Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Bogbinder

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse med virkning for elever, der har indgået uddannelsesaftale medio 1984.

 

 Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser. 

 Uddannelsens varighed: 3 år, omfattende i alt 20 skoleuger. 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!---------!-------!-------!--------!---------!-------! 

   P    S10    P   S5    P    S5    P 

 !-------!---------!-------!-------!--------!---------!-------! 

      Trin 1      Trin 2      Trin 3 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold (I uger) 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 3 måneder 

 1. skoleophold       10 uger (trin 1) 

 2. praktikophold      ca. 1 år 

 2. skoleophold       5 uger (trin 2) 

 3. praktikophold      ca. 1 år 

 3. skoleophold       5 uger (trin 3) 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold 

  af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 Fagområde  Trin 1  Trin 2  Trin 3 Ialt 

 Bogbinding   300    160    160    620 

 SVSD (*)     40     40     40    120 

 Valgfrie fag   60     0      0    60 

 • (*) Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 18. januar 1983, V-582, for så vidt angår bogbinderuddannelsen samt skrivelse af 15. februar 1979 om undervisningsplan for fællesfag.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen