Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Grafiske fag. Uddannelse: AV-assistent

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag og erhvervsuddannelsesrådet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse med virkning for elever, der indgår uddannelsesaftale fra medio 1986.

Formål med uddannelsen:

Den færdiguddannede AV-assistent skal på baggrund af medievalg kunne medvirke som assistent ved planlægning og gennemførelse af produktion, distribution og forevisning af audio-visuelle programmer ud fra de fornødne kommunikative, produktionstekniske og økonomiske hensyn. AV-assistenten skal kunne udarbejde budget for en produktion og kunne assistere ved planlægningen, i bearbejdningsfasen, optagelsesfasen, redigeringsfasen samt distributions- og forevisningsfasen. AV-assistenten skal have grundlæggende tekniske forudsætninger for at kunne assistere ved produktion af videoprogrammer, dia/lyd programmer eller film.

Uddannelsen imødekommer et voksende behov inden for AV-branchen.

Lovgrundlag:

Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsens varighed:

3 1/4 år, omfattende i alt 35 skoleuger.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !---!------!--------!-----!-------!----!-----!-----!---! 

 Basis   P  S10   P   S10   P   S5  P  S10  P 

 !-----! !---!------!--------!-----!-------!----!-----!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 3 måneder 

 1. skoleophold        10 uger (trin 1) 

 2. praktikophold       ca. 1 år 

 2. skoleophold        10 uger (trin 2) 

 3. praktikophold       ca. 1 år 

 3. skoleophold        5 uger (trin 3) 

  Gennemføres i 3. praktikophold 

 4. Skoleophold        10 uger (trin 4) 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Der kan ske kalendermæssige forskydninger af de enkelte skoleophold 

  af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

   Trin 1   Trin 2   Trin 3   Trin 4  I alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

    400     400     200     400     1.400 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på samme grundlag som for elever på fagfotografuddannelsens 2. del.

Bemærkninger:

Det påregnes, at ca. 14 elever kan optages til undervisning på trin 1 i oktober 1986. Undervisningen gennemføres på Københavns tekniske skole.

Forudsætning for optagelse til skoleundervisningen er, at der senest den 10. september 1986 foreligger uddannelsesaftale, som er godkendt af Film-, video- og AV-branchens faglige udvalg.

Elever med grafisk basisuddannelse på fotolinien og elever, der kan opnå dispensation for basisuddannelsen med henvisning til beskæftigelse i branchen, kan opnå uddannelsesaftale. Man skal anmode skolerne om at orientere eleverne på basisskolerne i Aarhus og København om den nye uddannelsesmulighed.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

Undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen