Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om lærlingeuddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Bogbinder

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte lærlingeuddannelse med virkning for lærlinge, der har indgået uddannelsesaftale fra januar 1983.

 

 Lovgrundlag: Lærlingeloven af 1956. 

 Uddannelsens varighed: 3 1/4 - 3 3/4 år, omfattende i alt 20 

  skoleuger. 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------!-------!-------!-------!-------!-------!---! 

   P   S10   P    S5   P   S5   P 

 !-------!-------!-------!-------!-------!-------!---! 

     trin 1     trin 2     trin 3 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold (I uger) 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold     ca. 1 år 

 1. skoleophold      10 uger (trin 1) 

 2. praktikophold     ca. 1 år 

 2. skoleophold      5 uger (trin 2) 

 3. praktikophold     ca. 1 år 

 3. skoleophold      5 uger (trin 3) 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold 

  af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 Fagområde    Trin 1    Trin 2    Trin 3    I alt 

 Bogbinding    300     160      160     620 

 SVSD (* 1)    40      40      40     120 

 Valgfrie fag   60      0       0      60 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

(* 1) Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk