Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande

 

I medfør af § 44, stk. 2, §§ 45-46, § 49, § 110, stk. 2 og § 130, stk. 2, jf. § 43, stk. 1 i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og § 60 i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001 og efter bemyndigelse, fastsættes:

Ålepas

§ 1. Ved stemmeværker, styrt, møller, engvandingsanlæg, industrielle anlæg, herunder anlæg, hvor der er anbragt turbiner eller lignende anlæg i ferske vande, skal der i tiden 1. april til 31. oktober være anbragt ålepas for ejerens bekostning. Ålepassets vedligeholdelse påhviler ligeledes stemmeværkets ejer.

Stk. 2. Et ålepas skal bestå af et for ål og vand let passabelt godkendt plastmateriale, der er lagt i et rør med en diameter på mindst 100 mm eller en trækasse med dimensionerne 20 x 20 cm. Fyldmaterialet skal udgøre en sammenhængende forbindelse mellem vandløbsbunden i bagvandet og overvandet og skal være let passabelt for ål. Ålepasset skal være forsynet med vand i hele sin længde.

Stk. 3. I vandløb med en bredde ved stemmeværket mv. på op til 3 m skal der anbringes mindst et ålepas. I vandløb med en større bredde end 3 m ved stemmeværket mv. kan det stedlige fiskeriinspektorat påbyde anbragt flere ålepas i anlægget.

Stk. 4. Ålepassets fyldmateriale skal kunne kontrolleres udefra gennem inspektionsluger e.l.

§ 2. Ålepassets udformning, fyldning, anbringelse og antallet af ålepas skal godkendes af Fiskeridirektoratet ved det stedlige fiskeriinspektorat, der også kan give særlige påbud om passets nærmere udformning og stopning, herunder størrelse og placering af inspektionsluger.

Stk. 2. Det stedlige fiskeriinspektorat kan i særlige tilfælde tillade, at opsætning af ålepas undlades, eller at ålepasset erstattes af en fangstfælde. Det stedlige fiskeriinspektorat kan endvidere påbyde opsætning af supplerende ålepas, hvor forholdene gør det påkrævet.

Ungfiskesluser

§ 3. Vandløbsmyndigheden kan påbyde ejeren af anlæg nævnt i § 1, stk. 1, på egen bekostning, at etablere ungfiskesluse, når anlægget udgør en hindring for nedtrækkende laksefisk, og anlægget er etableret efter den 19. juli 1898, eller der efter denne dato er foretaget ændringer i ældre anlægs indretning, konstruktion og benyttelse.

Stk. 2. Det kan ikke pålægges ejeren af det i stk. 1 nævnte anlæg at etablere en ungfiskesluse, såfremt omkostningerne og ulemperne ved etableringen ikke står i et rimeligt forhold til det tilsigtede formål.

§ 4. Ungfiskeslusen, som nævnt i § 3, stk. 1, skal være en for nedtrækkende laksefisk let passabel indretning øverst i opstemningen. Slusen skal enten udformes som en dykket udskæring, en sliske eller et rør, og skal altid være fuldt vandførende i månederne marts, april og maj. Ungfiskeslusen skal mindst føre 10 l/sek. Røret eller slisken skal være i forbindelse med vandløbet med en ikke under 20 cm dyb og vandførende kanal.

Turbiner

§ 5. En turbine, der er anbragt ved et anlæg som nævnt i § 1, stk. 1, skal være forsynet med et gitter ved indløbet. Indløbsgitteret skal være anbragt, så alt vandet til turbinen passerer det. Åbningerne i gitteret må højst være 10 mm. Gitteret anbringes så vidt muligt ved turbinens tilledningskanal. Gitteret placeres i øvrigt således, at nedtrækkende fisk bedst muligt ledes til omløbet.

Stk. 2. Ved opstemninger, hvor der er etableret en fiskepassage, skal der være anbragt et gitter med åbninger på højst 20 mm ved en turbines udløb eller udløbskanal eller en konstruktion, der forhindrer optrækkende fisks gang ind i turbinens udløb.

Stk. 3. Ved nyanlæg og ændring skal det stedlige fiskeriinspektorat godkende gitterets mv. konstruktion og anbringelse.

Stk. 4. Det stedlige fiskeriinspektorat kan efter samråd med Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri, godkende gitteråbninger på indtil 50 mm i særlige tilfælde i både ind- og udløb.

Dambrug

§ 6. Ved dambrug, der forsynes med vand fra et vandløb direkte eller gennem fødekanaler, skal der i ethvert indløb og udløb være anbragt gitter eller rist, så frivandsfisks frie passage forbi dambruget så vidt muligt sikres. Åbningerne i gitteret eller risten ved indløbene må højst være 10 mm og ved udløbene højst 30 mm.

Stk. 2. Det stedlige fiskeriinspektorat skal godkende nye afgitringer efter stk. 1, således at fiskepassagen forbi dambruget sikres.

Stk. 3. Det stedlige fiskeriinspektorat kan træffe afgørelse efter de lokale forhold om en anden afgitring end den i stk. 1 nævnte, hvis der efter vandløbslovgivningen gives passage på anden måde, fx ved indretning af åle-, ungfisk- og nedfaldsfiskesluser.

Stk. 4. Ringkjøbing Amt kan for dambrug beliggende i dette amt træffe afgørelse efter de lokale forhold om en anden afgitring end den i stk. 1 nævnte, jf. stk. 3.

Klageadgang

§ 7. Klage over afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives til Fiskeridirektoratet og stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden 4 uger efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af Rinkjøbing Amt i henhold til § 6, stk. 4, skal indgives til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, inden 4 uger efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

Tilsyn, straf og ikrafttræden

§ 8. Det stedlige fiskeriinspektorat fører tilsyn med overholdelsen af afgørelser om fiskepassager efter denne bekendtgørelse, vandløbsloven og tidligere love om ferskvandsfiskeri.

§ 9. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 1, § 2, stk. 1, §§ 4-5 og § 6, stk. 1,

2) undlader at overholde påbud efter § 2, stk. 1 og § 3, jf. § 120 i fiskeriloven, eller

3) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår, der er fastsat i afgørelser efter bekendtgørelsen, jf. § 130, stk. 1, nr. 2, i fiskeriloven.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

Fiskeridirektoratet, den 12. december 2002

Jørgen Fredsted

/Lene Jensen Scheel-Bech