Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jordbrugsområde. Uddannelse: Anlægsgartner

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse med virkning for elever, der indgår uddannelsesaftale fra medio 1986.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser

Uddannelsens varighed: 2 år og 10 måneder.

Uddannelsesmodel:

 

 Basis-   !-!-------!-------!-------!---!------!---! 

 Udannelse  P  S19   P   S15  P  S2  P 

      !-!-------!-------!-------!---!------!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 21 uger 

 1. skoleophold          19 uger 

 2. praktikophold       ca. 66 uger 

 2. skoleophold          15 uger 

 3. praktikophold       ca. 25 uger 

 3. skoleophold          2 uger 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssig forskydning af de enkelte skoleophold af 

  hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

         Trin 1      Trin 2      Trin 3 

 ----------------------------------------------------------- 

 Retningsfag    570       420        64 

 Fællesfag      76       90        8 

 Tilvalgsfag     76       60        0 

 ----------------------------------------------------------- 

I alt 722 570 72

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver bestemmelserne om anlægsgartneruddannelsen i direktoratets skrivelse af 4. juni 1981, V-492, vedr. 2. dels uddannelsen inden for jordbrugsområdet.

Elever, der har påbegyndt uddannelsen før medio 1986, gennemfører dog uddannelsen efter den oprindelige plan.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen