Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Landbrugsmaskinmekaniker

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker med virkning fra 13. oktober 1986.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----! !-----!----!-----!--!-----!--!-----!--!-----! 

 Basis   P  S10  P  S5  P  S7  P  S5  P 

 !-----! !-----!----!-----!--!-----!--!-----!--!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)     10 - 

 2. praktikophold      ca. 32 - 

 2. skoleophold (trin 2)     5 - 

 3. praktikophold      ca. 39 - 

 3. skoleophold (trin 3)     7 - 

 4. praktikophold      ca. 38 - 

 4. skoleophold (trin 4)     5 - 

 5. praktikophold       ca. 8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen.

Herudover er de 2 første skoleophold trin 1 og trin 2 fælles med entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen.

 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde          Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4  Ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning     200   100   140   100   540 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori            70    35    77    75   257 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Teknisk fremmedsprog      0    20    0    0    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brancheret, teknologi     40    0    0    0    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske fællesfag    50    25    35    25   135 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag          40    20    28    0    88 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt             400   200   280   200   1080 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede landbrugsmaskinmekaniker kan foretage fejlfinding, vedligeholdelse og reparation på selvkørende landbrugsmaskiner, landbrugstraktorer samt på de hertil knyttede almindelige forekommende hydrauliske komponenter og kredsløb.

Landbrugsmaskinmekanikeren udfører arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk, tysk eller engelsk samt andre tilgængelige data, herunder Justitsministeriets og dansk standards foreskrifter for landbrugsmaskiner og redskaber, samt de for branchen krævede mindsteudstyr.

Landbrugsmaskinmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen