Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Svejser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som svejser med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

 

 Uddannelsesvarighed: 3 år. 

 Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. 

  juni 1977. 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !-----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!----! 

 Basis   P   S   P   S   P   S  P   S  P 

 !-----! !-----!-----!-----!-----!-----!----!-----!----!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. praktikophold      ca. 30 - 

 2. skoleophold (trin 2)    10 - 

 3. praktikophold      ca. 38 - 

 3. skoleophold (trin 3)     5 - 

 4. praktikophold      ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)     5 - 

 5. praktikophold      ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie

perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssige forskydninger

i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse

af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i

samlæste klasser.

 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde         Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning   220    220    110   153    703 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori          80    80    40    17    217 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk engelsk       20    20     0    0    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag       50    50    30    30    160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag        30    30    20    0    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt           400    400    200   200   1200 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede svejser kan udføre alle normalt forekommende arbejdsdiscipliner indenfor svejsning af rørenheder og stålkonstruktioner.

Svejseren udfører elektrodesvejsning, TIG-svejsning, MIG/MAG-svejsning og gassvejsning i forbindelse med konstruktions- og reparationsarbejde på industrielle anlæg, skibsværfter og inden for on- og offshore industrien.

Svejseren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen