Den fulde tekst

Skrivelse om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v. ved skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1989/90

(Handelsskolerne)

Denne oversigt omfatter alle de undervisningsfag, hvori der afholdes skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1989/90 på følgende kursusformer:

A. Efg-basisuddannelsen, jvf. direktoratets skrivelse af 8. august 1988 (II-686).

B. Højere handelseksamen, jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986.

C. Handelsmedhjælpereksamen, jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985.

D. Statskontrollerede enkeltfagsprøver, jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 373 af 30. juni 1977.

Oversigten er opdelt i 3 afsnit:

Mundtlig eksamen

Skriftlig eksamen

Praktiske prøver

Om udarbejdelse af eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen henvises til § 17, stk. 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 371 af 16. juli 1969.

Et eksemplar af denne oversigt skal forefindes i hvert enkelt eksamenslokale tillige med et eksemplar af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 371 af 16. juli 1969 om eksamensordninger ved handelsskolernes eksaminer.

Endvidere skal der forefindes en liste over eksaminanderne.

Lommeregnere er tilladt hjælpemiddel ved alle skriftlige prøver, jvf. direktoratets skrivelse af 6. februar 1985 (II-597).

Alle tekniske hjælpemidler og særligt tilpassede undervisningsmidler, som af skolen - efter direktoratets anvisning er stillet til rådighed for eleven som specialpædagogisk støtte ved undervisningens gennemførelse, må anvendes ved prøverne. Ønskes der for enkelte elever med særlige forudsætninger derudover hjælpemidler eller tilpassede undervisningsmidler bragt i anvendelse, skal dette i hvert enkelt tilfælde ske efter direktoratets forudgående godkendelse og anvisning.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelser af 15. september 1988 (II-685) og 10. maj 1989.

P.m.v.

e.b.

Henning Kraiberg Knudsen

viceinsp.

Mundtlig eksamen

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Dansk, efg

Pensum: Pensum skal omfatte mindst 3 emner med tilhørende tekster. Både skønlitteratur og sagprosa skal være repræsenteret.

Forberedelsestid: 45 minutter (obligatorisk).

Hjælpemidler: Rapporter, skemaer, noter, opslagsværker og alle ordbøger må benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelsen må medbringes i eksamenslokalet. Faglæreren udarbejder 10 ekstemporaltekster /opgavesæt. Der eksamineres i ulæste tekster således: tekstanalyse, perspektivering og vurdering af fiktive og ikke-fiktive tekster.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Dansk, 2. år af hhx

Pensum: Pensum skal omfatte mindst 5 emnekredse med tilhørende tekster, herunder 1 hovedværk pr. emnekreds. Både skønlitteratur og sagprosa skal være repræsenteret.

Forberedelsestid: 60 minutter (obligatorisk).

Hjælpemidler: Rapporter, skemaer, noter, opslagsværker og alle ordbøger må benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelsen må medbringes i eksamenslokalet. Faglæreren udarbejder 10 ekstemporaltekster /opgavesæt, således at både fiktive og ikke-fiktive tekster er repræsenteret. Der eksamineres i ulæste tekster/opgavesæt med tilknytning til de bearbejdede emnekredse således: 1) tekstanalyse, og 2) perspektivering.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Engelsk, niveau I, efg, samt hmx, gruppe I (100 timer) og gruppe I (60 timer)

Pensum:

Efg:

 

 Totalpensum:         60 ns. - Eksamenspensum: 40 ns. 

 Hmx 

 (100 timer): Totalpensum:  50 ns. - Eksamenspensum: 25 ns. 

 Hmx 

 (60 timer): Totalpensum:   40 ns. - Eksamenspensum: 25 ns. 

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på engelsk.

1. Eleven forbereder en engelsksproget lyttetekst på 2-3 min. med kontrolspørgsmål og oplæg til en meget enkel situativ dialog på engelsk. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Eleven må gøre notater, som kan anvendes under eksaminationen. Der prøves i forståelse og situativ sprogbrug.

2. Der samtales på grundlag af den kendte tekst med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte hjælpemidler.

Rækkefølgen er fakultativ.

Hjælpemidler:

Ordbøger må anvendes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

Notater taget i forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet. Indtil 10% af det totale pensum, men ikke af det mundtlige eksamenspensum, kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Faglæreren udvælger 10 lyttetekster og 10 dialoger.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Engelsk, niveau II, samt hmx, gruppe II (100 timer og 60 timer) og

hmx, gruppe III (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Efg: Totalpensum: 80 ns. - Eksamenspensum: 60 ns. incl.

 • kernetekst(er) fra cirkelprogrammet.

Hmx, gruppe II (100 timer): Totalpensum: 60 ns. - Eksamenspensum: 35 ns.

Hmx, gruppe II (60 timer): Totalpensum: 50 ns. - Eksamenspensum: 35 ns.

Hmx, gruppe III (100 timer): Totalpensum: 90 ns - Eksamenspensum: 55 ns.

incl. kernetekst(er) fra cirkelprogrammet.

Hmx, gruppe III (60 timer): Totalpensum: 65 ns - Eksamenspensum: 55 ns.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på engelsk.

1. Eleven forbereder en engelsksproget lyttetekst på 2-3 min. med kort introduktion, kontrolspørgsmål og oplæg til en enkel situativ dialog på engelsk. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Eleven må gøre notater, som kan anvendes under eksaminationen. Der prøves i forståelse og situativ sprogbrug.

2. Der samtales på grundlag af den kendte tekst med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte hjælpemidler. Der lægges vægt på stillingtagen og begrundelse.

Rækkefølgen er fakultativ.

Hjælpemidler:

Ordbøger må anvendes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

Notater taget i forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet. Indtil 10% af det totale pensum, men ikke af det mundtlige eksamenspensum, kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Periferitekster fra cirkelprogram(mer) indgår i totalpensum. Der regnes med sidetallet fra den gruppe, der har læst færrest antal sider.

Faglæreren udvælger 10 lyttetekster og 10 dialoger.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Engelsk, niveau III, efg og hhx

Pensum:

Totalpensum: 150 ns, heraf 50 ns sagprosa - Eksamenspensum: 100 ns, heraf 50 ns sagprosa. Kernetekst(er) fra cirkelprogram(mer) indgår.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på engelsk.

1. Eleven forbereder en engelsksproget lyttetekst (interview, foredrag el.lign.) på 2-3 min. med kort introduktion, kontrolspørgsmål og oplæg til rollespil på engelsk (ca. 150 ord). Eleven må gøre notater, som kan anvendes under eksaminationen. Der prøves i forståelse og situativ sprogbrug.

2. Eleven skal, i samtale med læreren, referere og karakterisere og kommentere den kendte tekst med udgangspunkt i et spørgsmål til denne tekst. Der lægges vægt på stillingtagen, begrundelse og vurdering. Der eksamineres i enten skønlitteratur eller sagprosa.

Til 1. og 2. gives 25 minutters forberedelsestid. Notater taget i forberedelsestiden må medbringes i eksamenslokalet.

Rækkefølgen er fakultativ.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

Faglærerer udvælger 10 bånd og 10 rollebeskrivelser. Periferitekster fra cirkelprogram(mer) indgår i totalpensum. Der regnes med

sidetallet fra den gruppe, der har læst færrest antal sider. For hver fuld lektion anvendt AV-undervisning kan totalpensum, men ikke eksamenspensum, nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10% af totalpensum.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Engelsk, niveau IV, hhx

Pensum:

Totalpensum: 300 ns, heraf 100 ns sagprosa - Eksamenspensum: 175 ns, heraf 75 ns sagprosa, områdestudium indgår.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på engelsk.

1. Eleven forbereder en engelsksproget lyttetekst på ca. 3 min. (nyhedsudsendelse, interview, foredrag el.lign.) med en kort introduktion på engelsk. Eleven må gøre notater. Indholdet opsummeres på engelsk.

2. En ekstemporaltekst, som altid er sagprosa, på ca. 400 ord refereres og kommenteres på engelsk.

3. Eleven skal, i samtale med læreren, referere og karakterisere og kommentere den kendte tekst med udgangspunkt i et spørgsmål til denne tekst eller et citat fra teksten. Der lægges vægt på selvstændighed, vurdering og perspektivering. Der eksamineres i enten skønlitteratur eller sagprosa.

Til 1., 2. og 3. gives 35 minutters forberedelsestid. Ekstemporaltekst og notater taget i forberedelsestiden må medbringes i eksamenslokalet. Rækkefølgen er fakultativ.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

Faglærerer udvælger 10 bånd og 10 ekstemporaltekster.

For hver fuld lektion anvendt AV-undervisning kan totalpensum, men ikke eksamenspensum, nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10% af totalpensum.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Engelsk, niveau V, hhx

Pensum:

Totalpensum: 400 ns, heraf 150 ns sagprosa - Eksamenspensum: 250 ns, heraf 125 ns sagprosa.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på engelsk.

1. Eleven forbereder en autentisk sagprosatekst med erhvervsrelevant indhold, f.eks. en erhvervscase, på 700-1000 ord. Eleven fremlægger forslag til problemløsning og argumenterer herfor.

2. Eleven skal selvstændigt, i samtale med læreren, analysere, fortolke, perspektivere den kendte tekst med udgangspunkt i et spørgsmål til denne tekst eller et citat fra teksten. Der kan under eksaminationen anvendes korte lyd- eller videosekvenser, der er gennemgået i undervisningen.

Til 1. og 2. gives der 45 minutters forberedelsestid. Case og notater taget i forberedelsestiden må medbringes i eksamenslokalet.

3. Eleven fremlægger kort sit speciale under anvendelse af relevant præsentationsteknik.

Rækkefølgen er fakutativ.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

Faglærer udvælger 10 cases.

For hver fuld lektion amvendt AV-undervisning kan totalpensum, men ikke eksamenspensum, nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10% af totalpensum.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Tysk, niveau I, efg, samt hmx, gruppe I (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Behandlet materiale: fiktive og non-fiktive tekster, billeder, audiovisuelt materiale, lyttetekster m.v.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på tysk.

2. Et skriftligt oplæg til en meget enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på tysk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Ud fra et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet materiale, hentet fra de i undervisningen anvendte læremidler, giver eleven i samtale med læreren på tysk en beskrivelse af ting, personer og/eller handlingsforløb.

Hjælpemidler:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses efter indholdet, men bør højst vare 2 minutter.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Tysk, niveau II, efg, samt hmx, gruppe II (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Efg og hmx (100 timer): Totalpensum: 50 ns, heraf obligatorisk sagprosa: 15 ns, som danner baggrund for den skriftlige tekstforståelsesopgave. Mundtligt eksamenspensum skønlitteratur/sagprosa: 35 ns.

Hmx (60 timer): Pensum: 30 ns.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på tysk.

2. Et skriftligt oplæg til en enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på tysk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål og/eller et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet materiale, hentet fra de i undervisningen anvendte læremidler, giver eleven i samtale med læreren på tysk en beskrivelse af ting, personer og/eller handlingsforløb. Der lægges vægt på stillingtagen og begrundelse.

Hjælpemidler:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses ef ter indholdet, men bør højst vare 2 minutter. Indtil 10% af totalpensum kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Tysk niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Efg, hhx og hmx (100 timer): Totalpensum: 90 ns, heraf obligatorisk sagprosa: 30 ns, som danner baggrund for den skriftlige tekstforståelsesopgave. Mundtligt eksamenspensum skønlitteratur/sagprosa: 60 ns.

Hmx (60 timer): Pensum: 40 ns.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet ned en kort skriftlig introduktion på tysk.

2. Et skriftligt oplæg til en mere kompliceret situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på tysk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål og/eller et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet materiale, hentet fra de i undervisningen anvendte læremidler, giver eleven i samtale med læreren på tysk et handlingsreferat og/eller en personkarakteristik. Der lægges vægt på stillingtagen, begrundelse og vurdering.

Hjælpemidler:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses efter indholdet, men bør højst vare 2 minutter. Indtil 10% af totalpensum kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Tysk, niveau IV, hhx

Pensum:

Totalpensum: 150 ns, heraf obligatorisk sagprosa: 50 ns inden for emneområderne: -geografi, -samfundslære, -historie, -erhvervsliv i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og DDR.

Den obligatoriske sagprosa danner baggrund for den mundtlige eksamination, som nævnt under »Eksamensform« pkt. lb. Skønlitteratur/sagprosa: 100 ns, heraf min. 50 ns skønlitteratur.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på tysk.

1. Der eksamineres i en tysk ekstemporaltekst på 2-300 ord, omhandlende kulturelle, institutionelle og erhvervsmæssige forhold i de tysksprogede lande, fortrinsvis i BRD og DDR. Til denne tekst gives 20 minutters forberedelses tid.

a. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra egne notater (under referatet må eleven ikke have adgang til teksten).

b. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden om det pågældende emneområde med udgangspunkt i 2-3 nøgleord, som på forhånd er understreget af læreren i den under punkt a omtalte tekst.

c. Eleven diskuterer med læreren. Diskussionen tager udgangspunkt i ekstemporaltekstens emne. På opgavearket anføres diskussionens tema så åbent, at eleven under punkt c får god mulighed for at argumentere frit. Referat og dokumentation af baggrundsviden anses derimod for at være afviklet under punkterne a og b.

Der lægges vægt på overblik og selvstændighed.

2. Derudover eksamineres i de 100 ns. Hertil gives ingen forberedelsestid: Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål og/eller et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet igangsættende materiale skal eleven referere, beskrive, karakterisere og kommentere. Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og vurdering.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 ekstemporaltekster udvælges af faglærer. Indtil 10% af totalpensum kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Tysk, niveau V, hhx

Pensum:

Fiktive og non-fiktive tekster, herunder tekster i form af audiovisuelt materiale. En eller flere erhvervscases.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på tysk.

1. På grundlag af en fra undervisningen kendt erhvervscase deltager eleven i et rollespil med læreren. Skriftlige instruktioner til eleven herom gives på dansk. I rollespillet inddrages en eller flere dele af en lyttetekst på lyd- eller videobånd, som ikke har været anvendt i undervisningen. Læreren forsyner lytteteksten med en kort introduktion på tysk, og eleven medbringer den i forberedelseslokalet. Eleven må under forberedelsen gøre notater. Disse notater og oplæg til case må medbringes og anvendes under eksaminationen.

2. Eleven eksamineres i en fra undervisningen kendt tekst. Læreren kan herunder anvende et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet supplerende materiale, som eleven ikke har haft med i forberedelseslokalet. Eleven skal ved fremlæggelsen demonstrere selvstændighed samt evne til analyse, fortolkning og perspektivering. Eleven må under forberedelsen gøre notater, disse må medbringes og anvendes under eksaminationen.

3. Eleven skal fremlægge og forsvare det større skriftlige arbejde. Eleven må medbringe sit arbejde som støtte under eksaminationen.

Der gives 30 min. forberedelsestid til pkt. 1. og 2.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 oplæg til rollespil samt 10 lyttetekster udarbejdes af faglærer.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Fransk, niveau I, efg, samt hmx, gruppe I (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Behandlet materiale, billeder, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser etc., inden for privatliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på fransk.

2. Et skriftligt oplæg til en meget enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på fransk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte læremidler.

Hjælpemidler:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses efter indholdet, men bør højst vare 2 minutter.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Fransk, niveau II, efg, samt hmx, gruppe II (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Behandlet materiale, billeder, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser etc., inden for privatliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på fransk.

2. Et skriftligt oplæg til en enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på fransk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages em eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte læremidler.

Hjælpemidler:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses efter indholdet, men bør højst vare 2 minutter.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Fransk, niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Totalpensum: 75 ns, eksamenspensum: 50 ns.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på fransk.

2. Et skriftligt oplæg til en situativ dialog, hvis indhold berører butiks- og forretningssprog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på fransk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven skal referere og beskrive.

Hjælpemidler.:

Ordbøger må medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster udvælges af faglærer. Lytteteksternes spilletid afpasses efter indholdet, men bør højst vare 2 minutter. Indtil 10% af det totale pensum, men ikke af det mundtlige eksamenspensum, kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ms.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Fransk, niveau IV, hhx

Pensum:

Eksamenspensum: 120 ns, heraf 40 ns sagprosa.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på fransk.

A. Sagprosaen danner emnemæssig baggrund for eksaminationen i en fransk ekstemporaltekst på 1- 1 1/2 ns. Til denne tekst gives 20 minutters forberedelsestid. Sagprosaen må ikke medbringes i forberedelseslokalet.

1. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra egne notater (under referatet må eleven ikke have adgang til teksten).

2. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden fra den læste sagprosa om det pågældende emne med udgangspunkt i 2-3 nøgleord, som på forhånd er understreget af læreren i den under punkt 1 omtalte tekst. Der lægges vægt på overblik og mundtlig udtryksfærdighed.

B. Derudover eksamineres i de øvrige 80 ns. Hertil gives ingen forberedelses tid: Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål og/eller et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet igangsættende materiale skal eleven referere, beskrive og kommentere. Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og mundtlig udtryksfærdighed.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 ekstemporaltekster udvælges af faglærer. Indtil 10% af det totale pensum, kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Fransk, niveau V, hhx

Pensum:

Eksamenspensum: 150 ns, heraf 50 ns sagprosa.

Eksamensform:

Hele eksaminationen foregår på fransk.

A. Sagprosaen danner emnemæssig baggrund for eksaminationen i en fransk ekstemporaltekst på 1- 1 1/2 ns. Til denne tekst gives 20 minutters forberedelsestid. Sagprosaen må ikke medbringes i forberedelseslokalet.

1. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra egne notater (under referatet må eleven ikke have adgang til teksten).

2. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden fra den læste sagprosa om det pågældende emne med udgangspunkt i 2-3 nøgleord, som på forhånd er understreget af læreren i den under punkt 1 omtalte tekst. Der lægges vægt på overblik og mundtlig udtryksfærdighed.

B. Derudover eksamineres i de øvrige 100 ns. Hertil gives ingen forberedelsestid: Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål og/eller et billede, et lydbånd, et videobånd eller andet igangsættende materiale skal eleven referere, beskrive og kommentere. Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og mundtlig udtryksfærdighed.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

10 ekstemporaltekster udvælges af faglærer. Indtil 10% af det totale pensum, kan indgå i form af audiovisuelt materiale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan pensum nedsættes med 1,5 ns.

Undervisningsfag niveau og kursus:

Spansk, niveau I, efg, samt hmx, gruppe I (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser ect., inden for dagligliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på spansk.

2. Et skriftligt oplæg til en meget enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på spansk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Ud fra et billede eller andet visuelt materiale hentet fra de i undervisningen anvendte læremidler giver eleven i samtale med læreren en beskrivelse af ting og/eller personer.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af 1/2 - 1 minuts varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Spansk, niveau II, efg, samt hmx, gruppe II (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser ect., inden for dagligliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på spansk.

2. Et skriftligt oplæg til en enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på spansk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på spansk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte læremidler.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af ca. 1 minuts varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Spansk, niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer og 60 timer)

Pensum:

Eksamenspensum: 45 ns. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning, kan pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10%.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på spansk.

2. Et skriftligt oplæg til en situativ dialog affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på spansk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på spansk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven skal referere og beskrive.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af ca. 1 - 2 minutters varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningfag, niveau og kursus:

Spansk, niveau IV, hhx

Pensum:

90 ns incl. fælles temamateriale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning, kan pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10%.

Eksamensform:

1. a. Indholdet af en spansk ekstemporaltekst på ca. 300 ord refereres på spansk.

b. Eleven relaterer teksten til et eller flere emner i det opgivne pensum ud fra et antal spørgsmål, som udleveres sammen med ekstemporalteksten.

Den samme ekstemporaltekst kan danne grundlag for flere forskellige sæt spørgsmål til det opgivne pensum.

Eleven må til begge opgaver gøre notater, som sammen med ekstemporalteksten kan anvendes under eksaminationen. Der gives 30 minutters forberedelsestid.

2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens. Eleven refererer og kommenterer indholdet på spansk i samtale med læreren.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster.

Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, der er af ca. 2 minutters varighed, udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Spansk, niveau V, hhx

Pensum:

Eksamenspensum: 130 ns, heraf min. 50/max. 75 ns skønlitteratur, samt den afleverede, sammenfattende skriftlige opgave.

For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning, kan pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10%.

Eksamensform:

1. a. Indholdet af en spansk ekstemporaltekst på ca. 400 ord refereres og kommenteres på spansk.

b. Eleven relaterer teksten til et eller flere emner i det opgivne pensum ud fra et antal spørgsmål, som udleveres sammen med ekstemporalteksten. Den samme ekstemporaltekst kan danne grundlag for flere forskellige sæt spørgsmål til det opgivne pensum.

c. Eleven redegør i samtale med læreren for hovedtrækkene i det afleverede projekt, der har følgende omfang: Enkeltmandsprojekt: 2 - 5 maskinskrevne A4 ark. 2-mandsprojekt: 3 - 7 maskinskrevne A4 ark. 3 - 4 mandsprojekt: 5 - 10 maskinskrevne A4 ark.

Eleven må til begge opgaver gøre notater, som sammen med ekstemporalteksten kan anvendes under eksaminationen. Der gives 40 minutters forberedelsestid.

2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens.

a. Eleven giver et kort referat af indholdet på spansk.

b. Indholdet af lytteøvelsen danner grundlag for en diskussion på spansk.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster.

Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, der er af 2 - 3 minutters varighed, udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Italiensk, niveau I, efg

Pensum:

Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser ect., inden for dagligliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på italiensk.

2. Et skriftligt oplæg til en meget enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på italiensk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Ud fra et billede eller andet visiuelt materiale fra de i undervisningen anvendte læremidler giver eleven i samtale med læreren en beskrivelse af ting og/eller personer.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af 1/2 - 1 minuts varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Italiensk, niveau II, efg

Pensum:

Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser ect., inden for dagligliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på italiensk.

2. Et skriftligt oplæg til en enkel situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold pa dansk.

2. Eleven gennemfører på italiensk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på italiensk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i undervisningen anvendte læremidler.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af ca. 1 minuts varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Italiensk, niveau III, efg og hhx

Pensum:

Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, lytteøvelser ect., inden for dagligliv, samfundsliv og erhvervsliv.

Eksamensform:

Forberedelse:

1. En for eleven ukendt lyttetekst på lyd- eller videobånd, som læreren har forsynet med en kort skriftlig introduktion på italiensk.

2. Et skriftligt oplæg til en situativ dialog, affattet på dansk.

Til pkt. 1. og 2. gives 20 min. forberedelsestid. Eleven må gøre notater i stikord under forberedelsen. Disse notater og oplæg til dialog må anvendes under eksaminationen.

Eksamination:

1. Eleven refererer lyttetekstens indhold på dansk.

2. Eleven gennemfører på italiensk den situative dialog med læreren. Under dialogen inddrages en eller flere dele af lytteteksten.

3. Der samtales på italiensk på grundlag af eksamenspensum med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. Eleven skal referere og beskrive.

Hjælpemidler:

Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Øvrige bemærkninger:

8 dialoger og 8 båndsekvenser.

Båndsekvenserne, der er af ca. 1 - 2 minutters varighed, samt oplæg til situative dialoger udvælges af faglæreren.

Undervisningfag, niveau og kursus:

Italiensk, niveau IV, hhx

Pensum:

90 ns incl. fælles temamateriale. For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning, kan pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10%.

Eksamensform:

1. a. Indholdet af en italiensk ekstemporaltekst på ca. 300 ord refereres på italiensk.

b. Eleven relaterer teksten til et eller flere emner i det opgivne pensum ud fra et antal spørgsmål, som udleveres sammen med ekstemporalteksten. Den samme ekstemporaltekst kan danne grundlag for flere forskellige sæt spørgsmål til det opgivne pensum.

Eleven må til begge opgaver gøre notater, som sammen med ekstemporalteksten kan anvendes under eksaminationen. Der gives 30 minutters forberedelsestid.

2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på italiensk giver en kort introduktion, afspilles en gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens. Eleven refererer og kommenterer indholdet på italiensk i samtale med læreren.

Hjælpemidler:

Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse medbringes i forberedelseslokalet.

Øvrige bemærkninger:

8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster.

Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, der er af ca. 2 minutters varighed, udvælges af faglæreren.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Afsætning og service, efg

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Butiksfag, hmx

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien. Der eksamineres i læreplanens emner minus

afsnit 6.7 - 6.8 og 6.9. Karakteren fra denne

delprøve vægtes med 80% af den samlede karakter i undervisningsfaget BUTIKSFAG.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Reklame, efg

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Virksomhedslære, efg

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Arbejdsmarkedsforhold, hhx

Eksaminationsgrundlag: Elevopgaver, lærebøger og statistisk materiale m.v.

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Eleven eksamineres såvel i et tilfældigt udtrukket spørgsmål, som i sin sammenfattende opgave. Halvdelen af karakteren gives på grundlag af eksaminationen i denne opgave.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Erhvervsret, hhx

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, lovsamling, pjecer, artikler, domme, dokumenter, cases m.v.

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Samtidshistorie, hhx

Eksaminationsgrundlag: Lærebøger, kildesamlinger, rapporter, pjecer,

avisudklip m.v.

Forberedelsestid: 40 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Alle elever eksamineres over ekstemporaltekster, der udfærdiges af faglæreren. Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Databehandling, hhx

Eksaminationsgrundlag: Større sammenfattende opgave/lærebogsmateriale, noter m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Eksaminationen gennemføres med udgangspunkt i eksamensspørgsmålet og på grundlag af den sammenfattende opgave. Der skal være mulighed for adgang til edb-terminal under eksaminationen. De i læreplanen beskrevne applikationer skal være tilgængelige under eksaminationen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Udenrigshandel, hhx

Eksaminationsgrundlag: Sammenfattende opgave, cases, lærebogsmateriale, stat.mat.

og artikler m.v.

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Eleven eksamineres med udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål. Den udarbejdede sammenfattende opgave skal inddrages i eksaminationen. Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Samfundsøkonomi, hhx

Eksaminationsgrundlag: Lærebøger, statistisk materiale, artikler og andet aktuelt materiale m.v.

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Alle elever eksamineres i bredt formulerede spørgsmål omfattende fagets 3 hovedelementer:

beskrivelse, metode og teori. I tilknytning til

spørgsmålene, som formuleres og udsendes af faglæreren, kan der indgå ukendt materiale i form af

mindre regneopgaver, taleksempler, figurer, korte

artikler o.l. Notater fra forberedelseslokalet må

medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved

eksaminationen. Det er tilladt at anvende det samme

eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag

(jfr. undervisningsministeriets skrivelse af 15.

oktober 1982).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Detailhandel, hhx

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Kreativ reklame, hhx

Eksaminationsgrundlag: Elevprojekter, cases og øvrigt undervisningsmateriale.

Forberedelsestid: 90 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen:

Eksaminationen består af a) analyse af udleveret reklame og b) en case. Der kan være sammenhæng mellem a og b, men der behøver ikke at være det. Der udarbejdes 10 opgaver, hvor der i b-delen skal være eksempler på producentvarer, kortvarige konsumentvarer, langvarige konsumentvarer, serviceydelser og offentlig kommunikation. B-delen skal lægge op til udarbejdelse af roughs i forbindelse med opstilling af dele af en reklameplan.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Iværksætterkursus, hhx

Eksaminationsgrundlag: Div. lærebogsmaterialer, samt evt. elevrapporter.

Forberedelsestid: 20 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Detailhandel, efg

Eksaminationsgrundlag: Teori iflg. læreplan

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Udvidet erhvervsret, enkeltfag

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, lovsamling, piecer, artikler, domme, dokumenter, cases m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Søret, enkeltfag

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, lovsamling, dokumenter, cases m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Speditionslære, enkeltfag

Eksaminationsgrundlag: Toldloven, toldprocedurer, EF-regler, dokumenter m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Edb-programmer og databaser, hhx

Eksaminationsgrundlag: Udarbejdet rapport, lærebogsmateriale, noter m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Tilgang til anvendt maskinel og programmel.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Integreret edb-anvendelse, hhx

Eksaminationsgrundlag: Udarbejdet rapport, lærebogsmateriale, noter m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Tilgang til anvendt maskinel og programmel.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Implementering af edb-systemer, hhx

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, noter, elevrapporter, caseoplæg

Forberedelsestid: 30 minutter (obligatorisk)

Forhold vedr. selve eksamen: Eksaminationen gennemføres med udgangspunkt i eksamensspørgsmålet (caseoplæg).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Erhverv og samfund, efg

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, pjecer, avisudklip, elevrapporter m.v.

Forberedelsestid: 30 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. Eksamineres der i elevrapporter kan max. en trediedel af karakteren henfør til eksaminationen heri. Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. Undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Privatøkonomi I, efg

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, pjecer, elevrapporter m.v.

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Lommeregner og alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Naturfag/biokemi, efg

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, pjecer, elevrapporter m.v.

Forberedelsestid: 15 minutter (obligatorisk)

Hjælpemidler: Lommeregner og alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen. Forhold vedr. selve eksamen: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Dramatik, efg

Forhold vedr. selve eksamen: Der afholdes ikke prøve i dette undervisningsfag.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Datalære, efg

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, noter, elevrapporter m.v.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen: Der skal være mulighed for adgang til edb-terminal under eksaminationen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

EF og internationalt økonomisk samarbejde, hhx

Eksaminationsgrundlag:

Lærebogsmateriale, statistiske materialer, elevrapporter, cases og artikler m.v.

Forberedelsestid:

30 minutter (obligatorisk).

Hjælpemidler: Alle skriftlige og trykte hjælpemidler kan efter faglærerens bestemmelse benyttes under forberedelsen.

Forhold vedr. selve eksamen:

Eleven eksamineres med udgangspunkt i et tilfældigs udtrukket spørgsmål. Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i eksamenslokalet og anvendes under eksaminationen. Eksamineres der i elevrapporter, kan max. en trediedel af karakteren henføres til eksaminationen heri. Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. Undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

SKRIFTLIG EKSAMEN

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Dansk, efg

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger: Opgavesættet rummer valgmulighed mellem flere opgaver, der kan have emnefællesskab.

Den enkelte opgave vil bestå af en tekstforståelsesdel og en friere del, der begge skal løses.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Dansk, hhx 2.år

Prøvens varighed: 5 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger: Opgavesættet vil være samlet om et emne (tema) og vil bestå af opgaver/delopgaver med valgmulighed.

Den enkelte opgave vil bestå af en tekstanalysedel og en friere del, der begge skal løses.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Engelsk, niveau II, efg og hmx, gruppe II (100 timer)

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

På grundlag af støttemateriale i form af en engelsk tekst (ca. 300 ord)

1. besvares på engelsk 3-4 spørgsmål i relation til teksten.

2. udarbejdes oversættelse fra dansk til engelsk af forretningsbrev

(ca. 125 ord).

3. løses en opgave i friere formulering.

Opgaven har temamæssig sammenhæng.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Engelsk, niveau III, efg, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

Spørgsmål og opgaver i tilknytning til en autentisk sagprosatekst (ca. 500 ord)

1. Tre forståelsesspørgsmål på engelsk.

2. Et kommenteringsspørgsmål på engelsk.

3. Oversættelse fra dansk til engelsk af et forretningsbrev

(ca. 175 ord).

Opgaven har temamæssig sammenhæng.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Engelsk, gruppe III (100 timer), hmx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

På grundlag af støttemateriale i form af en engelsk tekst (ca. 350 ord)

1. besvares på engelsk 3-4 spørgsmål i relation til teksten.

2. udarbejdes oversættelse fra dansk til engelsk af forretningsbrev (ca. 175 ord).

3. løses en opgave i friere formulering.

Opgaven har temamæssig sammenhæng.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Engelsk, niveau IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

Spørgsmål og opgaver i tilknytning til en autentisk sagprosatekst med erhvervsrelateret indhold (ca. 600 ord).

1. a) 1-2 forståelsesspørgsmål på engelsk.

 • b) 1-2 kommenteringsspørgsmål på engelsk.

2. Skriftlig opgave på basis af stikord og/eller kort tekstoplæg på engelsk (brev, memo, artikel eller rapport).

3. Oversættelse af et forretningsbrev fra dansk til engelsk (ca. 175 ord).

Opgaven har temamæssig sammenhæng.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Engelsk, niveau V, hhx

Prøvens varighed: 5 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

Opgaver i tilknytning til en autentisk sagprosatekst med erhvervsrelateret indhold (ca. 1000 ord).

1. Resume på dansk (ca. 200 ord).

2. Et eller flere brede, centrale kommenteringsspørgsmål på engelsk.

3. På grundlag af en række oplysninger på dansk udfærdiges et memorandum,

meddelelse, manuskript, brev, annonce, artikel eller lignende på engelsk.

Opgaven har temamæssig sammenhæng.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Tysk, niveau II, efg og hmx, gruppe II (100 timer)

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På baggrund af en let sagprosatekst på 3-400 ord (jvf. læreplanen under: Indhold) løses en opgave i tekstforståelse.

2. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på 50-60 ord på basis af den tyske sagprosatekst (retroversion).

3. Udarbejdelse af et tysk handelsbrev på grundlag af en dansk disposition i stikord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Tysk, niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer)

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På baggrund af en tysk sagprosatekst på 5-600 ord (jvf. læreplanens pkt.f) løses en opgave i tekstforståelse.

2. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på 75-100 ord på basis af den tyske sagprosatekst (retroversion).

3. Udarbejdelse af et tysk handelsbrev på grundlag af en dansk disposition i stikord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Tysk, niveau IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på ca. 100 ord på basis af en tysk tekst på 3-400 ord.

2. Selvstændig og fyldig besvarelse på tysk af 2 spørgsmål i tilknytning til ovennævnte tyske tekst.

3. Selvstændig og fyldig besvarelse på tysk af et tysk handelsbrev på grundlag af en på dansk affattet disposition i stikordsform.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Tysk, niveau V, hhx

Prøvens varighed: 5 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en evervssags akter, affattet på tysk, skriver eleven på tysk et resume, samt nogle kommentarer.

Instruktioner herom til eleven gives på dansk.

2. På grundlag af samme sags akter skiver eleven et brev på tysk som afslutning eller videreførelse af sagen.

Instrukser herom til eleven gives på dansk.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Fransk, niveau II, efg og hmx, gruppe II (100 timer)

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

På grundlag af en let fransk tekst (ca. 1 normalside)

1. Løses en opgave i tekstforståelse.

2. Besvares på fransk 4-5 spørgsmål.

3. Oversættes en meget enkelt dansk tekst på 20-30 ord. Den danske tekst har kun sproglig og ingen direkte overførbar sammenhæng med den franske tekst.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Fransk, niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer)

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en fransk tekst (fiktiv eller non-fiktiv) på 1 1/2-2 ns. løses en opgave i tekstforståelse.

2. I relation til ovennævnte tekst besvares på fransk 8-10 spørgsmål, som er affattet på fransk.

3. Oversættelse fra dansk til fransk af en ukompliceret kommerciel meddelelse på ca. 120 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Fransk, niveau IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en ukompliceret fransk sagprosatekst på ca. 2 ns. oversættes en tekst fra dansk til fransk på ca. 150 ord.

2. Besvarelse af 3-4 spørgsmål på fransk i tilknytning til ovennævnte sagprosatekst.

3. Oversættelse fra dansk til fransk af en kommerciel meddelelse på ca. 120 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Fransk, niveau V, hhx

Prøvens varighed: 5 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en fransk sagprosatekst på ca. 2 ns. oversættes en tekst fra dansk til fransk (ca. 150 danske ord).

2. Selvstændig og fyldig besvarelse på fransk af 3-4 spørgsmål i tilknytning til ovennævnte sagprosatekst.

3. På grundlag af et fransk oplæg med udførlige danske instruktioner udarbejdes en kommerciel meddelelse på fransk.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Spansk, niveau II, efg og hhx, samt hmx, gruppe II (100 timer)

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en spansk tekst (ca. 300 ord) løses en opgave i læseforståelse.

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til spansk en tekst på ca. 80 ord.

3. På grundlag af billedmateriale besvares et antal spørgsmål på spansk.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Spansk, niveau III, efg og hhx, samt hmx, gruppe III (100 timer)

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgler til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en spansk tekst løses en opgave i læseforståelse. 2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til spansk en tekst på ca. 100 ord.

3. Med støtte i en spansk tekst udarbejdes en ukompliceret kommerciel meddelse på spansk på grundlag af et oplæg på dansk.

Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 400 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Spansk, niveau IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en spansk tekst løses en opgave i

- læseforståelse

- kommentering

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til spansk en tekst på ca. 125 ord.

3. Med støtte i en spansk tekst udarbejdes en ukompliceret kommerciel meddelelse på spansk på grundlag af et oplæg på dansk.

Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 500 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Spansk, niveau V, hhx

Prøvens varighed: 5 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgler til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en samfunds- eller erhvervsrelateret spansk tekst løses en opgave i:

- læseforståelse

- kommentering

- fri formulering

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til spansk en tekst på ca. 150 ord.

3. På grundlag af et oplæg på spansk og/eller dansk udarbejdes en ukompliceret kommerciel meddelelse på spansk.

Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 600 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Italiensk, niveau II, efg

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en italiensk tekst (ca. 300 ord) løses en opgave i læseforståelse.

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til italiensk en tekst på ca. 80 ord.

3. På grundlag af billedmateriale besvares et antal spørgsmål på italiensk.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Italiensk, niveau III, efg og hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en italiensk tekst løses en opgave i læseforståelse.

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til italiensk en tekst på ca. 100 ord.

3. Med støtte i en italiensk tekst udarbejdes en ukompliceret kommerciel meddelelse på italiensk på grundlag af et oplæg på dansk.

Det samlede italienske tekstmateriale er på ca. 400 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Italiensk, niveau IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret A4 ark

Tilladte hjælpemidler: Alle ordbøger, gloselister og nøgle til verber.

Særlige bemærkninger:

1. På grundlag af en italiensk tekst løses en opgave i læseforståelse.

2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til italiensk en tekst på ca. 125 ord.

3. Med støtte i en italiensk tekst udarbejdes en ukompliceret kommerciel meddelelse på italiensk på grundlag af et oplæg på dansk.

Det samlede italienske tekstmateriale er på ca. 500 ord.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Regnskab, enkeltfag

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Kontokort, konteringsark, kontoskitseark, udvidet kasserapport med modposteringskolonne, regnskabsark til resultatopgørelse, regnskabsark til balance i folioform, langternet, kvadreret og linieret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Kontoplan-struktur, kontoplan, formelsamling fra læreplan.

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Økonomi og regnskab, efg

Regning og regnskab, hmx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Kontokort med saldokolonne, konteringsark, udvidet kasserapport med modposteringskolonne, regnskabsark til resultatopgørelse, regnskabsark til balance i folioform, millimeterpapir, langternet, kvadreret og linieret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Kontoplan-struktur, kontoplan, formelsamling fra læreplan.

Særlige bemærkninger: Regnskabsark til resultatopgørelse kan også anvendes til opstilling af kalkulationer.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Regnskabslære/driftøkonomi, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Kontokort, konteringsark, kontoskitseark, udvidet kasserapport med modposteringskolonne, afslutningsskema, regnskabsark til resultatopgørelse, regnskabsark til balance i folioform, langternet, kvadreret og linieret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Kontoplan-struktur, kontoplan, udvidede rentetabeller, formelsamling fra læreplan, årsregnskabsloven, bogføringsloven og bekendtgørelsen hertil.

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Matematik, niveau I, efg

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Kvadreret A4 ark, millimeterpapir.

Tilladte hjælpemidler: Formelsamling for efg, Erlang C.

Særlige bemærkninger: Det forudsættes, at den benyttede fremgangsmåde ved opgavernes løsning meget tydeligt fremgår af besvarelsen, ligesom der lægges vægt på, at løsningerne begrundes og underbygges.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Matematik, niveau IIA/B, III og IV, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Millimeterpapir, kvadreret A4 ark, enkelt logaritmisk papir med 3 dekader, sandsynlighedspapir.

Tilladte hjælpemidler: Udvidede rentetabeller, Matematisk formelsamling for hhx.

For niveau IV yderligere, Matematisk formelsamling for gymnasiet og Erlang S eller Erlang G.

Særlige bemærkninger: Det forudsættes, at den benyttede fremgangsmåde ved opgavernes løsning meget tydeligt fremgår af besvarelsen, ligesom der lægges vægt på, at løsningerne begrundes og underbygges.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

anvendt statistik, efg

Prøvens varighed: 3 timer

Blanketter m.v.: Millimeterpapir, kvadreret A4 ark, enkelt logaritmisk papir med 3 dekader.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Organisation med kommunikation, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Linieret og ulinieret A4 ark, ulinieret A3 ark, slutseddel, faktura, veksel og kreditnota. Endvidere brevblanket, fortsættelsesark og stregpapir, såfremt der benyttes maskinskrivningsblanketter.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige, samt skrivemaskine eller etb-anlæg.

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Afsætningsøkonomi, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Millimeterpapir, kvadreret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Økonomistyring m/u matematik, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Millimeterpapir, kvadreret og linieret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Ekstern økonomiinformation, hhx

Prøvens varighed: 4 timer

Blanketter m.v.: Afslutningsskema, regnskabsark til resultatopgørelse, regnskabsark til balance i folioform, langternet, kvadreret og linieret A4 ark.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige

Særlige bemærkninger: Ingen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Lynskrift med notatteknik, niveau I, efg

Prøvens varighed: 80 min. + pause i 30 min. + 70 min.

Blanketter m.v.: Skriveblok og -redskaber.

Papir til renskrift:

Maskinskrift: Blankt A4 ark

Håndskrift: Linieret papir

Tilladte hjælpemidler: Retskrivningsordbog, Nudansk ordbog.

Særlige bemærkninger:

Diktat af kommercielle, faglige og/eller almindelige tekster.

 

 1. Udlevering af oplysninger vedr. opgaven, 

 som gennemarbejdes                   5 min. 

 2. Diktat: 80 stav./min.                5 min. 

 3. Gennemlæsning af lynskrift (*)           10 min. 

 4. Overførsel af lynskrift til alm. skrift 

 (hånd- eller maskinskrift)              60 min. 

                           ------- 

                            80 min. 

                           ------- 

Renskrift og lynskrift afleveres.

 • (*) Der må ikke foretages rettelser i lynskriften. Det er dog tilladt efter diktat af opgaven med farve at notere enkelte »oversættelser« i lynskriften. Dog skal originallynskriften stadig kunne læses.
   
  
   Pause mellem diktat- og referatopgaven            30 min. 
  
   Referat af en kommerciel, faglig eller almindelig tekst. 
  
   1. Udlevering af oplysninger, som gennemarbejdes       5 min. 
  
   2. Oplæsning af teksten: 120 stav./min. med 
  
   notattagning i lynskrift                   5 min. 
  
   3. På grundlag af notaterne i lynskrift laves der et 
  
   referat af den oplæste tekst i almindelig skrift (hånd- 
  
   eller maskinskrift). 
  
   Referat og notater afleveres.                60 min. 
  
                                 ------- 
  
                                 70 min. 
  
                                 ------- 
  
  

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Lynskrift med notatteknik, niveau I og II, enkeltfag

Prøvens varighed: 100 min. + pause i 30 min. + 70 min.

Blanketter m.v.: Skriveblok og -redskaber.

Papir til renskrift:

Maskinskrift: Blankt A4 ark

Håndskrift: Linieret papir

Tilladte hjælpemidler: Retskrivningsordbog, Nudansk ordbog.

Særlige bemærkninger:

Diktat af kommercielle, faglige og/eller almindelige tekster.

 

 1. Udlevering af oplysninger vedr. niveau I, 

  som gennemarbejdes                   5 min. 

 2. Diktat: 80 stav./min.                  5 min. 

 3. Gennemlæsning af lynskrift (*)             10 min. 

 4. Udlevering af oplysninger vedr. niveau II, 

  som gennemarbejdes. 

  Lynskrift og notater vedr. niveau I lægges til side   5 min. 

 5. Diktat: 100 stav./min.                 5 min. 

 6. Gennemlæsning af lynskrift (*)             10 min. 

 7. Overførsel af den ene lynskrift til alm. skrift 

  (hånd- eller maskinskrift) niveau I eller II (**)   60 min. 

                             ------- 

                             100 min. 

 • (*) Der må ikke foretages rettelser i lynskriften. Det er dog tilladt efter diktat af opgaven med farve at notere enkelte »oversættelser« i lynskriften. Dog skal originallynskriften stadig kunne læses.
 • (**) Kun den valgte diktats renskrift afleveres, men begge lynskrifter afleveres.

Pause mellem diktat- og referatopgaven 30 min.

Referat af en kommerciel, faglig eller almindelig tekst. Der dikteres i 2 lokaler: Det ene for elever, der har valgt niveau I og det andet for elever, der har valgt niveau II af diktaten.

1. Udlevering af oplysninger, som gennemarbejdes 5 min.

2. Oplæsning af teksterne: 120 stav./min.(niveau I), 150 stav./min. (niveau II) med notattagning i lynskrift 5 min.

3. På grundlag af notaterne i lynskrift laves der et referat af den oplæste tekst i almindelig skrift (hånd- eller maskinskrift).

 

  Referat og notater afleveres.             60 min. 

                             -------- 

                              70 min. 

                             -------- 

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Stenografi, niveau I, efg

Prøvens varighed: 80 minutter

Blanketter m.v.: Brevblanket i henhold til DS 913, stenogramblok.

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine, retskrivningsordbog, fremmedordbog.

Særlige bemærkninger:

Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men ikke ny linie.

 

 1. Udlevering af oplysninger, som gennemarbejdes    5 min. 

 2. Diktat: 80 stavelser i               4 min. 

 3. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 4. Overførsel af stenogram til maskinskrift      61 min. 

                           ------- 

                            80 min. 

                           ------- 

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Stenografi, niveau II og III, enkeltfag

Prøvens varighed: 115 minutter

Blanketter m.v.: Brevblanket i henhold til DS 913, stenogramblok.

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine, retskrivningsordbog, fremmedordbog.

Særlige bemærkninger:

Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men ikke ny linie.

 

 1. Udlevering af oplysninger vedr. niveau II, som 

  gennemarbejdes                   5 min. 

 2. Diktat: 100 stavelser i               5 min. 

 3. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 4. Udlevering af oplysninger vedr. niveau III, som 

  gennemarbejdes: 

  stenogram og notater vedr. niveau II lægges 

  til side                      5 min. 

 5. Diktat: 120 stavelser i               5 min. 

 6. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 7. Overførsel af stenogram til maskinskrift 

  niveau II eller niveau III             75 min. 

                           ------- 

                           115 min. 

                           ------- 

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Stenografi, niveau III og IV, enkeltfag

Prøvens varighed: 115 minutter

Blanketter m.v.: Brevblanket i henhold til DS 913, stenogramblok.

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine, retskrivningsordbog, fremmedordbog.

Særlige bemærkninger:

 

 Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men ikke ny linie. 

 1. Udlevering af oplysninger vedr. niveau III, som 

  gennemarbejdes                   5 min. 

 2. Diktat: 120 stavelser i               5 min. 

 3. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 4. Udlevering af oplysninger vedr. niveau IV, som 

  gennemarbejdes: 

  stenogram og notater vedr. niveau III lægges 

  til side                      5 min. 

 5. Diktat: 140 stavelser i               5 min. 

 6. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 7. Overførsel af stenogram til maskinskrift niveau 

  III eller niveau IV                75 min. 

                           ------- 

                           115 min. 

                           ------- 

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Stenografi med medicinske fagudtryk, niveau II og III, enkeltfag

Prøvens varighed: 115 minutter

Blanketter m.v.: Blankt A4 ark, stenogramblok, standardjournalkontinuation

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine, retskrivningsordbog, fremmedordbog, klinisk ordbog, diagnoselatin.

Særlige bemærkninger:

Diktat af journaltekst/korrespondance - der dikteres punktum og kolon, men ikke ny linie.

 

 1. Udlevering af oplysninger vedr. niveau II, som 

  gennemarbejdes                   5 min. 

 2. Diktat: 100 stavelser i               5 min. 

 3. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 4. Udlevering af oplysninger vedr. niveau III, som 

  gennemarbejdes: 

  stenogram og notater vedr. niveau II lægges 

  til side                      5 min. 

 5. Diktat: 120 stavelser i               5 min. 

 6. Gennemarbejdning af stenogram           10 min. 

 7. Overførsel af stenogram til maskinskrift 

  niveau II eller niveau III             75 min. 

                           ------- 

                           115 min. 

                           ------- 

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Maskinskrivning, etb og kommunikation, efg og hmx

Prøvens varighed: Skrivemaskine: 3 1/2 time

Skrivemaskine med lagerfunktion og etb-anlæg: 3 timer

Blanketter m.v.: adressekort, blankt A4 ark (fortsættelsesark), brevblanket DS 913, brevcheck, check, faktura, kladdepapir, kreditnota, krydsrudeblanket, ordre/rekvisition, ordrebekræftelse

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine og etb-anlæg (må ikke benyttes de første 30 minutter). Alle hjælpemidler. Korrektionsmidler: »»cover-up«», »»lift-off«», »»viskeblyant«».

Særlige bemærkninger:

De blanketter, der er angivet på opgaven, udleveres ved prøvens begyndelse.

Opgavesættet består af:

Praktisk prøve:

Konceptopgave:

Redigering og skrivning af brev(e)/blanketter efter forelagt koncept (1200-1400 bruttoanslag). Mindst en af delopgaverne skal være handelsbrev.

Sagsbehandling: Selvstændig formulering og renskrivning af brev(e)/blanketter vedr. ukompliceret sagsbehandling. I forbindelse hermed stilles tillægsspørgsmål teoretisk prøve). Disse spørgsmål besvares på opgavesættet med håndskrift. Opgaven i sagsbehandling foregår i samme virksomhed.

Hver udskrift skal være forsynet med elevens navn. Tilsynsførende må ikke udlevere udskrifter uden navn til eleven.

Elevens elektroniske kladde (lagring) opbevares i henhold til gældende regler om kladde.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Maskinskrivning med etb, niveau I, enkeltfag

Prøvens varighed:

 

 Skrivemaskine:            Redigering   15 min. 

                    Renskrivning  50 min. 

                           ------- 

                            65 min. 

                           ------- 

 Skrivemaskine med lagerfunktioner og etb-anlæg: 

                    Redigering   15 min. 

                    Renskrivning  40 min. 

                           ------- 

                            55 min. 

                           ------- 

Blanketter m.v.: kladdepapir, brevark DS 913, blankt A4 ark, brevcheck, faktura, rekvisition/ordre

Tilladte hjælpemidler: Skrivemaskine og etb-anlæg (må ikke benyttes i redigeringstiden). De på opgavesættet angivne blanketter skal udleveres ved prøvens begyndelse. Alle hjælpemidler. Korrektionsmidler: »»cover-up«», »»lift-off«», »»viskeblyant«».

Særlige bemærkninger:

 

                         Bruttoanslag 

 Handelsbrev                   ca.   800 

 en eller flere opgaver inden for det øvrige 

 pensum på i alt                 ca.   600 

                         ----------- 

 Total                      ca.   1400 

                         ----------- 

Hver udskrift skal være forsynet med elevens navn. Tilsynsførende må ikke udlevere udskrifter uden navn til eleven.

Elevens elektroniske kladde (lagring) opbevares i henhold til gældende regler om kladde.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Maskinskrivning med etb, niveau II, efg og hhx (1-årigt)

Prøvens varighed: Som niveau I

Blanketter m.v.: Som niveau I + ordrebekræftelse

Tilladte hjælpemidler: Som niveau I

Særlige bemærkninger:

 

                         Bruttoanslag 

 Handelsbrev                   ca.   1000 

 en eller flere opgaver inden for det øvrige 

 pensum på i alt                 ca.   800 

                         ----------- 

 Total                      ca.   1800 

                         ----------- 

Hver udskrift skal være forsynet med elevens navn. Tilsynsførende må ikke udlevere udskrifter uden navn til eleven.

Elevens elektroniske kladde (lagring) opbevares i henhold til gældende regler om kladde.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Maskinskrivning med etb, niveau III, enkeltfag

Prøvens varighed: Som niveau I

Blanketter m.v.: Som niveau II + kreditnota

Tilladte hjælpemidler: Som niveau I

Særlige bemærkninger:

 

                         Bruttoanslag 

 Handelsbrev                   ca.   1200 

 en eller flere opgaver inden for det øvrige 

 pensum på i alt                 ca.   1000 

                         ----------- 

 Total                      ca.   2200 

                         ----------- 

 eller 

 Handelsbrev                   ca.   1400 

 en eller flere opgaver inden for det øvrige 

 pensum på i alt                 ca.   800 

                         ----------- 

 Total                      ca.   2200 

                         ----------- 

Hver udskrift skal være forsynet med elevens navn. Tilsynsførende må ikke udlevere udskrifter uden navn til eleven.

Elevens elektroniske kladde (lagring) opbevares i henhold til gældende regler om kladde.

PRAKTISK PRØVE

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Datalære, hmx

Eksaminationsgrundlag:

Lærebogsmateriale, noter, elevrapporter m.v.

Forberedelsestid:

Ingen

Forhold vedr. selve eksamen:

Faglæreren sender eksamensspørgsmål til censor ca. en uge før eksamen. Der skal være adgang til edb-terminal under eksaminationen.

Undervisningsfag, niveau og kursus:

Specielle mikrodatamatbaserede edb-anvendelser, efg

Eksaminationsgrundlag: Lærebogsmateriale, noter m.v., samt være en af eksaminanden individuelt eller gruppevis udarbejdet sammenfattende opgave.

Forberedelsestid: Ingen

Forhold vedr. selve eksamen:

Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende teorien. Faglæreren sender eksamensspørgsmål til censor ca. en uge før eksamen. Edb-terminal anvendes i en del af eksaminationstiden.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Butiksfag, hmx

Prøvens varighed: 60 minutter

Blanketter m.v.: Skiltekarton i størrelserne A4 og A3,

Skrivemateriale, Fiberskrivere

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler tilladt, incl. elevernes arbejdsmapper.

Særlige bemærkninger:

Der eksamineres i læreplanens afsnit 6.7 - 6.8 og 6.9. Karakteren fra denne prøve vægtes med 20% af den samlede karakter i undervisningsfaget BUTIKSFAG.

Undervisningsfag niveau og kursus.

Dekoration I, efg

Prøvens varighed:

5 timer fordelt på 2 delprøver.

1. delprøve:

1 time teori og 1 time skilteskrivning.

2. delprøve:

3 timer vareopstilling med skilte påsat varerne i passende antal og størrelse samt evtl. producentskilte svarende til varerne.

Blanketter m.v.:

Skiltekarton i størrelserne A7, A6, A5, A4, 1/2 A7, 1/2 A6, 1/2 A5, 1/2 A4. Skrivemateriale, fiberskrivere, linieret A4 ark, ulinieret A4 ark, plakatfarver, pensler, almindeligt dekorationværktøj.

Tilladte hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt, incl. elevernes arbejdsmapper.

Særlige bemærkninger:

Der holdes 5 min. pause mellem løsningen af teoriopgaven og udførelsen af skilteskrivningen. Mellem 1. og 2. delprøve skal der være mindst 25 min. pause. Opgaverne til 2. delprøve udleveres umiddelbart ved delprøvens begyndelse. Kun de fra direktoratet tilsendte opgaver må benyttes til delprøverne. Skolerne må om nødvendigt kopiere de tilsendte opgaver, så antallet af opgaver er mindst 25% større end antallet af elever. Eleverne udtrækker enkeltvis deres opgave, og skriver straks efter udtrækningen navn på opgaven, der vedlægges det udførte arbejde. Eleverne skal selv vælge i hvilket vindue eller på hvilket salgsbord deres vareopstilling skal arrangeres. De vinduer og salgsborde, eleverne skal arrangere vareopstillinger på, skal ved prøvens begyndelse være helt ryddede for varer, podier, skilte og staffage. Dekorationslæreren må ikke opholde sig i eksamneslokalet under prøverne. Eksamenslokalet skal være aflåst indtil bedømmelsen finder sted. Elevernes arbejdsmapper skal vedlægges de færdige vareopstillinger.

Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. ved fastsættelsen af karakteren indgår den teoretiske opgave med 25%, udførelsen af skilte med 25% og vareopstillingen med 50%.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Dekoration, niveau II, enkeltfag

Prøvens varighed:

2 x 8 timer fordelt på 2 delprøver.

1. delprøve:

3 timers forberedelse til 2. delprøve.

2. delprøve:

Resterende 5 timer den første dag med forberedelse til 2. delprøve samt 8 timer til udførelse af et vindue med tekst- og prisskilte.

Blanketter m.v.:

Skiltekarton i anvendte størrelser, skrivematerialer, fiberskrivere, linieret A4 ark, kvadreret A4 ark, farver, pensler, almindeligt dekorationværktøj, dekorationsmateriale.

Tilladte hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

Særlige bemærkninger:

Der skal være mindst en dag mellem første og anden dag for at give eleverne mulighed for at fremskaffe eventuelle materialer.

Angående 1. delprøve: Prøven består af 3 timers planlægning af vinduespyntning med skitsetegning og udarbejdelse af rekvisition,, begge dele i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar afleveres ved prøvens afslutning. Det andet eksemplar beholdes af eleven og vedlægges det færdige vindue. Der holdes en halv times pause inden prøvens fortsættelse med forberedelsen af vinduespyntningen. Dette omfatter alt undtagen at pynte vinduet.

Angående 2. delprøve: Tekst- og prisskilte kan være udført i serigrafi og/ eller tekstmaskine. Eleverne skal til prøven fremlægge de i kurset fremstillede arbejdsmapper, samt egne fremstillede skilte.

Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. Karakteren gives for pyntning af vindue. Elevernes skitsetegninger og rekvisitioner fra 1. delprøve udleveres til censor før bedømmelsen.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Dekoration, niveau III, enkeltfag

Prøvens varighed:

3 x 8 timer fordelt på 3 delprøver, hver på 8 timer.

1. delprøve: 3 timers teori, 5 timers skiltearbejde.

2. delprøve: 3 timer: Vinduesopgave udleveres i en af eleven valgt branche, skitsetegning og udarbejdelse af rekvisitionsskitse og rekvisition i 2 eksemplarer, hvoraf det ene sæt opbevares forseglet efter denne prøves forløb.

5 timer: Udarbejdelse af de i skitsen anvendte materialer.

3. delprøve: Udførelse af vinduet med ide og varer samt håndskrevne prisskilte (pensel).

Blanketter m.v.:

Skiltekarton i anvendte størrelser, skrivematerialer, fiberskrivere, linieret A4 ark, kvadreret A4 ark, farver, pensler, almindeligt dekorationværktøj, dekorationsmateriale.

Tilladte hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

Særlige bemærkninger:

1. og 2. delprøve kan afholdes på 2 efter hinanden følgende hverdage. For at give eleven mulighed for at fremskaffe eventuelle materialer til 3. delprøve, skal der være mindst 3 hverdage mellem 2. og 3. delprøve. Teoriprøven tilsendes censor til bedømmelse. Eleverne skal til prøven fremlægge de i kurset fremstillede arbejdsmapper samt egne fremstillede skilte, serigrafi og modelvinduer.

Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 3 delprøver, der indgår med følgende vægt: Den teoretiske opgave 25%, udførelsen af skilte med 25% og pyntning af vindue med 50%. For at bestå prøven skal der opnås mindst karakteren 6 i hver af delprøverne.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Dekoration, niveau IV, enkeltfag

Prøvens varighed:

2 x 5 timer fordelt på 2 delprøver samt 1 mundtlig prøve.

1. delprøve: 5 timer. Udarbejdelse af skitser og tegninger i flg. den udleverede opgave.

2. delprøve: 5 timer. Rentegning og fremstilling af modeller.

Mundtlig prøve: Mundtlig præsentation af opgaven, ca. 1 time pr. elev.

Blanketter m.v.:

Prøven afholdes i det normale lokale, således at relevante materialer er til elevens rådighed.

Tilladte hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

Særlige bemærkninger:

Der skal være mindst 1 dag mellem 1. og 2. delprøve til indsamling af prøver, materialer, oplysninger f.eks. gennem studiebesøg. Der skal være 1/2 times pause under 1. og 2. delprøve.

1. delprøve: De af eleverne udarbejdede tegninger og rekvisitioner afleveres ved prøvens afslutning. Eleverne beholder 1 kopi af rekvisitionen.

2. delprøve: Tegninger afleveres til eleverne. Inden afleveringen tages 1 kopi, der sammen med rekvisitionen, skal afleveres til censor. Efter prøvens afslutning skal alt afleveres, incl. de af eleverne medbragte prøver m.v.

Mundtlig prøve: Censor kontrollerer overensstemmelsen mellem elevernes arbejde på 1. og 2. delprøve. Prøven skal give eleverne mulighed for at redegøre for de ideer, der ligger bag det udførte arbejde. Samtidig hermed kan samtalen give eksaminator og censor mulighed for at vurdere elevernes viden.

Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Elektronisk tekstbehandling (etb), efg

Prøvens varighed:

80 minutter fordelt således:

Forberedelse og praktisk prøve i 1 time:

Praktisk prøve (opgave A), redigering, indskrivning, lagring og udskrivning af opgave(r) på etb-anlæg efter forelagt koncept.

Forberedelse af (opgave B), redigeringsopgave af lagret tekst ved etb-skærm. Eleven må foretage notater, men selve redigeringen foregår ved den efterfølgende eksamination.

Eksamination 20 minutter: (opgave B), redigeringsopgave af lagret tekst ved etb-skærm.

Dersom eleven ønsker det, skal eleven i forbindelse med eksaminationen have mulighed for at beskrive den anvendte fremgangsmåde ved løsning af den praktiske prøve.

Blanketter m.v.:

Kladdepapir, blankt A4 papir, fortrykt blanket i en af følgende former: enkelt ark, endeløse baner.

Forhåndslagret etb-maske til følgende blanketter: brevblanket, ordre/rekvisition, ordrebekræftelse.

De til løsning af opgaven nødvendige blanketter udleveres ved prøvens begyndelse.

Tilladte hjælpemidler:

Den 1. time: Alle skriftlige hjælpemidler.

Den efterfølgende eksamination: Eleven må medbringe sine notater, jf. pkt. 1 under »»Særlige bemærkninger«».

Desuden: etb-anlæg (ublændet tastatur), udskriveenhed, funktionsoversigt, »»quick-reference«».

Særlige bemærkninger:

Eleven trækker et opgavesæt, jf. BILAG A.

Opgave A: praktisk prøve.

Opgave B: redigeringsopgave ved skærm.

Opgavesættet udsendes fra direktoratet. Opgavesættet skal makuleres efter prøven.

 • 1) Eleven må foretage notater under forberedelsestiden. Disse må medbringes til den efterfølgende eksamination.
 • 2) Den praktiske prøve udskrives i det anførte antal eksemplarer, som medbringes til den efterfølgende eksamination og afleveres til lærer og censor.
 • 3) Dokumenterne lagres således: elevkode, som skolen tildeler eleven ved prøvens start, efterfulgt af det opgivne dokumentnavn.
 • 4) Ved skrivning af en fortrykt blanket skal eleven anvende en forhåndslagret etb-maske til udfyldning på skærmen. Udskrivningen kan foretages enten på blankt A4 papir eller på fortrykt blanket. Ved udskrivning på blankt A4 papir skal ledeteksterne udskrives.
 • 5) Ved bedømmelse lægges der stor vægt på: Ved den praktiske prøve: selve produktet (opstilling, korrekt skrivemåde, helhedsindtrykket af besvarelsen). Ved redigeringsopgaven: den anvendte fremgangsmåde (rationel anvendelse af etb-programmel hhv. -maskinel).
 • 6) Der gives 1 karakter for præstationen af hele opgavesættet, jf. BILAG A.
 • 7) Praktiske forhold vedr. afviklingen af prøven, jf. BILAG A.

Undervisningsfag, niveau og kursus.

Elektronisk informationsbehandling (eib), hhx

Eksaminationsgrundlag: Elevens besvarelse af case, udsendt af direktoratet

Hjælpemidler: Alle

Forberedelse: Case: 4 uger i undervisningtiden.

Forberedelse: 30 minutter (obligatorisk)

Eksamination: 30 minutter.

Forhold vedr. selve eksamen: Eksaminationen gennemføres med udgangspunkt i eksamensspørgsmålet og på grundlag af case-besvarelsen. Der skal være adgang til edb-terminal. Jf. i øvrigt BILAG B.

BILAG A

Afvikling af eksamen i etb.

Et opgavesæt består af 2 delopgaver: A og B.

I forberedelseslokalet (60 minutter).

Eksaminanderne skal være under tilsyn af 2 tilsynsførende, hvoraf en skal være edb-kyndig.

Hvert 20. minut starter en eksaminand i forberedelseslokalet.

Eksaminanden skal opholde sig 60 minutter i forberedelseslokalet.

1. Opgave A udleveres ved prøvens begyndelse.

Løsningstid til opgave A:

Maks. 50 minutter.

Eksaminanden løser opgaven på etb-anlæg. Dokumenterne kan løbende lagres og udskrives i eksaminationstiden. Dersom lagring og udskrivning ikke er sket inden eksaminationstidens udløb, kan eksaminanden umiddelbart efter delprøvens afslutning lagre og udskrive opgaven en gang. Udskrifterne udleveres straks til eksaminanden af den tilsynsførende.

Lagring:

Lagring af opgave A må foretages enten på disk eller på diskette, afhængig af hvad der er teknisk gennemførligt.

Dokumentnavn: Den elevkode, som skolen tildeler eleven ved prøvens begyndelse, efterfulgt af det opgivne dokumentnavn.

2. Når eksaminanden er færdig med opgave A, eller efter maks. 50 minutter, udleverer den tilsynsførende opgave B. Eksaminanden beholder sine udskrifter af opgave A. Der må ikke foretages notater på de udskrifter, der afleveres til bedømmelse.

Etb-anlæg må ikke benyttes. Eksaminanden flytter til bord i normal højde.

Forberedelsestid til opgave B:

Det resterende antal minutter op til 60 minutter.

I eksaminationslokalet (20 minutter).

Hvert 20. minut starter en eksaminand i eksaminationslokalet.

Efter 60 minutter i forberedelseslokalet eksamineres eksaminanden i eksaminationslokalet.

Udskrifter af opgave A medbringes i det i opgave A anførte antal eksemplarer. Hvis opgave A er lagret på diskette, skal disketten medbringes.

Eksaminationstid af opgave B:

Redigering ved skærm (inkl. votering) maks. 20 minutter. Hvis eksaminanden ikke ønsker den elektroniske kladde (lagring) af opgave A bedømt, sletter eksaminator denne umiddelbart efter afslutning af den enkelte eksamination. I modsat fald skal elevbesvarelser umiddelbart efter afslutning af den enkelte eksamination flyttes til et område, som eksaminanderne ikke har adgang til og opbevares i henhold til gældende regler om kladde.

Bedømmelse.

Opgave A:

Der gennemføres telefoncensur eftergældende regler for skriftlig censur.

Der gives en karakter.

Opgave B:

Efter eksamination af opgave B foretages votering med efterfølgende karaktergivning efter gældende regler for mundtlig censur.

Der gives en karakter.

Endelig bedømmelse: Der gives en fælles karakter på eksamensbeviset som et gennemsnit af karakteren for opgave A og karakteren for opgave B. Denne karakter meddeles eksaminanden.

Praktiske forhold.

I forberedelseslokalet skal der være:

- 3 terminalarbejdspladser.

- 1 udskriveenhed.

- mulighed for at lagre på disk eller diskette.

- bord i normal højde.

I eksaminationslokalet skal der mindst være:

- 1 terminalarbejdsplads.

- 1 udskriveenhed (evt. skærmudskrivning).

- mulighed for på skærmen at læse elevens besvarelse af

opgave A.

Printer og diskettestation kan af tekniske grunde ikke være fælles for forberedelses- og eksaminationslokale.

Eksempel på tidsmæssig afvikling.

 

 --------------------------------------------------------------- 

 I forberedelseslokalet          I eksaminationslokalet 

                      Eksamination af 

            Forberedelse af  opgave B 

 Opgave A        opgave B      inkl. votering 

 --------------------------------------------------------------- 

 08.00-08.50      08.50-09.00    09.00-09.20 

 08.20-09.10      09.10-09.20    09.20-09.40 

 08.40-09-30      09.30-09.40    09.40-10.00 

 09.00-09.50      09.50-10.00    10.00-10.20 

 09.20-10.10      10.10-10.20    10.20-10.40 

 osv.          osv.        osv. 

 --------------------------------------------------------------- 

Eksamensopgaver.

Opgaverne er pakket således:

1 kuvert med:

x-antal A-opgaver.

Eleverne trækker en opgave.

1 kuvert med:

x-antal B-opgaver.

Denne kuvert udleveres til de tilsynsførende, som udleverer opgaven således:

enten når eleven har afsluttet A-opgaven.

eller når løsningstiden for A-opgaven er udløbet, dvs.

efter maks. 50 minutter.

Den udleverede B-opgave skal nummermæssigt svare til A-opgaven, fx: A-opgave nr. 2021 og B-opgave nr. 2021.

1 kuvert med: x-antal A- og B-opgaver.

Kuverten er mærket med ordet »Censoreksemplarer«.

1 kuvert med:

x-antal A- og B-opgaver.

Kuverten er mærket med ordet »Lærereksemplarer«.

Eksaminator og censor gennemgår opgaverne, medens den første eksaminand forbereder sig.

Eleverne må ikke tage opgaver/udskrifter/notater med ud af eksamenslokalerne.

Hver dag, når eksamen er afviklet, afleverer eksaminator samtlige opgaver fra de tilsynsførende og fra eleverne til skolens kontor, hvor opgaverne makuleres.

Lærer- og censoreksemplarerne afleveres til de respektive hjemskoler, når censur af opgave A er tilendebragt. Derefter makulerer hjemskolerne disse eksemplarer.

BILAG B

Eksamen

Elektronisk informationsbehandling

Praktisk prøve.

- en case

i undervisningstiden:

4 ugers varighed.

- redigering

på eksamensdagen:

forberedelse 30 min. obligatorisk eksamination 30 min.

Case-oplægget modtages fra direktoratet.

Casen udleveres til eleven sidste undervisningstime, inden løsning af case påbegyndes, således at eleven kan forberede og disponere løsningen af opgaven.

Eleven løser casen i undervisningen inden for den angivne periode.

Casen kan løses individuelt eller gruppevist. Alle hjælpemidler må benyttes, også hjælp fra klassekammerater og læreren; i denne fase er det processen, der er det væsentlige, herunder at anvende en rationel arbejdsgang hhv. -metode.

Besvarelsen lagres, udskrives og afleveres til læreren ved periodens udløb.

En kopi af besvarelsen lagres på et område, der ikke er tilgængeligt for eleverne. Eksaminationen tager udgangspunkt i denne kopi at besvarelsen.

Ved gruppevist løste besvarelser skal der lagres en kopi til hver af gruppens medlemmer.

En kopi bliver i elevens eget arbejdsområde. Denne kopi må eleven arbejde med efter eget behov med henblik på repetition.

Inden eksamen.

Dagen før eksamen sørger læreren for, at kopien i det BESKYTTEDE område er tilgængelig for eleven.

Forberedelse.

30 minutter obligatorisk. I forberedelsestiden må alle hjælpemidler benyttes. Der må IKKE benyttes edb-skærm i forberedelsestiden.

Eksaminationsgrundlag.

Udskriften af elevens besvarelse sendes til censor en uge før eksaminationen.

Eleven eksamineres med udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål, udarbejdet af læreren. Besvarelsen af casen skal inddrages i eksaminationen.

Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationersamme dag (jf. Undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Notater fra forberedelseslokalet må medbringes til eksamenslokalet.

Edb-terminal anvendes i hovedparten af eksaminationstiden.

Karakter.

Der gives en karakter. Karakteren er en helhedsbedømmelse af:

- elevens besvarelse af casen med henblik på indhold og lay-out.

- elevens præstation ud fra det trukne spørgsmål.

Karakteren gives umiddelbart efter eksaminationen.

Eksaminationsspørgsmålet.

I spørgsmålet skal nedennævnte discipliner indgå med en naturlig balance mellem læreplanens krav og spørgsmålets udformning, således at eleven får mulighed for at:

- udføre avancerede administrative skrivefunktioner rationelt ved anvendelse af etb,

- udføre grundlæggende kontorrutiner ved anvendelse af det integrerede elektroniske kontorinformationssystem,

- fremlægge forståelse af læreplanens øvrige emner gennem teoretiske spørgsmål.

Officielle noter

Ingen