Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Typotekniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag

 

  og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for 

  erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse 

  med virkning for elever, der indgår uddannelsesaftale fra medio 

  1985. 

 Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser. 

 Uddannelsens varighed: 3 år, omfattende i alt 30 skoleuger. 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------! !---!-----!------------!-----!----------!-----!---! 

  Basis   P  S10    P    S10    P   S10  P 

 !-------! !---!-----!------------!-----!----------!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 3 måneder 

 1. skoleophold        10 uger (trin 1) 

 2. praktikophold       ca. 1 år 

 2. skoleophold        10 uger (trin 2) 

 3. praktikophold       ca. 1 år 

 3. skoleophold        10 uger (trin 3) 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie perioder ikke er medregnet.

Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Timefordeling på de enkelte skoleophold: Trin 1 Trin 2 Trin 3 I alt 400 400 400 1.200

Nærmere specifikation af timefordelingen vil snarest tilgå skolerne. Undervisningen af lærlinge og efg-elever gennemføres på trin 2 og 3 i samlæste klasser.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 18. januar 1983, V-582, og skrivelse af 8. december 1980, V-482, for så vidt angår typoteknikeruddannelsen.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen