Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v. ved skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1988/89

(Handelsskolerne)


Denne oversigt omfatter alle de undervisningsfag, hvori der afholdes skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1988/89 på følgende kursusformer:

A. Efg-basisuddannelsen, jf. direktoratets skrivelse af 9. april 1986 (II-622)

B. Højere handelseksamen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986.

C. Handelsmedhjælpereksamen, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985.

D. Statskontrollerede enkeltfagsprøver, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 373 af 30. juni 1977.

Oversigten er opdelt i 3 afsnit:

Mundtlig eksamen

Skriftlig eksamen

Praktiske prøver

Et eksemplar af denne oversigt skal forefindes i hvert enkelt eksamenslokale tillige med et eksemplar af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 371 af 16. juli 1969 om eksamensordninger ved handelsskolernes eksaminer.

Endvidere skal der forefindes en liste over eksaminanderne.

Lommeregnere er tilladt hjælpemiddel ved alle skriftlige prøver, jf. direktoratets skrivelse af 6. februar 1985 (II-597).

Alle tekniske hjælpemidler og særligt tilpassede undervisningsmidler, som af skolen - efter direktoratets anvisning - er stillet til rådighed for eleven som specialpædagogisk støtte ved undervisningens gennemførelse, må anvendes ved prøverne. Ønskes der for enkelte elever med særlige forudsætninger derudover hjælpemidler bragt i anvendelse, skal dette i hvert enkelt tilfælde ske efter direktoratets forudgående godkendelse og anvisning.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelser af 25. juni 1987 (II-654), 16. oktober 1987 (II-662) og 10. februar 1988 (II-672).

P.d.v.

e.b.

Henning Kraiberg Knudsen

Viceinsp.

 

 MUNDTLIG EKSAMEN (DANSK) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau 

             Eksamenspensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Total  Skøn-   Sag-   Eksamensform 

         litte-   prosa   for det læste 

         ratur        pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk      skal være skal være Der eksamineres ikke i læst 

 efg       repræsen- repræsen- tekst (jfr. øvrige bemærk- 

         teret   teret   ninger). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk Mindst  skal være skal være Der eksamineres ikke i læst 

 hhx  5 emne- repræ-   repræ-  tekst (jfr. øvrige bemærk- 

 2.år  kredse  senteret  senteret ninger). 

    med til- 

    hørende 

    tekster, 

    herunder 

    1 hoved- 

    værk pr. 

    emne- 

    kreds 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau 

            Ekstemporaltekst 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Læng- Forbe- Notater fra  Ord- Laves Antal Øvrige 

    de   redel- forberedelses- bøger og ud- eksem- bemærkninger 

        sestid tiden må med-    sendes plarer 

            bringes i      af 

            eksamens- 

            lokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     45   ja       alle fag- 10   Der eksami- 

 efg      min.             lærer     neres i ulæ- 

        Rap-                    ste tekster 

        porter,                  således: 

        skemaer,                  tekstanaly- 

        noter og                  se, perspek- 

        opslags-                  tivering og 

        værker                   vurdering af 

        må be-                   fiktive og 

        nyttes.                  ikke-fiktive 

                             tekster. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     60   ja       alle fag- 10   Der eksami- 

 hhx      min.             lærer Tekster neres i ulæ- 

 2. år     Rap-                /opga- ste tekster/ 

        porter,              ve sæt: opgavesæt 

        skemaer,              således med tilknyt- 

        noter og              at både ning til de 

        opslags-              fiktive bearbejdede 

        værker               og ikke emne-kredse 

        må be-               fiktive således: 

        nyttes.              tekster 1) tekstana- 

                         er re- lyse, og 

                         præsen- 2) perspek- 

                         teret  tivering. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Totalpensum: 60 ns 

 niveau I   Eksamenspensum: 40 ns. 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Totalpensum: 80 ns 

 niveau II   Eksamenspensum: 60 ns, 

 efg      inklusive kernetekst(er) fra cirkelprogrammet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Totalpensum: 150 ns, 

 niveau III  heraf 50 ns sagprosa. 

 efg      Eksamenspensum: 100 ns, heraf 50 ns sagprosa. 

 hhx      Kernetekst(er) fra cirkelprogram(mer) indgår. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på en- 

 niveau I   gelsk. Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven 

 efg      trækker et kort, hvorpå situationen er beskrevet på 

        dansk. Eleven må under forberedelsen gøre notater, som 

        kan anvendes under eksaminationen. 

        En for eleven ukendt lyttetekst på 2-3 minutter, 

        hvortil læreren på engelsk giver en kort introduktion, 

        afspilles en gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre 

        notater imens og refererer derpå indholdet på dansk. 

        Der samtales på engelsk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Der gennemføres en enkelt situativ dialog på engelsk. 

 niveau II   Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven trækker 

 efg      et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        En for eleven ukendt lyttetekst på 2-3 minutter, 

        hvortil læreren på engelsk giver en kort introduktion, 

        afspilles en gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre 

        notater imens og refererer derpå indholdet på dansk. 

        Der samtales på engelsk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    1. Der gennemføres et rollespil på engelsk. Eleven 

 niveau III  trækker et kort, på hvilket elevens rolle er beskrevet 

 efg      på engelsk (150-200 ord). 

 hhx      2. Eleven skal referere og karakterisere og/eller 

        kommentere den kendte tekst på engelsk med udgangspunkt 

        i et spørgsmål til denne tekst. Der eksamineres i enten 

        skønlitteratur eller sagprosa. 

        Til 1. og 2. gives 20 minutters forberedelsestid. 

        Rolleoplæg og notater taget i forberedelsestiden må 

        medbringes i eksamenslokalet. 

        3. En for eleven ukendt lyttetekst på 2-3 minutter, 

        hvortil læreren på engelsk giver en kort introduktion, 

        afspilles een gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre 

        notater imens og refererer derefter indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Ordbøger må Notater taget i forberedelseslokalet må 

 niveau I   anvendes i  medbringes i eksamenslokalet. 

 efg      forberedel- Indtil 10% af det totale pensum, men ikke 

        seslokalet  af det mundtlige eksamenspensum, kan indgå 

              i form af audiovisuelt materiale. For hver 

              fuld lektion anvendt til AV-undervisning 

              kan pensum nedsættes med 1,5 ns. 

              Faglærer udvælger 10 lyttetekster og 10 

              dialoger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Ordbøger må Notater taget i forberedelseslokalet må 

 niveau II   anvendes i  medbringes i eksamenslokalet. 

 efg      forberedel- Indtil 10% af det totale pensum, men ikke 

        seslokalet  af det mundtlige eksamenspensum, kan indgå 

              i form af audiovisuelt materiale. For hver 

              fuld lektion anvendt til AV-undervisning 

              kan pensum nedsættes med 1,5 ns. 

              Periferitekster fra cirkelprogram(mer) 

              indgår i totalpensum. Der regnes med 

              sidetallet fra den gruppe, der har læst 

              færrest antal sider. 

              Faglærer udvælger 10 lyttetekster og 10 

              dialoger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Alle skrift- Faglærer udvælger 10 bånd og 10 rol- 

 niveau III  lige og   lebeskrivelser. 

 efg      trykte    Periferitekster fra cirkelprogram(mer) 

 hhx      hjælpemidler indgår i totalpensum. Der regnes med 

        kan efter  sidetallet fra den gruppe, der har læst 

        faglærerens færrest antal sider. 

        bestemmelse For hver fuld lektion anvendt AV-under- 

        medbringes i visning kan totalpensum, men ikke eksa- 

        forberedel- menspensum, nedsættes med 1,5 ns. Den 

        seslokalet  samlede reduktion må dog ikke overstige 

              10% af totalpensum. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau    Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Totalpensum: 300 ns, 

 niveau IV   heraf 100 ns sagprosa. 

 hhx      Eksamenspensum: 175 ns, heraf 75 ns sagprosa. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Totalpensum: 400 ns, 

 niveau V   heraf 150 ns sagprosa. 

 hhx      Eksamenspensum: 250 ns, heraf 125 ns sagprosa. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    1. En ekstemporaltekst, som altid er sagprosa, på ca. 

 niveau IV   400 ord refereres og kommenteres på engelsk. 

 hhx      2. Eleven skal selvstændigt referere og karakterisere 

        og/eller kommentere den kendte tekst på engelsk med 

        udgangspunkt i et spørgsmål til denne tekst. 

        Der eksamineres i enten skønlitteratur eller sagprosa. 

        Til 1. og 2. gives 30 minutters forberedelsestid. 

        Ekstemporaltekst og notater taget i forberedelsestiden 

        må medbringes i eksamenslokalet. 

        3. En for eleven ukendt lyttetekst på ca. 3 minutter, 

        hvortil læreren på engelsk giver en kort introduktion, 

        afspilles een gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre 

        notater imens og opsummerer derefter indholdet på 

        dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    1. Eleven forbereder en autentisk sagprosatekst med 

 niveau V   erhvervsrelevant indhold, f.eks. en erhvervscase, på 

 hhx      700-1000 ord. 

        Eleven fremlægger på engelsk forslag til problemløsning 

        og argumenterer herfor. 

        2. Eleven skal selvstændigt referere og karakterisere 

        og/eller kommentere den kendte tekst på engelsk med 

        udgangspunkt i et spørgsmål til denne tekst. 

        Der eksamineres i enten skønlitteratur eller sagprosa. 

        Til 1. og 2. gives 45 minutters forberedelsestid. 

        Caseoplæg og notater taget i forberedelsestiden må 

        medbringes i eksamenslokalet. 

        3. En for eleven ukendt lyttetekst på 3-4 minutter, 

        hvortil læreren på engelsk giver en kort introduktion, 

        afspilles een gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre 

        notater imens og opsummerer derefter indholdet på 

        dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Alle skrift- Faglærer udvælger 10 bånd og 10 ekstempo- 

 niveau IV   lige og   raltekster. 

 hhx      trykte    For hver fuld lektion anvendt til AV-un- 

        hjælpemidler dervisning kan totalpensum, men ikke eksa- 

        kan efter  menspensum nedsættes med 1,5 ns. Den sam- 

        faglærerens lede reduktion må dog ikke overstige 10% 

        bestemmelse af totalpensum. 

        medbringes i 

        forberedel- 

        seslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Alle skrift- Faglærer udvælger 10 cases og 10 bånd 

 niveau V   lige og   For hver fuld lektion anvendt til AV-un- 

 hhx      trykte    dervisning kan totalpensum, men ikke eksa- 

        hjælpemidler menspensum nedsættes med 1,5 ns. Den sam- 

        kan efter  lede reduktion må dog ikke overstige 10% 

        faglærerens af totalpensum. 

        bestemmelse 

        medbringes i 

        forberedel- 

        seslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Total             Eksamens- 

                       pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    50 ns, der danner grundlag  25 ns. 

 gruppe I   for den mundtlige prøve. 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    60 ns, der danner grundlag  35 ns. 

 gruppe II   for den mundtlige prøve. 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    90 ns, der danner grundlag  55 ns, inklusive 

 gruppe III  for den mundtlige prøve.   kernetekst(er) fra 

 (100                    cirkelprogrammet 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    40 ns, der danner grundlag  25 ns. 

 grupe I    for den mundtlige prøve. 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    50 ns, der danner grundlag  35 ns. 

 gruppe II   for den mundtlige prøve. 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    65 ns, der danner grundlag  55 ns. 

 gruppe III  for den mundtlige prøve. 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

             Samtalefærdighed 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Eksamensform         Ord- Antal Øvrige 

                       bøger    bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe I   melser som engelsk, niveau I, 

 (100     efg. 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe II   melser som engelsk, niveau II, 

 (100     efg. 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe III  melser som engelsk, niveau II, 

 (100     efg. 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe I   melser som engelsk, niveau I, 

 (60 timer)  efg. 

 hmx 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe II   melser som engelsk, niveau II, 

 (60 timer)  efg. 

 hmx 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    I øvrigt samme eksamensbestem- 

 gruppe III  melser som engelsk, niveau II, 

 (60 timer)  efg. 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Behandlet materiale: 

 niveau I   fiktive non-fiktive tekster, billeder, audiovisuelt 

 efg      materiale, lyttetekster ect. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Totalpensum: 50 ns 

 niveau II   Heraf obligatorisk sagprosa: 15 ns, som danner 

 efg      baggrund for den skriftlige tekstforståelsesopgave. 

        Mundtligt eksamenspensum skønlitteratur/sagprosa: 

        35 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Totalpensum: 90 ns 

 niveau III  Heraf obligatorisk sagprosa: 30 ns som danner 

 efg      baggrund for den skriftlige tekstforståelsesopgave. 

 hhx      Mundtligt eksamenspensum skønlitteratur/sagprosa: 

        60 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau          Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på tysk. 

 niveau I   Der gives 15. min. forberedelsestid. Eleven trækker et 

 efg      kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. Eleven 

        må under forberedelsen gøre notater, som kan anvendes 

        under eksaminationen. 

        Ud fra et billede eller andet visuelt materiale hentet 

        fra de i undervisningen anvendte læremidler giver 

        eleven i samtale med læreren en beskrivelse af ting, 

        personer og/eller handlingsforløb. 

        En for eleven ukendt lyttetekst, hvortil læreren på 

        tysk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på tysk. 

 niveau II   Der gives 15. min. forberedelsestid. Eleven trækker et 

 efg      kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. Eleven 

        må under forberedelsen gøre notater, som kan anvendes 

        under eksaminationen. 

        Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål 

        inden for det i undervisningen behandlede materiale 

        giver eleven i samtale med læreren en beskrivelse af 

        ting, personer og/eller handlingsforløb. Der lægges 

        vægt på stillingtagen og begrundelse. 

        En for eleven ukendt lyttetekst, hvortil læreren på 

        tysk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Der gennemføres en mere kompliceret situativ dialog på 

 niveau III  tysk. Indholdet falder inden for butiks- og forret- 

 efg      ningssprog. Der gives 15 min. forberedelsestid. Eleven 

 hhx      må under forberedelsen gøre notater, som kan anvendes 

        under eksaminationen. 

        Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål 

        inden for det i undervisningen behandlede materiale 

        giver eleven i samtale med læreren et handlingsreferat 

        og/eller en personkarakteristik. Der lægges vægt på 

        stillingtagen, begrundelse og vurdering. 

        En for eleven ukendt lyttetekst, hvortil læreren på 

        tysk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Ordbøger må 10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af 

 niveau I   medbringes i faglærer. Lytteteksternes spilletid afpas- 

 efg      forberedel- ses efter indholdet, men bør højst vare 

        seslokalet  2 minutter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Ordbøger må 10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af 

 niveau II   medbringes i faglærer. Lytteteksternes spilletid afpas- 

 efg      forberedel- ses efter indholdet, men bør højst vare 

        seslokalet  2 minutter. 

              Indtil 10% af totalpensum kan indgå i form 

              af audiovisuelt materiale. For hver fuld 

               lektion anvendt til AV-undervisning kan 

               pensum nedsættes med 1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Ordbøger må 10 dialoger og 10 lyttetekster udvælges af 

 niveau III  medbringes i faglærer. Lytteteksternes spilletid afpas- 

 efg      forberedel- ses efter indholdet, men bør højst vare 

 hhx      seslokalet  2 minutter. 

              Indtil 10% af totalpensum kan indgå i form 

              af audiovisuelt materiale. For hver fuld 

               lektion anvendt til AV-undervisning kan 

               pensum nedsættes med 1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Totalpensum 150 ns 

 niveau IV   Heraf obligatorisk sagprosa: 50 ns indenfor 

 hhx      emneområderne 

        - geografi 

        - samfundslære 

        - historie 

        - erhvervsliv 

        i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og 

        DDR. 

        Den obligatoriske sagprosa danner baggrund for den 

        mundtlige eksamination, som er nævnt under Eksamensform 

        pkt. 1 b. Skønlitteratur/sagprosa: 100 ns heraf min. 50 

        ns skønlitteratur. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Fiktive og non-fiktive tekster, herunder tekster i 

 niveau V   form af audiovisuelt materiale. 

 hhx      En eller flere erhvervscases. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Hele eksaminationen foregår på tysk. 

 niveau IV   1. Der eksamineres i en tysk ekstemporaltekst på 

 hhx      2-300 ord, omhandlende kulturelle, institutionelle og 

        erhvervsmæssige forhold i de tysksprogede lande, 

        fortrinsvis i BRD og DDR. Til denne tekst gives 20 

        minutters forberedelsestid. 

        a. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra 

        egne notater. 

        (Under referatet må eleven ikke have adgang til 

        teksten). 

        b. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden om det 

        pågældende emneområde med udgangspunkt i 2-3 nøgleord, 

        som på forhånd er understreget af læreren i den under 

        punkt a omtalte tekst. 

        c. Eleven diskuterer med læreren. Diskussionen tager 

        udgangspunkt i ekstemporaltekstens emne. På opgavearket 

        anføres diskussionens tema så åbent, at eleven under 

        punkt c får god mulighed for at argumentere frit. 

        Referat og dokumentation af baggrundsviden anses 

        derimod for at være afviklet under punkterne a og b. 

        Der lægges vægt på overblik og selvstændighed. 

        2. Derudover eksamineres i de 100 ns. Hertil gives 

        ingen forberedelsestid: Med udgangspunkt i et præcist 

        formuleret spørgsmål, skal eleven referere, beskrive, 

        karakterisere og kommentere. 

        Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og 

        vurdering. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Hele eksaminationen foregår på tysk: 

 niveau V   1. På grundlag af en fra undervisningen kendt 

 hhx      erhvervscase deltager eleven i et rollespil med 

        læreren. Skriftlige instruktioner herom til eleven 

        gives på dansk. Eleven må under forberedelsen gøre 

        notater, disse må medbringes og anvendes under 

        eksaminationen. 

        2. Eleven eksamineres i en fra undervisningen kendt 

        tekst. Eleven skal ved fremlæggelsen demonstrere 

        selvstændighed, metode samt evne til perspektivering. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, disse må 

        medbringes og anvendes under eksaminationen. 

        3. Eleven skal fremlægge og forsvare det større 

        skriftlige arbejde. Eleven må medbringe sit arbejde som 

        støtte for eksaminationen. 

        Der gives 30 minutters forberedelse til punkt 1 og 2. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag      Hjælpe- 

 niveau    medler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Ordbøger må 10 ekstemporaltekster udvælges af 

 niveau IV   medbringes i faglærer. 

 hhx      forberedel- Indtil 10% af det totalpensum, kan indgå 

        seslokalet  i form af audiovisuelt materiale. For hver 

              fuld lektion anvendt til AV-undervisning 

              kan pensum nedsættes med 1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Alle skrift- 10 oplæg til rollespil udarbejdes af 

 niveau V   lige og   faglærer. 

 hhx      trykte hjæl- 

        pemidler kan 

        efter fag- 

        lærerens be- 

        stemmelse 

        medbringes i 

        forberedel- 

        seslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Pensum  Eksamensform  Hjælpe-  Øvrige bemærkninger 

 niveau                 midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau I efg. 

 gruppe I 

 hmx, 

 (100 

 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau II efg. 

 gruppe II 

 hmx, 

 (100 

 timer) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau III. 

 gruppe III 

 hmx, 

 (100 

 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau I efg. 

 gruppe I 

 hmx, 

 (60 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Pensum 30 ns. I øvrigt samme eksamensbestemmelser som 

 gruppe II   for Tysk niveau II efg. 

 hmx 

 (60 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Pensum 40 ns. I øvrigt samme eksamensbestemmelser som 

 gruppe III  for Tysk niveau III. 

 hmx, 

 (60 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Behandlet materiale, billeder, tekster, audiovisuelt 

 niveau I   materiale, lytteøvelser ect., inden for privatliv, 

 efg      samfundsliv og erhvervsliv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Behandlet materiale, billeder, tekster, audiovisuelt 

 niveau II   materiale, lytteøvelser ect., inden for privatliv, 

 efg      samfundsliv og erhvervsliv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Totalpensum: 75 ns 

 niveau III  Eksamenspensum: 50 ns 

 efg 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau I   fransk. 

 efg      Der gives 15 minutters forberedelsestid. eleven trækker 

        et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        En for eleven ukendt lyttetekst hvortil læreren på 

        fransk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau II   fransk. 

 efg      Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven trækker 

        et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        En for eleven ukendt lyttetekst hvortil læreren på 

        fransk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Der gennemføres en situativ dialog på fransk. Indholdet 

 niveau III  berører butiks- og forretningssprog. Der gives 15 

 efg      minutters forberedelsestid. 

 hhx      Eleven trækker en opgave, der indeholder 7-10 

        replikanvisninger affattet på dansk. Eleven må under 

        forberedelsen gøre notater, som kan anvendes under 

        eksaminationen. 

        Der samtales på fransk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven skal referere og beskrive. 

        En for eleven ukendt lyttetekst, hvortil læreren på 

        fransk giver en kort introduktion, afspilles en gang i 

        eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Ordbøger må 10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster 

 niveau I   medbringes i udvælges af faglærer. Lytteteksternes 

 efg      forberedel- spilletid afpasses efter indholdet, men 

        seslokalet  bør højest vare 2 minutter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Ordbøger må 10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster 

 niveau II   medbringes i udvælges af faglærer. Lytteteksternes 

 efg      forberedel- spilletid afpasses efter indholdet, men 

        seslokalet  bør højst vare 2 minutter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Ordbøger må 10 oplæg til dialoger og 10 lyttetekster 

 niveau III  medbringes i udvælges af faglærer. Lytteteksternes 

 efg      forberedel- spilletid afpasses efter indholdet, men 

 hhx      seslokalet  bør højst vare 2 minutter. 

              Indtil 10% af det totale pensum, men 

              ikke af det mundtlige eksamenspensum, kan 

              indgå i form af audiovisuelt materiale. 

              For hver fuld lektion anvendt til 

              AV-undervisning kan pensum nedsættes med 

              1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Eksamenspensum: 120 ns, heraf 40 ns sagprosa. 

 niveau IV 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Eksamenspensum: 150 ns, heraf 50 ns sagprosa. 

 niveau V 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Hele eksaminationen foregår på fransk. 

 niveau IV   A. Sagprosaen danner emnemæssig baggrund for 

 hhx      eksaminationen i en fransk ekstemporaltekst på 1-11/2 

        ns. Til denne tekst gives 20 minutters 

        forberedelsestid. Sagprosaen må ikke medbringes i 

        forberedelseslokalet. 

        1. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra 

         egne notater. 

         (Under referatet må eleven ikke have adgang til 

         teksten). 

        2. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden fra den 

         læste sagprosa om det pågældende emne med 

         udgangspunkt 2-3 nøgleord, som på forhånd er 

         understreget af læreren i den under punkt 1 omtalte 

         tekst. 

         Der lægges vægt på overblik og mundtlig 

         udtryksfærdighed. 

        B. Derudover eksamineres i de øvrige 80 ns. Hertil 

        gives ingen forberedelsestid: 

        Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål skal 

        eleven referere, beskrive og kommentere. 

        Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og mundtlig 

        udtryksfærdighed. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Hele eksaminationen foregår på fransk. 

 niveau V   A. Sagprosaen danner emnemæssig baggrund for 

 hhx      eksaminationen i en fransk ekstemporaltekst på 1-11/2 

        ns. Til denne tekst gives 20 minutters 

        forberedelsestid. Sagprosaen må ikke medbringes i 

        forberedelseslokalet. 

        1. Eleven giver et referat af ekstemporalteksten ud fra 

         egne notater. 

         (Under referatet må eleven ikke have adgang til 

         teksten). 

        2. Eleven dokumenterer nødvendig baggrundsviden fra den 

         læste sagprosa om det pågældende emne med 

         udgangspunkt 2-3 nøgleord, som på forhånd er 

         understreget af læreren i den under punkt 1 omtalte 

         tekst. 

         Der lægges vægt på overblik og mundtlig 

         udtryksfærdighed. 

        B. Derudover eksamineres i de øvrige 80 ns. Hertil 

        gives ingen forberedelsestid: 

        Med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål skal 

        eleven referere, beskrive og kommentere. 

        Der lægges vægt på selvstændig fremstilling og mundtlig 

        udtryksfærdighed. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Ordbøger må 10 ekstemporaltekster udvælges af 

 niveau IV   medbringes i faglærer. 

 hhx      forberedel- Indtil 10% af det totale pensum kan 

        seslokalet  indgå i form af audiovisuelt materiale. 

              For hver fuld lektion anvendt til 

              AV-undervisning kan pensum nedsættes med 

              1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Ordbøger må 10 ekstemporaltekster udvælges af 

 niveau V   medbringes i faglæreren. 

 hhx      forberedel- Indtil 10% af det totale pensum kan indgå 

              i form af audiovisuelt materiale. For hver 

              fuld lektion anvendt til AV-undervisning 

              kan pensum nedsættes med 1,5 ns. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Pensum  Eksamensform  Hjælpe-  Øvrige bemærkninger 

 niveau                 midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau I efg. 

 gruppe I 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau II 

 gruppe II   efg. 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau III. 

 gruppe III 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau I efg. 

 gruppe I 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau II 

 gruppe II   efg. 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau III. 

 gruppe III 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, 

 niveau I   lytteøvelser ect. inden for dagligliv,samfundsliv og 

 efg      erhvervsliv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, 

 niveau II   lytteøvelser ect. inden for dagligliv,samfundsliv og 

 efg      erhvervsliv. 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Eksamenspensum: 45 ns. 

 niveau    For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning, kan 

 III      pensum nedsættes med 1,5 ns. 

 efg      Den samlede reduktion må dog ikke overstige 10%. 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau I     spansk. Der gives 15 minutters forberedelsestid. 

 efg       Eleven trækker et kort, hvorpå situationen er 

         beskrevet på dansk. Eleven må under forberedelsen 

         gøre notater, som kan anvendes under eksaminationen. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

         i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

         refererer derpå indholdet på dansk. 

        3. Ud fra et billede eller andet visuelt materiale 

         hentet fra de i undervisningen anvendte læremidler 

         giver eleven i samtale med læreren en beskrivelse af 

         ting og/eller personer. 

         Rækkefølgen et fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau II    spansk. Der gives 15 minutters forberedelsestid. 

 efg       Eleven trækker et kort, hvorpå situationen er 

 hhx       beskrevet på dansk. Eleven må under forberedelsen 

         gøre notater, som kan anvendes under eksaminationen. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

         i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

         refererer derpå indholdet på dansk. 

        3. Der samtales på spansk på grundlag af eksamenspensum 

         med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

         Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

         undervisningen anvendte lærermidler. 

         Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. Der gennemføres en mindre kompliceret situativ 

 niveau III    dialog på spansk. 

 efg       Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven 

 hhx       trækker et kort, hvorpå situationen er beskrevet på 

         dansk. Eleven må under forberedelsen gøre notater, 

         som kan anvendes under eksaminationen. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

         i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

         refererer derpå indholdet på dansk. 

        3. Der samtales på spansk på grundlag af eksamenspensum 

         med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

         Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

         undervisningen anvendte lærermidler. 

         Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe-   Øvrige bemærkninger 

 niveau    midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Alle     8 dialoger og 8 båndsekvenser. 

 niveau I   ordbøger,  Båndsekvenserne, der er af 1/2-1 minuts 

 efg      gloselister varighed, samt oplæg til situative 

        og nøgler  dialoger udvælges af faglæreren. 

        til verber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Alle     8 dialoger og 8 båndsekvenser. 

 niveau II   ordbøger,  Båndsekvenserne, der er af ca. 1 minuts 

 efg      gloselister varighed, samt oplæg til situative 

 hhx      og nøgler  dialoger udvælges af faglærer. 

        til verber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Alle     8 dialoger og 8 båndsekvenser. 

 niveau III  ordbøger,  Båndsekvenserne, der er af 1-2 minutters 

 efg      gloselister varighed, samt oplæg til situative 

 hhx      og nøgler  dialoger udvælges af faglærer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    90 ns. incl. fælles temamateriale. 

 niveau IV   For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning 

 hhx      kan pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion 

        må dog ikke overstige 10%. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Eksamenspensum: 130 ns, heraf min 50/max. 75 ns 

 niveau V   skønlitteratur, samt den afleverede, sammenfattende 

 hhx      skriftlige opgave. 

        For hver fulde lektion anvendt til AV-undervisning kan 

        pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må 

        dog ikke overstige 10%. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau    Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. a. Indholdet af en spansk ekstemporaltekst på 

 niveau IV      ca. 300 ord refereres på spansk. 

 hhx       b. Eleven relaterer teksten til et eller flere 

           emner i det opgivne pensum ud fra et antal 

           spørgsmål, som udleveres sammen med 

           ekstemporalteksten. 

           Den samme ekstemporaltekst kan danne grundlag for 

           flere forskellige sæt spørgsmål til det opgivne 

           pensum. 

         Eleven må til begge opgaver gøre notater, som sammen 

         med ekstemporalteksten kan anvendes under 

         eksaminationen. Der gives 30 minutters 

         forberedelsestid. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

         i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens. 

         Eleven refererer og kommenterer indholdet på spansk 

         i samtale med læreren. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. a. Indholdet af en spansk ekstemporaltekst på 

 niveau V      ca. 300 ord refereres på spansk. 

 hhx       b. Eleven relaterer teksten til et eller flere 

           emner i det opgivne pensum ud fra et antal 

           spørgsmål, som udleveres sammen med 

           ekstemporalteksten. Den samme ekstemporaltekst 

           kan danne grundlag for flere forskellige sæt 

           sørgsmål til det opgivne pensum. 

         c. Eleven redegør i samtale med læreren for 

           hovedtrækkene i det afleverede projekt, der har 

           følgende omfang: 

           enkeltmandsprojekt 2-5 maskinskrevne A-4 ark 

           2-mandsprojekt 3-7 maskinskrevne A-4 ark 

           3-4 mandsprojekt 5-10 maskinskrevne A-4 ark. 

         Eleven må til opgaverne gøre notater, som sammen med 

         ekstemporalteksten kan anvendes under 

         eksaminationen. Der gives 40 minutters 

         forberedelsestid. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         spansk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

         i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens. 

         a. Eleven giver et kort referat af indholdet på 

          spansk. 

         b. Indholdet af lytteøvelsen danner grundlag for en 

           diskussion på spansk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe-   Øvrige bemærkninger 

 niveau    midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Alle skrift- 8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster. 

 niveau IV   lige og   Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, 

 hhx      trykte hjæl- der er af ca. 2 minutters varighed, 

        pemidler kan udvælges af faglærer. 

        efter fag- 

        lærerens be- 

        stemmelse 

        medbringes i 

        forberedel- 

        seslokalet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Alle skrift- 8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster. 

 niveau V   lige og   Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, 

 hhx      trykte hjæl- der er af 2-3 minutters varighed, udvælges 

        pemidler kan af faglærer. 

        efter fag- 

        lærerens be- 

        stemmelse 

        medbringes i 

        forberedel- 

        seslokalet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Pensum  Eksamensform  Hjælpe-  Øvrige bemærkninger 

 niveau                 midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau I efg. 

 gruppe I 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau II 

 gruppe II   efg. 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau III. 

 gruppe III 

 (100 

 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau I efg. 

 gruppe I 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau II 

 gruppe II   efg. 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for Spansk niveau III. 

 gruppe III 

 (60 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau 

 --------------------------------------------------------------------- 

             Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, 

 niveau I   lytteøvelser etc., inden for dagligliv, samfundsliv, 

 efg      og erhvervsliv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, 

 niveau II   lytteøvelser etc., inden for dagligliv, samfundsliv, 

 efg      og erhvervsliv. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Behandlet materiale, tekster, audiovisuelt materiale, 

 niveau III  lytteøvelser etc., inden for dagligliv, samfundsliv, 

 efg      og erhvervsliv. 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Samtalefærdighed 

        ------------------------------------------------------- 

             Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau I   italiensk 

 efg      Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven trækker 

        et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

        italiensk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

        i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Ud fra et billede eller andet visuelt materiale hentet 

        fra de i undervisningen anvendte læremidler giver 

        eleven i samtale med læreren en beskrivelse af ting 

        og/eller personer. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau II   italiensk 

 efg      Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven trækker 

        et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

        italiensk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

        i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Der samtales på italiensk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   Der gennemføres en meget enkel situativ dialog på 

 niveau III  italiensk 

 efg      Der gives 15 minutters forberedelsestid. Eleven trækker 

 hhx      et kort, hvorpå situationen er beskrevet på dansk. 

        Eleven må under forberedelsen gøre notater, som kan 

        anvendes under eksaminationen. 

        En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

        italiensk giver en kort introduktion, afspilles en gang 

        i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater imens og 

        refererer derpå indholdet på dansk. 

        Der samtales på italiensk på grundlag af eksamenspensum 

        med udgangspunkt i et præcist formuleret spørgsmål. 

        Eleven må støtte sig til visuelt materiale fra de i 

        undervisningen anvendte læremidler. 

        Rækkefølgen er fakultativ. 

 Fag/     Ord-     Antal    Øvrige 

 niveau    bøger          bemærkninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   ja      8 dialoger Båndsekvenserne, der er 

 niveau I          og 8 bånd- af 1/2-1 minuts varighed, 

 efg            sekvenser  samt oplæg til situative 

                    dialoger udvælges af faglærer. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   ja      8 dialoger Båndsekvenserne, der er 

 niveau II         og 8 bånd- af ca. 1 minuts varighed, 

 efg            sekvenser  samt oplæg til situative 

                    dialoger udvælges af faglærer. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   ja      8 dialoger Båndsekvenserne, der er 

 niveau III         og 8 bånd- af 1-2 minutters varighed, 

 efg            sekvenser  samt oplæg til situative 

 hhx                  dialoger udvælges af faglærer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (fremmessprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Pensum 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   90 ns incl. fælles temamateriale. 

 niveau IV   For hver fuld lektion anvendt til AV-undervisning kan 

 hhx      pensum nedsættes med 1,5 ns. Den samlede reduktion må 

        dog ikke overstige 10%. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/ 

 niveau         Eksamensform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   1. a. Indholdet af en italiensk ekstemporaltekst på ca. 

 niveau IV      300 ord refereres på italiensk. 

 hhx       b. Eleven relaterer teksten til et eller flere emner 

           i det opgivne pensum ud fra et antal spørgsmål, 

           som udleveres sammen med ekstemporalteksten. 

           Den samme ekstemporaltekst kan danne grundlag for 

           flere forskellige sæt spørgsmål til det opgivne 

           pensum. 

         Eleven må til begge opgaver gøre notater, som sammen 

         med ekstemporalteksten kan anvendes under 

         eksaminationen. Der gives 30 minutters 

         forberedelsestid. 

        2. En for eleven ukendt lytteøvelse, hvortil læreren på 

         italiensk giver en kort introduktion, afspilles en 

         gang i eksamenslokalet. Eleven må gøre notater 

         imens. Eleven refererer og kommenterer indholdet på 

         italiensk i samtale med læreren. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/     Hjælpe- 

 niveau    midler    Øvrige bemærkninger 

 --------------------------- 

 Italiensk   Alle skrift- 8 båndsekvenser og 8 ekstemporaltekster. 

 niveau IV   lige og   Ekstemporalteksterne og båndsekvenserne, 

 hhx      trykte hjæl- der er af ca. 2 minutters varighed, 

        pemidler   udvælges af faglærer. 

        kan efter 

        faglærerens 

        bestemmelse 

        medbringes 

        i forberedel- 

        seslokalet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (excl. dansk og fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag  Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhverv og  Lærebogsmateriale,    30 minutter, obligatorisk. 

 samfund    pjecer, avisudklip,   I forberedelsestiden kan 

 efg      elevrapporter m.v.    alle skriftlige og trykte 

                    hjælpemidler stilles til 

                    elevernes rådighed efter 

                    lærerens bestemmelse. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Privat-    Lærebogsmateriale,    15 min.,obligatorisk. 

 økonomi I   pjecer, elev-      Lommeregner og alle skriftlige 

 efg      rapporter m.v.      og trykte hjælpemidler kan 

                    efter faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Natur/    Lærebogsmateriale,    15 min.,obligatorisk. 

 biokemi    pjecer, elev-      Lommeregner og alle skriftlige 

 efg      rapporter m.v.      og trykte hjælpemidler kan 

                    efter faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dramatik 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalærer   Lærebogsmateriale,    Ingen. 

 efg      noter, elev- 

        rapporter m.v. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhverv og  Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 samfund    eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 efg      Eksamineres der i elevrapporter, kan max. en trediedel 

        af karakteren henføres til eksamination heri. 

        Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål 

        ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. 

        undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 

        1982). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Privat-    Eksamensspørgsmålene udformes af faglæreren. 

 økonomi I 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Naturfag/   Eksamensspørgsmålene udformes af faglæreren. 

 biokemi 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dramatik   Der afholdes ingen prøve. 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalære   Der skal være mulighed for adgang til edb-terminal 

 efg      under eksaminationen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (excl. dansk og fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag  Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afsætning   Teori iflg. læreplan.  15 minutter obligatorisk. 

 og service               Alle skriftlige og trykte 

 efg                  hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse benyt- 

                    tes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksfag   Teori iflg.læreplan.   15 minutter obligatorisk. 

 hmx                  Alle skriftlige og trykte 

                    hjælpemidler kan efter 

                     faglærerens bestemmelse benyt 

 - 

                    tes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Reklame    Teori iflg.læreplan.   15 minutter obligatorisk. 

 efg                  Alle skriftlige og trykte 

                    hjælpemidler kan efter 

                     faglærerens bestemmelse benyt 

 - 

                    tes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom-   Teori iflg.læreplan.   20 minutter, obligatorisk. 

 hedslære                Alle skriftlige og trykte 

 efg                  hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse benyt- 

                    tes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afsætning   Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 og service  eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 efg      Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver 

        eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

        teorien. 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Butiksfag   Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 hmx      eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

        Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver 

        eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

        teorien. 

        Der eksamineres i læreplanens emner minus afsnit 

        6.7-6.8 og 6.9. 

        Karakteren fra denne delprøve vægtes med 80% af den 

        samlede karakter i undervisningsfaget BUTIKSFAG. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Reklame    Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 efg      eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

        Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver 

        eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

        teorien. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom-   Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 hedslære   eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (excl. dansk og fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag  Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-   Elevopgaver, lærebøger  20 minutter, obligatorisk. 

 markeds-   og statistisk materiale Alle skriftlige og trykte 

 forhold    m.v.           hjælpemidler kan efter 

 hhx                  faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-   Lærebogsmateriale, lov- 20 minutter, obligatorisk. 

 ret      samling, pjecer, artik-  Alle skriftlige og trykte 

 hhx      ler, domme, dokumenter, hjælpemidler kan efter 

        cases m.v.        faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samtids-   Lærebøger, kildesamlin- 40 minutter, obligatorisk. 

 historie   ger, rapporter, pjecer, Alle typer skriftlige og 

 hhx      avisudklip m.v.     trykte hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Data-     Større sammenfattende  Ingen 

 behandling  opgave/lærebogsmateriale, 

 hhx      noter m.v. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejds-   Eleven eksamineres såvel i et tilfældigt udtrukket 

 markeds-   spørgsmål, som i sin sammenfattende opgave. Halvdelen 

 forhold    af karakteren gives på grundlag af eksaminationen i 

 hhx      denne opgave. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Erhvervs-   Notater fra forberedelsestiden må medbringes i 

 ret      eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 hhx      Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål 

        ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. 

        undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 

        1982). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samtids-   Alle elever eksamineres over ekstemporaltekster, 

 historie   der udfærdiges af faglæreren. 

 hhx      Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

        eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

        Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål 

        ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. 

        undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 

        1982). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Data-     Eksaminationen gennemføres med udgangspunkt i 

 behandling  eksamensspørgsmål og på grundlag af den sammenfattende 

 hhx      opgave. 

        Der skal være mulighed for adgang til edb-terminal 

        under eksaminationen. 

        De i læreplanen beskrevne applikationer skal være 

        tilgængelige under eksaminationen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (excl. dansk og fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag  Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udenrigs-   Sammenfattende opgave,  20 minutter, obligatorisk. 

 handel    cases, lærebogsmateri-  Alle skriftlige og trykte 

 hhx      ale, stat. mat. og ar-  hjælpemidler kan efter 

        tikler m.v.       faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-   Lærebøger, statistisk  20 minutter, obligatorisk. 

 økonomi    materiale, artikler og  Alle skriftlige og trykte 

 hhx      andet aktuelt materiale hjælpemidler kan efter 

        m.v.           faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detail-    Teori iflg. læreplan   20 minutter, obligatorisk. 

 handel                 Alle skriftlige og trykte 

 hhx                  hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udenrigs-   Eleven eksamineres med udgangspunkt i et tilfældigt 

 handel    udtrukket spørgsmål. 

 hhx      Den udarbejdede sammenfattende opgave skal inddrages i 

        eksaminationen. 

        Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

        eksamenslokalet og anvendes under eksaminationen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samfunds-   Alle elever eksamineres i bredt formulerede spørgsmål 

 økonomi    omfattende fagets 3 hovedelementer: beskrivelse, 

 hhx      metode og teori. 

        I tilknytning til spørgsmålene, som formuleres og 

        udsendes af faglæreren, kan der indgå ukendt materiale 

        i form af mindre regneopgaver, taleksempler, figurer, 

        korte artikler o.l. 

        Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

        eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

        Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål 

        ved 2 eksaminationer samme dag (jfr. 

        undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 

        1982). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detail-    Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 handel    eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 hhx      Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver 

        eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

        teorien. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MUNDTLIG EKSAMEN (excl. dansk og fremmedsprog) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag  Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kreativ    Elevprojekter, cases og 90 minutter, obligatorisk. 

 reklame    øvrigt undervisnings-  Alle skriftlige og trykte 

 hhx      materiale.        hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Iværk-    Div. lærebogsmaterialer, 20 minutter, obligatorisk. 

 sætterkursus samt evtl. elevrappor-  Alle skriftlige og trykte 

 hhx      ter.           hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandel Teori iflg. læreplan   15 minutter, obligatorisk. 

 efg                  Alle skriftlige og trykte 

                    hjælpemidler kan efter 

                    faglærerens bestemmelse 

                    benyttes under forberedelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kreativ    Eksaminationen består af a) analyse af 

 reklame    udleveret reklame og b) en case. Der kan være 

 hhx      sammenhæng mellem a og b, men der behøver ikke at være 

        det. 

        Der udarbejdes 10 opgaver, hvor der i b-delen skal være 

        eksempler på producentvarer, kortvarige konsumentvarer, 

        langvarige konsumentvarer, serviceydelser og offentlig 

        kommunikation. 

        B-delen skal lægge op til udarbejdelse af roughs i 

        forbindelse med opstilling af dele af en reklameplan. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Iværk-    Notater fra forberedelseslokalet må medbringes i 

 sætterkursus eksamenslokalet og anvendes ved eksaminationen. 

 hhx      Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål 

        ved 2 samme dag (jfr. Undervisningsministeriets 

        skrivelse af 15. oktober 1982). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandel Notater fra forberedelseslokalet må 

 efg      medbringes i eksamenslokalet og anvendes ved 

        eksaminationen. 

        Opgaveformuleringerne bør være så brede, at de giver 

        eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

        teorien. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     5 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 hhx 2. år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau II 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle bøger 

 niveau III 

 efg 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 Gruppe II 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     Opgavesættet rummer valgmulighed mellem flere opgaver, 

 efg      der kan have emnefællesskab. Den enkelte opgave vil 

        bestå af en tekstforståelsesdel og en friere del, der 

        begge skal løses. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk     Opgavesættet vil være samlet om eet emne (tema) og vil 

 hhx 2. år   bestå af opgaver/delopgaver med valgmulighed. Den 

        enkelte opgave vil bestå af en tekstanalysedel og en 

        friere del, der begge skal løses. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    På grundlag af støttemateriale i form af en engelsk 

 niveau II   tekst (ca. 300 ord) 

 efg      1. besvares på engelsk 3-4 spørgsmål i relation til 

         teksten. 

        2. udarbejdes oversættelse fra dansk til engelsk af 

         forretningsbrev (ca. 125 ord). 

        3. løses en opgave i friere formulering. 

        Opgaven har temamæssig sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Spørgsmål og opgaver i tilknytning til en autentisk 

 niveau III  sagprosatekst (ca. 500 ord) 

 efg      1. Tre forståelsesspørgsmål på engelsk. 

 hhx      2. Et kommenteringsspørgsmål på engelsk. 

        3. Oversættelse fra dansk til engelsk af et 

         forretningsbrev (ca. 175 ord). 

        Opgaven har temamæssig sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    På grundlag af støttemateriale i form af en engelsk 

 gruppe II   tekst (ca. 300 ord) 

 (100 timer)  1. besvares på engelsk 3-4 spørgsmål i relation til 

 hmx       teksten. 

        2. udarbejdes oversættelse fra dansk til engelsk af 

         forretningsbrev (ca. 125 ord). 

        3. løses en opgave i friere formulering. 

        Opgaven har temamæssig sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.      Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 gruppe III 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau IV 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    5 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau V 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    På grundlag af støttemateriale i form af en engelsk 

 gruppe III  tekst (ca. 350 ord) 

 (100 timer)  1. besvares på engelsk 3-4 spørgsmål i relation til 

 hmx       teksten. 

        2. udarbejdes oversættes fra dansk til engelsk af 

         forretningsbrev (ca. 125 ord). 

        3. løses en opgave i friere formulering. 

        Opgaven har temamæssig sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Spørgsmål og opgaver i tilknytning til en 

 niveau IV   autentisk sagprosatekst med erhvervsrelateret 

 hhx      indhold (ca. 600 ord). 

        1. a) 1-2 forståelsesspørgsmål på engelsk 

         b) 1-2 kommenteringsspørgsmål på engelsk. 

        2. Skriftlig opgave på basis af stikord og/eller kort 

        tekstoplæg på engelsk. 

        3. Oversættelse af et forretningsbrev fra dansk til 

        engelsk (ca. 175 ord). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engelsk    Opgaver i tilknytning til en autentisk sagprosatekst 

 niveau V   med erhvervsrelateret indhold (ca. 1000 ord). 

 hhx      1. Resume på dansk (ca. 200 ord). 

        2. Et eller flere brede, centrale 

         kommenteringsspørgsmål på engelsk. 

        3. På grundlag af en række oplysninger på dansk 

         udfærdiges et memorandum, meddelelse, manuskript, 

         brev, annonce, artikel eller lignende på engelsk. 

        Opgaven har temamæssig sammenhæng 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau II 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau III 

 efg 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau II efg. 

 gruppe II 

 hmx 

 (100 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     Samme eksamensbestemmelser som for Tysk niveau III efg. 

 gruppe III 

 hmx 

 (100 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau IV 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     1. På baggrund af en let sagprosatekst på 3-400 ord 

 niveau II    (jvf. læreplanen under: Indhold) løses en opgave 

 efg       i tekstforståelse. 

        2. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på 50-60 

         ord på basis af den tyske sagprosatekst 

         (retroversion). 

        3. Udarbejdelse af et tysk handelsbrev på grundlag af 

         en dansk disposition i stikord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     1. På baggrund af en tysk sagprosatekst på 5-600 ord 

 niveau III    (jvf. læreplanens punkt f) løses en opgave i 

 efg       tekstforståelse. 

 hhx      2. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på 

         75-100 ord på basis af den tyske sagprosatekst 

         (retroversion). 

        3. Udarbejdelse af et tysk handelsbrev på grundlag af 

         en dansk disposition i stikord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     1. Oversættelse fra dansk til tysk af en tekst på ca. 

 niveau IV    100 ord på basis af en tysk tekst på 3-400 ord. 

 hhx      2. Selvstændig og fyldig besvarelse på tysk af 2 

         spørgsmål i tilknytning til ovennævnte tyske tekst. 

        3. Selvstændig og fyldig besvarelse på tysk af et tysk 

         handelsbrev på grundlag af en på dansk affattet 

         disposition i stikordsform. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     5 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau V 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau II 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau 

 gruppe II   II efg. 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    Samme eksamensbestemmelser som for Fransk niveau III. 

 gruppe III 

 (100 timer) 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau III 

 efg 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tysk     1. På grundlag af en erhvervssags akter, affattet på 

 niveau V     tysk, skriver eleven på tysk et resume, samt 

 hhx       nogle kommentarer. 

         Instruktioner herom til eleven gives på dansk. 

        2. På grundlag af samme sags akter skriver eleven et 

         brev på tysk som afslutning eller videreførelse af 

         sagen. 

         Instruktioner herom til eleven gives på dansk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    På grundlag af en let fransk tekst (ca. 1 normalside). 

 niveau II   1. Løses en opgave i tekstforståelse. 

 efg      2. Besvares på fransk 4-5 spørgsmål. 

        3. Oversættes en meget enkelt dansk tekst på 20-30 ord. 

         Den danske tekst har kun en sproglig og ingen 

         direkte overførbar sammenhæng med den franske tekst. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    1. På grundlag af en fransk tekst (fiktiv eller 

 niveau III    non-fiktiv) på 11/2-2 ns. løses en opgave i 

 efg       tekstforståelse. 

 hhx      2. I relation til ovennævnte tekst besvares på fransk 

         8-10 spørgsmål, som er affattet på fransk. 

        3. Oversættelse fra dansk til fransk af en ukompliceret 

         kommerciel meddelelse på ca. 120 ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.      Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau IV 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    5 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau V 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau II                       gloselister og 

 efg                          nøgle til 

 hhx                          verber. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger, 

 niveau III                      gloselister og 

 efg                          nøgle til 

 hhx                          verber. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    1. På grundlag af en ukompliceret fransk sagprosatekst 

 niveau IV    på ca. 2 ns. oversættes en tekst fra dansk til 

 hhx       fransk på ca. 150 ord. 

        2. Bevarelse på 3-4 spørgsmål på fransk i tilknytning 

         til ovennævnte sagprosatekst. 

        3. Oversættelse fra dansk til fransk af en kommerciel 

         meddelelse på ca. 120 ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fransk    1. På grundlag af en fransk sagprosatekst på ca. 2 ns. 

 niveau V     oversættes en tekst fra dansk til fransk (ca. 150 

 hhx       danske ord). 

        2. Selvstændig og fyldig besvarelse på fransk af 3-4 

         spørgsmål i tilknytning til ovennævnte 

         sagprosatekst. 

        3. På grundlag af et fransk oplæg med udførlige danske 

         instruktioner udarbejdes en kommerciel meddelelse på 

         fransk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. På grundlag af en spansk tekst (ca. 300 ord) 

 niveau II    løses en opgave i læseforståelse. 

 efg      2. Med støtte i samme tekst oversættes fra 

 hhx       dansk til spansk en tekst på ca. 80 ord. 

        3. På grundlag af billedmateriale besvares et antal 

         spørgsmål på spansk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. På grundlag af en spansk tekst løses en opgave i 

 niveau III    læseforståelse. 

 efg      2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk 

 hhx       til spansk en tekst på 100 ord. 

        3. Med støtte i en spansk tekst udarbejdes en 

         ukompliceret kommerciel meddelelse på spansk på 

         grundlag af et oplæg på dansk. 

        Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 400 ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for spansk niveau II 

 efg. 

 gruppe II 

 hmx 

 (100 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    Samme eksamensbestemmelser som for spansk niveau III. 

 gruppe III 

 hmx 

 (100 timer) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger, 

 niveau IV                       gloselister og 

 hhx                          nøgle til 

                            verber. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    5 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger, 

 niveau V                       gloselister og 

 hhx                          nøgle til 

                            verber. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. På grundlag af en spansk tekst løses en opgave i 

 niveau IV    læseforståelse. 

 hhx      2. Med støtte i den spanske tekst oversættes fra dansk 

         på ca. 125 ord til spansk. 

        3. Med støtte i en spansk tekst udarbejdes en 

         ukompliceret kommerciel meddelelse på spansk på 

         grundlag af et oplæg på dansk. 

        Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 500 ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spansk    1. På grundlag af en samfunds- eller erhvervsrelateret 

 niveau V     spansk tekst løses en opgave i: 

 hhx       - læseforståelse 

         - kommentering 

         - fri formulering 

        2. Med støtte i samme tekst oversættes en dansk tekst 

         på ca. 150 ord til spansk. 

        3. På grundlag af et oplæg på spansk og/eller dansk 

         udarbejdes en kommerciel meddelelse på spansk. 

        Det samlede spanske tekstmateriale er på ca. 600 ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   3 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau II 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger 

 niveau III 

 efg 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   4 timer    Linieret A4 ark     Alle ordbøger. 

 niveau IV 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   1. På grundlag af en italiensk tekst (ca. 300 ord) 

 niveau II    løses en opgave i læseforståelse. 

 efg      2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til 

         italiensk en tekst på ca. 80 ord. 

        3. På grundlag af billedmateriale besvares et antal 

         spørgsmål på italiensk. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   1. På grundlag af en italiensk tekst løses en opgave i 

 niveau III    læseforståelse. 

 efg      2. Med støtte i samme tekst oversættes fra dansk til 

         italiensk en tekst på ca. 100 ord. 

        3. Med støtte i en italiensk tekst udarbejdes en 

         ukompliceret kommerciel meddelelse på italiensk på 

         grundlag af et oplæg på dansk. 

        Det samlede italienske tekstmateriale er på ca. 400 

        ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Italiensk   1. På grundlag af en italiensk tekst løses en opgave i 

 niveau IV    læseforståelse. 

 hhx      2. Med støtte i den italienske tekst oversættes fra 

         dansk på ca. 125 ord til italiensk. 

        3. Med støtte i en italiensk tekst udarbejdes en 

         ukompliceret kommerciel meddelelse på italiensk på 

         grundlag af et oplæg på dansk. 

        Det samlede italienske tekstmateriale er på ca. 500 

        ord. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi    4 timer    Kontokort med saldo-   Kontoplan- 

 og              kolonne, konteringsark, struktur. 

 Regnskab           udvidet kasserapport   Kontoplan. 

 efg             med modposteringskolon  Formelsamling 

               ne, regnskabsark til   fra læreplan. 

               resultatopgørelse, 

               regnskabsark til 

               balance i folioform, 

               millimeterpapir, 

               langternet, kvadreret 

               eller linieret A4 ark. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regning    4 timer    Kontokort med saldo-   Kontoplan- 

 og              kolonne, konteringsark, struktur. 

 Regnskab           udvidet kasserapport   Kontoplan. 

 hmx             med modposteringskolon  Formelsamling 

               ne, regnskabsark til   fra læreplan. 

               resultatopgørelse, 

               regnskabsark til 

               balance i folioform, 

               millimeterpapir, 

               langternet, kvadreret 

               eller linieret A4 ark. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskabs-  4 timer    Kontokort, konterings-  Kontoplan- 

 lære/            ark, kontoskitseark,   struktur. 

 Drifts-           kasserapport, udvidet  Udvidede 

 økonomi           kasserapport med     rentetabeller. 

 hhx             modposteringskolonne,  Formelsamling 

               afslutningsskema, regn- fra læreplan. 

               skabsark til resultatop- 

               gørelse, regnskabsark 

               til balance i folioform, 

               langternet, kvadreret 

               eller linieret A4 ark. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik I  3 timer    Kvadreret A4-ark, milli- Formelsamling 

 efg             meterpapir.       efg, Erlang C. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anvendt    3 timer    Kvadreret A4-ark, milli- Alle skrif- 

 statistik          meterpapir, enkeltloga- lige. 

 efg             ritmisk papir med 3 

               dekader. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Økonomi    Regnskabsark til resultatopgørelse kan anvendes til 

 og      opstilling af kalkulationer. 

 Regnskab 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regning    Regnskabsark til resultatopgørelse kan anvendes til 

 og      opstilling af kalkulationer. 

 Regnskab 

 hmx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik I  Det forudsættes, at den benyttede fremgangsmåde ved 

 efg      opgavernes løsning meget tydeligt fremgår af 

        besvarelsen, ligesom der lægges stor vægt på, at 

        løsningerne begrundes og underbygges. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik   4 timer    Millimeterpapir, kva-  Udvidede ren- 

 hhx             dreret A4-ark, enkelt  tetabeller. 

               logaritmisk papir med  Matematisk 

               3 dekader, sandsynlig-  formelsamling 

               hedspapir.        for hhx. 

                            Matematisk 

                            formelsamling 

                            for gymnasiet 

                            (kun niveau 

                            IV), Erlang S 

                            eller Erlang G 

                            (kun niveau 

                            IV). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation 4 timer    Linieret og ulinieret  Alle skrift- 

 med kom-           A4 ark, ulinieret A3   lige. 

 munikation          ark, slutseddel, 

 hhx             faktura, veksel og 

               kreditnota. Endvidere 

               brevblanket, forsættel- 

               sesark og stregpapir, 

               såfremt der benyttes 

               maskinskrivningsblan- 

               ketter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afsætnings-  4 timer    Millimeterpapir,     Alle skrift- 

 økonomi           kvadreret A4 ark     lige. 

 hhx 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regnskab   3 timer    Kontokort, konterings-  Kontoplan- 

 enkelt-           ark, kontoskitseark,   struktur, 

 fag             udvidet kasserapport   kontoplan, 

               med modposteringskolon- formelsamling. 

               ne, regnskabsark til 

               resultatopgørelse, regn- 

               skabsark til balance i 

               folioform, langternet, 

               kvadreret og linieret 

               A4 ark. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Matematik   Det forudsættes, at den benyttede fremgangsmåde ved 

 hhx      opgavernes løsning meget tydeligt fremgår af 

        besvarelsen, ligesom der lægges stor vægt på, at 

        løsningerne begrundes og underbygges. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lynskrift m/ 80 min. +   Skriveblok og -redska-  Retskrivnings- 

 notatteknik  pause i 30   ber.           ordbog, 

 niveau I   min. + 70 min. Papir til renskrift:  Nudansk 

 efg              Maskinskrift:      ordbog. 

               Blanket A4-ark. 

                Håndskrift: 

               Linieret papir. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lynskrift m/  Diktat af kommercielle, faglige og/eller almindelige 

 notatteknik  tekster. 

 niveau I   1. Udlevering af oplysninger vedr. opgaven, 

 efg       som gennemarbejdes              5 min. 

        2. Diktat: 80 stav./min.             5 min. 

        3. Gennemlæsning af lynskrift *)        10 min. 

        4. Overførsel af lynskriften til alm. skrift 

         (hånd- eller maskinskrift)          60 min. 

                                ------- 

                                80 min. 

        Renskrift og lynskrift afleveres. 

        *) Der må ikke foretages rettelser i lynskriften. Det 

        er dog tilladt efter diktat af opgaven med afvigende 

        farve at notere enkelte »oversættelser« i 

 lynskriften. 

        Dog skal originallynskriften stadig kunne læses. 

        Pause mellem diktat- og referatopgaven    30 min. 

        Referat af en kommerciel, faglig eller 

        almindelig tekst. 

        1. Udlevering af oplysninger, som gennemarbejdes 5 min. 

        2. Oplæsning af teksten: 

         120 stav. pr. min. med notattagning i 

         lynskrift                   5 min. 

        3. På grundlag af notaterne i lynskrift laves 

         der et referat af den oplæste tekst i 

         almindelig skrift (hånd- eller maskinskrift). 

         Referat og notater afleveres.        60 min. 

                                ------- 

                                70 min. 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lynskrift m/ 100 min. +   Skriveblok og -redska-  Retskrivnings- 

 notatteknik  pause i 30   ber.           ordbog, 

 niveau I   min. + 70 min. Papir til renskrift:  Nudansk 

 niveau II           Maskinskrift:      ordbog. 

 enkeltfag          Blanket A4-ark. 

                Håndskrift: 

               Linieret papir. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lynskrift m/  Diktat af kommercielle, faglige og/eller almindelige 

 notatteknik  tekster. 

 niveau I   1. Udlevering af oplysninger vedr. niveau I, 

 Niveau II    som gennemarbejdes              5 min. 

 enkeltfag   2. Diktat: 80 stav./min.             5 min. 

        3. Gennemlæsning af lynskrift *)        10 min. 

        4. Udlevering af oplysninger vedr. niveau II, 

         som gennemarbejdes. Lynskrift og notater vedr. 

         niveau I lægges til side           5 min. 

        5. Diktat: 100 stav./min.            5 min. 

        6. Gennemlæsning af lynskrift *)        10 min. 

        7. Overførsel af den ene lynskrift til 

         almindelig skrift (hånd- eller maskinskrift) 

         niveau I eller II **)            60 min. 

                               -------- 

                               100 min. 

        *) Der må ikke foretages rettelser i lynskriften. Det 

        er dog tilladt efter diktat af opgaven med afvigende 

        farve at notere enkelte »oversættelser« i 

 lynskriften. 

        Dog skal originallynskriften stadig kunne læses. 

        **) Kun den valgte diktats renskrift afleveres, men 

        begge lynskrifter afleveres. 

        Pause mellem diktat- og referatopgaven    30 min. 

        Referat af en kommerciel, faglig eller almindelig 

        tekst. 

        Der dikteres i 2 lokaler: Det ene for elever, der har 

        valgt niveau I, og det andet for elever, der har valgt 

        niveau II af diktaten. 

        1. Udlevering af oplysninger, der gennemarbejdes 5 min. 

        2. Oplæsning af teksterne: 

         120 stav./min. (niveau I) 

         150 stav./min. (niveau II) 

         med notattagning i lynskrift         5 min. 

        3. På grundlag af notaterne laves der et referat 

         af den oplæste tekst i almindelig skrift 

         (hånd- eller maskinskrift). Det færdige 

         referat samt notaterne i lynskrift 

         afleveres.                  60 min. 

                                ------- 

                                70 min. 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  80 minutter.  Brevblanket i henhold  Skrivemaskine, 

 niveau I           til DS 913,       retskrivnings 

 efg             stenogramblok.      ordbog, frem- 

                            medordbog. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  115 minutter. Brevblanket i henhold  Skrivemaskine, 

 niveau II          til DS 913,       retskrivnings 

 niveau III          stenogramblok.      ordbog, frem- 

 enkeltfag                       medordbog. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men 

 niveau I   ikke ny linie. 

 efg      1) Udlevering af oplysninger, som 

         gennemarbejdes                5 min. 

        2) Diktat: 80 stavelser i            4 min. 

        3) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        4) Overførsel af stenogram til maskinskrift   61 min. 

                               -------- 

                                80 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men 

 niveau II   ikke ny linie. 

 niveau III  1) Udlevering af oplysninger vedr. 

 enkeltfag   niveau II , som gennemarbejdes         5 min. 

        2) Diktat: 100 stavelser i            5 min. 

        3) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        4) Udlevering af oplysninger vedr. 

          niveau III , som gennemarbejdes; stenogram 

         og notater vedr. niveau II indsamles     5 min. 

        5) Diktat: 120 stavelser i            5 min. 

        6) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        7) Stenogram og notater vedr. niveau II 

         udleveres; overførsel af stenogram til 

         maskinskrift niveau II eller niveau III  75 min. 

                               -------- 

                               115 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  115 minutter. Brevblanket i henhold  Skrivemaskine, 

 niveau III          til DS 913,       retskrivnings 

 niveau IV          stenogramblok.      ordbog, frem- 

 enkeltfag                       medordbog. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  115 minutter. Blanket A4 ark, steno-  Skrivemaskine, 

 med             gramblok, standardjour- retskrivnings 

 niveau IV          nalkontinuation     ordbog, frem- 

 medicinske                      medordbog, 

 fagudtryk                       klinisk ordbog, 

 niveau II                       diagnoselatin. 

 niveau III 

 enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  Diktat af handelsbrev(e) - der dikteres punktum, men 

 niveau III  ikke ny linie. 

 niveau IV   1) Udlevering af oplysninger vedr. 

 enkeltfag   niveau III , som gennemarbejdes         5 min. 

        2) Diktat: 120 stavelser i            5 min. 

        3) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        4) Udlevering af oplysninger vedr. 

          niveau IV , som gennemarbejdes; stenogram 

         og notater vedr. niveau III indsamles     5 min. 

        5) Diktat: 140 stavelser i            5 min. 

        6) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        7) Stenogram og notater vedr. niveau III 

         udleveres; overførsel af stenogram til 

         maskinskrift niveau III eller niveau IV  75 min. 

                               -------- 

                               115 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stenografi  Diktat af journaltekst/korrespondance der dikteres 

 med      punktum og kolon, men ikke ny linie. 

 medicinske  1) Udlevering af oplysninger vedr. 

 fagudtryk   niveau II , som gennemarbejdes         5 min. 

 niveau II   2) Diktat: 100 stavelser i            5 min. 

 niveau III  3) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

 enkeltfag   4) Udlevering af oplysninger vedr. 

          niveau III , som gennemarbejdes; stenogram 

         og notater vedr. niveau II indsamles     5 min. 

        5) Diktat: 120 stavelser i            5 min. 

        6) Gennemarbejdning af stenogram        10 min. 

        7) Stenogram og notater vedr. niveau II 

         udleveres; overførsel af stenogram til 

         maskinskrift niveau II eller niveau III  75 min. 

                               -------- 

                               115 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SKRIFTLIG EKSAMEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-    Skrive-    kladdepapir       Skrivemaskine 

 skrivning   maskine    brevblanket DS 913    og etb-anlæg 

 med etb    Redige-    blanket A4 ark      (må ikke  be- 

 niveau I   ring  15 min. brevcheck        nyttes i redi- 

 enkeltfag   Renskriv-   faktura         geringstiden). 

        ning  50 min. rekvisition/ordre    De på opgave- 

           -------             sættet angivne 

           65 min.             blanketter skal 

        Skrive-                udleveres ved 

        maskine med              prøvens 

        lagerfunk-               begyndelse. 

        tion og etb-              Alle hjælpe- 

        anlæg:                 midler. 

        Redige-                 Korrektions- 

        ring  15 min.             midler: 

        Renskriv-                cover-up 

        ning  40 min.             lift-off 

           ------- 

           55 min. 

           ------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-    Som niveau I. Som niveau I       Som niveau I. 

 skrivning          + ordrebekræftelse. 

 med etb 

 niveau II 

 efg 

 hhx (1-årigt) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-    Som niveau I. Som niveau II      Som niveau I. 

 skrivning          + kreditnota. 

 med etb 

 niveau III 

 enkeltfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-                         Bruttoanslag 

 skrivning   Handelsbrev                  ca.  800 

 med etb    en eller flere opgaver inden for det 

 niveau I   øvrige pensum på i alt            ca.  600 

 enkeltfag                         ---------- 

        Total                     ca. 1.400 

        Hver udskrift skal være forsynet med elevens navn. 

        Tilsynsførende må ikke udlevere udskrifter uden navn 

        til eleven. 

        Elevens elektroniske kladde (lagring) opbevares i 

        henhold til gældende regler om kladde. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-                         Bruttoanslag 

 skrivning   Handelsbrev                  ca. 1.000 

 med etb    en eller flere opgaver inden for det 

 niveau II   øvrige pensum på i alt            ca.  800 

 efg                            ---------- 

 hhx (1-årigt) Total                     ca. 1.800 

                              ---------- 

        Etb-udskrift og lagring som niveau I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskin-                         Bruttoanslag 

 skrivning   Handelsbrev                  ca. 1.200 

 med etb    en eller flere opgaver inden for det 

 niveau III  øvrige pensum på i alt            ca. 1.000 

 enkeltfag                         ---------- 

        Total                     ca. 2.200 

                              ---------- 

        eller 

        Handelsbrev                  ca. 1.400 

 med etb    en eller flere opgaver inden for det 

 niveau III  øvrige pensum på i alt            ca.  800 

 enkeltfag                         ---------- 

        Total                     ca. 2.200 

        Etb-udskrift og lagring som niveau I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Eksaminationsgrundlag          Forberedelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalære   Lærebogsmateriale, noter, elevrapporter Ingen. 

 hmx      m.v. Faglæreren sender eksamensspørgsmål 

        til censor ca. en uge før eksamen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specielle   Lærebogsmateriale, noter m.v.      Ingen. 

 mikrodata-  Faglæreren sender eksamensspørgsmålet 

 matbaserede  til censor ca. en uge før eksamen. 

 edb-anven- 

 delse 

 efg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Datalære   Der skal være adgang til edb-terminal under 

 hmx      eksaminationen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specielle   Eksaminationsgrundlaget kan endvidere være en af 

 mikrodata-  eksaminanden individuelt eller gruppevis udarbejdet 

 matbaserede  sammenfattende opgave. 

 edb-anven-  Opgaveformuleringerne bør være så bredde, at de giver 

 delser    eleverne mulighed for at vise, at de kan anvende 

 efg      teorien. 

        Edb-terminal anvendes i en del af eksaminationstiden. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksfag   60 minutter.  Skiltekarton i      Alle skrift- 

 hmx             størrelserne A4 og A3  lige. 

               Skrivematerialer 

               Fiberskrivere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration I 5 timer for-  Skiltekarton i størrel- Alle skrift- 

 efg      delt på 2   serne A7, A6, A5, A4,  lige hjælpemid- 

        delprøver.   1/2 A7, 1/2 A6, 1/2 A5, ler tilladt, 

        1. delprøve: 1/2 A4.         incl. elever- 

        1 time teori. Skrivematerialer, fiber- nes arbejds- 

        1 time skil-  skrivere, linierede A4  mapper. 

        teskrivning  ark, plakatfarver, pens- 

        2. delprøve: ler, almindeligt 

        3 timer vare- dekorationsværktøj. 

        opstilling med 

        skilte påsat 

        varene i pas- 

        sende antal og 

        størrelse samt 

        evt. producent- 

        skilte svarende 

        til varerne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksfag   Der eksamineres i læreplanens emner afsnit 6.7 -6.8 og 

 hmx      6.9. 

        Karakteren fra denne delprøve vægtes med 20% af den 

        samlede karakter i undervisningsfaget BUTIKSFAG. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration I Der skal holdes 5 min. pause mellem løsningen af 

 efg      teoriopgaven og udførelsen af skilteskrivningen. 

        Mellem 1. og 2. delprøve skal der være mindst 25 min. 

        pause. 

        Opgaverne til 2. deleprøve udleveres umiddelbart ved 

        delprøvens begyndelse. 

        Kun de fra direktoratet tilsendte opgaver må benyttes 

        til delprøverne. Skolerne må om nødvendigt kopiere de 

        tilsendte opgaver, så antallet af opgaver er mindst 25% 

        større end antallet af elever. 

        Eleverne udtrækker enkeltvis deres opgave, og skriver 

        straks efter udtrækningen navn på opgaven, der skal 

        vedlægges det udførte arbejde. 

        Eleverne skal selv vælge i hvilket vindue eller på 

        hvilket salgsbord deres vareopstilling skal arrangeres. 

        De vinduer og salgsborde, eleverne skal arrangere 

        vareopstillinger på, skal ved prøvens begyndelse være 

        helt ryddede for varer, podier, skilte og staffage. 

        Dekorationslæreren må ikke opholde sig i 

        eksamenslokalet under prøverne. 

        Eksamenslokalet skal holdes aflåst indtil bedømmelsen 

        finder sted. 

        Elevernes arbejdsmapper skal vedlægges de færdige 

        vareopstillinger. 

        Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. Ved 

        fastsættelse af karakteren indgår den teoretiske op 

        gave med 25%, udførelsen af skilte med 25% og 

        vareopstillingen med 50%. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration II 2 x 8 timer  Skiltekarton i      Alle skrift- 

 enkeltfag   fordelt på 2  anvendte størrelser,   lige hjælpemid- 

        delprøver.   skrivematerialer, linie- ler tilladt. 

        1. delprøve: ret A4 ark, kvadreret 

        3 timers for- A4 ark, farver, pensler, 

        beredelse til fiberskrivere, alminde- 

        2. delprøve.  ligt dekorationsværktøj, 

        2. delprøve: dekorationsmaterialer. 

        Resterende 5 

        timer den før- 

        ste dag med 

        forberedelse 

        til 2. delprøve 

        samt 8 timer 

        til udførelse 

        af et vindue 

        med tekst- og 

        prisskilte. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration II Der skal være mindst en dag mellem første og anden dag 

 enkeltfag   for at give eleverne mulighed for at fremskaffe 

        eventuelle materialer. 

        Ang. 1. delprøve: 

        Prøven består af 3 timers planlægning af 

        vinduespyntning med skitsetegning og udarbejdelse af 

        rekvisition, begge dele i 2 eksemplarer. Det ene 

        eksemplar afleveres ved prøvens afslutning. Det andet 

        eksemplar beholdes af eleven og vedlægges det færdige 

        vindue. 

        Der holdes en halv times pause inden prøvens 

        fortsættelse med forberedelsen af vinduespyntningen. 

        Dette omfatter alt undtagen at pynte vinduet. 

        Ang. 2. delprøve: 

        tekst- og prisskilte kan være udført i serigrafi 

        og/eller tekstmaskine. 

        Eleverne skal til prøven fremlægge de i kurset 

        fremstillede arbejdsmapper, samt fremstillede skilte. 

        Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. 

        Karakteren gives for pyntning af vindue. 

        Elevernes skitsetegninger og rekvisitioner fra 1. 

        delprøve udleveres til censor før bedømmelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration  3 x 8 timer  Skiltekarton i      Alle skrift- 

 III enkeltfag fordelt på 3  anvendte størrelser,   lige hjælpemid- 

        delprøver,   skrivematerialer, linie- ler tilladt. 

        hver på 8   ret A4 ark, kvadreret 

        timer.     A4 ark, farver, pensler, 

        1. delprøve: fiberrskrivere, alminde- 

        3 timers    ligt dekorationsværktøj, 

        teori.     dekorationsmaterialer. 

        5 timers 

        skiltearbejde. 

        2. delprøve: 

        3 timer: Vin- 

        duesopgave ud- 

        leveres i en af 

        eleven valgt 

        branche, skit- 

        setegning og 

        udarbejdelse af 

        rekvisitions- 

        skitse og rek- 

        visition i 2 

        eksemplarer, 

        hvoraf det ene 

        sæt opbevares 

        forseglet efter 

        denne prøves 

        forløb. 

        5 timer: Udar- 

        bejdelse af de 

        i skitsen an- 

        vendte mate- 

        rialer. 

        3. delprøve: 

        Udførelse af 

        vinduet med ide 

        og varer samt 

        håndskrevne 

        prisskilte 

        (pensel). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration  Ang. delprøvernes fordeling: 

 III enkeltfag 1. og 2. delprøve kan afholdes på 2 efter hinanden 

        følgende hverdage. 

        For at give eleven mulighed for at fremskaffe 

        eventuelle materialer til 3. delprøve, skal der være 

        mindst 3 hverdage mellem 2. og 3. delprøve. 

        Teoriprøven tilsendes censor til bedømmelse. Eleverne 

        skal til prøven fremlægge de i kurset fremstillede 

        arbejdsmapper samt egne fremstillede skilte, serigrafi 

        og modelvinduer. 

        Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. 

        Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 3 

        delprøver, der indgår med følgende vægt: 

        Den teoretiske opgave 25%, 

        udførelsen af skilte med 25% og 

        pyntning af vindue med 50%. 

        For at bestå prøven skal der opnås mindst 6 i hver af 

        delprøverne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration IV 2 x 5 timer  Prøven afholdes i det  Alle skrift- 

 enkeltfag   fordelt på 2  normale lokale, således lige hjælpemid- 

        delprøver samt at relevante materialer ler tilladt. 

        1 mundtlig   er til elevernes 

        prøve.     rådighed. 

        1. delprøve: 

        5 timer. 

        Udarbejdelse af 

        skitser og teg- 

        ninger iflg. 

        den udleverede 

        opgave. 

        2. delprøve: 

        5 timer. 

        Rentegning og 

        fremstilling af 

        modeller. 

        Mundtlig prø- 

        ve: 

        Mundtlig præ- 

        sentation af 

        opgaven, ca. 1 

        time pr. elev. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration IV Ang. delprøvernes fordeling: Der skal være mindst 1 dag 

 enkeltfag   mellem 1. og 2. delprøve til indsamling af prøver, 

        materialer, oplysninger fx. gennem studiebesøg. 

        Der skal være 1/2 times pause under 1. og 2. delprøve. 

        1. delprøve: 

        De af eleverne udarbejdede tegninger og rekvisitioner 

        afleveres ved prøvens afslutning. Eleverne beholder 1 

        kopi af rekvisitionen. 

        2. delprøve: 

        Tegninger afleveres til eleverne. Inden afleveringen 

        tages 1 kopi der sammen med rekvisitionen skal 

        udleveres til censor. 

        Efter prøvens afslutning skal alt afleveres, incl. de 

        af eleverne medbragte prøver m.v. 

        Mundtlig prøve: 

        Censor kontrollerer overensstemmelsen mellem elevernes 

        arbejde på 1. og 2. delprøve. 

        Prøven skal give eleverne mulighed for at redegøre for 

        de ideer, der ligger bag det udførte arbejde. 

        Samtidig hermed kan samtalen give eksaminator og censor 

        mulighed for at vurdere elevernes viden. 

        Der anføres kun 1 karakter på eksamensbeviset. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Prøvens    Blanketter m.v.     Tilladte 

        varighed                hjælpemidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ETB      80 min. for-  Kladdepapir.       Den 1. time: 

 efg      delt således: Blanket A4 papir     Alle skrift- 

        Forberedelse  Fortrykt blanket     lige hjælpe- 

        og praktisk  i en af følgende former: midler. 

        prøve; 1 time  - enkelt ark.       Den efterføl- 

        Praktisk   - endeløse baner.     gende eksami- 

        prøve     Forhåndslagret etb-maske nation: 

        (opgave A)   til følgende blanketter: Ingen hjælpe- 

        - redigering, - brevblanket.      midler, men 

        indskrivning, - ordre/rekvisition.   eleven må 

        lagring og   - ordrebekræftelse.   medbringe sine 

        udskrivning af De til løsning af opga- notater, jfr. 

        opgave(r) på  ven nødvendige blanket-  pk. 1 under 

        på etb-anlæg  ter udleveres ved prø-  »Særlige be- 

        efter forelagt vens begyndelse.     mærkninger«. 

        koncept.                 Desuden: 

        Forberedelse              - etb-anlæg 

        af                   (ublændet 

        (opgave B)               tastatur). 

        - redigerings-             - udskrive- 

        opgave af la-              enhed. 

        ret tekst ved 

        etb-skærm. 

        Eleven må fore- 

        tage notater, 

        men selve redi- 

        geringen fore- 

        går ved den ef- 

        terfølgende 

        eksamination. 

        Eksamination 

        20 min.: 

        (opg. B) 

        - redigerings- 

        opgave af 

        lagret tekst 

        ved etb-skærm. 

        Dersom eleven 

        ønsker det, 

        skal eleven i 

        forbindelse med 

        eksaminationen 

        have mulighed 

        for at beskrive 

        den anvendte 

        fremgangsmåde 

        ved løsning af 

        den praktiske 

        prøve. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Særlige bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ETB      Eleven trækker et opgavesæt, jf. BILAG A. 

 efg      Opgave A. 

        - praktisk prøve. 

        Opgave B. 

        - redigeringsopgave ved skærm. 

        Opgavesættet udsendes fra direktoratet. 

        Den eksamensafholdende skole skal sørge for, at 

        faglærer og censor har modtaget opgavesættet 2 dage 

        inden eksaminationen. Ved fremsendelse skal skolen 

        gøre opmærksom på, at opgavesættet skal behandles 

        FORTROLIGT. 

        Opgavesættet skal  makuleres efter prøven. 

        1) Eleven må foretage notater under forberedelsestiden. 

         Disse må medbringes til den efterfølgende 

         eksamination. 

        2) Den praktiske prøve udskrives i det anførte antal 

         eksemplarer, som medbringes til den efterfølgende 

         eksamination og afleveres til lærer og censor. 

        3) Dokumenterne lagres således: 

         elevkode, som skolen tildeler eleven ved prøvens 

         start, efterfulgt af det opgivne dokumentnavn. 

        4) Ved skrivning af en fortrykt blanket skal eleven 

         anvende en forhåndslagret etb-maske til udfyldning 

         på skærmen. 

         Udskrivning kan foretages enten på blanket A4- papir 

         eller på fortrykt blanket. 

         Ved udskrivning på blanket A4-papir skal 

         ledeteksterne udskrives. 

        5) Ved bedømmelse lægges der stor vægt på: 

          ved den praktiske prøve: - selve produktet 

         (opstilling, korrekt skrivemåde, helhedsindtrykket 

         af besvarelsen). 

          ved redigeringsopgaven: - den anvendte 

         fremgangsmåde (rationel anvendelse af etb-programmel 

         hhv.-maskinel). 

        6) Der gives een karakter for præstationen af hele 

         opgavesættet, jf. BILAG A. 

        7) Praktiske forhold vedr. afviklingen af prøven, jf. 

         BILAG A. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 PRAKTISK PRØVE 

 -------------- 

 Fag/niveau  Eksaminati-  Hjælpemidler       Forbereselse 

        onsgrundlag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk  Elevens besva- Alle           Case: 

 informati-  relse af case,             4 uger i under- 

 onsbehand-  udsendt af               visningstiden. 

 ling     direktoratet.              Forbere- 

 hhx                          delse: 

                            30 min. 

                            obligatorisk. 

                            Eksamination: 

                            30 min. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag/niveau  Forhold vedr. selve eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elektronisk  Eksaminationen gennemføres med udgangspunkt i 

 informations- eksamensspørgsmålet og på grundlag af elevens 

 behandling  case-besvarelse. 

 hhx      Der skal være adgang til edb-terminal. 

        J.f. iøvrigt BILAG B. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BILAG A 

 Afvikling af eksamen i etb. 

 Et opgavesæt består af 2 delopgaver: A og B. 

 I forberedelseslokalet (60 minutter). 

 Eksaminanderne skal være under tilsyn af 2 tilsynsførende, hvoraf en 

  skal være edb-kyndig. 

 Hvert 20. minut starter en eksaminand i forberedelseslokalet. 

 Eksaminanden skal opholde sig 60 minutter i forberedelseslokalet. 

 1. Opgave A udleveres ved prøvens begyndelse. 

 Løsningstid til opgave A: 

 Maks. 50 minutter. 

 Eksaminanden løser opgaven på etb-anlæg. Dokumenterne kan løbende 

  lagres og udskrives i eksaminationstiden. Dersom lagring og 

  udskrivning ikke er sket inden eksaminationstidens udløb, kan 

  eksaminanden umiddelbart efter delprøvens afslutning lagre og 

  udskrive opgaven een gang. Udskrifterne udleveres straks til 

  eksaminanden af den tilsynsførende. 

 Lagring: 

 Lagring af opgave A må foretages enten på disk eller på diskette, 

  afhængig af hvad der er teknisk gennemførligt. 

 Dokumentnavn:  Den elevkode, som skolen tildeler eleven ved prøvens 

  begyndelse, efterfulgt af det opgivne dokumentnavn. 

 2. Når eksaminanden er færdig med opgave A, eller efter maks. 50 

  minutter, udleverer den tilsynsførende opgave B. Eksaminanden 

  beholder sine udskrifter af opgave A. Der må ikke foretages 

  notater på de udskrifter, der afleveres til bedømmelse. 

 Etb-anlæg må ikke  benyttes. Eksaminanden flytter til bord i normal 

  højde. 

 Forberedelsestid til opgave B: 

 Det resterende antal minutter op til 60 minutter. 

 I eksaminationslokalet (20 minutter). 

 Hvert 20. minut starter en eksaminand i eksaminationslokalet. 

 Efter 60 minutter i forberedelseslokalet eksamineres eksaminanden i 

  eksaminationslokalet. 

 Udskrifter af opgave A medbringes i det i opgave A anførte antal 

  eksemplarer. Hvis opgave A er lagret på diskette, skal disketten 

  medbringes. 

 Eksaminationstid af opgave B: 

 Redigering ved skærm (inkl. vortering) maks. 20 minutter. Hvis 

  eksaminanden ikke ønsker den elektroniske kladde  (lagring) af 

  opgave A bedømt, sletter eksaminator denne umiddelbart efter 

  afslutning af den enkelte eksamination. I modsat fald skal 

  elevbesvarelser umiddelbart efter afslutning af den enkelte 

  eksamination flyttes til et område, som eksaminanderne ikke har 

  adgang til og opbevares i henhold til gældende regler om kladde. 

 Bedømmelse. 

 Opgave A: 

 Der gennemføres telefoncensur efter gældende regler for skriftlig 

  censur. 

 Der gives een karakter. 

 Opgave B: 

 Efter eksamination af opgave B foretages vortering med efterfølgende 

  karaktergivning efter gældende regler for mundtlig censur. 

 Der gives een karakter. 

 Endelig bedømmelse: 

 Der gives een fælles karakter på eksamensbeviset som et gennemsnit af 

  karakteren for opgave A og karakteren for opgave B: Denne karakter 

  meddeles eksaminanden. 

 Praktiske forhold 

 I forberedelseslokalet skal der være: 

 - 3 terminalarbejdspladser. 

 - 1 udskriveenhed. 

 - mulighed for at lagre på disk eller diskette. 

 - bord i normal højde. 

 I eksaminationslokalet skal der mindst være: 

 - 1 terminalarbejdsplads. 

 - 1 udskriveenhed (evt. skærmudskrivning). 

 - mulighed for på skærmen at læse elevens besvarelse af opgave A. 

 Printer og diskettestation kan af tekniske grunde ikke  være fælles 

  for forbindelses- og eksaminationslokale. 

 Eksempel på tidsmæssig afvikling. 

 I forberedelseslokalet           I eksaminationslokalet 

                         Eksamination af 

             Forberedelse af      opgave B 

 Opgave A         opgave B        inkl. votering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 08.00-08.50       08.50-09.00        09.00-09.20 

 08.20-09.10       09.10-09.20        09.20-09.40 

 08.40-09.30       09.30-09.40        09.40-10.00 

 09.00-09.50       09.50-10.00        10.00-10.20 

 09.20-10.10       10.10-10.20        10.20-10.40 

 osv.           osv.            osv. 

Eksamensopgaver.

Opgaverne er pakket således:

1 kuvert med:

x-antal A-opgaver.

Eleverne trækker en opgave.

1 kuvert med:

x-antal B-opgaver.

Denne kuvert udleveres til de tilsynsførende, som udleverer opgaven således:

enten når eleven har afsluttet A-opgaven.

eller når løsningstiden af A-opgaven er udløbet, dvs. efter maks. 50 minutter.

Den udleverede B-opgave skal nummermæssigt svare til A-opgaven, fx

:

A-opgave nr. 4/88 og B-opgave nr. 4/88.

1 kuvert med:

x-antal A-og B-opgaver.

Kuverten er mærket med ordet »Censoreksemplarer«.

1 kuvert med:

x-antal A- og B-opgaver.

Kuverten er mærket med ordet »Lærereksemplarer«.

Eksaminator og censor gennemgår opgaverne, medens den første eksaminand forbereder sig.

Eleverne må ikke taget opgaver/udskrifter/notater med ud af eksamenslokalerne.

Hver dag, når eksamen er afviklet, afleverer eksaminator samtlige opgaver fra de tilsynsførende og fra eleverne til skolens kontor, hvor opgaverne malkuleres.

Lærer-og censoreksemplarerne afleveres til de respektive hjemskoler, når censur af opgave A er tilendebragt. Derefter malkulerer hjemskolerne disse eksemplarer.

BILAG B

Eksamen

Elektronisk informationsbehandling

Praktisk prøve.

- en case i undervisningstiden: 4 ugers varighed.

- redigering på eksamensdagen: forberedelse 30 min. obligatorisk eksamination 30 min.

Case-oplægget modtages fra direktoratet.

Eleven løser casen i undervisningen inden for den angivne periode.

Casen kan løses individuelt eller gruppevist.

Alle hjælpemidler må benyttes, også hjælp fra klassekammerater og læreren; i denne fase er det processen, der er det væsentlige, herunder at anvende er rationel arbejdsgang hhv.-metode.

Besvarelsen lagres, udskrives og afleveres til læreren ved periodens udløb.

En kopi af besvarelsen lagres på et område, der ikke er tilgængeligt for eleverne. Eksaminationen tager udgangspunkt i denne kopi af besvarelsen. Edb-administrator foretager kopieringen i samarbejde med læreren.

Ved gruppevist løste besvarelser skal der lagres en kopi til hver af gruppens medlemmer.

En kopi bliver i elevens eget arbejdsområde. Denne kopi må eleven arbejde med efter eget behov med henblik på repetition.

Inden eksamen.

Udskriften af elevens besvarelse sendes til censor.

Dagen før eksamen foretager edb-administrator i samarbejde med læreren følgende:

- fjerner elevens egen kopi fra elevens arbejdsområde.

- flytter kopien fra det BESKYTTEDE område til elevens arbejdsområde.

Forberedelse.

30 minutter obligatorisk. I forberedelsestiden må alle hjælpemidler benyttes . Der må ikke benyttes edb-skærm i forberedelsestiden.

Eksaminationsgrundlag.

Eleven eksamineres med udgangspunkt i et tilfældigt udtrukket spørgsmål, udarbejdet af læreren. Besvarelsen af casen skal inddrages i eksaminationen.

Det er tilladt at anvende det samme eksamensspørgsmål ved 2 eksaminationer samme dag (jf. Undervisningsministeriets skrivelse af 15. oktober 1982).

Notater fra forberedelseslokalet må medbringes til eksamenslokalet.

Edb-terminal anvendes i hovedparten af eksaminationstiden.

Karakter.

Der gives een karakter. Karakteren er en helhedsbedømmelse af:

- elevens besvarelse af casen med henblik på indhold og lay-out.

- elevens præstation ud fra det trukne spørgsmål.

Karakteren gives umiddelbart efter eksaminationen.

Eksaminationsspørgsmålet.

I spørgsmålet skal nedennævnte discipliner indgå med en naturlig balance mellem læreplanens krav og spørgsmålets udformning, således at eleven får mulighed for at:

- udføre avancerede administrative skrivefunktioner rationelt ved anvendelse af etb,

- udføre grundlæggende kontorrutiner ved anvendelse af det integrerede elektroniske kontorinformationssystem,

- fremlægge forståelse af læreplanens øvrige emner gennem teoretiske spørgsmål.

Officielle noter

Ingen