Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Automatikmekaniker

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som automatikmekaniker med virkning fra 1. august 1987.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser nr. 289 af 8. juni 1977.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!------!-----! 

 Basis  P  S10  P   S6  P  S10  P  S10   P 

 !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!------!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)      10 - 

 2. praktikophold       ca. 33 - 

 2. skoleophold (trin 2)      6 - 

 3. praktikophold       ca. 34 - 

 3. skoleophold (trin 3)      10 - 

 4. praktikophold       ca. 33 - 

 4. skoleophold (trin 4)      10 - 

 5. praktikophold       ca. 8 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider d.v.s. undervisningsfrie 

  perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning 

  i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn 

  udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde        Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4  I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  100   70   100  188    458 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori         200   110   200  112    622 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obligatoriske fællesfag  50   36    50   44    180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag       50   24    50   56    180 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt          400   240   400  400   1440 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede automatikmekaniker kan vedligeholde, fejlfinde og fejlrette automatiske styrings- og reguleringsanlæg.

Automatikmekanikeren kan endvidere opbygge og indkøre sådanne anlæg.

Automatikmekanikeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen