Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om høring i forbindelse med ansættelse af faglærere på de tekniske skoler

På given foranledning skal Direktoratet for Erhvervsuddannelserne præcisere regler om høring i forbindelse med ansættelse af faglærere på de tekniske skoler.

Ansættelse af heltidsbeskæftigede faglærere samt kvotalønnede faglærere ved såvel lærlinge- som efg-undervisningen kan først finde sted, efter at den enkelte skole har indhentet udtalelse fra det faglige udvalg, og dette har godkendt de faglige kvalifikationer for den, der af skolen ønskes ansat.

Skolen udvælger blandt ansøgerne den, der ønskes ansat, og ansøgningen sendes til det faglige udvalg, jfr. ovenfor. Såfremt det faglige udvalg godkender de faglige kvalifikationer, foretager skolen ansættelsen.

Der er dog intet til hinder for, at skolen, såfremt den måtte ønske det, lader det faglige udvalg udtale sig om flere ansøgere til samme stilling, ligesom skolen har mulighed for at lad sig rådgive af vedkommende fagkomite i forbindelse med udvælgelsen af ansøgere.

I henhold til retningslinier for fagkomiteer ved de tekniske skoler V-439 af 7. september 1979, § 5, stk. 2, nr. 3, kan det faglige udvalg lade sig rådgive af skolens fagkomite, inden der afgives udtalelse vedr. faglige kvalifikationer, eller det faglige udvalg kan lade fagkomiteen overtage denne opgave, således at fagkomiteen godkender faglige kvalifikationer på det faglige udvalgs vegne.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse af 22. april 1975 V-306.

P.d.v.

e.b.

Mogens Johansen

Officielle noter

Ingen