Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om skolers betaling af Koda-afgift for fremførelse af beskyttet musik (* 1)


KODA har med virkning fra den 1. juli 1990 opsagt den hidtil gældende aftale fra 1956 om betaling for koncertarrangementer ved skoler, seminarier m.fl., og en ny aftale vil ikke blive indgået. For fremtiden må den enkelte skole selv af egne midler betale direkte til KODA for sådanne koncertarrangementer.

Såfremt der offentligt fremføres beskyttet musik (dvs. musik af komponister og/eller tekstforfattere, der enten lever endnu eller er døde for mindre end 50 år siden) ved koncerter, skal der som hovedregel betales KODA-afgift.

Herfra gælder dog en række undtagelser, jfr. § 20 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 23. juni 1989 af lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, der er sålydende:

»§ 20. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller filmværk, kan fremføres offentligt i følgende tilfælde:

a. ved gudstjeneste;

b. ved undervisning;

c. ved lejligheder, hvor tilhørere eller tilskuere har adgang uden betaling, for så vidt fremførelsen af værket som de her omhandlede ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og denne ikke finder sted i erhvervsøjemed;

d. ved lejligheder, hvor den, der udfører værket, eller - ved udførelse af flere - alle de medvirkende gør det vederlagsfrit og fremførelsen sker i velgørende, folkeoplysende eller andet almennyttigt øjemed.

ad pkt. b. Omfatter musikundervisning som foregår i organiseret form på skoler m.v., hvor elever og lærere er sammen klassevis. Der skal være tale om en egentlig undervisningssituation - ikke arrangementer af hovedsagelig underholdende karakter. Drejer det sig om en præsentation af elevers musikkunnen over for forældre, pårørende, m.fl., kan fremførelsen aldrig betragtes som en undervisningssituation, men som en offentlig musikfremførelse, som er vederlagspligtig til rettighedshaverne (KODA), se dog pkt. c.

ad pkt. c. Omfatter f.eks. translokationer, hvor musikfremførelsen kun er en mindre del af arrangementet. Endvidere forudsættes, at dette ikke er forbundet med noget erhvervsøjemed (privat eller offentligt).

ad pkt. d. Det bemærkes, at »velgørende« forudsætter, at det indkomne beløb kommer en kreds uden for skolen til gavn - ikke direkte eller indirekte skolens egne elever eller lærere.

Begrebet »folkeoplysende« forudsætter på samme måde et ideelt formål, som ligger ud over skolens almindelige oplysningsvirksomhed.

Det gælder for alle undtagelser under pkt. d, at de efter retspraksis skal fortolkes snævert.

Det tilføjes, at KODA ved sådanne arrangementer normalt udbeder sig regnskaber til kontrol af 1) at de medvirkende har optrådt vederlagsfrit og 2) at et evt. overskud faktisk er afregnet til et formål, som er dækket af bestemmelsen.

Sluttelig bemærkes, at f.eks., skoleballer eller andre arrangementer med levende musik med ude fra kommende orkestre er afgiftspligtige til KODA. Det samme gælder diskoteksarrangementer.

Til orientering vedlægges KODAs nugældende takster (pr. 1. januar 1990) samt skatteministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 19. juni 1990.

I tvivlstilfælde kan skoler m.fl., forespørge KODA (Maltegårdsvej 24, 2820 Gentofte, tfl. 31 68 38 00, telefax 31 68 38 13.)

P.d.v.

Henrik Thorsager

Bilag 1: KODAs takster pr. 1. januar 1990. (Udeladt her)

Bilag 2: Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 19. juni 1990

om fritagelse for afgiftspligt efter momsloven for velgørende

arrangementer. (Udeladt her. Der henvises til base HBEK)

Redaktionel note
  • Skrivelse om skolers betaling af Koda-afgift for fremførelse af beskyttet musik er derfor overflyttet til Undervisningsministeriet.
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 25. januar 1993 er det besluttet, at sager vedrørende folkehøjskoler, efterskoler m.v., ungdomsskoler, folkeoplysning og voksenuddannelse overføres fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet.