Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved HF-eksamen


FAG RELIGION FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

De i undervisningen anvendte tekstsamlinger, lærebøger og håndbøger samt eksaminandens notater fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. DANSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk Sprognævns retskrivningsordbog og Nudansk ordbog 1986 ff skal forefindes i eksamenslokalet i rimeligt antal. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Nudansk ordbog. Uddelt og anvendt materiale herunder kompendier el.lign., der er anført i pensumskemaet, som af eksaminator skønnes relevant for eksamen. Eksaminandens noter fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. ENGELSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk-engelsk ordbog Engelsk-dansk ordbog Engelsk-engelsk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. TYSK SKRIFTLIG EKSAMEN

Dansk-tysk ordbog Tysk-dansk ordbog Tysk-tysk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. FRANSK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser, egne noter dansk-fransk og fransk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. SPANSK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser, egne noter dansk-spansk og spansk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. RUSSISK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Grammatikker, udleveret materiale og egne noter (dog ikke gloselister eller oversættelser) SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. HISTORIE FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også elevopgaver og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden samt et til spørgsmålet evt. hørende kildemateriale. SAMFUNDSFAG FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det til spørgsmålet udleverede materiale, de i undervisningen anvendte materialer, lærebøger og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden samt det til spørgsmålet udleverede materiale. BIOLOGI SKRIFTLIG EKSAMEN

De af kurset til alle på holdet udleverede og i undervisningen benyttede bøger, kompendier og andre undervisningsmaterialer, som står anført på holdets skema for »læsepensa og eksamensopgivelser« (fællesfag + tilvalgsfag). Endvidere de studerendes egne rapporter, laboratoriejournal og noter, matematisk formelsamling, databog i fysik og kemi, lommeregner og fremmedordbog, mm-papir og enkeltlogaritmisk papir FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Som ved skriftlig eksamen. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det udleverede eksamensspørgsmål med bilag samt de noter, der er udarbejdet under forberedelsen. GEOGRAFI FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det til spørgsmålet udleverede materiale samt alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det udleverede eksamensspørgsmål med tilhørende materiale samt notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Undtagelsesvis medbringes fra forberedelseslokalet andet materiale, fx diagram, kort, tabel el.lign., dersom eksaminanden ønsker at inddrage dette under eksaminationen. FYSIK SKRIFTLIG EKSAMEN

Kompendium i fysik, 3. udg. lommeregner, millimeterpapir, enkelt~ og dobbeltlogaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Lærebøger og andet skriftligt materiale som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen, relevant apparatur, lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. KEMI FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Lærebøger og andet skriftlige materiale som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen, relevant apparatur, lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

En i forberedelsestiden fremstillet disposition, tabelmateriale, som har været anvendt i undervisningen. MATEMATIK SKRIFTLIG EKSAMEN

Fællesfag: tabeller, herunder tabeller over binominalfordeling m.v., godkendt lommeregner, millimeterpapir og enkelt-logaritmisk papir. Tilvalg: Foruden de hjælpemidler, der er godkendt under fællesfag, også den af direktoratet udgivne formelsamling. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, noter etc.) SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

En i forberedelsestiden fremstillet disposition. MUSIK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Egne noter, eget instrument, node til selvvalgt instrumentalstykke og sang. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Notater foretaget i forberedelsestiden. FORMNING FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også egne notater og eventuelle elevopgaver. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Egne notater og skitser udført i forberedelsestiden. IDRÆT FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Det til spørgsmålet udleverede materiale samt de af skolen udleverede og i undervisningen benyttede bøger, kompendier, duplikater o.lign. Desuden egne rapporter og noter fra undervisningen. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

De til forberedelsen tilladte hjælpemidler og materiale samt egne notater foretaget i forberedelsestiden. PSYKOLOGI FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Egne noter fra undervisningen samt de i undervisningen anvendte lærebøger, kompendier og duplikater samt evt. øvelse/eksperimentelle rapporter samt evt. gruppearbejder/rapporter (herunder den større skriftlige opgave). SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

De til forberedelsen tilladte hjælpemidler og materiale samt egne notater foretaget i forberedelsestiden. DATALÆRE FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN

Projektbeskrivelsen, dataopgaven, egne noter samt øvrigt materiale som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen, herunder datamaskine med tilhørende system- og brugerprogrammel. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN

En i forberedelsestiden fremstillet disposition samt datamaskine med tilhørende system- og brugerprogrammel.

I fag hvor hele opgaven eller dele af opgaven affattes på dansk skal Nudansk ordbog og Dansk Sprognævns retskrivningsordbog findes i eksamenslokalet.

Følgende bestemmelser er gældende for Sprogfagene: Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i eksemplarer af de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster.

Redaktionel note
  • forberedelseseksamen
  • forberedelseseksamen og af bekendtgørelse om højere
  • april 1991 om ændring af bekendtgørelse om fagene til højere
  • (* 1) Skrivelsen er bortfaldet ved bekendtgørelse nr. 236 af 11.