste skriftlige eksamensdag angive, om der er elever til de skriftlige og praktiske prøver til sygeeksamen.

I de fag, hvori der afholdes sygeeksamen for skriftlige og praktiske prøver, sendes opgaver til de skoler, der har indberettet elever til sygeeksamen. Endvidere meddeles det, hvem der er beskikket som censor.

6.2. For edb-assistenter anvendes bilag 11.

6.3. Mundtlige prøver og parktiske prøve i datalære hmx.

Skolen skal på de af direktoratet fremsendte blanketter senest 10 dage efter sidste eksamensdag angive, om der er elever til de mundtlige prøver til sygeeksamen (bilag 12).

Skolen afvikler regionsvis sine mundtlige prøver til sygeeksamen, idet censor og lærer ikke må være fra samme skoleafdeling.

Skolerne fastsætter datoen for disse prøver.

7. Censorindberetninger.

Såfremt en censor finder, at en eksamen ikke afholdes forskriftsmæssigt, eller at resultatet af eksamination afviger fra det sædvanlige, skal censorindberetning indsendes til direktoratet.

Censorerne kan rekvirere censorindberetninger på hjemskole.

8. Pensaopgivelser til mundtlige prøver.

De benyttede bøger angives nøjagtigt med forfatternavn, titel og udgave. Er der overspringelser i stoffet, må det nøjagtigt fremgå af opgivelserne, hvilke sider der opgives til den mundtlige prøve. Supplerende læsning, f.eks. aviser skal ligeledes oplyses med angivelse af omfanget heraf. Censorerne kan rekvirere lærebøger og supplerende materiale fra den eksamensafholdende skole. I fremmed sprog har læreren ansvaret for den korrekte omregning af de opgivne sidetal til normalsider a 1300 bogstaver.

Eksamensspørgsmål, pensopgivelser, ekstemporaltekster og cirkelprogrammer samt båndsekvenser og situationsbeskrivelser sendes til censor straks efter, at eksamensplanen er offentliggjort.

Det påhviler censor at foretage indberetning til direktoratet såfremt der er afvigelser fra læreplanen.

9. Standpunkts-, års og eksamenskarakterer, efg, hmx og hhx.

9.1. Efg.

1 uge før sidste undervisningsdag afgives standpunktskarakterer i samtlige skriftlige og mundtlige fag. Standpunktskarakteren skal være et udtryk for elevens slutadfærd i forhold til læreplanens krav på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. For fag, der ikke udtrækkes som prøvefag, gælder standpunktskarakteren i enhver henseende som eksamenskarakter.

I fag, hvori der afholdes prøve, vægtes standpunktskarakteren og eksamenskarakteren med hver 50 pct. i den endelige karakter, der påføres udannelsesbeviset.

9.2. Hmx.

5 uger før første skriftlige eksamensdag afgives standpunktskarakterer i mundtlige og praktiske fag, dog afgives standpunktskarakter i faget datalære 2 uger før første skriftlige eksamensdag.

Standpunktskarakteren skal være et udtryk for elevens slutadfærd i forhold til læreplanens krav på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. For fag, der ikke udtrækkes som prøvefag, gælder standpunktskarakteren i enhver henseende som eksamenskarakter. I fag, hvori der afholdes prøve, gælder alene eksamenskarakteren.

9.3. Hhx.

Årskarakterer gives i alle fag. I fag, der har både mundtlige og skriftlige prøver, gives der 2 årskarakterer, 1 for mundtlige og 1 for skriftlige præstationer. I øvrige fag gives der 1 årskarakter.

Årskarakteren i det enkelte fag gives af læreren. Karakteren er en bedømmelse af elevens standpunkt i forhold til læreplanens mål og gives på baggrund af lærernes kendskab til elevens præstationer i løbet af skoleåret. Årskaraktererne påføres eksamensbeviset.

Holdes der ikke prøve i faget, tæller årskarakteren for afsluttende fag som eksamenskarakter og påføres som sådan eksamensbeviset.

10. Eksamensbeviser og karakterlister.

Skolerne kan benytte edb-udskrevne karakterlister og eksamensbeviser eller rekvirere blanketter til eksamensbeviser (bortset fra efg, hhx og hmx) fra direktoratet.

Elever, der ønsker at afbryde det 2-årige normalkursus til højere handelseksamen efter 1. år, har ret til dokumentation for erhvervede kundskaber.

På eksamensbeviserne for højere handelseksamen skal gennemsnittet af opnåede karakterer anføres og talkoden for den samordnede tilmelding skal ligeledes anføres.

Skolerne skal på betryggende vis opbevare dokumentation for udstedte eksamensbeviser.

Skolen skal opbevare de originale opgavebesvarelser i et år og kladderne i 3 måneder efter eksamensafholdelsen.

11. Statistik.

I det omfang direktoratet anmoder om det, skal skolerne indsende karakterfordelingslister til direktoratet inden for en af direktoratet fastsat frist.

12. Hjælpemidler m.v.

Direktoratet udsender meddelelse til skolerne om prøvernes varighed og omfang samt tilladte hjælpemidler ved de skriftlige, mundtlige og praktiske prøver samt om eventuel forberedelsestid ved de mundtlige prøver.

13. Kontakt til og fra direktoratet.

I eksamensperioden kan skolerne fra kl. 8.00 komme i forbindelse med direktoratet på (33) 925274 og 925277.

Direktoratet har oprettet en telefonkæde, der i særlige tilfælde hurtigt kan give de enkelte skoler en meddelelse (bilag 13 A for handelsskoler og bilag 13 B for tekniske skoler).

Direktoratets skrivelse af 15. juli 1988 (II-682) om eksamensproceduren ophæves.

P.M.V.

e.b.

H. Metzon

Undervisningsinspektør

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen er ophævet for så vidt angår merkonom- og teknonomuddannelsen