Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om aftale om fotokopiering ved folkeskoler, gymnasier, som friskoler, private grundskoler og efterskoler kan tilslutte sig (* 1)


Med undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 9. februar 1988 udsendtes aftale om fotokopiering ved folkeskoler, gymnasieskoler og HF.

Hertil slutter sig senere udsendte ændringer (tillægsaftaler) af 21. juni 1989 og 21. august 1990.

Disse aftaler om fotokopiering er nu alle afløst af en samlet ny aftale af 8. juli 1991 om fotokopiering m.v. ved folkeskoler, gymnasieskoler m.fl. med protokollat og beregningsaftale. Den nye aftale træder i kraft d. 1 august 1991.

De væsentligste ændringer vedrører betalingsordningen. Den i skoleåret 1990-91 gældende kopisidepris på 16 øre fortsætter frem til 1. januar 1992, hvorefter den for kalenderåret 1992 forhøjes til 17 øre og for kalenderåret 1993 til 17 1/2 øre. Fra 1. januar 1994 pristalsreguleres sidstnævnte sats.

Endvidere afregnes og betales nu pr. kalenderår og ikke som hidtil pr. skoleår. Rapporteringen vil dog fortsat ske på grundlag af skoleåret.

Andelen af ophavsretligt beskyttet materiale i procent (»beskyttelsesprocenten«) af den samlede kopiering er fastsat således:

For friskoler og private grundskoler uden overbygning (op til og med 7. klassetrin) : 27%.

For alle andre friskoler og private grundskoler samt efterskoler: 34%.

Forsåvidt angår friskoler og private grundskoler skal det samtidig meddeles, at nedennævnte skoler er udpeget som rapporterende for skoleåret 1991-92 til Copy-Dan, kopisektionen, Ryesgade 53 B, 2100 Ø:

Carolineskolen, FLy Friskole, Friskolen i Esbønderup, Gudenåskolen, Hedegård Friskole, Herfølge Privatskole, Kassebølle Friskole, Midtlollands Friskole, M. Mørks skole, Rudolf Steiner skolen, Samid skole, Sct. Petri skole, Sønder Vium Friskole, Struer Friskole, Tolstrup-Stenum Friskole, Vor Frue Skole, Østermarken Privatskole, Ådalens privatskole, Årby Friskole.

Med venlig hilsen

Henrik Thorsager

Redaktionel note
  • Skrivelse om aftale om fotokopiering ved folkeskoler, gymnasier, som friskoler, private grundskoler og efterskoler kan tilslutte sig er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet.
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler, folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet.