Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af lærlingeuddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: Tryktekniker

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte lærlingeuddannelse med virkning for lærlinge, der indgår uddannelsesaftale fra medio 1985.

Lovgrundlag: Lærlingeloven af 1956.

Uddannelsens varighed: 4 år, omfattende i alt 30 skoleuger.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----!---------!-----!-----------------!-----!---! 

  S10   P   S10     P     S10  P 

 !-----!---------!-----!-----------------!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold        10 uger (trin 1) 

 1. praktikophold       ca. 1 år 

 2. skoleophold        10 uger (trin 2) 

 2. praktikophold       ca. 2 år 

 3. skoleophold        10 uger (trin 3) 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold 

  af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

   Trin 1     Trin 2     Trin 3     I alt 

    400      400       400      1.200 

Nærmere specifikation af timefordelingen vil snarest tilgå skolerne. Undervisningen af lærlinge og efg-elever indenfor tryktekniker- og offsettrykkeruddannelserne gennemføres på trin 2 og 3 i samlæste klasser.

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 5. oktober 1981, V-512, for så vidt angår trykteknikeruddannelsen.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen