Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for
landbrugsvarer m.v. med flere love

(Sanering af nævn og udvalg i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et udvalg med den opgave at rådgive med hensyn til stillingtagen til Det Europæiske Fællesskabs landbrugspolitik samt med hensyn til tilrettelæggelse af administrationen heraf. Udvalget består af 24 af ministeren udnævnte medlemmer.

Stk. 2. Til udvalget udpeger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 2, økonomi- og erhvervsministeren 1, Dansk Industri 2, Det Danske Handelskammer 2, Landbrugsraadet, Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug i fællesskab 7, Dansk Erhvervsgartnerforening 4, Dansk Erhvervsfrugtavl 1, Økologisk Landsforening og Øgruppen (Dansk Økologileverandørforening) i fællesskab 1, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1, Forbrugerrådet 1, Danmarks Naturfredningsforening 1 og Friluftsrådet 1 medlem.

Stk. 3. Der kan møde stedfortræder for hvert af medlemmerne. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udnævner en af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris repræsentanter i udvalget til formand for udvalget og fastsætter udvalgets forretningsorden. Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af ministeriet.«

2. I § 6, stk. 1, og § 9, stk. 1, ændres »de i § 2 nævnte udvalg« til: »det i § 2 nævnte udvalg«.

§ 2

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. § 8 ophæves.

§ 3

I lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 17. december 1991, foretages følgende ændring:

1. § 8 ophæves.

§ 4

I lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), som ændret ved § 46 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg for støtteordningerne efter loven.«

§ 5

I lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 2, litra i, affattes således:

»i. Foreningen skal hvert år til brug for det i § 7 nævnte tilsyn indsende beretning om og regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og er i øvrigt pligtig at meddele alle oplysninger til brug for tilsynet angående foreningens virksomhed og forhold, herunder til dokumentation for, at foreningen ledes i overensstemmelse med denne lov og foreningens vedtægter.«

2. § 5, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Samvirksomheden aflægger hvert år beretning og regnskab til brug for det i § 7 nævnte tilsyn og skal på samme måde som de enkelte foreninger underkaste sig tilsynet med, at foretagendet ledes økonomisk forsvarligt og i overensstemmelse med denne lov.«

3. § 7, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører tilsyn med, at foreningerne og samvirksomheden anvender lånene på vedtægtsmæssig måde og i det hele virker i overensstemmelse med de i denne lov fastsatte regler og de stadfæstede vedtægter. Ministeren kan fastsætte regler om tilsynets udførelse.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge tilsynet til et direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller efter aftale med finansministeren til Finansstyrelsen.«

4. I § 7 ophæves stk. 3 og 5, og i stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »stk. 6« til »stk. 4«.

Stk. 4, 6 og 7 bliver herefter stk. 3, 4 og 5.

5. I § 8, stk. 1, udgår »og efter forud indhentet erklæring fra tilsynsudvalget«.

§ 6

I lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

2. I § 20, stk. 1, udgår »efter indhentet udtalelse fra Vilkårsnævnet for Plantenyheder«.

3. § 22 affattes således:

»§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et nævn, Plantenyhedsnævnet, til at administrere bestemmelserne i lovens kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Ministeren fastsætter nævnets sammensætning og funktion i nævnets forretningsorden.«

4. I § 23 udgår »og Vilkårsnævnet for Plantenyheders afgørelse efter kapitel 4«.

5. I § 26, stk. 2, nr. 2, udgår »§ 19, stk. 1, 2. pkt., og«.

§ 7

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 5 udgår »samt af udviklingsprojekter vedrørende bæredygtigt fiskeri«.

2. I § 10, stk. 1, udgår »og til fremme af udviklingsprojekter vedrørende bæredygtigt fiskeriproduktion«.

3. I § 10, stk. 2, udgår »og til projekter vedrørende bæredygtigt fiskeri«, og »kapitel 2-4« ændres til: »kapitel 2 og 4«.

4. I § 10, stk. 3, udgår »I sager vedrørende bæredygtig fiskeriproduktion, jf. stk. 1, indhenter ministeren en udtalelse fra det i § 6 nævnte rådgivende udvalg.«

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
Frederik, Kronprins

/Mariann Fischer Boel