Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om basisuddannelsen inden for jern- og metalområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser fra og med skoleåret 1987/88

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget og forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet hermed nedennævnte basisuddannelse inden for jern- og metalområdet med virkning fra august 1987.

 

  Trin     Trin 2       Trin 3 

 -------------------------------------------------- 

          Smede- og   Smede- og 

          maskinlinjen  maskinlinjen 

        ------------------------------------ 

          Elektro-    Elektro- 

 Fælleskursus   Linjen     linjen 

        ------------------------------------ 

          Transport-   Transport- 

          linjen     linjen 

 -------------------------------------------------- 

  16 uger    4 uger      20 uger 

 Basisuddannelsen er opdelt i 3 trin, hvor lektionsantallet er fordelt 

  således: 

 Trin 1 omfatter 16 uger a 34 lektioner der fordeler sig således: 

 Værkstedspraktik     310 lektioner 

 Fagteori          54   - 

 Obligatoriske fællesfag  120   - 

 Valgfrie fag        60   - 

 --------------------------------------------- 

 I alt           544 lektioner 

 --------------------------------------------- 

 Trin 2 omfatter 4 uger a 34 lektioner der fordeler sig således: 

 Værkstedspraktik      78 lektioner 

 Fagteori          14   - 

 Obligatoriske fællesfag  30   - 

 Valgfrie fag        14   - 

 -------------------------------------------- 

 I alt           136 lektioner 

 -------------------------------------------- 

 Trin 3 omfatter 20 uger a 36 lektioner der fordeler sig således: 

 Værkstedspraktik     400 lektioner 

 Fagteori          80   - 

 Obligatoriske fællesfag  160   - 

 Valgfrie fag        80   - 

 ----------------------------------------- 

 I alt           720 lektioner 

 ----------------------------------------- 

 Undervisningen meddeles efter følgende fagrække: 

 Værkstedspraktik     788 lektioner 

 Fagteori         148   - 

 Samtidsorientering     48   - 

 Virksomhedslære      20   - 

 Samarbejdslære       20   - 

 Dansk           30   - 

 Datalære          36   - 

 Idræt            0   - 

 Ergonomi          8   - 

 Førstehjælp        12   - 

 Matematik/naturlære    58   - 

 Sprog           58   - 

 Musiske fag        20   - 

 Valgfrie fag       154   - 

 ------------------------------------------------- 

 I alt          1400 lektioner 

 ------------------------------------------------- 

Undervisningen meddeles på grundlag af de af direktoratet godkendte kursusplaner.

Elevvalg til trin 3.

Under forudsætning af, at skolen har den fornødne kapacitet kan eleverne vælge en anden uddannelseslinje i trin 3 end den linje eleverne har gennemgået i trin 2.

Elever, der har gennemført efg-basisuddannelsen inden for jern- og metalområdet har adgang til følgende:

1. Adgang til efg 2. dels uddannelser.

Elever der har opnået bevis for at have gennemgået efg-basisuddannelsen inden for jern- og metalområdet, har adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for 2. dels uddannelserne i jern- og metalområdet samt uddannelse som elektriker og industrielektriker i bygge- og anlægsområdet, efter følgende regler:

- trin 3 »smede- og maskinlinjen« giver adgang til:

- maskinarbejder

- værktøjsmager, snit/stans

- værktøjsmager, form

- skibsmontør

- klejnsmed

- plade- og konstruktionssmed

- bygnings- og landbrugssmed

- industrirørsmed

- industriformer

- håndformer

- skibsbygger

- landbrugsmaskinmekaniker

- VVS-rørsmed

- beslagsmed

- svejser

- karrosserismed

- finmekaniker

- kølemontør

- cykelmekaniker

- entreprenørmaskinmekaniker

- isolatør (henhører under bygge- og anlægsområdet).

- trin 3 »transportmiddellinjen« giver adgang til:

- automekaniker

- lastvognsmekaniker

- karrosserismed

- cykelmekaniker

- knallertmekaniker

- motorcykelmekaniker

- flymekaniker

- landbrugsmaskinmekaniker

- entreprenørmaskinmekaniker

- trin 3 »elektrolinjen« giver adgang til:

- kontormaskinemekaniker

- radiomekaniker

- elektronikmekaniker

- automatikmekaniker

- datamekaniker

- elektriker (henhører under bygge- og anlægsområdet)

- industrielektriker (henhører under bygge- og anlægsområdet)

- isolatør (henhører under bygge- og anlægsområdet)

2. Adgang til at indgå lærekontrakt efter lærlingeloven, i fag eller brancher, der ikke er etableret som efg 2. dels uddannelser.

Læretiden for lærlinge der har opnået bevis for at have gennemgået efg-basisuddannelsen, og som indgår uddannelsesaftale inden for smede- og maskinarbejderfaget i en branche der ikke er etableret som efg 2. dels uddannelse, eller indgår uddannelsesaftale som stålgravør, stempelgravør eller jern- og metalsliber, fastsættes således:

- Lærlingen fritages for forskolen, og læretiden afkortes med mindst 3 måneder.

De uddannelser, der er omfattet heraf er:

- skruestikarbejder

- drejer

- fræser

- gørtler (armatur)

- metaltrykker

- instrumentmager

- ortopædimekaniker

- våbenmekaniker

- elektromekaniker

- kobbersmed

- skibsbygningsarbejder

- metalstøber

- traktormekaniker

- autoelektromekaniker

- stålgravør

- stempelgravør

- jern- og metalsliber

For følgende lærligeuddannelser:

- træskibstømrer

- bådebygger

- plast- og apteringsbådebygger

- modelsnedker

- guldsmed

- sølvsmed

- skriftgravør

- ciselør

gælder, at lærlinge der vælger disse fag skal gennemgå hele den for faget fastsatte undervisning på tekniske skoler, og der kan normalt ikke regnes med nogen afkortning af læretiden.

Det anbefales, at uddannelsen i disse fag begyndes efter basisuddannelsens trin 2, eventuelt allerede efter trin 1.

3. Adgang til følgende 2. dels uddannelser inden for serviceområdet.

- farverioperatør

- tekstiloperatør

- strikkeoperatør

4. Adgang til teknikeruddannelser m.v.

Eleverne har adgang til de grundlæggende tekniske uddannelser og HTX-uddannelsen efter de almindelige regler herom.

5. Linjeskift.

Eleverne kan efter basisuddannelsens afslutning også søge andre uddannelser inden for jern- og metalområdet end de, som den valgte linje i trin 3 giver adgang til.

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget fastsætter direktoratet for erhvervsuddannelserne de nærmere regler for eventuel supplerende uddannelse, herunder om eventuel fritagelse herfor.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelser V-635 af 8. juni 1984, V-644 af 24. august 1984 og V-689 af 30. april 1985.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen