Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Tryktekniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse med virkning for elever, der indgår uddannelsesaftale fra medio 1985.

 

 Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser. 

 Uddannelsens varighed : 3 år, omfattende i alt 30 skoleuger. 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------! !---!-----!---------!-----!---------!----!---! 

  Basis   P  S10   P   S10   P   S10 P 

 !-------! !---!-----!---------!-----!---------!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 3 måneder 

 1. skoleophold        10 uger (trin 1) 

 2. praktikophold       ca. 1 år 

 2. skoleophold        10 uger (trin 2) 

 3. praktikophold       ca. 1 år 

 3. skoleophold        10 uger (trin 3) 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold 

  af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

   Trin 1     Trin 2     Trin 3     I alt 

    400      400       400      1.200 

Nærmere specifikation af timefordelingen vil snarest tilgå skolerne.

Undervisningen af tryktekniker- og offsettrykkerelever gennemføres på alle skoleophold i samlæste klasser.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 18. januar 1983, V-582, og skrivelse af 8. december 1980, V-482, for så vidt angår trykteknikeruddannelsen.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen